Úvodní strana » Aktuality » Aktualizace programu DUEL 14.0.3

Aktualizace programu DUEL 14.0.3

Ilustrační obrázek
15.03.2018
DUEL
Do distribuce byl uvolněn update DUEL 14.0.3.10000 s dalšími změnami, doplněním a vylepšením.

Instalační soubory

 • Instalace programu DUEL 14.0.3.10000 je ke stažení zde.
 • Automatická aktualizace proběhne v programech do verze  DUEL 14.0.2 volbou Nápověda/Aktu­alizace programu. Program si sám najde a stáhne aktualizaci 14.0.3 a po ukončení běhu ji rovnou nainstaluje. Správně provedená aktualizace je indikovaná označením verze 14.0.3.10000 v záhlaví programu.

Dokončení aktualizace

POZOR! Po instalaci verze 14.0.3 musíte spustit operaci Dokončení aktualizace v agendě Zpracovávané firmy. Tato operace jde spustit nad všemi firmami najednou. Jak to udělat najdete v našem novém videu DUEL – Instalace update.

Změny zapracované do verze 14.0.3.10000 ke dni 15.03.2018 oproti verzi DUEL 14.0.2.32777

OBECNÉ

 • Byly aktualizovány grafické komponenty, které řeší problémy pro systémy s nastaveným zvětšeným písmem.

ÚČETNICTVÍ a DAŇOVÁ EVIDENCE

 • Operace Naplnění v Převodních příkazech již nabízí nezaplacené závazky i v případě, že předchozí naplnění bylo dokončeno s aktivním filtrem.
 • V příslušných dokladech o zaplacení vystupuje nově text "neplátce DPH", pokud je firma takto nastavena v parametrech.

KANCELÁŘ

 • Při vytvoření dobropisu v agendě Fakturace se kurzor nově postaví na vytvořený záznam.
 • V zápatí agendy DPFO byly upraveny popisy údajů pro bankovní účet.  
 • Seznamy Přehledů OSVČ pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení jsme doplnili o nové výše záloh.
 • Byly doplněny texty v průvodci operací Export do XML přehledu OSVČ pro OSSZ. Zároveň byl upraven samotný export do xml, který v některých případech způsoboval chybová hlášení.

SKLADY

 • Nastavení vyhledávání podle alternativního označení z Katalogu položek způsobovalo, že při pořízení položky do příjemky se položka nezobrazovala ve výklopné nabídce. Nyní se již položka nabídne a není nutné "odskakovat" do katalogu položek.

Změny zapracované do verze 14.0.2.32777 ke dni 23.02.2018 oproti verzi DUEL 14.0.1.32750

OBECNÉ

 • Pro systémy, které mají nastavené zvětšené písmo, byl vyřešen problém neúměrně zvětšovaných náhledů na média.
 • Podobně, jako pro obrázky, byl na Windows 7 vyřešen problém i pro rozložení tabulek (např. pro operaci spárování s platbami, naplnění PP atd.).
 • Na zjednodušené domovské obrazovce v režimu DE, tzv. kanceláři podnikatele, byly odkazy pro položky ceníku a seznam vozidel přepojeny na odpovídající agendy.
 • Do seznamu zpracovávaných firem byla zapracována operace Dokončení aktualizace, která zajistí promítnutí programových změn nové verze i na úrovni SQL kódu.

ÚČETNICTVÍ a DAŇOVÁ EVIDENCE

 • V účetním deníku bylo vylepšeno číslování dokladů i pro případy, kdy dokladová řada má nastaveno automatické zvyšování čísel, ale přesto je pořizována série dokladů se stejnými čísly.
 • Do účtového rozvrhu byla přidána nová sestava upozorňující na účtování na SU u analyticky členěných účtů.
 • V účtovém rozvrhu byl opraven filtr do agendy Rozúčtování. Nyní se po kliknutí na tlačítko "Zobrazit vazby v agendě" vyfiltrují odpovídající záznamy.
 • V sestavách kontrolujících posloupnost dokladových řad byl pro případy, kdy číslování nezačíná od jedné, doplněn výstup prvního čísla doplněný textem doporučujícím kontrolu.
 • Do operace "Spárování s platbami" byla doplněna aktualizace hodnoty "Zbývá platit" příslušného dokladu v ZaP.
 • Do importu do ZaP z CSV nebo XML souborů bylo zapracováno pamatování konfigurace i pro případy, kdy není nastavení definice ukládáno do šablony.

