Úvodní strana » Upgrade DUEL » Pracovní postup

Pracovní postup pro upgrade programu DUEL 17.1


Seznam změn ve verzi DUEL 17.1.2

Obecné | Účetnictví a finance | Kancelář | Majetek | Mzdy | Sklady, maloobchod a E-shopy

Obecné 17.1.1

 • Při importu JSF a TSF bylo vylepšeno rozpoznávání verzí zdrojových dat, aby nemohlo dojít k načtení neodpovídajících souborů.

Obecné 17.1.0

 • Do všech tabulek s Plánovanými akcemi (Personalistika, Majetek...) byl přidán příznak, zda je daná akce již vyřízena. Vyřízené se potom již neukazují v Kalendáři událostí.
 • Nově lze v nastavení Kalendáře událostí definovat plovoucí "Interval" dní, který se má zobrazovat. Samostatně je možné nastavit počet pracovních dní předcházející dnešnímu dni a počet pracovních dní po něm.

Mzdy 17.1.2 | Nahoru

 • Úprava parametrů Sociálního pojištění na základě prodloužení tzv. izolačky do 30. 6. 2021. Upozorňujeme však, že k jejich aktualizaci dojde až po prvním spuštění agendy Měsíční mzdy po instalaci verze 17.1.2.10560!
 • V nabídce tiskových sestav v agendě Měsíční mzdy byly zrevidovány Mzdové listy. Nyní je možné tisknout aktuální Mzdové listy také za minulé roky (od roku 2013) s tím, že budou obsahovat údaje, které jsou pro daná období platná.
 • Pro zjednodušení jsme parametry Mzdových listů v nabídce tiskových sestav v agendě Měsíční mzdy rozšířili o možnost připojit existující výpočet ročního vyúčtování daně z agendy Vyúčtování daně. Mzdový list tak bude na jedno kliknutí obsahovat všechny povinné náležitosti.
 • V agendě Měsíční mzdy byly doplněny tiskové sestavy odkazující na operace exportu přehledu pojistného pro ČSSZ, které jsou platné od 1. 3. 2021.
 • Do tiskových sestav plánovaných akcí byl doplněn parametr, který rozhoduje o tom, zda se mají tisknout všechny nebo pouze nevyřízené položky.
 • V agendě Personalistika byly upravené tiskové sestavy Potvrzení o průměrném výdělku a Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti tak, aby respektovaly přesčasy a proplacené přesčasy.

Mzdy 17.1.1

 • Aktualizace automaticky řeší přenastavení významných dní, kdy 15.4.2021 byl omylem uveden jako svátek a 17.11.2021 jen jako den pracovního klidu a ne svátek.
 • Pro zdaňovací období let 2020 a 2021 byla u kontroly uplatňování nezdanitelné části základu daně u darů zvýšena hranice z maxima 15 % na 30 %. Úpravy se týkaly agend DPOFO, DPPO a RVD.
 • V plnění kalkulačky dovolených byly nepřítomnosti ošetřování (ve všech variantách) přesunuty do kategorie "výkon práce vždy".

Mzdy 17.1.0

 • Největší novinkou a hlavním důvodem pro vydání aktualizace 17.1, je kompletní podpora příspěvku při karanténě a izolaci (tzv. "izolačky"). Parametry sociálního pojištění byly rozšířeny o potřebné nastavení (denní příspěvek, maximální počet dní příspěvku a limit procent průměrného výdělku), které se uplatní při výpočtu příspěvku ve mzdách. Měsíční mzdy byly rozšířeny nejen o výši denního příspěvku, ale hlavně o počet dní, za které příspěvek náleží, a také o počet zameškaných hodin důležitý pro jeho omezení. Celkový přípsěvek je potom zohledněn jak při přenosu SP do ZaP, tak při zaúčtování mezd do účetního deníku. V souvislosti s "izolačkou" byl také připraven nový export Přehledu pro ČSSZ (PVPOJ21) a upravena celá řada sestav.
 • Načítání eNeschopenek bylo rozšířeno o identifikaci izolace. Nově byla o příslušný příznak rozšířena také agenda Nepřítomnosti, kam je z eNeschopenek izolace pronášena.
 • Do exportu Přílohy č. 2 k Vyúčtování daně do PDF byla zapracována kontrola na počet zaměstnanců k exportu. Pokud by měl přesáhnout 30 (maximální rozsah PDF), zobrazí se informační hlášení. V takovém případě doporučujeme exportovat XML, načíst na portál a opis v PDF vytvořit tam.
 • V plnění kalkulačky dovolených byly nepřítomnosti ošetřování (ve všech variantách) přesunuty do kategorie "výkon práce vždy".

Účetnictví 17.1.0 | Nahoru

 • Export příznaku, zda Přehled OSVČ pro ČSSZ podává daňový poradce, byl přizpůsoben XSD schématu tak, aby bylo možné jej podat i bez portálu pomocí agendy Podání.
 • Kancelář 17.1.0 | Nahoru

  • Export příznaku, zda Přehled OSVČ pro ČSSZ podává daňový poradce, byl přizpůsoben XSD schématu tak, aby bylo možné jej podat i bez portálu pomocí agendy Podání.

  Seznam změn ve verzi DUEL 17.0

  Obecné | Účetnictví a finance | Kancelář | Majetek | Mzdy | Sklady, maloobchod a E-shopy  Obecné a globální pro 17.0.2

  • Došlo k zásadnímu vylepšení podpory oboustranného tisku. Do tiskových sestav faktur, dodacích listů, objednávek, nabídek, výplatních pásek apod. byl doplněn parametr Připravit pro oboustrannou tiskárnu, který v případě zaškrtnutí zajistí doplnění sudých stránek. Každá další faktura (resp. každý další záznam) tak bude začínat na liché stránce, to znamená na novém listu papíru.
  • Zároveň byl vyřešen tisk více kopií na oboustranných tiskárnách. Nyní je každá další kopie tištěna na nový list papíru a ne na zadní strany, jako tomu bylo na některých tiskárnách doposud.
  • Oddíl Označení (F8) v sekci Hledání v hlavním Ribbon menu mohl v některých případech mizet. Nyní je vidět nepřetržitě.
  • Sekce Rozšíření v lokálním menu, která obsahuje operace pro práci se záznamy, se nově nenabízí v agendách bez datových záznamů (kalkulačky apod.).
  • Události v Kalendáři plánovaných akcí byly doplněny o připojené firmy resp. osoby z adresářů.
  • Napříč programem byly provedeny drobné změny a opravy ve formulářích - pojmenování nadpisů, zarovnání políček, průchod formulářem klávesami Enter a Tab.

  Obecné a globální pro 17.0.1

  • V rámci operace pro zálohování firem byla zapracována funkce, která ze zadané cesty vypustí "zakázané" znaky. Vedlejším efektem je možnost provést zálohu i s jediným parametrem %FIRMA%.
  • Při zálohování firem byla umožněna korektní práce i s firmami, které neprošly upgrade a datově jsou stále v "zastaralé" podobě. Do doprovodných informací o záloze se nyní doplňuje odpovídající označení verze.
  • Pro definici vypočítaných polí pomocí editoru bylo pro některé numerické údaje vyřešeno zjišťování jejich datových typů.

  Obecné a globální pro 17.0

  • Zapojení nových komponent v tabulce (gridu) bylo upraveno tak, aby i stisk klávesy Enter rozeditoval záznam a potom jej bylo možné uložit (nemusíme tedy používat F2). Podobně nyní vyvolá rozeditování záznamu i smazání hodnoty v editoru klávesou Delete nebo BackSpace.
  • Kontrola na omylem zadané EAN kódy do numerických údajů (typicky "pípnutím" čtečkou), byla vypuštěna u údajů typu "celé číslo". Díky tomu již nebude vadit např. u čísel dokladů. U všech cen, množství a dalších editů kontrola ale zůstává zachována.
  • Po upgrade byla práva k nově přidaným sestavám nastavena jako "Přístup nedefinován", nicméně přístup k nim bylo třeba explicitně povolit. Nyní jsou i po upgrade dostupné a práva se chovají standardním způsobem.
  • Při tisku na oboustranných tiskárnách bylo vypojeno automatické zapojení duplexu, které v některých případech přinášelo komplikace při tisku více kopií. Nyní je oboustranný tisk řešen na úrovni jednotlivých sestav.
  • V případě, že na MS SQL Serveru neexistovala databáze pro modul Živé firmy, nefungovaly v programu tiskové sestavy (náhled, ani tisk). Nově neexistence databáze nemá na tisky vliv.
  • Pro první přihlášení po upgrade byla pro chybně zadané přihlašovací heslo vylepšena formulace hlášení tak, aby bylo zřejmé, že se nepodařilo přihlásit do programu. Hlášení o nedostatku práv pro aktualizaci je případně zobrazeno až následně.
  • V update byl vyřešen problém s obnovou nekomprimovaných záloh DGS, nyní se je program již nepokouší rozzipovávat.
  • Zejména pro uživatele, kteří s tiskovými výstupy nepracují často, jsme parametry tiskových sestav vložili do samostatného dialogového okna, které se zobrazí před další akcí. Díky tomu by neměli přehlédnout, že je potřeba parametry zadat. Zkušenější uživatelé, kteří jsou zvyklí na parametry ve správci sestav vpravo, si mohou pomocí zaškrtávacího políčka vrátit chování tisků do původní podoby.
  • Pro uživatele, kteří program DUEL provozují na operačních systémech s jiným jazykovým nastavením než češtinou, jsme upravili ukládání znakových řetězců filtrů, šablon, rozložení apod. do kódování UTF-8. Díky tomu by měly být vložené názvy správně i při přenosu těchto specialit mezi „nesjednocenými“ počítači.
  • Vybrané akce a funkce programu DUEL jsme upravili tak, aby šly spouštět „externě“. Díky tomu mohou např. vývojáři třetích stran vynutit znovunačtení kasy po uplatnění cenotvorby z vlastního slevového systému nebo snadno spustit kompletní údržbu dat.
  • Na globální úrovni programu došlo také k několika technologickým změnám. Kromě aktualizace všech externích komponent na nejnovější verze jsme kompletně opustili SQL DMO, což umožní napojení nejen na aktuální, ale i na budoucí verze SQL serverů, které s touto technologií nejsou zpětně kompatibilní.

  Účetnictví a finance pro verzi 17.0.2 | Nahoru

  • V exportu pohledávek pro KB CKM byla vylepšeno práce s identifikací zahraničního poddlužníka.
  • Zvyšování aktuálních čísel u dokladových řad (podle poslední použité hodnoty) nově nereaguje na identikace hrazeného dokladu, tedy na hodnoty zadávané v polích Doklad2 účetních dokladů.
  • Byla vytvořena tisková sestava Záznamní povinnost podle řádků daňového přiznání - pouze součty.
  • V agendách, které při Ctrl+N předvyplňují první údaj (např. Datum vystavení v Závazcích a pohledávkách), bylo zajištěno, aby předvyplněná hodnota byla vždy vybrána (selected).
  • Sestava pro Export do evidence náhradního plnění byla aktualizovaná podle poslední specifikace - název a přípona cílového souboru.
  • V Návrzích vzájemných zápočtů byla opravena kontrola na opakované zaúčtování zápočtu v případě, že byl proveden ruční výběr a kurzor následně jen stál na nevybraném, ale již zaúčtovaném návrhu.
  • Mezi sestavy byl doplněn vzor 22 Přiznání k DPH, i když se liší jen svým číslem.

  Účetnictví a finance pro verzi 17.0.1

  • V agendě bankovních výpisů byl vylepšen odskok do ZaP, nyní se program lépe nastavuje na záznam odpovídající VS i v případech rozdílných měn.

  Účetnictví a finance pro verzi 17.0

  • Byl opraven výstup v sestavách nevyrovnaných ZaP k datu, nyní již uhrazené doklady nevystupují ani při několika dílčích úhradách.
  • V účetním a peněžním deníku bylo vyřešeno nastavování kurzoru mimo formulář při sériovém pořizování přes opakované Ctrl + N.
  • Při dodatečném navázání položky bankovního výpisu na záznam v ZaP byla vypojena defaultní hodnota na částce platby. Nyní zůstane hodnota beze změny. Při pořizování je ovšem hodnota "Zbývá platit" ze ZaP samozřejmě nabídnuta.
  • Pro import ZaP z iDokladu bylo zohledněno přidání nového údaje "Platební kalendář".
  • Z naplnění převodních příkazů byla vypojená funkčnost, která se snažila pro dobropisy automaticky konvertovat zjevně nesprávné účty. Nyní se vždy přebírá účet podle ZaP.
  • Výraznou novinkou agendy „Závazky a pohledávky“ a všech agend a operací, které umožňují platbu, je kompletní podpora platebních kalendářů. Příznak, zda se jedná o platební kalendář, dostal nejenom číselník dokladů, ale i každý jednotlivý záznam v ZaP. Nyní je umožněno do ZaP uložit PK bez data DPH, které bude doplněno při první úhradě (jakýmkoli způsobem). Teprve potom bude předpis doklad nabízen k zaúčtování. Podchycené jsou varianty PK od plátců i od neplátců v režimech PU i DE. Více informací je k dispozici v aktualizované nápovědě agendy ZaP.
  • Do agendy bankovních výpisů byla zapracována dlouho žádaná podpora automatického proúčtování interním dokladem při úhradě jinou měnou, než ve které byl vystaven původní doklad evidovaný v ZaP. Při ručním pořizování BV program nabízí proúčtování (známé z operace Platba v ZaP) při uložení každého jednotlivého záznamu, při importu elektronického výpisu nabídne řešení přes hromadné zpracování. To lze vyvolat i dodatečně pomocí operace „Platba jinou měnou“.
  • Úpravou prošly také procedury datové a účetní závěrky a jejich vrácení. Změna se týká obou režimů (PÚ i DE), nově uzavírání Závazků a pohledávek lépe pracuje s tzv. nulovými fakturami.

  Kancelář pro verzi 17.0.2 | Nahoru

  • Pro tuzemský převodní příkaz formátu Gemini byla aktualizovaná zkratka souboru podle aktuální specifikace.
  • Při generování převodních příkazů pro SEPA platby se připojuje IBAN podle zvoleného čísla účtu i kódu banky.
  • V Přehledu OSVČ pro zdravotní pojišťovny bylo opraveno chování v případě zaškrtávání jednotlivých měsíců resp. celého roku (1-12) pro případ, kdy OSVČ neměla stanovený vyměřovací základ.
  • V přehledu OSVČ pro ČSSZ bylo opraveno prohození zaškrtávátek hlavní a vedlejší činnosti u druhého měsíce.
  • V tiskové sestavě Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2020 byla prohozena pole Vyměřovací základ a Měsíční záloha na DP.
  • Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovny byl doplněn o formulář České průmyslové zdravotní pojišťovny.

  Kancelář pro verzi 17.0.1

  • Pro přímé podání přehledu OSVČ pro ČSSZ byla aktualizována XML obálka na novou verzi.

  Kancelář pro verzi 17.0

  • V agendě Silniční daň byl opraven výpočet pro vozidla, která jsou vyřazována v roce 2020 a zároveň jim v roce 2020 končí sleva dle § 6.
  • V přímém podání Přehledu OSVČ pro ČSSZ byla aktualizována XML obálka.
  • Samozřejmostí je aktualizace všech formulářů a tiskopisů vzhledem ke státní a finanční správě nebo dalším institucím. Vyměněny byly všechny PDF soubory (v barevné i černobílé variantě, editovatelné i pasivní) a upraveny příslušné exporty do XML (včetně kontrolních XSD schémat).
  • Nová verze programu DUEL obsahuje dokonce i agendy Přehledů OSVČ pro ČSSZ a pro zdravotní pojišťovny za rok 2020.
  • Aktualizovány byly také agendy pro zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob.
  • Do číselníku vozidel byla přidána podpora nastavení elektro a hybridního pohonu. Odpovídajícím způsobem je potom s takovými vozidly nakládáno i v agendě pro zpracování silniční daně.

  Majetek pro verzi 17.0 | Nahoru

  • Novela zákona o daních z příjmů přinesla možnost odepisovat majetek pořízený v letech 2020 a 2021 a zařazený v odpisových skupinách 1 a 2 prostřednictvím tzv. mimořádných odpisů. Tyto odpisy se počítají po měsících, bez přerušení, od měsíce následujícího po datu zařazení. Pokud budeme mimořádné odpisy chtít využít, zkontrolujeme, že jsme u daného majetku doposud daňové odpisy neuplatnili, nastavíme jim způsob odepisování „Mimořádně“ a vybereme jednu z nových odpisových skupin „M1“, „M2“. Pomocí přepočtu odpisů (individuálního nebo hromadného) potom necháme spočítat výši aktuálního odpisu připraveného pro uzávěrku majetku.
  • Druhou významnou novinkou zákona o daních z příjmů je možnost vůbec neodepisovat nehmotný majetek. Pokud této možnosti budeme chtít využít, stačí v kartě příslušného majetku nastavit způsob odepisování jako „Neodepisovat“ a pro odpisovou skupinu uvést „0“.
  • Nesmíme však zapomenout na účetní dopady a o neodepisovaném nehmotném majetku správným způsobem účtovat, zejména s ohledem na daňovou uznatelnost příslušných nákladů.

  Mzdy pro verzi 17.0.2 | Nahoru

  • Do sestav Přepočtený počet zaměstnanců a podkladů pro výpočet bylo doplněno zohlednění podpůrčí doby i pro nové typy nepřítomností.
  • Ve formulářích mzdových agend a v tiskových sestavách bylo sjednoceno názvosloví ohledně Penzijního připojištění a Životního pojištění.
  • V Kalkulačce nároku na dovolenou bylo opraveno vybírání zaměstnace odskokem do číselníku. Volba výběru z vyklápěcí nabídky, včetně hledání, fungovala standardně.
  • Názvy sestav v agendě Měsíční mzdy byly, kromě dosavadního stromového členění do skupin, doplněny o informaci, do jakého období spadaly. Výběr požadované sestavy ze seznamu (například v průvodci pro Hromadné rozesílání PDF) je teď díky tomu jednoznačný.

  Mzdy pro verzi 17.0.1

  • Do operace pro přepočet průměrného výdělku byla zapracována podpora varianty, kdy mzdy za prosinec 2020 byly zpracovány v DUELu verze 16, ale uzavřeny byly až ve verzi 17.
  • V obvyklých hodnotách pro mzdy byla redesignována sekce (denních) srážek tak, aby více odpovídala formuláři měsíčních mezd.
  • Při ukončení pracovního poměru v Personalistice byla pro automaticky nabízený přepočet dovolené podpořena práce s individuální výměrou dovolené.
  • V kalkulačce dovolených byla zpřesněna podmínka na odpracované 4 týdny.
  • Pro naplnění nepřítomností z eNeschopenek byla zapracována logika rozpoznávání způsoby výplaty, která se uplatní v automatickém vyplnění Přílohy žádosti o dávku.
  • Pro tzv. stravenkový paušál byla zapracována preference přípravy mezd (pokud existuje) před odpracovanými směnami z mezd.
  • Do sestavy opisu mezd ve formuláři byla zapojena všechna nová pole a případně také odpovídající součty.
  • V sestavě souhrnné výplatní pásky docházelo za určitých podmínek k dělení nulou, což bylo ošetřeno.
  • Do sestav mzdových nákladů byl doplněn rozpis příspěvků na stravování, tzv. stravenkového paušálu.
  • Pro případy, kdy pro zdravotní pojištění zaměstnavatel doplácí do minimálního vyměřovacího základu, byly do exportů do PDF a XML pro zdravotní pojišťovny doplněny nové zaměstnavatelské překážky.
  • Do několika sestav, které rozepisují nepřítomnosti z mezd, byl doplněn podrobný rozpad nově podporovaných nepřítomností.
  • Do sestav zákonného pojištění byla doplněna práce s novými typy nepřítomností - pracovní úraz, nemoc z povolání a karanténa.
  • Do sestav Přepočtený počet zaměstnanců a podkladů pro výpočet bylo doplněno zohlednění podpůrčí doby i pro nové typy nepřítomností.
  • Sestavy pracovních smluv bylo umožněno vytisknout i při vypnutém datu tisku.
  • Pro přenos mezd do ZaP a účtování mezd do deníku byl zapracován podrobnější rozpad mzdových hodnot s ohledem na nové typy nepřítomností.
  • Do operace "Naplnění ELDP" byla doplněna práce s novými typy nepřítomností.
  • V agendě Zpravodajská jednotka (statistika mezd) bylo umožněno spouštět operaci Přepočet i nad neuloženým záznamem.
  • Z přepočtu statistiky mezd (konkrétně agendy Zpravodajská jednotka) byly vyjmuty údaje Průměrný počet zaměstnanců a Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, které přepočet nuloval. Tyto údaje jsou vlastností příslušného období a zadávají se ručně.

  Mzdy pro verzi 17.0

  Bezesporu nejvíce změn se odehrálo v modulu Mzdy. Kromě nezbytné aktualizace a doplnění všech číselníků, parametrů a nastavení, které ovlivňují zpracování mezd a výstupy z nich, byla připravena opravdu dlouhá řada novinek. Dají se rozdělit do několika kategorií, rozepíšeme je podrobněji podle příslušných bloků.

  1. REORGANIZACE NEPŘÍTOMNOSTÍ
  • Zejména s ohledem na nutnost podrobnějšího členění nepřítomností kvůli dopadu na výpočet dovolené, byl kompletně přepracován číselník Druhů nepřítomností. Při upgrade jsme se sice snažili o zachování maximální možné kompatibility, po instalaci nové verze je ovšem nezbytné zkontrolovat, jak jsou jednotlivé druhy nepřítomností nastaveny. Původní kombinace údajů TYP1 a TYP2 byla nahrazena jediným TYPem s kompletním výčtem podporovaných možností. V případě nesouladu nastavení s očekáváním je třeba TYP přepnout.
   POZOR – tato změna se však neprojeví u již pořízených nepřítomností. Pokud aktuálně trvá nějaká nepřítomnost, která se má promítnout do budoucích mezd, a měnilo se nastavení v číselníku druhů nepřítomností, je třeba u ní změnit druh nepřítomnosti na nějaký jiný a potom zase vrátit na požadovaný.
  • V souvislosti s podrobnějším členěním nepřítomností byl také významně upraven a rozšířen formulář mezd. Nyní jsou nepřítomnostem věnovány dvě stránky, na kterých jsou obsaženy de facto všechny varianty, které mohou v praxi nastat. Opět platí, že při upgrade jsme se snažili o maximální zachování kompatibility a správné rozčlenění původních nepřítomností do nových. I kdyby ale některé nepřítomnosti skončily v nesprávných kolonkách, číselně se mzdy neměnily.
  • Vzhledem k výše uvedeným změnám bylo nutné upravit veškeré výpočty vykazovaných dob, jako jsou např. omluvená absence, vyloučené doby a vyloučené dny, přepracovat se musela také Příloha k žádosti o dávku.
  • Změny se dotkly také výpočtu zdravotního pojištění, které tak může lépe reagovat na dopočet do minimální mzdy doplácený jak zaměstnancem, tak zaměstnavatelem.
  2. DOVOLENÁ NA HODINY
  • Základem pro fungování nových algoritmů pro výpočet nároku, je detailní evidence nejen odpracované doby, ale i nepřítomností s rozčleněním podle jejich dopadu na tzv. „výkon práce“. Kromě již zmíněného rozšíření formuláře mzdy byla rozšířena také záložka „Dovolená“ v personalistice. Na obou místech je nyní veškerá dovolená (nárok, čerpání, proplácení i zůstatek z minula) evidována a počítána paralelně a nezávisle ve dnech i v hodinách.
  • Do nastavení parametrů firmy (do sekce Mzdy) byl přidán nový údaj „Výměra dovolené“, který by měl odpovídat minimálnímu počtu týdnů roční dovolené v účtované firmě. Podobně je výměra evidovaná také v Personalistice na záložce Dovolená. Tato je vázaná ke konkrétnímu zaměstnanci a může být samozřejmě vyšší, než základní firemní.
   POZOR - po upgrade je nutné firemní i osobní výměry zkontrolovat a případě upravit dle potřeby!
  • Kompletním přepracováním prošly také výpočty na záložce Dovolená v Personalistice. Nové algoritmy se uplatní při založení zaměstnance (kdy se vypočítá předpokládaný nárok), při ukončení jeho pracovního poměru (kdy se nabídne přepočet) i při vyvolávání implicitních (defaultních) hodnot na jednotlivých údajích.
  • Upravena musela být také uzávěrka mezd za 12. měsíc. Program pro všechny zaměstnance přepočítá podle jejich osobní popř. firemní výměry (použije se vždy vyšší hodnota) očekávané nároky na dovolenou jak v hodinách, tak ve dnech, a výsledek zapíše s novým rokem na záložku dovolená. Ačkoli jsou zohledněny i např. poměry na dobu určitou a program počítá i s předvyplněným datem ukončení, je třeba říci, že se jedná pouze o odhad na základě kalendářních dní přepočítaných na týdny, který nemusí odpovídat skutečnému rozvržení pracovní doby. Pro následné přepočítávání skutečného nároku na dovolenou na základě skutečně odpracované doby a skutečných nepřítomností je vhodné používat Kalkulačku dovolené.
  • Jedním z nejužitečnějších pomocníků pro výpočet a plánování dovolené zaměstnanců je nová agenda Kalkulačka dovolené. S její pomocí lze jak ručním zadáním, tak hromadným naplněním přesně spočítat nárok v hodinách, který danému zaměstnanci přísluší. Kalkulačka naplněná daty v průběhu roku zohledňuje jak skutečnosti zjištěné z mezd (odpracovanou dobu, nepřítomnosti), tak odhadne odpracovanou dobu zbývající do konce období. Tu je ovšem třeba kontrolovat a dle potřeby upravit. Kalkulačka je schopna spočítat nárok na dovolenou i pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a dokonce i při změně týdenní pracovní doby (úvazku). Samozřejmostí je zohledňování nepřítomností „do limitu“ a obecně všech podmínek vzniku nároku na dovolenou.
  3. DAŇOVÝ BALÍČEK
  • Poměrně zásadní změnou, která ale není na první pohled vidět, je zrušení tzv. superhrubé mzdy. Ve skutečnosti se ale nejedná se o návrat k historickému principu základu daně, protože dříve se od něj odečítaly ještě zdravotní a sociální pojistné plavené zaměstnancem. Z tohoto důvodu bylo nutné rozšířit parametry zdravotního a sociálního pojištění o novou vlastnost, jak se má pojistně chovat k základu daně. Nyní jsou možné tři stavy – Snižovat o pojistné zaměstnance, Zvyšovat o pojistné zaměstnavatele a Neovlivňovat - přičemž od 1.1.2021 musí být nastaven poslední z nich.
  • Další novinkou, kterou přinesla novelizace zákona o daních z příjmů, je zavedení dvou pásem zdanění - 15% do ročního příjmu 1.701.168,- Kč a 23% pro příjmy tuto hranici přesahující. Nové výpočty jsou promítnuté jak do měsíčních mezd, tak do ročního vyúčtování daně.
   Poznámka - Návrat k tzv. progresivnímu zdanění ovšem nelze řešit za pomoci solidárního zvýšení daně, to muselo být pro mzdy od roku 2021 vypnuté.
  • Jak je zřejmé, oba výše uvedené body měly poměrně zásadní dopad do agendy ročního vyúčtování daně, která musí umět fungovat jak postaru (pro vyúčtování za rok 2020), tak ponovu (např. pro ukončení PP zaměstnanců v roce 2021). Pro druhý případ již bylo připraveno také nové Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2021.
  • Z pohledu zdanění zaměstnaneckých příjmů je zajímavou novinkou příspěvek na stravování, tzv. stravenkový paušál. Zaměstnavatel má možnost část výplaty osvobodit od daně, samozřejmě ale jen do určitého limitu a v závislosti na odpracovaných směnách. Pokud příspěvek budeme využívat, můžeme v obvyklých hodnotách nastavit výši denního příspěvku a při zpracování mezd bude na poslední stránce podle odpracovaných směn vypočtena celková částka za daný měsíc. Příspěvek je postaven mimo mzdu (nejedná se o odměnu za práci) a do výplaty jde jako určitá forma „jiných dávek ke mzdě“. Pro lepší evidenci v účetnictví jsou ale příspěvky při přenosu do účetního deníku účtovány samostatně.
  4. DALŠÍ
  • Stále častější výhody, které zaměstnavatelé svým zaměstnancům nabízí, je zdravotní nebo benefitní volno (tzv. sick days a bridge days). Pro evidenci nároku a čerpání zdravotního volna je v Personalistice připravená nová záložka, v číselníku druhů nepřítomnosti potom speciální druhy. Oba typy nepřítomností lze platit podle tarifu, jako náhrady (tedy průměrným výdělkem) nebo minimální mzdou, ve všech variantách dokonce s úpravou procent ze základní částky. Pro zdravotní volno nepřítomnosti kontrolují, zda byl použitý druh, který odpovídá nastavení v Personalistice. Pokud nepřítomnosti nepoužíváme a zdravotní a benefitní volno budeme řešit až ve mzdě, bude odpovídající částka spočtena jako 100% z tarifní mzdy.
  • Užitečnou novinkou, která usnadňuje práci s vyúčtováním daně, je sledování přebytku z vyúčtování daně zaměstnanců. Do parametrů mezd byl přidán nový údaj, který odpovídá hodnotě, o kterou lze ponížit odvody daně na FÚ. Při uzávěrce mezd (přesněji řečeno při přenosu do ZaP) je potom tento údaj upravován v závislosti na odvodu za daný měsíc. Do úprav jsou promítnuty jak zálohy na daň, tak také započitatelné daňové bonusy. Pokud tuto novinku využívat nechceme, můžeme ji odmítnout tím, že při přenosu mezd do ZaP nebudeme políčko „Započítat evidovaný přebytek daně“ zaškrtávat.
  • Ve formuláři měsíčních mezd byla operace Přepočet zapojena i pro poslední stránku.
  • V Oznámení o nástupu ve formátech PDF a XML bylo plnění údaje "Státní občanství" v závislosti na typu tiskopisu sjednoceno s chováním na portále. (Údaj se plní podle Personalistika / Evidence / Statistika.)
  • Výpočet předpokládaného čistého příjmu (při zaškrtnutí v parametrech) v sestavě Potvrzení pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti zohledňuje volbu Upravovat základ daně z parametrů zdravotního a sociálního pojištění.
  • V agendách Vyúčtování mezd a ELDP bylo definitivně vyřešeno doporučení používat operaci "Naplnit", které se zobrazovalo při pokusu o ruční přidání nového záznamu.

  Sklady, maloobchod a e-shopy pro verzi 17.0.2 | Nahoru

  • Byla vytvořena sestava Nabídka s vyčíslením všech poplatků, které lze u produktu evidovat.
  • V Seznamu kas byl umožněn odskok do číselníků pro Druhy účtování, Skupiny DPH a Skupiny mimo DPH i proklikem přes popis údaje (labelu).

  Sklady, maloobchod a e-shopy pro verzi 17.0.1

  • V cenících bylo opět umožněno mazání přiřazených odběratelů.
  • V položkách příjemky byl opraven stav, který po převzetí položky z katalogu za určitých okolností nedovoloval editovat nákupní cenu.
  • Ve stahování objednávek z eshopu eBrána byla sjednocena práce s elementem BPRICE, nyní je vždy chápán ve významu "S DPH".

  Sklady, maloobchod a e-shopy pro verzi 17.0

  • Práva nad agendou Ceníky byla rozvolněna tak, aby k nim mohl přistupovat i počítač, který nemá licenci na modul Sklady a má licenci jen na Maloobchod (Kasu).
  • V sestavách faktur bylo u tisku položek pro "Další poplatek" vypuštěno slovo "poplatek". Pro variantu podrobného tisku bylo získáno více prostoru a umožněn výstup delších řetězců.
  • Ve všech agendách, které pracují s cenotvorbou, byla zohledněna omezení vyplývající ze vstupních (neboli pevných) filtrů v agendě Ceníky. Při nabízení cen tak není vybíráno z ceníků, které jsou pro daného uživatele neviditelné. Jedinou výjimkou je kasa, kde sice nelze za ceny z odfiltrovaných ceníků ceny prodat, ale v pravé části okna a ve výklopném seznamu jednotkových cen stále zobrazené jsou. V případě, že pevné filtry na ceníky používáme, je tedy doporučeno v parametrech kasy vypnout pro pravý panel zobrazení cen a zakázat možnost při prodeji měnit cenu.
  • Jinak byla v modulu Sklady mezi verzemi 16.1 a 17 provedena řada spíše drobnějších změn, upraveno bylo např. několik sestav nebo pohledů na záložkách Vazby.
 

UPOZORNĚNÍ PRO UPGRADE NA DUEL 2021

Uživatelé starších verzí (16 a níže), kteří od nás ještě nedostali tzv. verifikační kódy (na základě objednávky placeného upgrade) NESMÍ instalovat novou verzi 2021 a převést do ní data. Bez verifikačních kódů by pracovali pouze v režimu demoverze!

Zda jste objednávku odeslali si zkontrolujte na Zákaznickém portálu v sekci Objednávky upgrade. Pokud jste upgrade 2021 neobjednali, můžete tak na portále učinit. V případě potíží kontaktujte obchodní oddělení na obchod@jezeksw.cz.

Zákaznická řešení a individuální sestavy

Nová verze obsahuje řadu změn, které mění vlastnosti agend a datových zdrojů. Přes maximální snahu není vždy možné zajistit zpětnou kompatibilitu všech funkcí, a proto nelze vyloučit, že některé individuální podprogramy nebo upravené sestavy (např. faktury!) nebudou v nové verzi fungovat. Pokud nemůžete program DUEL bez těchto specialit provozovat, upgrade neinstalujte a nejprve konzultujte nasazení nové verze s hotline na čísle 487 714 600.

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter