Ježek / Novinky a aktuality / Vláda schválila nový kompenzační bonus

Novinky a aktuality

Legislativa

Vláda schválila nový kompenzační bonus

23. 02.2021

Bonus ve výši 1 000 Kč denně se týká OSVČ, malých s.r.o. a dohodářů.

Následující text je výběrem nejdůležitějších informací, není to kopie originálního dokumentu.

KDO JE SUBJEKTEM KOMPENZAČNÍHO BONUSU

A - OSVČ

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby samostatně výdělečně činné

  1. Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění.
  2. Subjektem kompenzačního bonusu může být pouze ten, kdo ke dni 5. října 2020 byl

a) osobou podle odstavce 1, nebo
b) osobou, jejíž samostatná výdělečná činnost je přerušena ode dne, který nastal po dni 12. března 2020.

B - společník s.r.o.

Subjekt kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným

  1. Subjektem kompenzačního bonusu je také fyzická osoba, která je společníkem společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má

a) nejvýše 2 společníky, kteří jsou fyzickými osobami a jejichž podíl není představován kmenovým listem, nebo
b) pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny, a jejichž podíl není představován kmenovým listem.

C - PRACOVNÍCI NA DPČ a DPP

  1. Subjektem kompenzačního bonusu je také osoba, která vykonávala v rozhodném období práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr a v důsledku toho byla alespoň 3 kalendářní měsíce účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně nevykonávala jinou činnost, v jejímž důsledku by byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec; to neplatí, pokud se jedná o činnosti, u nichž vzniká účast na nemocenském pojištění pouze z důvodů uvedených v § 5 písm. a) bodech 12 a 13 zákona upravujícího nemocenské pojištění.

PŘEDMĚT KOMPENZAČNÍHO BONUSU

  1. Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, v bonusovém období, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud jedna nebo více těchto činností byly významně dotčeny v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření podle § 1, a to zejména z důvodu

a) nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením omezeným,
b) karantény nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „karanténa“) subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
c) péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
d) omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo
e) omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO PŘEDMĚT KOMPENZAČNÍHO BONUSU

  1. Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období.
  2. Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období.
  3. Srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2019, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období.

VÝŠE KOMPENZAČNÍHO BONUSU

Výše kompenzačního bonusu činí 1000 Kč za každý kalendářní den bonusového období.
 

BONUSOVÉ OBDOBÍ

Bonusovým obdobím je kalendářní měsíc v období od 1. února 2021 do 31. března 2021.
 

ŽÁDOST O KOMPENZAĆNÍ BONUS

Kompenzační bonus se vyměřuje na základě žádosti o kompenzační bonus.
 

Náležitosti žádosti a kompletní podmínky čerpání bonusu naleznete ve Sněmovním tisku zde.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva financí.


23. února 2021, Gabriela Roučová

Zpět na přehled