KANCELÁŘ

 • GDPR sestavy dynamicky kontrolující poslední použitá data v agendách byly ošetřeny tak, aby bez jakéhokoli hlášení fungovaly i na starších verzích SQL serverů.
 • V agendě Silniční daň byl výklopný seznam pro PSČ přepojen na odpovídající číselník obcí.

MZDY

 • V rámci dokončení aktualizace byla v parametrech penzijního připojištění upravena maximální částka snížení daňového základu z příspěvků zaměstnance, která je pro rok 2017 ve výši 36.000,- Kč.
 • V personalistice byla upravena implicitní hodnota pro příznak, zda je podepsáno prohlášení k dani. Zároveň byla upravena i kontrola W822 hlídající nastavení tohoto příznaku v případě soubíhajících poměrů. Nyní je tedy i pro souběhy automaticky nabízena očekávaná správná hodnota.
 • V Personalistice byla kontrola W846, která sleduje přiznání náhrady za svátek, rozvolněna tak, aby se uplatňovala pouze u zaměstnanců, jejichž kategorie má nastaveno, že se jedná o pracovní poměr.
 • Do výplatních pásek byly doplněny exekuce uplatňované formou jiné pohledávky.
 • Do přenosu Přehledu o výši pojistného ČSSZ do agendy Podání byla doplněna práce s variabilním symbolem.

SKLADY

 • Ve fakturaci a v objednávkách bylo i pro případy, kdy máme nastaveno vyhledávání v alternativním označení katalogových položek, do výklopného seznamu skladových položek zapracováno omezení pouze na zvolený sklad.
 • Nabídka cen za MJ v agendě Fakturace - sklad byla doplněna o poslední cenu z nabídky pro odběratele.
 • V aktualizaci byl upraven export faktur do ISDOC, aby i pro "správce" vystupovalo jméno, e-mail a telefon.
 • Pro skladové položky, u nichž se šarže začaly sledovat až dodatečně v průběhu používání, byl pro inventury upraven výpočet ocenění zásob tak, aby se nezapočítávaly prvotní počáteční stavy.
 • Do sestavy "Uzávěrka - ocenění skladu" bylo do záhlaví doplněno označení firmy.
 • Aktualizace cen podle posledního nákupu byla rozšířena o automatickou konverzi částek i pro případy, kdy měna dokladu příjemky je rozdílná od měny uvedené v položkách na skladě.

MALOOBCHOD

 • Na kase bylo pro hledání v seznamu položek v pravé části obrazovky umožněno vyhledávání s pomocí zástupného znaku " * " (hvězdička), který funguje stejně jako "%" (procento).
 • Práce s blokacemi při prodeji maloobchodní kasou byla opravena tak, aby chování Varování/Chyba odpovídalo nastavení (dříve fungovalo obráceně).
 • V sestavách účtenek byla do sekce EET přidána částka tržby, aby i částečné úhrady byly na první pohled vypovídající.

Změny zapracované do verze 14.0.1.32750 ke dni 31.01.2018 oproti verzi DUEL 14.0.0.32700

