Úvodní strana » Upgrade DUEL » Pracovní postup

Pracovní postup pro upgrade programu DUEL 15.1


Seznam změn ve verzi DUEL 15.1 (DUEL 15.0)

Obecné | Účetnictví, daňová evidence a analýzy | Kancelář | Majetek | Mzdy | Sklady, maloobchod a E-shopy


Obecné a globální pro 15.1.1.

 • Do programu DUEL byla zapracována utilita, která dokáže rozpoznat, zda se uživatel k programu připojuje z pracovní stanice nebo prostřednictvím vzdálené plochy Windows. Rozpoznání přihlášení lze pomocí volby v menu Nápověda / Nástroje nebo přes nové tlačítko přímo v registračním okně.
 • Nová verze nyní kompletně poporuje prodej ve zvláštním režimu pro použité zboží. Upraveny byly obě fakturace (v modulu Kancelář i Sklady), přenosové procedury do účetnictví i příslušné tiskové sestavy. Odpovídajícím způsobem je dotčeno také plnění datové věty pro EET.
 • Bylo opraveno spouštění agendy Uživatelé, v jedné z vývojových meziverzí ji nebylo možné otevřít.
 • Z akcí při ukončování programu byla vypuštěna nabídka pro instalaci update, nyní se instalace stažené aktualizace nabízí pouze při startu programu.
 • V souvislosti s novou verzí programu DUEL jsme uvolnili do distribuce také novou verzi programu JswEET. Hlavní změnou je nový způsob výpočtu daně a základu daně od ceny včetně DPH (tedy "shora"), kdy původní výpočet pomocí koeficientu byl nahrazen novým algoritmem nazývaným "rozdílem částek". Zároveň byla do programu zapracována podpora prodeje ve zvláštním režimu podle §90 (použité zboží, umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti), před zadáním první položky každé účtenky lze rozhodnout, zda se jedná o standardní prodej nebo prodej v některém ze zvláštních režimů. Upozorňujme, že posledního září končí přechodné období, kdy bylo možné využívat oba způsoby výpočtu, od 1. října by měla být používána pouze nová varianta. Všichni uživatelé předchozích verzí programu JswEET by tedy měli tuto aplikaci aktualizovat.

Obecné a globální pro 15.1.0.

 • V nové verzi bylo vyřešeno porušování rozsahu licence pomocí technologií terminálových serverů, RDP, RemoteApp apod. Registrace nyní rozlišuje mezi přímým "desktopovým" přístupem a přístupem uživatele vzdálené plochy Windows. V této souvislosti byl upraven také design a funkčnost registračního okna programu. Při využívání "vzdáleného" přístupu bude po instalaci nové verze nutné u registrace jednotlivých modulů nahradit oprávněný počítač účtem (jménem) oprávněného uživatele. Pro "desktopové" přístupy se nic nemění.
 • Změny prodělal také systém oznámení, kromě grafické formy záhlaví byla pro lepší pochopení upravena také textace tlačítek a umožněn tisk oznámení. Zároveň bylo zajištěno neukládání duplicitních oznámení.
 • Do nové verze programu byly aktualizovány komponenty DevExpress na nejnovější vydání.
 • V souvislosti s novými grafickými komponentami byl upraven i proces prvního spuštění (zobrazení) agendy - zejména na serverových operačních systémech trval zbytečně dlouho.
 • Pro možnost definování a ukládání různých třídění byl do nové verze na záložku "Zobrazení" zapracován editor třídění. Připravená třídění lze potom snadno vyvolat z menu nebo z pravé složky "Agenda".
 • Na domovské obrazovce bylo vyřešeno spouštění skriptů, které jsou zařazeny mezi oblíbené.
 • Do všech polí (mimo Účetní deník), kam je zadáván kurz měny, byla zapracována funkčnost umožňující vybrat kurz měny dle data - stačí na místo kurzu zadat příslušné datum a z historie v číselníku měn bude načten odpovídající kurz.
 • V aktualizaci 10285 byla opravena funkce třídění s přepínačem "Zohlednit pořízení", kdy za určitých okolností bylo při složeném třídění pořízení preferováno před ostatními třídicími údaji.
 • V tabulkách, které jsou standardně needitovatelné (v tzv. SQL gridech), byla vyřešena možnost editace vybraného sloupce. Toho bylo využito na několika místech, kde lze přímo upravit zobrazené hodnoty (např. při částečném vyřizování objednávek do fakturace). Editovatelné sloupce lze rozpoznat podle záhlaví nadepsaného tučným písmem.
 • V needitovatelných tabulkách (tzv. SQL gridech) zobrazovaných v rámci průvodců některými operacemi byla vyřešena a podpořena možnost udržení vybraných (zaškrtnutých) záznamů i při změně třídění nebo při zapnutí doplňkových filtrů.
 • Do operací pro přidávání oblíbených položek a naplánovaných úloh byla doplněna možnost přidávání také SQL skriptů z agendy Skripty bez nutnosti jejího otvírání.
 • V Opisech vět z needitovatelných tabulek (např. z doprovodných záložek ve Zpracování DPH) bylo zapnuto automatické zobrazování součtů číselných sloupců.
 • Verze 10285 přináší automaticky zobrazované zápatí se součty pro rychlé opisy vět z needitovatelných tabulek.
 • Byly opraveny nápočty ve stavovém řádku tabulky vazeb (součty, průměry) u číselných sloupců.
 • Pro sestavy, které mají interně nastaven přednostní tisk pouze aktuálního záznamu, bylo zajištěno přebírání tohoto nastavení i v případech, kdy jsou nastaveny jako první oblíbené a použije se rychlý tisk Ctrl+Shift+P.
 • Ve správci sestav (na záložce Seznam sestav) nyní tlačítko pro nastavení oblíbených funguje jako přepínač - jeho pomocí lze sestavu do oblíbených přidat i z nich odebrat.
 • Nyní lze sestavu zařadit jako oblíbenou (popř. z oblíbených odebrat) i přímo z okna s náhledem.
 • Menu ve správci sestav a v náhledu sestav bylo rozšířeno o přepínací tlačítko, kterým se nastavuje, zda chceme černobílý nebo barevný tisk.
 • Ukládání sestav do PDF bylo doplněno o přepočet dle aktuálních parametrů sestavy i bez toho, aby byl generován náhled.
 • V ukládání sestav do PDF z jejich náhledu byly podpořeny i názvy obsahující tečku (doposud se název za tečkou ignoroval a doplnil příponou PDF).
 • Pro export sestav do PDF byla rozšířena skupina zástupných řetězců, které budou při generování výsledného souboru přeloženy na odpovídající hodnoty. Zároveň byla podpořena možnost uvést do názvu sestav pro export (Alt+Enter) i cestu, kam bude výsledný soubor uložen.
 • Pro odesílání sestav e-mailem byla zapracována podpora vlastního textu zprávy s možností používání zástupných textů, které budou nahrazeny např. číslem faktury. V případě opakovaně používaných textů je lze dokonce přidat do definice sestavy a tak budou předvyplňovány automaticky.
 • Vzhledem k tomu, že při odesílání emailové zprávy prostřednictvím 64bit verze aplikace Outlook může dojít k neočekávaným problémům (známý stav přiznaný i Microsoftem), byla do programu DUEL zapracována detekce e-mailového klienta a v problematických případech se zobrazuje doporučení používat Outlook verze 32 bit nebo nastavit odesílání emailů přes SMTP.
 • Na záložkách "Vazby" bylo zapojeno pamatování pozice kurzoru i po přepnutí mezi různými otevřenými agendami a následném automatickém obnovení (refresh).
 • V celém programu byly stávající "Pohledy" přejmenovány na "Rozložení". Kromě toho, že toto slovo lépe vystihuje příslušnou funkci, tak do příštích verzí plánujeme pod "Pohledy" sdružit několik nastavení - rozložení, třídění, filtry, barvy...
 • Mezi nástroje na záložce Nápověda byl přidán SQL Server Configuration Manager pro SQL 2017.
 • Obnova uživatelů ze záloh byla ošetřena proti možným duplicitám, kdy jednotlivé záznamy mají sice různé vnitřní identifikátory (UID), ale stejné přihlašovací jméno (LOGIN). Nyní je kontrolováno i toto a záznamy s duplicitním LOGIN se nepřihrají.
 • Jednořádková nápověda k jednotlivým údajům byla na řadě míst vylepšena nebo zpřesněna. Podobně byla v pravém panelu upravena i rychlá nápověda k některým agendám.
 • Tak jako v každé verzi, i do této aktualizace jsme ve "velké" v nápovědě doplnili a vylepšili řadu témat.

Účetnictví, daňová evidence a analýzy pro verzi 15.1.1. | Nahoru

 • V účetním deníku byl vyřešen problém, který v detailu záznamu při zapnutém zohlednění pořízení neumožňoval přetřídit rozúčtování.
 • V účetním deníku (a také v archivu ÚD) byl v sestavě opis vět prodloužen výstup pro doklad tak, aby se vešlo i dlouhé označení.
 • Knihy faktur z účetního deníku byly zpřístupněny i pro data uzavřená účetními a datovými závěrkami.

Účetnictví, daňová evidence a analýzy pro verzi 15.1.0.

 • Do celého programu byla promítnuta novela zákona o DPH, která mění způsob výpočtu DPH od částky včetně daně. Do parametrů "Sazby DPH" (číselník otevřeme pomocí Crtl+G nebo nalezneme v parametrech firmy v sekci "Daň z přidané hodnoty") byl přidán parametr, zda DPH shora počítat koeficientem (postaru) nebo rozdílem částek (dle aktuálního znění §37 písm. b). Přechodné období končí 30.9., nejpozději od 1.10. tedy musí být nastaveny parametry nové. Aktualizace založí potřebný záznam právě s datem 1.10.2019, pokud chceme nový výpočet používat dříve, upravíme v sazbách DPH "Datum od" dle potřeby.
 • Do ZaP byla přidána zcela nová operace, pomocí které lze jeden "vzorový" doklad periodicky rozkopírovat do příštího období. Parametry pro opakování lze nastavit velmi variabilně - měsíčně, týdně, ve vybraných dnech a pod. Díky této operaci lze snadno zadat různé periodické platby jako např. splátky leasingu nebo předpis nájmu.
 • Pro hromadnou platbu ZaP v cizí měně bylo podpořeno zadání kurzu na 4 desetinná místa tak, jak to doposud umožňovala pouze jednotlivá platba Ctrl+2.
 • Do operace pro přecenění ZaP k datu byla zapracována kontrola na to, zda za dotčené období neexistují nějaké nezaúčtované doklady v bankovních výpisech nebo pokladně. Před provedením operace doporučujeme tyto doklady nejprve zaúčtovat.
 • Operace pro kopie dokladů v ZaP byla upravena tak, aby údaje "Vytvořeno" a "Opraveno" obsahovaly nejenom datum, ale i časovou složku okamžiku spuštění.
 • V bankovních výpisech byl na záložce Stavy kompletně přepracován výpočet obratů i stavů. Nyní je podpořen i způsob práce, kdy je pořízeno (ale nezaúčtováno) více bankovních výpisů, s různými čísly nebo na různých dokladových řadách. V takovém případě nyní v seznamu vystoupí více řádků s postupně napočítávanými PS i KS.
 • Do bankovních výpisů byla zapracována zcela nová operace, která umožní jednou platbou z výpisu uhradit více dokladů ze ZaP. Tuto operaci využijeme např. při příchozích kumulovaných platbách více faktur nebo bezhotovostních plateb kartami na maloobchodní kase.
 • V agendě bankovní výpisy nyní nalezneme novou operaci pro dodatečné párování BV na ZaP. Tuto funkčnost využijeme např. v případech, kdy nejprve naimportujeme elektronický výpis a až později jsou do ZaP dopořízené příslušné faktury. Po spuštění operace budou ZaP dohledány a spárovány "dodatečně". Již dříve spárované položky zůstanou nedotčené.
 • V bankovních výpisech byla po zadání VS, který neexistuje v ZaP, zapojena funkčnost vracející kurzor zpět pro možnou opravu. Až teprve při druhém potvrzení klávesou Enter se kurzor posune na další údaj. Pokud jsme zadali existující VS, kurzor se samozřejmě nevrací a postupuje ihned dále.
 • Při importu elektronických bankovních výpisů (homebanking) jsou nyní ze souboru načítány i další doplňující informace (např. číslo protiúčtu nebo název plátce), které jsou s návodnými prefixy ukládány do poznámky.
 • Dále byla zapracována podpora rozšířeného formátu ABO, kdy v rámci importu elektronického výpisu načítáme do poznámky i informace, které v základním rozsahu nejsou.
 • Při importu dat z Fakturoidu se u přenášené adresy doplňuje také stát, pokud je již pořízen v číselníku států.
 • V sestavě opisující zaúčtování bankovního výpisu byl upraven výpočet rozdílu - nyní zohledňuje i případné cizí měny.
 • Podobně jako v bankovních výpisech, bylo i do pokladny při zadání hodnoty variabilního symbolu neexistujícího v ZaP zapracováno vracení kurzoru zpět na VS pro jeho snadnou opravu.
 • Ve verzi 10285 byla upravena procedura pracující s obdobím pro zpracování DPH, které následně vystupuje ve formuláři DAP DPH a sestavách záznamní povinnosti. I tato změna je zapracovaná do operace "Dokončení aktualizace", kterou je třeba spustit v případech, kdy byla instalovaná první verze 15.1.0.10280.
 • Do Zpracování DPH byl zapracován nový vzor daňového přiznání k DPH č. 21.
 • Vzhledem k novele DPH, tzv. daňovému balíčku, byla do všech procedur pro uskutečněná plnění pro zpracování KH zapracována podpora tzv. "časového posunu". V praxi to znamená, že v některých případech lze neodvedenou daň přiznat v rámci řádného podání až v některém z příštích zdaňovacích období. Správce daně samozřejmě může i tak vyměřit penále, ale plátce není nucen podávat dodatečné DAP a následné KH. Na principu zpracování DPH se nic nemění, rozhodující je stále Datum DPH, ale pokud je vyplněné Datum UZP, bude v KH (v sekcích A1 - A4) přednostně vystupovat Datum UZP i když může být "staré".
 • Do nastavení číselníku skupin DPH byla v souvislosti s novelou zákona o DPH pro údaj "Skupina 5" zapracována varianta "Nedobytné pohledávky §46-46g". Pomocí ní budou do kontrolního hlášení příslušné doklady správně identifikovány do sekcí A4 a B2. Zároveň s tím byly do číselníku přidány dva nové záznamy se zkratkami "NEPV-" a "NEPD-" odpovídající zadání opravy daně z nedobytných pohledávek z pohledu věřitele a dlužníka.
 • Do verze 10285 byla pro KB faktoring zapracována možnost použití i pro doklady v cizí měně. Pro uživatele, kteří již měli nainstalovanou předchozí verzi 15.1.0.10280, je potřebná úprava zapracovaná do operace "Dokončení aktualizace".
 • V sestavách kontrolního hlášení pro sekce A5 a B3 jsou nyní záznamy tříděny primárně podle data DPH, poté podle označení dokladu.
 • Do sestav záznamní povinnosti byla doplněna informace o tom, do jaké sekce kontrolního hlášení daný doklad spadá.
 • Ve verzi 10285 byly v evidenci ZaP vyměněny 4 sestavy platební kázně, nyní mají výpočet částek zbývajících k úhradě upraven tak, že připouští rozdíly v účtech mezi předpisy a úhradami.
 • Sestavy Účetního deníku za období se zůstatky s rozsahem účtů byla byly ošetřeny pro případ, že SQL server a databáze firmy mají rozdílené znakové sady (například při obnově dat ze zálohy, která vnikla na jinak nastaveném serveru).
 • Sestava Obratové předvahy byla upravena tak, aby matematicky vycházelo porovnání rozvahových a výsledkových účtů pro následnou snazší kontrolu.
 • V sestavě Zahajovací rozvahy bylo opraveno zobrazování správného datumu pro případy, kdy ještě nebyla provedena účetní závěrka.
 • Sestavy Bankovní výpisy z Účetního deníku nově respektují povahu účtu pro znaménko počátečního stavu.
 • Účetní závěrka byla doplněna o kontrolu, zda se v bankovních výpisech nebo pokladně nenalézají záznamy, které by svým datem spadaly do uzavíraného období.
 • V distribuční podobě účtového rozvrhu (používané pro zakládání nových firem) byly provedené úpravy nastavení daňové uznatelnosti některých nákladových účtů.

Kancelář pro verzi 15.1.0. | Nahoru

 • Do faktur, na kterých jsou odečítány zálohy, bylo doplněno datum přijetí platby tak, aby takový doklad splňoval náležitosti souhrnného daňového dokladu ve variantě jedno zdanitelné plnění a více přijatých plateb, ze kterých sice byla přiznána daň, ale nebyly vystaveny samostatné daňové doklady.
 • Pro účtování zaokrouhlení faktur byla do parametrů firmy přidána možnost zadat příslušný druh účtování. V případě vyplnění bude při účtování do účetního deníku vygenerován samostatný řádek s odpovídající kontací. Pokud druh vyplněn není, bude částka zaokrouhlení zahrnuta do hlavní souvztažnosti.
 • Pro faktury, které mají položky vystavené v cenách s daní, byl ve všech tiskových sestavách aktualizován text uvádějící, podle jakého paragrafu zákona o DPH je daň počítána.
 • Do sestav z agendy fakturace, kde se tisknou adresy dodavatele, odběratele a příjemce, byl pro fakturaci do zahraničí zapojen tisk státu i pro odběratele.
 • Do objednávek bylo přidáno samostatné pole pro termín dodání v podobě data. Původní textový údaj ale zůstal zachován a tak lze využít obou - konkrétní datum a nebo textový popis.
 • Aktualizace ročních kurzů byla ošetřena proti nekorektním podobám TXT souborů kurzových lístků ČNB, které někdy obsahovaly prázdné řádky.
 • Do formátu w1se byla pro export převodních příkazů zapracována podpora cizích měn.
 • Pokud někdo používá více ABO formátů homebankingu, bylo vypuštěno sdílení čísla klienta mezi jejich nastaveními.
 • V agendě homebankingu byly formáty GE Money přejmenovány na aktuální Moneta.
 • Do číselníku bank byly přidány tři nové (8190, 8198 a 8199) tak, aby byl aktuálně kompletní.
 • V evidenci pošty byla přidána možnost tisku druhé strany podacího lístku.
 • Tisková sestava pro souhrnné vyúčtování pracovní cesty byla upravena tak, aby se zaokrouhlovaly jednotlivé jízdy a ne až jejich součet.
 • Do agendy Silniční daň byla přidána sestava pro rozpis záloh na příští období i datem splatnosti.
 • Export DPPO do XML byl upraven tak, aby se pro nulové hodnoty neukládala nula, ale prázdná hodnota. Díky tomu se na portále již nezobrazují (propustné) chyby.
 • V sestavách DPFO a DPPO byl opraven tisk kódu podepisující osoby tak, aby odpovídal oficiálním kódům a ne interním hodnotám položek seznamu.
 • V agendách DPFO a DPPO byly připraveny sestavy s rozpisem záloh na příští zdaňovací období.
 • V přehledu OSVČ pro ČSSZ byl opraven výpočet řádku 41 při dosažení maximálního vyměřovacího základu, přesněji řečeno byla upravena hranice maximální zálohy na DP od roku 2019.
 • Do sestavy "Najdi doklad" v číselníku dokladů byla doplněna kontrola také na agendu "Neúčetní platby".

Majetek pro verzi 15.1.0. | Nahoru

 • Pro majetky, u kterých již započaly daňové odpisy, byla zapracována kontrola na nežádoucí změnu způsobu odepisování nebo odpisové skupiny.
 • Pro majetky, které doposud odepisovány nebyly, byla po změně způsobu odepisování vylepšena implicitní hodnota pro odpisovou skupinu.
 • Do dlouhodobého majetku byla zapracována kontrola, která neumožňuje zadat aktuálně neexistující odpisovou skupinu.
 • Mezi tiskové sestavy dlouhodobého majetku byla přidána nová kontrolní, která i pro daňově zcela odepsaný majetek zobrazí případné následné účetní odpisy a obráceně - i pro kompletně účetně odepsaný majetek zobrazí aktuální daňový odpis. Díky tomu lze lépe kontrolovat aktuální i příští období.
 • Součty v sestavách porovnávající daňové a účetní odpisy byly rozšířeny tak, aby se zobrazily až na úroveň desetimilionů.

Mzdy pro verzi 15.1.1. | Nahoru

 • Distribuční podoba parametrů "Náhrady za DPN" byla upravena tak, aby nedocházelo k dvojímu zaokrouhlování. Pro aplikaci úpravy je po instalaci update nutné spustit operaci "Dokončení aktualizace".
 • Do aktualizace byla zapracována nová verze PDF formuláře Přehled o výši pojistného s označením ČSSZ - 89 542 14 III/2019.
 • Pro přímé podání formuláře NEMPRI bylo upraveno plnění XML obálky, v některých případech neodpovídal rok v hlavičce použitému formátu.
 • V evidenci dětí byl ošetřen stav, kdy (např. po importu) není u více dětí uvedeno datum narození.
 • Příprava mezd byla doplněna o kontrolu, která pro daného zaměstnance neumožní pořízení duplicitního záznamu.
 • Do sestav oznámení exekutorovi byl doplněn počet dětí, na které je uplatňováno daňové zvýhodnění.
 • Do okna s výsledky operace pro naplnění měsíčních mezd byla zapracována podpora třídění nejen podle uložených polí (Zkratka, Zaměstnanec, Kategorie), ale i podle výsledku ve sloupci Generování.
 • V sestavách výplatních pásek byl pro název firmy a IČO sjednocena grafická podoba výstupu.

Mzdy pro verzi 15.1.0.

 • Do programu byly zapracovány úpravy, které souvisí se zrušením karenční doby od 1.7.2019.
 • Do parametrů sociálního pojištění byl doplněn řádek s novým nastavením sazby platným od 1.7.2019.
 • Distribuční podoba parametrů pro srážkovou daň byla pro příjmy, které nejsou DPP, doplněna o novou hodnotu rozhodného příjmu platnou od 1.5.2019. Stejně tak byly upravené příslušné aktualizační procedury, aby po instalaci nové verze nebylo nutné je doplňovat ručně.
 • Při výběru zaměstnance, kterému chceme zpracovat měsíční mzdu, je v případě souběhu doplněna identifikace "H" nebo "V" podle toho, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší poměr.
 • Do podrobných výplatních pásek byla doplněna informace o úpravě základu daně při souběhu příjmů.
 • I do stručných výplatních pásek byly přidány informace o příspěvcích zaměstnavatele na životní pojištění a penzijní připojištění.
 • Parametr pro výběr pojišťovny pro tiskovou sestavu "ZP - Přehled vyměřovacích základů" byl přepracován na variantu umožňující výběr více pojišťoven ze seznamu.
 • Do měsíčních mezd byla přidána sestava s přehledem uplatněných insolvencí, sražených částek, variabilních symbolů a cílových bankovních účtů.
 • Do měsíčních mezd byly přidány dvě nové sestavy počítající průměrnou měsíční mzdu - podle kategorií a podle zaměstnanců, která je připravena i na souběh více pracovních poměrů.
 • S účinností od 1.6.2019 byl upraven výpočet exekučních srážek, nyní se při výpočtu používá dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.
 • V insolvencích byla podpořena situace, kdy zaměstnavatel sice insolvenci evidovat má (a tím pádem např. ukončit exekuce), ale zatím nemá nic srážet ani deponovat. Řešením je nastavit způsob provedení na "Srážka z mezd - jiná výše" a částku na nulu.
 • Pro účtování pohledávek za zaměstnanci byla upravena výchozí nastavená souvztažnost na 335/331 pro zaměstnance a 355/366 pro společníky.
 • Pro přenos záloh na mzdu do ZaP byla zapracována podpora rozlišení mezi zaměstnanci a společníky. Aktualizace doplní potřebné nastavení, které ovšem lze v případě potřeby upravit.
 • Mzdové listy doposud obsahovaly zdravotní a sociální pojištění samostatně, nyní do nich byl zapracován i jejich součet - tzv. povinné pojistné.
 • Pro sestavu podrobných mzdových listů byl zapojen parametr, za který rok je chceme zpracovat.
 • V rychlé nápovědě pro ELDO byl aktualizován internetový odkaz na PDF pokyny k vyplnění.
 • Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) byl doplněn a upraven dle aktuálních maximálních požadavků. Zároveň byly vypuštěny další (nyní zbytečné) varianty tohoto tiskopisu.
 • Do zápočtových listů byla doplněna kompletní adresa zaměstnavatele a zapracována podpora tisku razítka z parametrů firmy.
 • V sestavě Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti bylo matematické zaokrouhlení průměrného výdělku změněno na zaokrouhlení na celé koruny nahoru.
 • Do Potvrzení o příjmech pro žádost o sociální dávky byl doplněn sloupec Čistá mzda - náhrada za DPN.
 • Do sestav přepočteného počtu zaměstnanců byl doplněn popis s informací, odkud je čerpán fond pracovní doby a bylo opravené napočítávání hodin nepřítomností (za rodičovskou a svátky).

Sklady, maloobchod a e-shopy pro verzi 15.1.0. | Nahoru

 • Do agendy položek na skladě byly přidány 4 nové sestavy, pomocí kterých lze sledovat prodejnost vybraných (filtrovaných) položek za zadané období.
 • Pro sestavy inventur v položkách na skladě bylo umožněno parametricky nastavit, za které sklady chceme tiskovou sestavu zpracovat.
 • Do položek na skladě byl přidán filtr odhalující duplicitní položky, které mohly vzniknout např. nesprávným importem dat.
 • Všechny sestavy položek na skladě byly upraveny tak, aby reagovaly na nastavené vstupní (pevné) filtry.
 • Přenos přijatých faktur, které jsou evidovány s příjemkou, do účetního deníku, byl připraven na hromadné účtování i pro doklady, které v položkách obsahují kombinace různých sazeb DPH.
 • Podobně jako pro kancelářskou fakturaci byla i pro fakturaci skladovou přidána do parametrů firmy možnost zadat účet, na který má být účtována položka zaokrouhlení. Pokud účet vyplněn není, bude částka zaokrouhlení zahrnuta do hlavní souvztažnosti.
 • Kopie faktur nyní generuje postfix podle aktuálního nastavení v číselníku dokladů.
 • Operace Sleva ve fakturaci za určitých okolností zdvojovala text popisu, v nové verzi opraveno.
 • Ve všech sestavách - fakturách ve skladu byly aktualizovány texty, podle jakého paragrafu zákona o DPH je vypočtena daň "shora".
 • Podobně jako v evidenci pošty i ve skladové fakturaci bylo umožněno vytisknout 2. stranu podacího lístku.
 • Do položek inventury byla zapracována funkčnost zpětně počítající cenu za jednotku při zadání celkového ocenění položky. Pokud této funkce chceme využít, zadáme cenu za MJ nulovou a vyplníme až cenu celkem.
 • Pro položky, u kterých jsou evidovány výrobní čísla nebo šarže, bylo podpořeno zadávání inventur pomocí čteček čárových kódů. Nyní program správně vyplní evidované množství odpovídající dané šarži a nepřebírá stav položky z PNS.
 • Pro manuální zadávání položek do inventury byla zapracována kontrola na případné vícenásobné zadání. Tato kontrola správně rozliší nejen duplicitní položky, ale v případě evidence výrobních čísel nebo šarží i duplicity v tomto členění.
 • Do hlaviček nabídek byl přidán údaj pro přesné datum dodání.
 • V položkách nabídek byl výklopný seznam pro cenu rozšířen o ceny z poslední předchozí nabídky (odběrateli, bez slev, po slevách). Lze tak snadno cenu zopakovat nebo se lépe rozhodnout pro cenu novou.
 • Do nabídek byly přidány dvě sestavy, které pro uváděné ceny zobrazují zadané slevy (%, Kč nebo ks) a procentuální slevy vůči základní prodejní ceně.
 • Do položek objednávek přijatých a objednávek vystavených byly přidány údaje pro datum dodání a textový termín dodání.
 • Přenos vystavených objednávek do příjemek byl vylepšen o doplnění případně chybějícího bankovního účtu a nastavení se na nově vzniklý doklad.
 • U několika sestav skladových pohybů (nákupy a prodeje) bylo upraveno připojování dokladů ze skladové fakturace tak, aby nedocházelo k duplikování informací.
 • Do položek výrobních listů byl přidán nový údaj "Trvání výroby", pomocí kterého lze sledovat čas jednotlivých operací a ve výsledku i celkovou doby výroby.
 • V agendě "Výrobní listy" byla v operaci Kopie zohledněna práce s novým údajem "Trvání výroby".
 • Operace pro přepočet cen ve výrobních listech nyní již nemění ocenění položek, které nemají vazbu na sklad nebo mají v číselníku druhů nastaveno, že nemají generovat pohyby (služby, práce...).
 • Do číselníku dokladů byla přidána vazba na agendu Reklamace.
 • V sestavách pro potvrzení a odeslání reklamace a v reklamačním protokolu bylo zapracováno datum nákupu namísto data pořízení reklamace.
 • Na kase byl vyřešen problém duplicitního nabízení položek v případech, kdy jsme měli nastaveno hledání i v alternativních katalogových názvech.
 • Do účtenek na kase byla pro dobropisované položky zapracována informace o tom, ke kterému původnímu dokladu se váží.
 • Stejně jako pro faktury, i pro účtenky byl aktualizován text uvádějící podle jakého paragrafu zákona o DPH je vypočtena daň "shora".
 • I pro rychlý tisk na kase byl podpořen tisk na tiskárně, která je u zvolené sestavy nastavená "natvrdo" jako výchozí. Doposud se tisklo vždy na tiskárně, která byla přidělená ke kase.
 • Při zapnutém zvětšení a přepínání mezi různými kasami byly vyřešeny grafické nedostatky na tlačítkách pro platby a na oblíbených záložkách.
 • Do seznamu e-shopů bylo zapracováno nastavení, zda načtené objednávky automaticky přenášet i do "cílových" přijatých objednávek, nebo je ponechat pouze v agendě objednávek z e-shopu.

Seznam změn ve verzi DUEL 15 (DUEL 15.1)

Obecné | Účetnictví a finance | Kancelář | Majetek | Mzdy | Sklady, maloobchod a E-shopy


Obecné a globální pro 15.0.4.  | Nahoru

 • Byl opraven grafický problém, kdy za určitých okolností docházelo v dávce do ZaP k překreslení všech editačních polí formuláře stejným textem.
 • Na některých systémech dochází k opakovanému stahování již stažených oznámení. Nová verze zamezí ukládání duplicitních záznamů.
 • V pravé nápovědě byly aktualizovány texty a pracovní postupy pro DAP DPH, ELDP a pro Přehled OSVČ pro SSZ.
 • Načítání ročního kurzovního lístku ze stránek ČNB a následná aktualizace měn byly ošetřeny na případnou existenci prázdných řádků ve staženém souboru.

Obecné a globální pro 15.0.3.

 • Do agend Adresář firem, Insolvence a Účetní výkazy jsme do rychlé nápovědy v pravém panelu přidali videonávody pro práci v agendě.
 • V rámci aktualizace programátorských nástrojů jsme zapracovali poslední verzi komponent DevExpress.

Obecné a globální pro 15.0.2.

 • Bylo vylepšeno chování funkce "Zobrazení/ Rozlišovat pořízení" pro situace, kdy se operace "Přidat doklad" (Ctrl+N) pro pořízení nového záznamu volala z aktivní záložky RPDP.

Obecné a globální pro 15.0.1.

 • Do programu byla zapojena operace "Dokončení aktualizace". Tuto operaci by měli nad všemi zpracovávanými firmami spustit všichni, kdo verzi 15.0.1 instalovali jako update původního DUELu 15.0.0.
 • Pro odesílání sestav e-mailem byla zapracována nová možnost využívající OLE objekt MS Outlook. Nastavení se provádí v okně Alt+Enter ve větvi "Odesílání e-mailů", volba se jmenuje "Microsoft Outlook".
 • Ukládání XML bylo upraveno tak, že při nevyplněném nastavení Alt+Enter respektuje cestu manuálně nastavenou.
 • V tiskových sestavách SVZ, které obsahují čárové kódy, byl podpořen i formát EAN8, Barcode a Code128 (doposud jen EAN13).
 • Operace pro GDPR výmaz subjektů z adresáře firem a adresáře osob byly rozšířeny o vazební tabulku s informacemi z insolvenčního rejstříku.

Obecné a globální pro 15.0.0.

 • Do programu byly zapracovány prvky nového designu, logo DUEL se srdcem.
 • Instalátor programu byl rozšířen o možnost zvolit si ikonu zástupce na ploše. Na výběr jsou tři možnosti - kulatá jako doposud, ikona se srdcem a inverzní srdce.
 • Do záhlaví instalačního programu bylo doplněno kompletní označení verze programu.
 • Pro lepší informovanost uživatelů jsme do nové verze zapracovali tzv. "oznámení". Jedná se o funkci, kdy program stahuje z našeho webu připravené zprávy a ty potom v závislosti na typu a verzi programu DUEL, na verzi operačního systému a verzi SQL serveru zobrazí všem příslušným uživatelům. Zobrazení probíhá při startu programu nebo po poklepání na ikonu v oznamovací oblasti stavového řádku. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednosměrnou komunikaci (na webu při stahování nezjišťujeme žádné údaje), GDPR nařízení tím není nijak dotčeno.
 • V souvislosti ze zapracováním Oznámení bylo rozšířeno nastavení uživatelů o příznak, zda oznámení zobrazovat nebo ne.
 • Pro lepší rozlišení právě otevřené zpracovávané firmy byla její barva promítnuta do záhlaví programu DUEL a do všech z něj otevíraných oken.
 • Aby bylo snadno možné otevírat agendy (a volitelně také sestavy a spouštět operace) i bez přepínání nebo zavírání aktuální agendy, bylo vyhledávací pole pro rychlé spuštění přesunuto z domovské obrazovky do záhlaví programu. Nyní je tak stále viditelné i s nápovědnou klávesovou zkratkou Ctrl + G. Kombinace kláves Ctrl + H byla i nadále zachována pro přepínání na domovskou obrazovku, ovšem Ctrl + G je rychlejší.
 • Pro domovskou stránku byla výrazně vylepšena práce s oblíbenými agendami, sestavami, soubory... Na záložku "Agenda" byly připraveny editory pro správu "Oblíbených", "Oblíbených ve firmě" a "Po spuštění". V této souvislosti byly z levého panelu odebrány odpovídající stromy oblíbených i po spuštění.
 • Při definování a používání oblíbených položek byla více podpořena práce se složkami. Na domovské obrazovce se nyní zobrazují pouze položky z první úrovně (dříve i položky vnořené) a složky. Ty lze "rozkliknout" a jejich obsah se zobrazí v novém okně.
 • Na záložce Zobrazení lze nově nastavit, zda mají být na domovské stránce viditelné sekce "Oblíbené", "Moduly" a "Agendy". V kombinaci se správou oblíbených (dokonce s podporou složek) lze každému uživateli připravit domovskou stránku vysoce individualizovanou.
 • Pravá nápověda prošla výraznou revizí, byly upraveny texty a přidány odkazy na videa.
 • Také jednořádková nápověda prošla částečnou revizí, byla doplněna nebo upřesněna celá řada textů.
 • Do tzv. hamburger menu, které je zapojené k údajům obsahujícím firmu, byla zapracována volba umožňující snadné přidání kompletní adresy (včetně registrovaných bankovních účtů) podle rejstříku ARES.
 • Do všech agend, které obsahují záložku Dokumenty, byla přidána podpora otevírání internetových odkazů. Pokud dokument obsahuje odkaz na soubor umístěný na webu, po poklepání se otevře ve výchozím prohlížeči.
 • Pro odesílání sestav e-mailem byla vylepšena práce s předmětem e-mailu. Kromě možné definice přímo v deklaraci sestavy byla zapracována automatika, která při uvedení parametru (vlastnosti) sestavy "Název souboru pro export" tento název připojí k předmětu.
 • Prázdné tiskopisy, které jsou ve formě editovatelných PDF připraveny k vyplnění v parametrech firmy, byly aktualizovány podle vzorů formulářů pro rok 2019.
 • I pro rok 2019 byl do programu zapracován daňový kalendář v podobě, v jaké jej zveřejnila Daňová správa.
 • V distribuční podobě číselníku měn byl aktualizován kurzový lístek pro rok 2018 až k 10.1.2019
 • Do číselníku bank bylo přidáno celkem 14 nových institucí.
 • Číselník právních forem byl (dle Občanského zákoníku) doplněn o zapsaný ústav.
 • Pro potřeby tisku štítků na kotoučových tiskárnách byly do agend Střediska, Výkony a Zakázky přidány potřebné sestavy.
 • V sestavách, které obsahují částku uvedenou slovy, byl pro záporná desetinná čísla upraven výstup tak, aby zaokrouhlení neovlivňovalo výsledek.
 • Bylo provedeno několik drobných grafických úprav v souvislosti se zvětšováním měřítka.
 • Pro snazší zadávání byly provedeny drobné úpravy editoru vypočítaných polí.
 • Do exportu dat do DBF (dBase) byla zapracována podpora datumů v plném čtyřmístném formátu, zároveň bylo ošetřeno korektní ukládání nevyplněného data.
 • Do údržby dat byl doplněn kód, který pro vlastní měnu zajistí konzistenci nastavení v číselníku měn tak, aby nedocházelo k dělení nulou (např. po importu dat).
 • Aktualizovali jsme vývojové prostředí na nejnovější Delphi 10.3 Rio, nová verze byla kompletně přeložena v něm.
 • V rámci aktualizace programátorských nástrojů jsme zapracovali také poslední verzi komponent DevExpress.
 • Do programu DUEL byla zapracována nejnovější verze aparátu pro tvorbu sestav ReportBuilder 19.03.
 • Test připojení k SQL serveru při nastaveném ověření přes jméno a heslo byl (v případě, že selže) rozšířen o nabídku ověření také přes integrované zabezpečení Windows NT.
 • Pro zjišťování verze operačního systému (použito v agendě Systémové informace) byla zapracována nová technika, která lépe detekuje novější a serverové verze OS.
 • Podařilo se nám obejít některé chyby kombinace OS + MAPI, které znemožňovaly odesílání sestav e-mailem. Přesto i nadále bohužel existují případy, kdy sestavy přes MAPI odesílat nelze, příčiny jsou však mimo DUEL.
 • Nově lze obnovovat zálohy firemních databází i pod SQL účty (login), kteří mají přidělenou pouze serverovou roli "dbcreator".
 • Volání fixační funkce po obnovení tzv. GDPR zálohy bylo zpřesněno o explicitní datový typ hodnoty podpisu uživatele, který zálohu obnovuje.
 • Ze záložky "Moduly" byly vypuštěny operace pro přepínání mezi otevřenými agendami (lze přepínat pomocí záložek agend) a pro rychlé spuštění (nyní vždy dostupné v záhlaví programu).
 • V souvislosti se zjednodušením stromů na levém panelu, bylo příslušné výklopné tlačítko na záložce "Zobrazení" přepracováno do jednoduchého režimu zapnuto / vypnuto.
 • Sada informací a pomůcek Databox Plus byla omezena pouze na offline verzi, online varianta již není dostupná.
 • S ohledem na GDPR byly upravené také datové podklady Databanky českých firem. Z dat byly vypuštěny osoby, odpovídajícím způsobem byl upraven také formulář DČF.

Účetnictví a finance pro verzi 15.0.3 | Nahoru

 • Byly opraveny tiskové sestavy Účetního deníku se zůstatky, kde se u rozvažných účtů z důvodu rozdílného typu (za zadávané období v parametrech sestavy a aktuálního typu v účtovém rozvrhu) špatně napočítával zůstatek.
 • Opraveno neoprávněné zobrazování chybového hlášení po kontrole Účetního deníku a následného stisku klávesy F3.
 • V importu dat z programu Fakturoid do Závazků a pohledávek byl opraven přenos množství v cizí měně.
 • Vylepšený algoritmus, podle kterého je již v agendě Závazky a pohledávky počítáno, zda je doklad zaplacený či nikoliv, byl zapracován i do sestav patřící do těchto skupin "knihy faktur, platební kázeň, inventarizace závazků a pohledávek, stavy závazků a pohledávek k datu, stavy nevyrovnaných závazků, stavy nevyrovnaných pohledávek".
 • Operace "Proúčtování zálohových faktur" v agendě Závazky a pohledávky je nově imunní vůči rozdílnému nastavení collation mezi zpracovávanou databází s nastavení instance SQL Serveru.
 • Pro účely "přefakturace" mezi společníky ve sdružení jsme do agendy Pomocná evidence DPH doplnili sestavu Rychlá faktura a do agendy Zpracování DPH sestavu Sdružení - Záznamní povinnost - základní (výpočet podílu sdružení).
 • Pro lepší přehlednost bylo upraveno zobrazování součtů v sestavě Druhy - Součty v Peněžním deníku.

Účetnictví a finance pro verzi 15.0.1

 • V ZaP bylo opraveno nežádoucí přepisování popisu dokladu podle výchozího druhu nastaveného v parametrech.

Účetnictví a finance pro verzi 15.0.0.

 • Do nové verze byly doplněné výkazy (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) podle aktuální podoby vyhlášky 500/2002 Sb. Tyto výkazy sice platí od 1.1.2018, ovšem až nyní bylo na portále EPO umožněno jejich načítání. Kromě drobných textových změn byl v rozvaze byl vypuštěn jeden řádek a účetním jednotkám byla umožněna volba, zda časové rozlišení vykazovat v části D (jako doposud) nebo nově v části C. Proto také výkazy distribuujeme (a v upgrade doplňujeme) ve variantě 1 a 2.
 • V agendách ZaP, Účetní deník, Fakturace, Pokladna a Bankovní výpisy bylo při zadávání popisu dokladu umožněno vyhledávat nejen podle textu a druhu (jako doposud), ale také podle účtů, které jsou s druhem účtování svázány.
 • Pro cizoměnové doklady byla do všech agend, které obsahují editovatelnou tabulku DPH (ÚD, PD, ZaP a Pokladna) zapracována pomůcka, která umožní přepočet základu DPH podle zadané částky cizí měny. Tato kalkulačka se vyvolá na základech DPH (ve všech sazbách) pomocí kombinace kláves Ctrl + Num+.
 • Bylo optimalizováno pořizování do účetního deníku pomocí opakovaného stisku Ctrl+N (bez meziukládání Ctrl+Enter), nyní se po akci "Rozúčtovat" focus nezastavuje na údaji z poslední editace ale vždy na účtu MD.
 • Do zobrazení kontrol nad účetním deníkem nebo dávkou do účetního deníku byla zapracována funkce, která po opravě zajistí vyřazení daného chybového hlášení ze seznamu.
 • Z aktuálního účetního deníku byly vypuštěny dříve automaticky tvořené filtry Uzavřeno a Neuzavřeno.
 • V účetním deníku byla opravena tvorba filtru dle hodnoty Celkem, nyní dovolí zadat i desetinná místa.
 • Zejména pro velké objemy dat byla výrazně zrychlena procedura, která přenosu dávky do ZaP, do účetního nebo peněžního deníku, řeší údržbu použitých dokladů pro správné nabízení následných čísel. Zároveň byla upravena tak, že nyní zohlední i doklady rozpořizované dalšími uživateli v síti tím předchází nabízení a vzniku duplicit v číslování dokladů.
 • Do několika sestav účetního deníku za období bylo přidáno sekundární třídění, nyní nejprve data, následně podle zkratky a čísla dokladu.
 • Mezi sestavy obratových předvah byla přidána jedna nová, která zobrazuje nejen koncové stavy stran MD a D, ale i jejich rozdíl (samozřejmě podle typu účtu).
 • Bylo upraveno rozložení knihy analytické evidence tak, aby při exportu do MS Excel nedocházelo ke slučování sloupců KS a čísla protiúčtu.
 • V závazcích a pohledávkách byla kompletně přepracována logika pro zjišťování znaménka plateb do nápočtu hodnoty "Zbývá platit". Nyní program nejprve testuje účty úhrad vzhledem k předpisu a až ve druhé fázi zohledňuje nastavení v číselníku dokladových řad.
 • V evidenci ZaP, stejně jako v obou fakturacích, byla pro doklady, jejichž předpis se neúčtuje, při platbě vylepšena logika nabízející účty MD a D.
 • Do evidence ZaP byla přidána kontrola na to, zda zadaný bankovní účet je u příslušné firmy evidován.
 • Pro snadnější zpracování daňových dokladů na přijatou platby byla v evidenci ZaP rozšířena logika nabízející druh účtování. Pokud je s dokladovou řadou svázán účet, který má v rozvrhu nastaveno, že se týká záloh, program nenabídne standardní druh pro faktury (obvykle PZ nebo NZ), ale nový pro "zdaněné zálohy". V této souvislosti byly do parametrů firmy přidány dva nové údaje, kam lze potřebné druhy (obvykle DZFV a DZFD) zadat.
 • Operace pro proúčtování (daňových) záloh byla rozšířena o doplnění finálních párovacích znaků až do prvotních (nedaňových) plateb proformafaktur. Tím je umožněno zároveň saldokontně sledovat jak základní zúčtovací účet (311 nebo 321), tak bez dalších zásahů i oba účty pro zálohy (324100 nebo 314100 pro nedaňové a 324200 nebo 314200 pro zdaněné).
 • Při proúčtovávání záloh z minulých (již uzavřených) období bylo do průvodce zapracováno upozornění na nutnost změny párovacích znaků také v počátečních stavech saldokonta.
 • Pro doklady v režimu přenesení daňové povinnosti bylo proúčtování záloh ošetřeno proti případným duplicitám v pracovním souboru, které se projevovaly chybovým hlášením.
 • Pro doklady s uplatněním RPDP byla do ZaP zapracována nová kontrola souladu tabulky DPH a rozpisu RPDP.
 • Ve vazbách ZaP, které směřují do "ZaP + archivy" nebo "ÚD + archivy", byly umožněny odskoky (poklikáním) a zobrazení vazeb v agendě (tlačítkem) i pro uzavřené doklady.
 • V závazcích a pohledávkách byl zjednodušen průvodce pro export pohledávek do formátu CKM.
 • Do importu faktury ISDOC byla zapojena obsluha nejen data DPH, ale i samostatného DUZP (samozřejmě pouze v případě, že je doklad vystaven plátcem).
 • Pro přenos dat mezi programem STEREO (pro DOS) a DUELem byl do evidence ZaP připraven import faktur. Doklady se přenáší prostřednictvím XML souboru, který lze v aktuální verzi STEREO vygenerovat v ZaP, v kancelářské a ve skladové fakturaci. Tuto operaci mohou využít např. účetní kanceláře, které budou načítat částečně připravená data od svých klientů.
 • V agendě Upomínky bylo upraveno pořadí vyplňování a přeskakování údajů.
 • Sestavy upomínek byly vylepšeny pro případy, kdy v parametrech firmy není uvedený žádný kontaktní telefon.
 • V penalizacích byla operace "Naplnit" rozšířena o přebírání platebních podmínek a bankovního účtu k dodavateli. Zároveň byla ošetřena možnost vybrat jeden doklad k penalizaci 2x. Ruční plnění položek bylo vylepšeno o přebírání dokladu úhrady.
 • Byla zkontrolována a aktualizována XSD schémata pro elektronické podání přiznání k DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení.
 • Pro použití skupiny DPH DZDEU bylo u částky v nulové sazbě, která má vystoupit na řádku 32 daňového přiznání, změněno znaménko na opačné.
 • Export XML přiznání (konkrétně věta P) byl rozšířen o druhý a třetí řádek s názvem obchodní firmy (právnické osoby) z parametrů.
 • Pro snazší dohledání příslušných dokladů bylo mezi sestavy kontrolního hlášení přidáno několik výstupů, kde je kromě EČDD uvedeno i vlastní označení účetního (daňového) dokladu.
 • Pro režim účetnictví byly pro skupiny DPH vztahující se ke změně režimu z plátce na neplátce a naopak v číselníku doplněny účty DPH. Díky tomu je možné příslušné doklady zadávat i do účetního deníku, nejen do pomocné evidence DPH.
 • V ZaP v režimu DE byl ošetřen stav, kdy na datech s vnitřními nekonzistencemi v číselníku skupin DPH se podařilo zapsat doklad, který by jinak vedl k chybě (např. duplicitní číslo).
 • V režimu daňové evidence byla v sestavě pro kontrolu souladu tabulky DPH a rozpisu RPDP zpřesněna vstupní podmínka, z peněžního deníku se nezohledňují doklady, které mají vazbu na ZaP.
 • Třídění sestav pokladních dokladů v režimu DE bylo zpřesněno, nyní je i podle dokladových řad a teprve potom podle čísel.
 • Skupinování datových podkladů pro modul Analýzy bylo zpřísněno o vnitřní identifikaci záznamu účetního deníku tak, aby nedocházelo ke sčítání dat z různých dokladů.

Kancelář pro verzi 15.0.2.  | Nahoru

 • Operace "Vyhledat firmu v ARES" v agendě Adresář firem nově ve variantě "Ověřit stávající firmu" rozlišuje mezi různými záznamy se shodnými IČO.
 • Do agendy Převodní příkazy byly doplněny tiskové sestavy Převodní příkaz (řazeno dle pořadí pořízení) a Seznam plateb (řazeno dle pořadí pořízení).
 • Průvodce operací Aktualizace stavů nespolehlivých plátců jsme doplnili o průvodní text.
 • Operace Načíst rozvahu a Načíst výkaz ZaZ dostupné v agendách DPPO a DPFO umožňují nově načíst pouze zaokrouhlené výkazy.
 • Struktury převodních příkazů ve formátu MultiCash nově respektují přísnější požadavky na jejich akceptování ze strany Oberbank.
 • V přehledu OSVČ pro ČSSZ jsme v rychlé nápovědě v pravém panelu aktualizovali pokyny k vyplnění a opravili číslo řádku v části D formuláře.

Kancelář pro verzi 15.0.1.

 • Byla rozvolněna práva pro zobrazení operací souvisejících s rejstříkem ARES. Nyní jsou přístupné i skupině "Běžní uživatelé".
 • Homebankingové formáty ABO, Citibank a MultiCash byly rozšířeny o přebírání doplňkových informací z elektronického výpisu do poznámky.

Kancelář pro verzi 15.0.0.

 • Příznak "Semafor CRIBIS" byl přepracován z barevného kolečka na barevný nápis. Význam barev zůstal zachován, po najetí myší na nápis CRIBIS se zobrazí popis stavu.
 • Do adresáře firem byla přidána možnost zkontrolovat validitu DIČ plátce DPH proti systému evidence VIES. Operace existují dvě - jedna pro kontrolu aktuálního záznamu, druhá hromadná. Následně byla individuální kontrola zapracována také do "hamburger menu" všech údajů, kde se s odkazem na adresář firem pracuje.
 • Do adresáře firem a adresáře osob byla zapracována také možnost hromadné kontroly vybraných nebo vyfiltrovaných adres na insolvenční rejstřík. Pomocí průvodce lze získat přehled o tom, které subjekty jsou v insolvenci, které ne, které se nepodařilo jednoznačně identifikovat a u kterých kontrola skončila s chybou.
 • Podobně jako pro nespolehlivé plátce nebo dlužníky, byla i pro firmy a osoby v insolvenci zapracována kontrola upozorňující na použití takového záznamu (např. pořízení faktury do ZaP nebo přijetí zaměstnance do personalistiky).
 • V souvislosti se zapracováním nových operací do adresáře firem byla přeuspořádána příslušná ovládací tlačítka (a s nimi i klávesové zkratky Ctrl + číslo) v menu.
 • Hamburger menu údajů, které pracují s firmou, byl doplněn o odkaz na katalog "Živé firmy", pomocí kterého lze snadno vyhledat kontaktní údaje nebo podrobnější informace o činnosti firmy.
 • Příznak nespolehlivého plátce byl přepracován do podoby textové informace podobně, jako jsou další příznaky. Zároveň byl podpořen stav "zelená", kdy rejstřík byl prověřen, ale daná firma v něm nebyla evidována.
 • Kontrolu osob a firem na přítomnost v insolvenčním rejstříku jsme zapracovali na všechna místa, kde se s adresářem osob a adresářem firem pracuje. Test lze snadno provést pomocí příslušného odkazu v tzv. hamburger menu.
 • Druhy účtování, které byly pro lepší podporu daňových dokladů na přijatou platbu přidány do parametrů firmy, byly využity také v obou fakturacích. Nyní se pro doklady s typem "Z - Záloha" nabízí jako implicitní.
 • Do obou fakturací byla přidána sestava, která po jednotlivých sazbách rekapituluje základy DPH a daně po jednotlivých sazbách.
 • Do sestav fakturace byl přidán Přehled prodejů položek z fakturace (podle typů), který podporuje práci s vybranými nebo vyfiltrovanými doklady.
 • Do obou fakturací byla přidána sestava "Potvrzení o doručení opravného daňového dokladu", kterou lze zasílat zároveň s dobropisem jako podklad pro odsouhlasení druhou stranou.
 • Do objednávek bylo přidáno samostatné pole pro termín dodání v podobě data. Původní textový údaj ale zůstal zachován a tak lze využít obou - konkrétní datum a nebo textový popis.
 • Pro potřeby vyúčtování pracovních cest byly do číselníků "Sazby náhrad" a "Ceny paliv" doplněny hodnoty aktualizované pro rok 2019.
 • Formulář pro daň z příjmů právnických osob za rok 2018 byl doplněn o kategorii účetní jednotky (velká, střední, malá nebo mikro), odpovídajícím způsobem byl upraven i export přiznání do XML a definiční schéma XSD.
 • V DPPO byly vylepšeny a zpřesněny kontroly pro uplatňování daňové ztráty z minulých let.
 • Z přiznání DPFO byl vypuštěn export věty T a věty V (za zdaňovací období roku 2018 by vedlo ke kritickým chybám), aktualizováno bylo i XSD schéma deklarace XML souboru.
 • V agendách pro zpracování přehledů ČSSZ a ZP pro OSVČ byly nastavené parametry pro nové období.
 • Do agendy Přehled OSVČ pro ČSSZ byla promítnuta nová podoba formuláře, samozřejmě byly také zapracovány všechny výpočtové změny.
 • Pro všechny zdravotní pojišťovny byly aktualizovány tiskopisy přehledů za OSVČ.
 • Pro Přiznání k dani silniční bylo aktualizováno XSD schéma DSLDP1, samotný tiskopis ale zůstal beze změny.
 • Bylo upraveno převzetí firmy nebo osoby do plánovaných akcí, nyní dojde k přepsání původní hodnoty na novou ihned a ne až po uložení záznamu.
 • V souvislosti s již dřívějším přesunem číselníku Pojišťovny z modulu Mzdy do Kanceláře byla přesunuta i práva této agendy do odpovídající větvě.
 • Odesílání tržeb do systému EET bylo rozšířeno o podporu zjednodušeného režimu i pro situace, kde není zřejmé, zda je dostupné připojení k internetu. V okamžiku, kdy bude připojení dostupné, se tržby pošlou automaticky (pokud je nastaveno odesílání na pozadí) popř. je lze odeslat manuálně pomocí operace "Odeslat nyní".

Majetek pro verzi 15.0.2. a 15.0.1. | Nahoru

 • Pro kumulované účtování dlouhodobého majetku byla vyřešena nekompatibilita zpracování na novějších verzích SQL serverů.

Majetek pro verzi 15.0.0.

 • Sestava pro porovnání daňových a účetních odpisů (zobrazovaná v rámci uzávěrky majetku) byla rozšířena o případy, kdy je majetek sice daňově odepsaný, ale účetně ještě ne.
 • Výpočty probíhající v rámci uzávěrky majetku byly ošetřeny pro případy, kdy zrychlené odepisování trvá déle, než předpokládají příslušné algoritmy a tedy jmenovatel zlomku vychází nulový nebo dokonce záporný (platí pro uživatelské zásahy do odpisů, ne pro přerušení).
 • Podobně jako uzávěrka majetku byly upraveny i výpočty při individuálním i hromadném přepočtu daňových odpisů.
 • V sestavách kalkulaček pro zrychlené odpisy a pro porovnání odpisů byl opraven výpočet při zadání zvýšení odepisování v 1. roce.

Mzdy pro verzi 15.0.4. | Nahoru

 • Pro nově založené firmy (a pro firmy procházející upgrade z verze 14 nebo předchozí) bylo do distribuční podoby parametrů srážkové daně přidáno nastavení hranice pro příjmy, které nejsou DPP, platné od 1.5.2019.
 • Aby byly nové parametry srážkové daně nastavené i pro firmy procházející update (tedy z některé verzí 15.0.x), byla potřebná úprava promítnuta i do operace "Dokončení aktualizace".
 • Od 1. 6. 2019 vstupuje v platnost vládní nařízení, které do výpočtu exekučních srážek zavádí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Do nové verze (přesněji řečeno do operace "Dokončení aktualizace") jsme tedy zapracovali potřebné úpravy.

Mzdy pro verzi 15.0.3.

 • V případě pracovního poměru společníka a uplatnění srážkové daně bylo opraveno její zaokrouhlení.
 • V agendě Příprava mezd bylo opraveno zobrazení v pohledu Pouze seznam.
 • V agendě Měsíční mzdy byl opraven export Přehledu o platbě pojistného pro VZP tak, aby u vyměřovacího základu nebylo desetinné číslo.
 • Do formuláře "Příloha k žádosti o" se v nové verzi plní informace o pobírání důchodu z údaje Druh důchodu v Personalistice.
 • Sestavu Personální karta z agendy Personalistika jsme rozšířili o variabilní a konstantní symboly penzijního a životního pojištění.
 • Upravena XSD validace exportu ELDP ve formátu XML, a to tak, aby byla v souladu s požadavky ePortálu České správy sociálního zabezpečení.
 • Bylo opraveno zobrazení evidenčního listu DP včetně formuláře.
 • Hodnoty v polích Rok, Měsíc od a Měsíc do v agendě ELDP jsou nově striktně přebírány podle toho, jak byly zadány do operace Naplnění.

Mzdy pro verzi 15.0.2.

 • Do verze 15.0.1. byly doplněny nové parametry sociálního pojištění s platností od 1. července 2019. Exporty Přehledů o výši pojistného na ČSSZ do XML a PDF s nimi začaly počítat už nyní. Verze 15.0.2. toto chování opravuje.

Mzdy pro verzi 15.0.1.

 • Oproti předpokladům nakonec nebyla schválena nová navrhovaná částka životního minima 3.790,- Kč a i od 1.1.2019 platí původní hodnota 3.410,- Kč. Správnou částku jsme nastavili pro nově zakládané firmy a do operace "Dokončení aktualizace" jsme zapracovali kód, který hodnotu životního minima zkontroluje a případně opraví.
 • V agendě Personalistika bylo aktualizováno PDF Prohlášení poplatníka, nyní vzor 26.
 • V sestavách "Osobní dotazník" v Personalistice bylo vyřešeno nekompatibilní zpracování tabulek z původního souboru v novém reportovacím aparátu.
 • V měsíčních mzdách byl v rekapitulaci podílu osob se ZTP zpřesněn výpočet počtu zaměstnanců.

Mzdy pro verzi 15.0.0.

 • Do programu byla zapracována nová výše minimální mzdy, v této souvislosti doporučujeme zkontrolovat a dle potřeby upravit mzdové tarify zaměstnanců podle jejich zařazení do skupin prací.
 • V parametrech pro výpočet sociálního pojištění byla doplněna nová výše maximálního vyměřovacího základu.
 • V agendě "Sociální pojištění" byla navýšena hranice pro účast na nemocenském pojištění.
 • Do parametrů "Náhrady mezd za DPN" byly promítnuty nové redukční hranice.
 • Pro potřeby výpočtů exekučních srážek v roce 2019 byly v agendě Nezabavitelné částky aktualizovány normativní náklady na bydlení a částka životního minima.
 • V parametrech pro solidární zvýšení byly nastavené nové limity minimálních měsíčních a ročních zdanitelných příjmů.
 • V nové verzi byla aktualizována tabulka se seznamem významných dní pro rok 2019 - podle ní se pracuje při zpracování mezd se svátky.
 • S ohledem na všechny legislativní změny uplynulých let byl upraven číselník kategorií pracovních poměrů, zároveň byly aktualizovány a zpřesněny vysvětlující poznámky, kdy kterou kategorii použít.
 • Pravděpodobně největší novinkou modulu mzdy je agenda pro evidenci insolvencí a následné uplatnění srážek do měsíčních mezd. S touto funkčností souvisí i možnost prověření přítomnosti osob a firem v insolvenčním rejstříku (adresář osob resp. adresář firem). Kontroly také upozorní na případný souběh insolvencí a exekucí. Kompletní popis fungování samozřejmě nalezneme v nápovědě.
 • Do agendy Insolvence byly zapracovány kontroly exekucí, které nenabyly právní moci, a příslušné částky nejsou srážené ale pouze deponované. Naopak do exekucí byla přidána kontrola, která v případě insolvence upozorní na chybné přepnutí z režimu deponování do srážení.
 • Do sestav exekucí byla přidána nová - oznámení (dopis) pro exekutora, kterou můžeme využít, pokud exekutor požaduje od zaměstnavatele odpověď na stav zaměstnance. Po exportu do Wordu ji lze samozřejmě doladit podle potřeby.
 • Z agendy Exekuce byla vypuštěna operace pro uplatnění srážek do měsíčních mezd. Nyní se uplatnění exekucí spouští zároveň s uplatněním insolvencí a to pouze v agendě Měsíční mzdy.
 • Podobně jako v adresáři osob byl i do Personalistiky pronesen příznak, že zaměstnanec je v insolvenci. Tato informace byla doplněna i do základní přehledové sestavy z Personalistiky.
 • Kontrola toho, zda je zaměstnanec evidován v insolvenčním rejstříku, byla zapracována i do "hamburger menu" u zkratky osoby v Personalistice.
 • Do Personalistiky, resp. do evidence dětí, byla přidána kontrola na duplicitu použití RČ dětí - a to i u více zaměstnanců. Dokáže tak odhalit např. chybový stav, kdy je stejné dítě evidováno u obou manželů a u obou je nastaveno jako aktivní - a tedy uplatňované pro daňové zvýhodnění.
 • V personalistice byla vylepšena práce s "kešováním" hodnot používaných pro výpočet implicitní hodnoty průměrného výdělku.
 • Pro evidenci nepeněžních benefitů mimo mzdu (např. stravenky nebo příspěvky na dovolenou) byla do agendy měsíčních mezd přidána nová záložka umožňující jejich detailní rozpis. V rozšířeném pohledu lze kromě rozpisu ze strany zaměstnance (osvobozená popř. dodaňovaná část) zadat i částky ze strany zaměstnavatele (daňově uznatelná popř. neuznatelná část). Pokud je nastaveno, vystoupí benefity i na mzdových listech.
 • Pokud je pro daného zaměstnance již pořízená mzda a v Nepřítomnostech je dodatečně něco měněno nebo nově doplňováno, je na tuto skutečnost obsluha upozorněna novou kontrolou.
 • Do měsíčních mezd a do nepřítomností byla zapracována kontrola na situace, kdy je zadaná nějaká nepřítomnost s náhradou mzdy a průměr pro náhrady je nulový.
 • V sestavě Výplata dobírek - potvrzení, bylo změněno třídění výstupu. Nyní je podle příjmení, a pokud je tištěno za více měsíců, tak následně podle mzdového období.
 • Mezi sestavy výplatních pásek byla přidána souhrnná diskrétní pro tisk na výplatní lístek typu V - Facson.
 • Pro VZP a RBP byly do tiskopisů Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přehled o platbě pojistného zapracovány drobné změny dle vzorů pro rok 2019.
 • Do sestav průměrného výdělku pro náhrady mzdy byla doplněna legenda, která vysvětluje obsah některých údajů.
 • Do sestavy Potvrzení - podpora v nezaměstnanosti byl zapracován tisk průměrného výdělku i pro DPČ (vystupovat nemá pouze pro DPP).
 • Do měsíčních mezd byla doplněna sada sestav vztahujících se k insolvencím včetně např. kontroly stavu, kdy je zaměstnanec v insolvenci, ovšem ve mzdě není žádná odpovídající srážka.
 • Sestavy mzdových listů byly přepracovány tak, aby je bylo možné tisknout za vybrané a filtrované zaměstnance.
 • Z uzávěrky mezd byl vypuštěn samostatný přepočet průměru, nyní je (volitelnou) součástí operace č. 4 - Uzavřít.
 • Do programu byl zapracován nový tiskopis "Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění", který byl dříve součástí Prohlášení poplatníka.
 • Formát datové věty XML Přílohy k žádosti o dávku byl povýšen z verze 2017 1.03 na poslední verzi 2018 1.01. Zároveň byl aktualizován i tiskový výstup v podobě sestavy. Výstupy pro rok 2017 byly vypuštěny.
 • V příloze k žádosti o dávku byla vylepšena práce s vykazováním pravděpodobného výdělku vs. započitatelného příjmu za rozhodné období. Toto vylepšení se týká zejména nemocí na začátku pracovního poměru apod.
 • V parametrech sestavy Příloha k žádosti o dávku (2. strana) byla prodloužena délka deklarace pro e-mail na 50 znaků.
 • Operace Naplnění ELDP byla omezena pouze na osoby, které mají v adresáři aktuálně nastaveno, že jsou zaměstnanci. Tím je možné snadno odfiltrovat zaměstnance bývalé.
 • ELDP bylo vylepšeno o "křížkování" vyloučených dob s ohledem na mateřskou a dobou do porodu.
 • ELDP byly ve všech variantách upraveny tak, aby do názvu zaměstnavatele (podle pokynů) vstupovala i obec sídla.
 • V tiskopisech "Potvrzení o zdanitelných příjmech" a "Potvrzení o příjmech DPP" byly provedeny změny dle vzorů pro rok 2019.
 • Podobně jako další tiskopisy, byl aktualizován i Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
 • Byla aktualizována příloha č. 1 k vyúčtování zálohové daně - počet zaměstnanců.
 • Byla zkontrolována a aktualizována XSD schémata pro elektronické podání žádosti o roční bonus (agenda vyúčtování daně) a žádosti o měsíční bonus (měsíční mzdy).
 • Aktualizována byla také XSD schémata pro XML podání vyúčtování zálohové a srážkové daně.
 • Popisky údajů ve formuláři Statistika - Zpravodajská jednotka byly upraveny podle aktuálních požadavků.
 • Do statistiky mezd (Trexima) byl doplněn obor nejvyššího dosaženého vzdělání. Tento kód oboru se skládá z roku ukončení studia, kódu školy a kódu oboru vzdělání a zadává se v Personalistice na záložce "Evidence" a ve Výkazu mezd v sekci "Zaměstnanec". Na obou místech byl prostřednictvím tlačítka se třemi tečkami umožněn odskok na stránku www.obory-vzdelani.cz, která s výběrem nejvhodnější hodnoty pomůže.
 • Kalkulačka mzdových nákladů byla vylepšena o výpočty i méně obvyklých případů.
 • Do výpočtu náhrad za DPN byla provedena příprava, která (pokud bude schváleno) umožní první tři dny počítat jako placené. Na rozdíl od změny sazeb na přelomu roku, kdy se výpočet náhrad automaticky mění dle nových sazeb, se očekává, že při této změně se podle přechodných ustanovení stále bude vycházet ze sazeb dle začátku nemoci.

Sklady, maloobchod a e-shopy pro verzi 15.0.3 | Nahoru

 • Do agendy Položky na skladě byl doplněn nový filtr Alternativní označení, který umožňuje snadno vyhledat položku podle EAN kódu zadaného na detailové záložce alternativní označení.
 • Položky na skladě, které nejsou aktivní, se nově nenabízí v souvisejících výklopných seznamech v položkách všech skladových dokladů. Pro případ, že je neaktivní položka do dokladu přenesena přímo ze zdrojové agendy, a ne výběrem z výklopného seznamu, program nově disponuje kontrolu "Položka je v agendě Položky na skladě nastavena jako neaktivní!", která se kontroluje při ukládání takové položky, respektive při uzavírání celého dokladu.
 • V exportu hlášení Intrastat bylo upraveno ukládání DIČ, která začínají nulou. Zároveň byl pro sloupce O (Celková hmotnost) a P (množství) rozšířen formát na 3 desetinná místa.

Sklady, maloobchod a e-shopy pro verzi 15.0.2.

 • V katalogu bylo vyřešeno přepisování prodejních a normovaných jednotek.
 • Prakticky do všech operací přenášející doklady mezi skladovými agendami (např. přijaté objednávky do fakturace) byl pro lepší orientaci zapojen do zobrazovaných tabulek sloupec Popis.
 • V agendě reklamace byly opraveny názvy předdefinovaných filtrů.
 • Do exportu hlášení Intrastat bylo upraveno ukládání DIČ, která začínají nulou. Zároveň byl pro sloupce O (Celková hmotnost) a P (množství) rozšířen formát na 3 desetinná místa.
 • Do faktury tištěné na kase byl zapojen tisk VS z detailové záložky Platby.
 • Byl opraven upgrade oblíbených položek na kase do formátu odpovídajícího novým komponentám.

Sklady, maloobchod a e-shopy pro verzi 15.0.0.

 • Do modulu Sklady byla připravena zcela nová agenda pro evidenci reklamací. Obsluha má komplexní přehled o zadání reklamace, zaslání k vyřízení, návratu a ukončení reklamačního řízení. Samozřejmostí jsou příslušné tiskové sestavy včetně několika podob reklamačních formulářů.
 • Do katalogu položek byly přidány tři nové údaje, které umožní vypočítat tzv. měrnou cenu. Po zadání měrné jednotky (např. g), jejího normovaného množství (např. 100) a množství měrné jednotky, které je obsažené v prodejní jednotce (např. 270 g v 1 ks), je program schopen přepočítat jak fakturační, tak pokladní cenu na cenu používanou např. na regálové štítky (v našem případě tedy cenu za 100 g). V této souvislosti bylo také do sestav přidáno několik nových výstupů, které tuto měrnou cenu obsahují.
 • Ve formuláři položek na skladě byly obraty položek rozepsány do dvou hodnot - zvlášť příjmy a zvlášť výdeje.
 • Pro větší srozumitelnost byla v algoritmech pro tvorbu fakturační a pokladní ceny skladových položek u nastavení "Počítat z" přejmenována volba "Konkrétní cena" na "Skutečná cena".
 • V Položkách na skladě byly kompletně přepracovány vazby do agend (příjemky, fakturace...), nyní lze snadno nahlédnout na blokace i uzavřené doklady, v některých případech s dalším kritériem (např. stav).
 • V sestavě "Aktuální položky na skladě" byla prohozena fakturační a pokladní cena.
 • V položkách na skladě bylo opraveno třídění v sestavě "Podklady pro inventuru podle názvu", nyní jsou položky setříděné skutečně podle názvu (dříve podle označení).
 • Do všech skladových agend byla zapracována variabilita umožňující zadávat sklad až po zadání položky. Pokud zadáme nejprve sklad (jako doposud), nabízí se položky z daného skladu. Pokud ale nejprve zadáme položku (nově), následně se zobrazí sklady, kde je tato položka dostupná.
 • Implicitní hodnota pro druh pohybu v položkách skladových agend byla podmíněna zatržením pole "Vytvářet pohyby" v číselníku druhů položek, doposud záleželo pouze na nastavení druhů pohybů v tomto číselníku.
 • Do všech skladových agend, které umožňují změnu pořadí položek, byla do příslušného průvodce zapracována možnost abecedního setřídění.
 • V příjemkách byl u související přijaté faktury rozšířen výpočet částky k úhradě o podporu tzv. obojetných plnění (např. nákup z EU s uplatnění reverse charge).
 • Do agendy Fakturace - sklad byla přidána operace Sleva, která umožní aplikovat obsluhou zvolenou slevu na vybrané ale i všechny položky dokladu.
 • Jako částečně "skrytá" funkce byly ve fakturaci výklopné seznamy pro výběr položek rozšířeny o nákupní a průměrnou skladovou cenu. Zobrazení těchto informací se upravuje v editoru pro výklopné seznamy a je možné je zapnout ve fakturaci, nabídkách, přijatých objednávkách, skladových operacích a účtenkách.
 • Účtování zálohových faktur (daňových dokladů na přijatou platbu) bylo upraveno tak, že pro stranu Dal se nepoužije účet, který je v parametrech nastaven pro neskladové položky, ale účet pro zdaněné zálohy z druhu účtování.
 • Ve fakturaci byly ošetřené vazby do objednávek a nabídek pro případy, kdy v hlavičce faktury není doklad objednávky vůbec vyplněn.
 • Na daňových dokladech z agend Fakturace - Sklad (i Fakturace - Kancelář), Kasa a Archiv účtenek byla pro případy, kdy je DPH počítána od částky včetně daně, upravena formulace s touto informací.
 • Pro daňové doklady, na kterých je DPH počítána od ceny včetně daně, na částku vyšší než 10.000,- Kč (kdy tedy nelze vystavit zjednodušený daňový doklad) byla doplněna také jednotková cena bez daně. Tato novinka se týká sestav obou fakturací i maloobchodní kasy.
 • Do fakturace byla přidána sestava, která zobrazí seznam záznamů s informací, do kterého dokladu byly přeneseny (vhodné zejména pro proformafaktury a dodací listy).
 • Podobně jako do fakturace, také do agendy Nabídky byla přidána operace Sleva, která umožní aplikovat obsluhou zvolenou slevu na vybrané ale i všechny položky dokladu.
 • Do exportu faktury ve formátu ISDOC byla přidána identifikace zboží dle kupujícího, hodnota se ovšem plní stejně, jako identifikace zboží dle prodávajícího.
 • Sestavy nabídkových listů byly doplněny o přebírání razítka dle přihlášeného uživatele podobně, jako již dříve uměly sestavy faktur.
 • V agendě Nabídky byla přidána sestava "Nabídkový list s obrázky a URL", která umožňuje proklik na web položky uvedený v katalogu. Tento proklik je zachován i po exportu sestavy do PDF.
 • V údržbě dat skladu byl opraven nápočet blokací z inventur, které se za určitých okolností napočítávaly do blokací skladových operací.
 • Do hlavičky sestav inventur (inventura podle skladů, inventurní rozdíly a neinventarizované položky) byla doplněna firma.
 • Do agendy Inventury byly přidány dvě sestavy, které umožňují zkontrolovat duplicitní položky obecně a duplicitní položky vhodné ke kumulaci (samozřejmě se zohledněním případných šarží a výrobních čísel).
 • Z objednávek (přijatých i vystavených) byla pro uzavírání a otevírání vypuštěna kontrola na to, zda datum dokladu nezasahuje do uzavřeného nebo zaúčtovaného období. Kontroly byly zbytečné, objednávky negenerují pohyby ani se nepřenáší do účetnictví.
 • Do agendy skladových pohybů byly přidány dvě sestavy rekapitulující prodej položek po letech.
 • Byla eliminována chyba spojená se zadáváním příliš velkého jednotkového množství ve skladových agendách včetně Kasy (například omylem naskenovaný EAN kód do množství). Program nyní umožňuje zadávat maximální množství v řádu jednotek bilionů tedy max. 12 číslic.
 • Parametry kasy byly pro lepší přehlednost rozděleny a přeuspořádány do několika samostatných větví.
 • Oblíbené položky na kase byly rozšířeny o informaci, jaký je jejich originální název a jakého jsou typu. Obsluha tak neztrácí orientaci i v případě, kdy si oblíbené položky přejmenuje.
 • I na kase byly do výklopného seznamu pro výběr položek zapojeny parametry pro počty načtených/zobrazených řádků z nastavení Alt + Enter.
 • Pokud při prodeji položky s hmotnostním čárovým kódem nebude položka nalezena v katalogu, množství se nastaví na 1 bez ohledu na to, jak bylo sejmuto čtečkou. Nebude tak docházet k často nežádoucímu zachování množství pro další prodej.
 • Pro dobropisy vystavené na kase byly přenos do ZaP a účtování do deníku sjednoceny se standardními účtenkami, nyní se párovací znak doplňuje také až při přenosu a ne ihned při pořízení.
 • Účtenky byly doplněny o (skryté) pole, do kterého se napočítává informace, kolikrát byla daná účtenka vytištěna. Z tohoto údaje se potom do tabulky pronáší příznak vytištění Ano/Ne.
 

UPOZORNĚNÍ PRO UPGRADE NA DUEL 15

Uživatelé starších verzí (14 a níže), kteří od nás ještě nedostali tzv. verifikační kódy (na základě objednávky placeného upgrade) NESMÍ instalovat novou verzi 15 a převést do ní data. Bez verifikačních kódů by pracovali pouze v režimu demoverze!

Pokud jste objednávku odeslali, můžete si v sekci Zákaznická zóna ověřit stav jejího zpracování. Pokud jste upgrade 2019 neobjednali, kontaktujte naše obchodní oddělení na čísle 487 522 449.

Zákaznická řešení a individuální sestavy

Nová verze obsahuje řadu změn, které mění vlastnosti agend a datových zdrojů. Přes maximální snahu není vždy možné zajistit zpětnou kompatibilitu všech funkcí, a proto nelze vyloučit, že některé individuální podprogramy nebo upravené sestavy (např. faktury!) nebudou v nové verzi fungovat. Pokud nemůžete program DUEL bez těchto specialit provozovat, upgrade neinstalujte a nejprve konzultujte nasazení nové verze s hotline na čísle 487 714 600.

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter