Ježek / Novinky a aktuality / Odměny pro zdravotníky v programech STEREO a DUEL

Novinky a aktuality

DUEL, STEREO, Homepage, Ježek software

Odměny pro zdravotníky v programech STEREO a DUEL

18. 06.2021

Jak postupovat při vyplácení odměn zdravotníkům?

Zdanit a odvádět pojistné?

Ano. Finanční správa upozorňuje, že mimořádné odměny pro zdravotníky v sociálních službách a pro zdravotníky lůžkové péče za práci v době pandemie koronaviru podléhají dani z příjmů. A podléhají i odvodům na zdravotní a sociální pojištění.

Z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, představují mimořádné odměny peněžní plnění, které se posoudí jako příjem dle § 6 odst. 1 písm. d) tohoto zákona tzn. zdanitelný příjem plynoucí poplatníkovi v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti ze které plynou příjmy ze závislé činnosti.

Jaký bude dopad odměny na průměrný výdělek?

Stále panují výkladové nejasnosti ohledně toho, v jakém režimu mají být odměny zaměstnancům vypláceny. Jednou z možností by byla výplata odměny dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (odměna za mimořádný nebo zvlášť významný pracovní úkol, která se započítává do průměrného výdělku) a druhou možností je výplata podle § 224 odst. 2 Zákoníku práce (odměna za poskytnutí pomoci při mimořádných událostech, která se nezapočítává do průměrného výdělku).

1. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví

Podle Ministerstva zdravotnictví ČR, které připravilo dotační program i kompenzační vyhlášku, mají být odměny zdravotníkům vypláceny v režimu ustanovení § 224 odst. 2 zákoníku práce, nikoliv podle § 134 téhož zákona.
Mimořádné odměny vyplacené dle § 224 odst. 2 zákoníku práce nejsou složkou platu (mzdy) a nezapočítávají se tedy do hrubého výdělku pro účely zjišťování průměrného výdělku, tudíž nevedou k dalšímu navýšení mzdových nákladů zaměstnavatelů v následujících měsících. Hlavním argumentem je, že odměna není vázána na konkrétní práci konkrétního zaměstnance v rámci sjednaného druhu práce.

2. Stanovisko MPSV a MF

Odměna za mimořádné pracovní nasazení by měla být vyplácena jako standardní odměna za práci (podle §134 Zákoníku práce), která se započítává do průměrného výdělku, nikoli jako mimořádná odměna.

 

Rozhodnutí o způsobu vyplacení odměny je pouze jen na zaměstnavateli.

 

Řešení v programu STEREO i DUEL

ad 1. Odměnu uveďte do údaje Odměny mimo průměr ve formuláři Měsíční mzdy.

ad 2. Odměnu uveďte do vybraného údaje A-E v sekci Odměny ve formuláři Měsíční mzdy. 

V případě potřeby korekce průměrného výdělku s ohledem na delší časový úsek, než je rozhodné období, proveďte v programu STEREO úpravu v menu Mzdy / Ostatní / Speciality / Průměrný výdělek / Průměrný výdělek / Úprava základu pro průměry.

Program DUEL případnou korekci průměrného výdělku zajistí automaticky při uzávěrce mzdy, pokud ve mzdě, kdy je odměna za delší časový úsek vyplacena, bude uvedený příslušný typ odměny (např. půlroční).

18.  června  2021
Gabriela Roučová
Autor
Zpět na přehled