OBECNÉ

 • Instalační program byl upraven tak, že v rámci odinstalace staré verze a instalace verze nové zachová informaci o posledním přihlášeném uživateli. I po upgrade tedy bude možné využít automatického přihlášení do programu.
 • Byl vyřešen problém, kdy na některých operačních systémech (Windows 7) při zvětšeném písmu (typicky 125%) docházelo k chybnému vyhodnocení velikosti komponent a k jejich postupnému zvětšování při opakovaném otevírání agend.
 • V celém programu byla vyřešena možnost měnit v tabulkách zaškrtávátka pomocí myši a následně se ihned pomocí šipek posouvat na další záznam. Nyní není nutné "meziuložení".
 • V zobrazení oblíbených sestav byl ošetřen stisk šipky nahoru tak, aby nedocházelo k chybovému hlášení o nemožnosti přepnout do aktuálně neviditelného vyhledávacího pole F3.
 • Aparát pro zálohování byl doplněn o regulérní práci se soubory DZS, které vznikají např. v situacích, kdy ze stanice není vidět na síťové úložiště a aplikace k němu nedokáže přistoupit. Nyní se zapíší do seznamu standardních provedených záloh a je umožněna jejich obnova.
 • Od 1.3.2018 nebude povinné na EET účtenkách uvádět DIČ poplatníka. Proto byla do celkem osmi agend, které s EET pracují, přidána možnost vytisknout "Doklad o EET", který DIČ neobsahuje a slouží čistě jako potvrzení o tom, že došlo k odeslání datové věty.

ÚČETNICTVÍ a DAŇOVÁ EVIDENCE

 • V účetním deníku byla podmínka pro zobrazení vazby na ZaP rozšířena o Doklad1, nyní se tedy kromě plateb zobrazí i předpisy.
 • V sadě tiskových sestav závazků a pohledávek (knihy faktur, platební kázeň, nevyrovnané k datu...) byla upravena vazba na účetní deník tak, aby fungovala i při nepoužívání postfixů dokladů.
 • Přebírání firem z číselníku textů bylo "vyměkčeno" tak, že pokud zde firma není vyplněna, zůstane zachována případná zadaná firma u dokladu.
 • Na některých datech se odskok do ZaP z agend Pokladna a Bankovní výpisy projevoval velmi pomalou odezvou. Toto bylo výrazně vylepšeno.

KANCELÁŘ

 • Ve všech výklopných seznamech byla upravena výchozí šířka pro DIČ tak, aby se zobrazily všechny znaky i pro dlouhá DIČ.
 • Do agendy převodních příkazů byla přidána sestava "Vystavené převodní příkazy s QR platbou".
 • V rámci operace "Naplnění" v převodních příkazech bylo vynuceno načítání závazků k proplacení tak, aby se vždy zobrazoval aktuální požadovaný stav.

MZDY

 • Přímo do Personalistiky bylo mezi sestavy přidáno prohlášení poplatníka k DPFO.
 • Při výpočtu mezd byl na úrovni aplikace ošetřen stav, kdy operační systém (některé instalace Windows 7) nedetekoval pokus o chybovou operaci a propustil zpracování do dalšího kroku. Výsledek se projevoval nesmyslně velikým výsledkem (v řádu miliard).

SKLADY A MALOOBCHOD

 • Operace pro platbu faktur ve skladové i kancelářské fakturaci byly doplněny o kontrolu a případné upozornění na úhradu dokladu, který ještě není uzavřen.
 • Ve fakturaci byl mezi vazbami zpřístupněn pohled do EET, který jde přes všechny varianty úhrad.
 • Do přijatých objednávek byly doplněny tři sestavy, které kontrolují dostupnost položek - celkově (kontinuálně), pouze dostupné a pouze nedostupné.
 • Otevírání agendy Kasa bylo upraveno tak, aby se program nesnažil načítat položky v případě, kdy je nastaveno, že se po startu načítat nemají.
 • Do okna "Informace o položce" byla doplněna identifikace položky a její EAN. Tato pole jsou však pouze pro čtení, aby nepovolaná obsluha nemohla s jejich pomocí odskočit do katalogu a zpřístupnit si např. nákupní ceny.
 • Na kase byly vyřešeny drobné designové nesrovnalosti související se zobrazováním při zvětšeném písmu.

Uživatelé předchozích verzí

POZOR! Pro instalaci verze 14.0 musíte mít zakoupen Upgrade 2018 na verzi DUEL 14 a musíte mít Verifikační kódy, jinak budete mít své firmy jen v režimu Demoverze!

Instalace vzdálenou správou

Nabízíme možnost instalace update naším technikem pomocí služby Vzdálená správa. Princip a podrobnosti naleznete na speciální stránce Vzdálené správy.

 

 15. března 2018, Ing. Pavel Kuchár

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter