Úvodní strana » Přechod na DUEL

Start DUELU bez starostí

Start DUELU bez starostí

Technické záležitosti jako instalaci programu, lokální sesíťování počítačů, převod dat ze STEREA do DUELU, nastavení parametrů firmy a mnoho dalšího uděláme u vás za vás a vy se plně zaměřte jen na zaškolení. Za cenu 6 000 Kč bez DPH provede zkušený technik přímo u vás sérii úkonů a operací nezbytných pro nasazení DUELU. Cena balíčku se vám mnohonásobně vrátí v rychlejším nastartování práce v DUELU.

 

Všeobecné obchodní podmínky

1. Předmět ujednání

Balíček služeb Start DUELU bez starostí (dále také jako služba START) je určen zákazníkům firmy Ježek software s.r.o., kteří zakoupili licenci programu DUEL a nasazují program do své firmy. Služba v maximální možné míře usnadňuje implementaci (nasazení) ekonomického systému DUEL. Zahrnuje celou řadu technických úkonů - od instalace programu přes nastavení parametrů, připojení periferií až po převod dat z programu STEREO. Podrobná specifikace je uvedena v dalších článcích těchto obchodních podmínek.

Služba START je vázána na přijetí licenční smlouvy a zaplacení příslušné licence programu DUEL. Služba START není nárokovatelná ani vymahatelná.

2. Zúčastněné strany

Dodavatel služby:


Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa, IČO 27282805

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 22400.

Objednavatel:


Fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím oprávněné osoby vyjádří souhlas s těmito podmínkami a po oboustranné dohodě objedná službu Start DUELU bez starostí.


3. Vstupní orientační rozhovor

Před dohodou o poskytnutí služby START se technik dodavatele služby telefonicky spojí se zájemcem o službu a zjistí podrobné informace nezbytné pro instalaci a implementaci systému. Následně bude zájemci zaslán objednávkový formulář, který bude obsahovat rekapitulaci informací získaných během rozhovoru.

4. Objednávka

Službu START lze poskytnout pouze na základě e-mailové objednávky (viz článek 3), ve které objednavatel zkontroluje a potvrdí správnost uvedených údajů a souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami. Na základě potvrzení objednávky ze strany objednavatele dohodnou obě strany termín realizace služby.

5. Rozsah poskytovaných služeb

Služba START zahrnuje výjezd servisního pracovníka dodavatele k objednavateli, přičemž se účtuje cestovné. Na místě potom v rámci Startovacího balíčku služeb dodavatel poskytuje následující služby:

zaškolení obsluhy v následujícím rozsahu:

Získáte Kartu výhod, která zahrnuje:

Služba START je omezena maximálním počtem 6 PC pro nasazení DUELU. V případě vyššího počtu PC pro nasazení DUELU bude cena služby START stanovena dohodou.

Celková doba realizace služby START je omezena na maximálně 6 hodin. Pokud dojde k jejímu překročení, budou objednavateli příslušné vícepráce účtovány dle platného ceníku dodavatele.

6. Výluky ze služby START

Součástí služby START nejsou:

Tyto výluky nejsou nárokovatelné a pokud dojde ke vzájemné dohodě o jejich realizaci, budou zpoplatněny dle platného ceníku dodavatele.

7. Součinnost objednavatele

Objednavatel zajistí, že podmínky pro realizaci služby START budou odpovídat dohodnutým podmínkám potvrzeným v písemné (e-mailové) objednávce, případně všem dalším dohodám. Dále zajistí, že v průběhu prací budou přítomny všechny dohodnuté osoby, kterých se instalace a provoz systému DUEL bude dotýkat (obsluha, správce sítě, technik periferií atd.).

8. Protokol o realizaci

Všechny služby poskytnuté v rámci služby START jsou dodavatelem shrnuty do protokolu o realizaci. Zástupce objednavatele svým podpisem potvrdí souhlas s jejich provedením, případně vyjádří své připomínky nebo poznámky. Do protokolu o realizaci musí být také uvedeny všechny dohody, ke kterým v průběhu plnění došlo.

9. Cena a způsob úhrady

Celková cena služby START činí 6 000 Kč bez DPH. Účtujeme cestovné 10 Kč/km (bez DPH). Po realizaci služby bude objednateli vystavena faktura se splatností 14 dní.

V případě vyššího počtu PC pro nasazení DUELU než 6 bude cena služby START stanovena dohodou.