Úvodní strana » Duel » Daňová evidence

Modul DAŇOVÁ EVIDENCE


Úvod

Ekonomický systém DUEL umožňuje kompletní zpracování agendy daňové evidence. Stejně jako ostatní moduly, lze i tento provozovat samostatně. Nespornou výhodou je však provázanost dalších modulů právě s modulem daňové evidence - Finance, kdy jsou doklady vytvářené v ostatních evidencích soustřeďovány automatizovanými operacemi do centrálních agend Peněžního deníku a Závazků a pohledávek. Pomocí vazeb lze pak jednoduchým způsobem dohledávat průchod dokladu všemi agendami. Možnost plné editace záznamů ve všech agendách včetně Peněžního deníku je samozřejmostí.

Popis modulu Daňová evidence

Agendy a funkce modulu Daňová evidence

Součástí modulu Daňová evidence jsou části (neboli agendy, jak my v Ježkovi říkáme), které máte vždy automaticky v ceně. Funkčnost je tedy úplná a nemusíte nikdy nic dokupovat nad rámec ceny. Podívejte se, jaké jsou mezi těmito agendami vazby. Vpravo jsou zobrazeny i některé důležité číselníky.

Vazby mezi agendami modulu Daňová evidence

Peněžní deník

icon

Peněžní deník (PD) je základní a nejdůležitější částí modulu Daňová evidence. Do deníku můžete přímo zapisovat nebo využít automatický přenos dat z jiných agend a modulů. Stačí spustit akci „Zaúčtovat do PD“ a máte vyhráno. Systém vyhledá a automaticky nabídne k zaúčtování dosud neevidované záznamy.
Už v tak přehledném a jednoduchém programu máte navíc několik dalších prvků a funkcí, které vám usnadní práci. Nehledě na propracované vazby v systému, které vám dovolují jednoduše dohledat, odkud pochází jaký doklad a s čím souvisí. Zároveň máte připraveno velké množství tiskových sestav, které vám podají podrobný přehled o stavu daňové evidence kdykoli potřebujete.

 • Přímý zápis

  Díky promyšlenému systému můžete ručně pořídit jakýkoli doklad a evidovat jej do Peněžního deníku. Ekonomický systém DUEL poskytuje tuto funkci jako jeden z mála účetních programů na našem trhu.

 • Plná editace

  Peněžní deník v programu DUEL není uzamčenou agendou a uživatel má plná práva (pokud nejsou omezena administrátorem systému) do deníku doklady nejen přímo zapisovat, ale také opravovat či mazat a to i hromadně.

 • Automatické přenosy z ostatních agend

  Díky operacím jako jsou např. Přenést do ZaP nebo Zaúčtovat do PD, které je dostupné v agendách napříč programem, je možné přenášet a účtovat doklady jednotlivě i hromadně dávkou.

 • Funkce – hromadné přečíslování, kopie, rozdělení a další...

  S ohledem na požadavky a názory uživatelů disponuje program DUEL celou řadu užitečných funkcí. Patří mezi ně hromadné přečíslování vybraných záznamů, rychlá kopie záznamu, rozdělení záznamu na dva s určením výsledných hodnot obou dokladů a řada dalších.

 • Důležité sestavy na jednom místě

  Stačí stisknout ikonu tiskárny (nebo klávesové zkratky CTRL+P, jak jste zvyklí) a v jakékoli části systému máte ihned k dispozici komplexní nabídku dokumentů k tisku. V Peněžním deníku jsou to vedle tisků samotného deníku také pokladní doklady, Výkazy, sestavy Daňové evidence apod.


DDimage
Peněžní deník.


Závazky a pohledávky

icon

Tato agenda je nepostradatelným pomocníkem při sledování dokladů, tedy závazků a pohledávek obecně. Funkce Závazků a pohledávek přináší aktuální a přesné informace o stavu účtování, uhrazených dokladech, popřípadě o jednotlivých platebních příkazech. A to v českých korunách i v cizí měně.

 • Zaúčtování dokladů

  Doklady pořízené do agendy ZaP musí být při úhradě obsluhou účtovány do PD. Zaúčtování dokladu může probíhat po jednotlivých záznamech (operace Platba) nebo po vybraných skupinách (operace Hromadná platba). Záznamy – daňové doklady pořízené do Závazků a pohledávek na rozdíl od účetnictví vstupují do zpracování DPH.

 • Přehled o platbách

  Moderní systém záložek přináší přesné a aktuální informace o stavu dokladu (o jeho úhradách). Záložka Vazby zobrazuje dokonce i informace, které zasahují do již uzavřeného období.

 • Cizí měny

  Při práci v cizích měnách vám systém automaticky aktualizuje kurz dle ČNB. V dokladech vám tak inteligentně nabíhá současný kurz dle data. Konečné slovo, jaký kurz bude na dokladu skutečně použit, máte ale vždy ve svých rukou. Program je navíc připraven na práci v libovolných režimech kurzů (denních, měsíčních, ročních nebo vlastních).

 • Hromadné platby

  Aparát je určen pro hromadnou likvidaci závazků a pohledávek jak v tuzemské, tak i cizích měnách. Jeho uplatnění naleznete při řešení pozastávek, skont, paušálních či kumulovaných plateb jednotlivých či vybraných záznamů.


DDimage
Závazky a pohledávky.


Bankovní výpisy

icon

Množství bankovních účtů (stejně tak i pokladen) nemáte v DUELU nijak omezené. Systém vám dovoluje komunikovat se všemi bankami v České republice, a to i pokud chcete pracovat v cizích měnách. Dobu zpracování výpisu vám přitom značně zkrátí import elektronických souborů z banky pomocí funkce „Homebanking“. Při tomto přístupu zcela odpadá manuální přepisování papírového bankovního výpisu. A v určitých případech, kdy banka neumožní elektronickou komunikaci, nabízí DUEL několik operací pro urychlené pořízení dat – například snadno dohledáte uhrazené závazky a pohledávky nebo si načtete pořízené převodní příkazy, u kterých očekáváte jejich realizaci.

 • Homebanking

  Pro snadnou elektronickou komunikaci s bankou máte připraveno hned několik rozhraní – formátů aplice Homebanking:

  • ABO 3.0
  • Gemini 5.0
  • MultiCash 3.0
  • KB BEST
  • Citibank
  • Citidirect


Převodní příkazy

icon

Díky této funkci můžete realizovat platby z libovolného účtu firmy, popřípadě z účtů jiného plátce. Příkazy ovšem můžete zadávat i samostatně na jakékoliv platby. Systém navíc při elektronické komunikaci s bankou podporuje export plateb do aplikace Homebanking.

 • Hromadné naplnění položek příkazu

  Stačí potvrdit akci „Naplnit“ a závazky k proplacení snadno převedete z evidence Závazků a pohledávek do položek převodního příkazu. Tím vám odpadá opisování variabilních, konstantních a specifických symbolů, částek a čísel účtů.

 • Homebanking

  Elektronická komunikace s bankami probíhá prostřednictvím různých formátů aplikace Homebanking, stejných jako u agendy „Bankovní výpisy".Pokladna

icon

Systém DUEL doplňuje faktickou hotovostní pokladnu vaší firmy pokladnou elektronickou. V té můžete jednoduše zpracovávat příjmové a výdajové hotovostní doklady, včetně vazby na evidované závazky a pohledávky. Pokladna nabízí i řadu tiskových sestav pokladních dokladů nebo stvrzenek. Samozřejmostí je evidence v českých korunách i cizích měnách.

 • Tisk i zaúčtování pokladních dokladů jednoduše

  Agenda Pokladna umožňuje i automatické přenášení, respektive zaúčtování dokladů do peněžního deníku a to jak po jednotlivých záznamech, tak s možností kumulace do souhrnných dokladů.

 • Párování s fakturami v agendě „Závazky a Pohledávky“

  Pomocí pokladny je možné pořizovat i pokladní doklady přímo vztažené k evidenci Závazků a pohledávek či pohledávky takto hradit.Vzájemné zápočty

icon

Chcete-li optimalizovat platby s obchodními partnery, připravil pro vás Ježek funkci kompletního zpracování vzájemných zápočtů. A to jak z pohledu vystavitele, tak příjemce. Tato funkce zahrnuje vše od návrhu s podporou příslušných tiskových výstupů, až po automatické proúčtování do Peněžního deníku. Nad všemi operacemi, výběrem dokladů i částek pro zápočet máte přitom plnou kontrolu.Zpracování DPH

icon

Napojení agendy na Peněžní deník a Závazky a pohledávky umožňuje systému DUEL plně automatické zpracování měsíčního nebo čtvrtletního Přiznání k dani z přidané hodnoty. Prostřednictvím číselníku Skupin DPH program rozpozná, o jaký typ plnění se jedná a následně se záznamem kalkuluje na příslušných řádcích přiznání. Stejně jednoduše a zcela bez nutnosti zásahu obsluhy program vytváří i Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty. Formuláře přiznání i souhrnného hlášení program exportuje do souboru PDF či XML pro elektronickou komunikaci s úřady.

 • Řádné, opravné i dodatečné

  Program umožňuje vytvořit přiznání řádné, opravné i dodatečné díky použití připravených skupin DPH.

 • Export DPH v elektronické podobě XML

  Moderní elektronická komunikace s úřady šetří čas i peníze.

 • Souhrnné hlášení v XML

  Obchodujete s EU? Podávejte i souhrnné hlášení v elektronické podobě.

 • Zpracování přiznání

  Běžný formulář přiznání k dani z přidané hodnoty lze tisknout v podobě tiskové sestavy programu DUEL či přímo do originálního PDF dokumentu aktuálního vzoru formuláře.

 • Režim přenesení daňové povinnosti „RPDP“ v XML

  Pro potřeby §92a zákona o dani z přidané hodnoty je v programu připraven export "výpisu z evidence pro daňové účely" do souboru ve formátu XML pro elektronické podání. Ten poté účetní jednotka odevzdává společně s DAP DPH.


DDimage
Zpracování DPH.


Pomocná evidence DPH

icon

Agenda Pomocná evidence DPH slouží k vypořádání daně z přidané hodnoty z dokladů mimo Peněžní deník. Důvodem pro pořízení záznamu do této agendy může být skutečnost, že daňový doklad nemá žádný vliv na daňovou evidenci nebo se jedná o vypořádání speciálních případů zdanitelných plnění, jako jsou například roční vyúčtování DPH podle § 20 a 25 nebo změna režimu.Uzávěrkové operace

icon

Agenda Uzávěrkové operace slouží k doplnění položek (částek) korigujících konečný základ daně při roční uzávěrce. Typickým příkladem jsou daňové odpisy, dary, daňově neuznatelné náklady, hypoteční úvěry apod.Datová uzávěrka s možností vrácení

icon

Uživatelsky zabezpečí data proti nechtěnému zásahu, například po odvodu DPH. Jedná se o velice jednoduchý, avšak účinný systém oddělení dat, která nebudou již měněna, od dat, která můžeme editovat. Datová závěrka programu DUEL nijak nesouvisí s Roční závěrkou. Datově uzavřené období lze opět jednoduchým způsobem otevřít a uzavřené doklady tak opět zpřístupnit pro editaci.Roční závěrka s možností vrácení

icon

Automatická operace, která přesune platby uzavíraného období z Peněžního deníku, vyrovnané doklady ze Závazků a pohledávek a Uzávěrkové operace do příslušného archivu minulých let. Provede uzavření zdaňovacího období (obvykle kalendářní rok), spočítá k datu uzávěrky konečné stavy položek (ceniny, příjmy a výdaje s vlivem a bez vlivu na zisk atd.) a pomocí druhů pro převod z minulého období nastaví počáteční stavy pro nové období. Stejně jako datovou uzávěrku, lze v případě potřeby jednoduchým způsobem, vrátit i Roční uzávěrku.Ostatní

icon

Modul Daňová evidence je podporován řadou specializovaných číselníků, které usnadňují a automatizují běžné činnosti. Díky jejich nastavení ihned po instalaci je tak program DUEL okamžitě připraven k práci a zároveň je plně v souladu s aktuálně platnou legislativou. Také některé číselníky obsahují užitečné funkce a pomůcky.


DDimage
Číselník měn s možností aktualizace kurzů z ČNB.


Moduly systému DUEL

Veškeré moduly získáte vždy se vším, co k nim patří. Nemusíte dokupovat další části a neustále rozšiřovat funkčnost.
Vše je v základní ceně vašeho vybraného modulu.

zkušební verze

Aktuální verze: 17.1.2.10560

hot line

487 714 600
duel@jezeksw.cz

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter