Úvodní strana » Upgrade DUEL » Pracovní postup

Pracovní postup pro upgrade programu DUEL 16.1

9/11. Seznam akcí a kontroly dat po převodu


Po instalaci nové verze doporučujeme zaměřit se na následující body, které vyžadují vaši pozornost. Samozřejmě to nejsou všechny novinky, vypsány jsou pouze body, které mají vztah k datům, pro jejichž funkce je potřeba nové nastavení nebo které výrazným způsobem mění stávající práci. Do upgrade programu DUEL bylo zapracováno více než 100 novinek, úprav a změn, doporučujeme se seznámit s jejich podrobným seznamem.

  • Po upgrade bychom měli v každé firmě spustit celkovou údržbu dat (DUEL / Údržba dat). Pokud používáme sklady, tak ještě údržbu skladů (Seznam skladů / Operace Údržba). Tuto akci lze spustit pro vybrané (F8) nebo všechny sklady najednou. Teprve poté budeme mít data kompletně připravena pro práci v nové verzi a můžeme přistoupit k jejich kontrole.
  • V souvislosti s novými funkcemi je vhodné nastavit některé nové parametry nebo upravit stávající data pro nové pracovní postupy.

GLOBÁLNÍ

 

Do kalendáře byla zapracována podpora několika dalších skladových událostí. Pokud tedy chceme vidět např. nevyřízené objednávky, které mají v daný den slíbený termín dodání, stačí si v nastavení kalendáře tuto událost aktivovat.

 

V průběhu upgrade jsou v číselníku měn zneaktivněny všechny měny, které dnes již neexistují. Vazby na ně samozřejmě zůstanou zachovány, ale již se nebudou nabízet do výklopných seznamů. Pokud některou měnu potřebujeme „z historických“ důvodů ještě zadat, v číselníku měn musíme příznak „Aktivní“ znovu zaškrtnout.

 

Vstupní (pevné) filtry byly podpořeny také v profilových agendách, tedy v těch, které jsou společné všem zpracovávaným firmám. Příkladem může být agenda Skripty, nyní již bude možné některým uživatelům trvale skrýt některé záznamy i zde.

KANCELÁŘ

 

Evidence vozidel byla rozšířena o příznak, pomocí kterého lze nastavit případné osvobození od placení silniční daně dle § 3. Pokud se některého vozidla takové osvobození týká, po aktualizaci vybereme z výklopného seznamu přesnou variantu důvodu osvobození.

 

Novelizace zákona č. 16/1993 Sb. o silniční dani upravuje (snižuje) výši ročních sazeb daně podle § 5 písm. b) a c), které se týkají návěsů (sazby podle hmotností na nápravy a počtu náprav) a ostatních vozidel (podle počtu náprav). Zjednodušeně se dá říci, že u nákladních vozidel s hmotností nad 3,5 t se sazba snižuje o 25 %.
Aktualizace programu DUEL promítá tyto změny do číselníku „Sazby silniční daně“, při zpracování přiznání budou nové hodnoty promítnuty do celého roku 2020. Po instalaci doporučujeme kontrolu zmíněného číselníku a přepočet záloh na příští období podle aktualizovaných sa­zeb.


ÚČETNICTVÍ

 

Do nastavení číselníku skupin DPH byla pro údaj „Skupina 5“ zapracována varianta „Nedobytné pohledávky §46–46g“. Zároveň s tím byly do číselníku přidány dva nové záznamy se zkratkami „NEPV-“ a „NEPD-“ odpovídající zadání opravy daně z nedobytných pohledávek z pohledu věřitele a dlužníka. Pokud se s daňovými doklady z této kategorie potkáváme, můžeme nové skupiny začít používat.

MZDY

 

Jednou z největších novinek modulu Mzdy je kompletní podpora prominutí pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s opatřeními v boji proti koronaviru. Podle speciálního zákona je při splnění určitých podmínek zaměstnavatelům umožněno za měsíce červen až srpen 2020 snížit svůj vyměřovací základ a tedy i odvádět nižší pojistné na sociální zabezpečení. (Poznámka – toto ale nemá vliv na brutaci a tedy zdanění mezd zaměstnanců.)

 

V této souvislosti byla zapracována celá řada novinek a úprav – kontrolní sestava, která ukáže, zda bude možné prominutí uplatnit, nový PDF formulář Přehledu o výši pojistného, nový formát XML pro export přehledu na portál ČSSZ, úprava sestav SP a mzdových nákladů a samozřejmě byl upraven také přenos SP do účetnictví (ZaP i ÚD).

 

Vše se opírá o rozšíření parametrů sociálního pojištění, kam byl přidán příznak, zda prominutí uplatňovat (lze za každý měsíc samostatně).

 

Upozorňujeme, že celá problematika je poměrně složitá a snížení VZ má řadu podmínek. Podrobný návod jak postupovat je uveden na našich stránkách a byl zapracován také do pravé nápovědy mezi pracovní postupy agendy měsíčních mezd.

 

Od 1. června 2020 se novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění navyšuje vyměřovací základ osob, za které je plátcem pojistného stát, z původních 7.903 Kč na 11.607 Kč. O tuto hodnotu se snižuje vyměřovací základ zdravotně postižených zaměstnanců, kteří pracují u zaměstnavatele, jenž zaměstnává více než 50 % invalidů.


 

S účinností od 1. 7. 2020 (tedy poprvé za červencové mzdy) dochází ke změně výpočtu základní nezabavitelné částky u exekucí a insolvencí. Dosud se při výpočtu zohledňovaly dvě třetiny součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení, z této hodnoty dále jedna čtvrtina na každou vyživovanou osobu. Nově se bude místo dvou třetin počítat se třemi čtvrtinami a na vyživovanou osobu jedna třetina. Ve výsledku se tedy základní nezabavitelná částka poměrně významně zvyšuje a zaměstnanci se budou strhávat nižší exekuční či insolvenční srážky.

 

Při výpočtu odvodu zdravotního pojištění za zaměstnance byl v souvislosti s poskytováním náhrad za překážky na straně zaměstnavatele zpřesněn výpočet alikvótní části minimálního vyměřovacího základu a následně i pojistného, které je z něj povinen odvádět zaměstnavatel. V případech, kdy zaměstnavatel „doplácí do minima“, již není nutné provádět ruční korekce a vše funguje automaticky.

 

Přenos srážek z mezd do evidence ZaP byl upraven tak, že do dávky již nevstupují srážky, které nemají vyplněné číslo bankovního účtu a zároveň mají prázdnou firmu. Pokud tedy nechceme např. srážky za obědy přenášet do závazků a řešíme je jinak, stačí u nich bankovní účet a firmu vyprázdnit. Naopak u srážek, které do ZaP přenášeny být mají, zkontrolujeme, že mají alespoň jeden z uvedených údajů vyplněný.


 

Kategorie pracovního poměru DPC_MR – Zaměstnání malého rozsahu byla přejmenována na Dohoda o pracovní činnosti – malý rozsah. Na základě tohoto textu pak tento „poměr“ vystoupí ve statistice (část „Zpravodajská jednotka“) v odměnách za DPČ. 

 
 

UPOZORNĚNÍ PRO UPGRADE NA DUEL 2020

Uživatelé starších verzí (15 a níže), kteří od nás ještě nedostali tzv. verifikační kódy (na základě objednávky placeného upgrade) NESMÍ instalovat novou verzi 2020 a převést do ní data. Bez verifikačních kódů by pracovali pouze v režimu demoverze!

Pokud jste objednávku odeslali, můžete si v sekci Zákaznická zóna ověřit stav jejího zpracování. Pokud jste upgrade 2020 neobjednali, kontaktujte naše obchodní oddělení na čísle 487 522 449.

Zákaznická řešení a individuální sestavy

Nová verze obsahuje řadu změn, které mění vlastnosti agend a datových zdrojů. Přes maximální snahu není vždy možné zajistit zpětnou kompatibilitu všech funkcí, a proto nelze vyloučit, že některé individuální podprogramy nebo upravené sestavy (např. faktury!) nebudou v nové verzi fungovat. Pokud nemůžete program DUEL bez těchto specialit provozovat, upgrade neinstalujte a nejprve konzultujte nasazení nové verze s hotline na čísle 487 714 600.

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter