Závazky a pohledávky - Import dat

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Závazky a pohledávky   |   (Mapa modulu Účetnictví)

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Import dat do agendy Závazky a pohledávky


D_z_a_p.png
 
D_Import_dat.png

Pro usnadnění práce se závazky a pohledávkami umožňuje program DUEL jejich opakovaný hromadný import pomocí operace Import dat na záložce Přenosy dat. Jedná se o průvodce, ve kterém nalistujeme připravený CSV nebo XML soubor s údaji, které se tak do DUELu automaticky přenesou. Import dat využijeme v případech, kdy nám systémy třetích stran připravují data s vystavenými nebo přijatými fakturami (webové fakturační programy, specializované systémy pro obchod a fakturaci apod.) a my je chceme snadno přenést do účetnictví bez nutnost ručního přepisování. Současně s jednotlivými záznamy se do Adresáře firem pořídí i údaje o dodavatelích nebo odběratelích, pokud je importované soubory obsahují. Pokud chceme vyplňovat další údaje z číselníků (Střediska, Výkony, Zakázky apod.) použijeme v importovaných souborech jejich Zkratku.

Poznámka Operace Import dat je na záložce Přenosy dat dostupná pouze v otevřené agendě Závazky a pohledávky.

Obsah stránky:

Pracovní postup v operaci Import dat

 1. Otevřeme agendu Závazky a pohledávky.

 2. Spustíme operaci Import dat ze záložky Přenosy dat.

  D_ZaP_Prenosy_dat.png

 3. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

 4. Pokračujeme s volbou <Nová definice>.

  D_ZaP_Import_W1.png

  Pokud existuje nějaká šablona, kterou máme připravenou z předchozích importů, vybereme ji ze seznamu. Pozor však na režim zpracovávané firmy, pro Účetnictví se použijí Druhy účtování, pro daňovou evidenci pak Druhy peněžních operací. Doporučujeme proto při ukládání šablony do názvu zadávat i režim zpracovávané firmy (např. DE nebo PÚ).

  D_ZaP_Import_W2.png

 5. Vybereme Typ importovaných dat. Zvolit můžeme z:

 6. Na další stránce zvolíme cestu ke zdrojovému Souboru s importovanými daty.

  D_ZaP_Import_W3.png

 7. Pokud nepracujeme s uloženou šablonou, ručně nastavíme parametry přenosu:

 8. Pokud potřebujeme načíst INI konfigurační soubor (strukturu k importovanému souboru), použijeme na další stránce tlačítko Načíst. Nalistujeme příslušný INI soubor a zkontrolujeme nastavení konfigurace importu.
  Poznámka: Pokud jsou pro formát CSV názvy polí součástí importovaného souboru, je tento krok přeskočen.

  D_ZaP_Import_W31.png

 9. Chceme-li pro opakovaný import uložit aktuálně vytvořené nastavení, zadáme na další stránce Název šablony, pod kterým můžeme import v budoucnu opakovat bez nutnosti ručního nastavování. Doporučujeme do názvu zadat i režim zpracovávané firmy (např. DE nebo PÚ), protože záleží na tom, zda pracujeme s Druhy účtování nebo s Druhy peněžních operací.

  D_ZaP_Import_W4.png

 10. Na poslední stránce vidíme rekapitulaci a stiskem tlačítka Dokončit import provedeme.

  D_ZaP_Import_W6.png


  Průběh importu sledujeme na ukazateli, a pokud se nevyskytnou nesrovnalosti, program ohlásí úspěšné dokončení operace.

  D_ZaP_Import_W7.png

Upozornění Pokud se při importu vyskytnou chyby nebo varování, jejich text se zobrazí do rekapitulačního okna a průvodce importem na závěr ohlásí, že došlo k nesrovnalostem. Zároveň se zeptá, zda chceme importovaná data i s chybami v programu ponechat nebo zda chceme načtenou dávku dat stornovat.

D_ZaP_Import_W5.png

toppage.gif Začátek stránky

Zásady pro tvorbu souboru CSV

Upozornění Pro případnou editaci CSV souborů nepoužívejte MS Excel, Poznámkový blok (Notepad) a další editory, které mohou svévolně změnit kódování souborů, nahradit oddělovače, obalit nebo změnit formát datumů, doplnit Entery apod.

Ukázka CSV souboru a CSV souboru s konfigurací

CSV bez konfigurace - názvy polí z DUELu v záhlaví
DATUM_VYSTAVENI;DATUM_SPLATNOSTI;DPH_DATUM;FIRMA_NAZEV;VAR_SYMBOL;DPH_ZAKLAD_Z;DPH_Z;CELKEM;
01.01.2018;15.01.2018;01.01.2018;;1111222233;100;21;121;
02.01.2018;16.01.2018;02.01.2018;Odběratel s.r.o.;9999888877;1000;210;1210;
03.02.2018;17.02.2018;03.02.2018;Odběratel s.r.o.;9999888877;-500;-105;-605;


CSV s konfigurací - externí názvy polí
TypFa;PostFix;Cfa;ID_Firmy;Nazev;DatVystav;DatUskut;DatSplat;Text faktury;Z1;D1;Celkem;Zaokr;Mena;KurzMeny;CelkemMeny;VarSy;EvidCisDD;
P;2018;20180001;27282805;Ježek software s.r.o.;22.01.2018;22.01.2018;31.01.2018;Vzdálená správa 2018;1502;315,42;1817;-0,42;Kč;1;;18001234;18001234;

Konfigurační soubor pro mapování externích polí na pole DUELu
[Table]
ContainHeader=1
FieldDivider=;

[FieldMappings]
TypFa=PZ
PostFix=DOKLAD_POSTFIX
Cfa=DOKLAD_CISLO
ID_Firmy=FIRMA_ICO
Nazev=FIRMA_NAZEV
DatVystav=DATUM_VYSTAVENI
DatUskut=DPH_DATUM
DatSplat=DATUM_SPLATNOSTI
Text faktury=POPIS
Z1=DPH_ZAKLAD_Z
D1=DPH_Z
Celkem=CELKEM
Zaokr=DPH_MIMO
Mena=MENA_UID
KurzMeny=MENA_KURZ
CelkemMeny=MENA_CASTKA
VarSy=VAR_SYMBOL
EvidCisDD=DAL_SYMBOL

Struktura předávaných dat – popis polí v agendách Závazky a pohledávky a Adresář firem pro import


Název pole

Datový typ

Popis

DUEL

DATUM_VYSTAVENI

DD.MM.YYYY

Datum vystavení

 

DATUM_SPLATNOSTI

DD.MM.YYYY

Datum splatnosti

 

PZ

'P' / 'Z'

Příznak typu ZaP - 'P' pro pohledávky, 'Z' pro závazky

Povinné, pokud neobdržíme ze souboru, nastavíme podle dokladové řady.

UCTOVAT_PREDPIS

'0' / '1'

Příznak, zda účtovat předpis nebo pouze platbu

Povinné, pokud neobdržíme ze souboru, nastavíme podle dokladové řady.

DOKLAD_RADA_ZKRATKA

nvarchar(10)

Zkratka dokladové řady faktur, poslední nesmí být číslo

Povinné, pokud neobdržíme ze souboru, vezme se z průvodce importu.

DOKLAD_CISLO

integer

Číslo faktury

Povinné, pokud neobdržíme ze souboru, nastavíme podle dokladové řady.

DOKLAD_POSTFIX

nvarchar(10)

Postfix dokladu, např. rok.

Kombinace řada+číslo+postfix (nazývaná trojdoklad) musí být jedinečná.

VAR_SYMBOL

nvarchar(20)

Variabilní symbol, číslo maximálně 10 znaků.

Pokud neobdržíme, vyvoláme default - pro P číslo faktury, pro Z prázno.

KON_SYMBOL

nvarchar(4)

Konstantní symbol

 

DAL_SYMBOL

nvarchar(60)

Další symboly, např. související doklady, objednávky...

U daňových dokladů bude použito jako EČDD pro Kontrolní hlášení!

PAR_ZNAK

nvarchar(50)

Párovací znak pro potřeby saldokonta

Pokud neobdržíme, vyvoláme default a uložíme trojdoklad.

POPIS

nvarchar(255)

Textový popis účetního případu

Pokud neobdržíme, doplníme podle textu Druhu účtování.

DRUH_PENEZNI_OPERACE_ZKRATKA

nvarchar(10)

Příznak "účtování" v režimu DE

V režimu DE je povinné, pokud neobdržíme, nastaví se podle parametrů průvodce Importem dat. V režimu PÚ není relevantní.

DRUH_UCTOVANI_ZKRATKA

nvarchar(10)

Klíčový příznak pro následné účtování

Pokud neobdržíme, nastaví se podle parametrů průvodce Importem dat.

FIRMA_ZKRATKA

nvarchar(10)

Vazba na Adresář firem

Pokud budou vyplněné údaje o firmě, dohledá se odpovídající record (např. podle IČO a Zkratky), případně se záznam v Adresáři firem založí.

MENA_ZKRATKA

nvarchar(10)

Zkratka měny

Povinné, pokud neobdržíme ze souboru, nastavíme podle dokladové řady.

MENA_KURZ

decimal(19,3)

Kurz měny na tři desetinná místa. Pozor na případný násobitel.

Pro vlastní měnu 1,000. Pokud neobdržíme a jedná se o cizoměnový doklad, dopočítáme podle CELKEM / MENA_CASTKA.

MENA_CASTKA

decimal(19,2)

Celková částka dokladu v cizí měně

Vyplňuje se pouze v případě cizí měny, pro Kč je rovno 0,00.

SKUPINA_DPH_ZKRATKA

nvarchar(10)

Typ plnění pro zpracování DPH

Povinné v případě daňových dokladů, pokud neobdržíme, vyvoláme default a doplníme podle Druhu účtování.

DPH_DATUM

DD.MM.YYYY

Datum pro zahrnutí do DAP DPH, nikoli datum UZP

Povinné v případě daňových dokladů. Pokud neobdržíme, pro pohledávky datum vystavení, pro závazky nutné vyplnit podle data přijetí dokladu.

DPH_ZAKLAD_Z

decimal(19,2)

Základ DPH v základní sazbě

Vždy v Kč.

DPH_Z

decimal(19,2)

Částka DPH v základní sazbě

Vždy v Kč.

DPH_ZAKLAD_S

decimal(19,2)

Základ DPH ve snížené sazbě

Vždy v Kč.

DPH_S

decimal(19,2)

Částka DPH ve snížené sazbě

Vždy v Kč.

DPH_ZAKLAD_D

decimal(19,2)

Základ DPH v druhé snížené sazbě

Vždy v Kč.

DPH_D

decimal(19,2)

Částka DPH v druhé snížené sazbě

Vždy v Kč.

DPH_ZAKLAD_N

decimal(19,2)

Hodnota osvobozených plnění

Vždy v Kč.

CELKEM

decimal(19,2)

Celková hodnota dokladu včetně zaokrouhlení

Vždy v Kč.

POZNAMKA

ntext

Poznámka

U textových zdrojových souborů pozor na Entery!

STREDISKO_ZKRATKA

nvarchar(10)

Zkratka střediska

 

VYKON_ZKRATKA

nvarchar(10)

Zkratka výkonu

 

ZAKAZKA_ZKRATKA

nvarchar(10)

Zkratka zakázky

 

BANKOVNI_UCET

nvarchar(44)

Číslo účtu pro 'Z' kam platit, pro 'P' kde očekávat platbu

 

BANKOVNI_KOD

nvarchar(10)

Kód banky

 

SPEC_SYMBOL

nvarchar(10)

Specifický symbol

 

DPH_MIMO

decimal(19,2)

Částka, která je u daň. dokladů postavena mimo DPH

Např. zaokrouhlení, pokud jej chceme účtovat mimo základ. Vždy v Kč.

SKUPINA_MIMO_DPH_ZKRATKA

nvarchar(10)

Zkratka určující účtování částky mimo DPH

 

UPOMINAT

'0' / '1'

Příznak, zda tuto pohledávku upomínat

Pokud neobdržíme ze souboru, vyvoláme default podle Adresáře firem.

DATUM_UZP

DD.MM.YYYY

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Pokud neobdržíme ze souboru, vyvoláme default (podle data DPH a data vystavení).

Následující pole se ukládají do Adresáře firem. Podle Zkratky nebo IČO se dohledává odpovídající record a případně (dle dohody popř. parametrů úlohy) se aktualizuje. Pokud se záznam nenalezne, v Adresáři firem se založí a propojí se ze závazkem, resp. pohledávkou.

 

Název pole

Datový typ

Popis

DUEL

FIRMA_NAZEV

nvarchar(100)

Název firmy

 

FIRMA_PFORMA

nvarchar(100)

Právní forma firmy

 

FIRMA_POPIS

nvarchar(255)

Popis, poznámka k firmě

 

FIRMA_ADRESA1

nvarchar(100)

Ulice fakturační adresy

 

FIRMA_ADRESA2

nvarchar(100)

Upřesnění adresy (P.O. Box, areál apod.)

 

FIRMA_CISLO_POPISNE_1

nvarchar(20)

Číslo popisné fakturační adresy

 

FIRMA_CISLO_ORIENTACNI_1

nvarchar(20)

Číslo orientační fakturační adresy

 

FIRMA_ULICE_CP_CO

nvarchar(140)

Spojené označení ulice včetně čísla popisného a popř. orientačního fakturační adresy

Možno vyplnit v případě, kdy nejsou k dispozici rozdělené hodnoty pro ulici, č.p. a č.o., importní aparát rozdělí sám.

FIRMA_MISTO

nvarchar(50)

Město / místo fakturační adresy

 

FIRMA_PSC

nvarchar(10)

PSČ fakturační adresy

 

FIRMA_ICO

nvarchar(20)

IČO importované firmy

 

FIRMA_DIC

nvarchar(15)

DIČ importované firmy

Z pohledu Kontrolního hlášení DPH je některých případech nutné evidovat!

FIRMA_PLATCE_DPH

'0' / '1'

Příznak, zda je firma plátce DPH

Pozor na případnou povinnost ověření v systému VIES.

FIRMA_TELEFON_EXT

nvarchar(10)

Mezinárodní předvolba telefonního čísla

 

FIRMA_TELEFON

nvarchar(20)

Telefonní číslo

 

FIRMA_FAX_EXT

nvarchar(10)

Mezinárodní předvolba faxového čísla

 

FIRMA_FAX

nvarchar(20)

Faxové číslo

 

FIRMA_MOBIL_EXT

nvarchar(10)

Mezinárodní předvolba mobilního čísla

 

FIRMA_MOBIL

nvarchar(20)

Mobilní telefonní číslo

 

FIRMA_WWW

nvarchar(255)

Webové stránky - URL adresa

 

FIRMA_EMAIL

nvarchar(255)

E-mailová adresa

 

FIRMA_STAT

nvarchar(10)

Zkratka státu

 

toppage.gif Začátek stránky

Zásady pro tvorbu souboru XML

Ukázka souboru XML s konfigurací

XML soubor s daty
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250"?>
<DATA>
 <POLOZKY>
   <DATUM_VYSTAVENI>22.01.2018</DATUM_VYSTAVENI>
   <DATUM_SPLATNOSTI>10.02.2018</DATUM_SPLATNOSTI>
   <PREFIX>fv</PREFIX>
   <FAKTURA>18000001</FAKTURA>
   <PARAK>fv18000001</PARAK>
   <TEXT>Licence programu DUEL 14</TEXT>
   <UCTOVAT_PREDPIS>1</UCTOVAT_PREDPIS>
   <FIRMA>
     <ZKRATKA>JEŽEK</ZKRATKA>
     <NAZEV>Ježek software s.r.o.</NAZEV>
     <JMENO>Tomáš</JMENO>
     <PRIJMENI>Ježek</PRIJMENI>
     <POPIS>importovaná firma</POPIS>
     <ADRESA>Mariánská</ADRESA>
     <CP>3233</CP>
     <PSC>47001</PSC>
     <MESTO>Česká Lípa</MESTO>
     <STAT>ČR</STAT>
     <MENAF>Kč</MENAF>
     <ICO>27282805</ICO>
     <DIC>CZ27282805</DIC>
     <PLATCE>0</PLATCE>
     <TELEFONP>+420</TELEFONP>
     <TELEFON>487522449</TELEFON>
     <FAXP>+420</FAXP>
     <FAX>487524910</FAX>
     <MOBILP>+420</MOBILP>
     <MOBIL>731102712</MOBIL>
     <EMAIL>jezek@jezeksw.cz</EMAIL>
     <WWW>https://www.jezeksw.cz</WWW>
   </FIRMA>
   <BANKOVNI_SPOJENI>198535819</BANKOVNI_SPOJENI>
   <BANKOVNI_KOD>0300</BANKOVNI_KOD>
   <VARIABILNI>18000001</VARIABILNI>
   <KONSTANTNI>0008</KONSTANTNI>
   <ECDD>fv18000001</ECDD>
   <MENA>Kč</MENA>
   <KURZ>1</KURZ>
   <CIZI>0</CIZI>
   <DPH_DATUM>22.01.2018</DPH_DATUM>
   <DUZP>22.01.2018</DUZP>
   <CASTKA>26015</CASTKA>
   <ZAKLAD_21>21500</ZAKLAD_21>
   <DPH_21>4515</DPH_21>
   <ZAKLAD_15>0</ZAKLAD_15>
   <DPH_15>0</DPH_15>
   <ZAKLAD_10>0</ZAKLAD_10>
   <DPH_10>0</DPH_10>
   <ZAKLAD_0>0</ZAKLAD_0>
   <MIMO>0</MIMO>
   <STREDISKO>CL</STREDISKO>
   <VYKON>DUEL</VYKON>
   <ZAKAZKA>IN</ZAKAZKA>
 </POLOZKY>
</DATA>

Konfigurační soubor pro XML
[DATA/POLOZKY]
DATA/POLOZKY/DATUM_VYSTAVENI=DATUM_VYSTAVENI
DATA/POLOZKY/DATUM_SPLATNOSTI=DATUM_SPLATNOSTI
DATA/POLOZKY/PREFIX=DOKLAD_RADA_ZKRATKA
DATA/POLOZKY/FAKTURA=DOKLAD_CISLO
DATA/POLOZKY/PARAK=PAR_ZNAK
DATA/POLOZKY/TEXT=POPIS
DATA/POLOZKY/UCTOVAT_PREDPIS=UCTOVAT_PREDPIS
DATA/POLOZKY/FIRMA/ZKRATKA=FIRMA_ZKRATKA
DATA/POLOZKY/FIRMA/NAZEV=FIRMA_NAZEV
DATA/POLOZKY/FIRMA/JMENO=FIRMA_JMENO
DATA/POLOZKY/FIRMA/PRIJMENI=FIRMA_PRIJMENI
DATA/POLOZKY/FIRMA/POPIS=FIRMA_POPIS
DATA/POLOZKY/FIRMA/ADRESA=FIRMA_ADRESA1
DATA/POLOZKY/FIRMA/CP=FIRMA_CISLO_POPISNE_1
DATA/POLOZKY/FIRMA/PSC=FIRMA_PSC
DATA/POLOZKY/FIRMA/MESTO=FIRMA_MISTO
DATA/POLOZKY/FIRMA/STAT=FIRMA_STAT_ZKRATKA
DATA/POLOZKY/FIRMA/MENA=FIRMA_MENA_ZKRATKA
DATA/POLOZKY/FIRMA/MENAF=FIRMA_MENA_ZKRATKA
DATA/POLOZKY/FIRMA/ICO=FIRMA_ICO
DATA/POLOZKY/FIRMA/DIC=FIRMA_DIC
DATA/POLOZKY/FIRMA/PLATCE=FIRMA_PLATCE_DPH
DATA/POLOZKY/FIRMA/DATOVKA=FIRMA_DATOVA_SCHRANKA_ZKRATKA
DATA/POLOZKY/FIRMA/TELEFONP=FIRMA_TELEFON_EXT
DATA/POLOZKY/FIRMA/TELEFON=FIRMA_TELEFON
DATA/POLOZKY/FIRMA/FAXP=FIRMA_FAX_EXT
DATA/POLOZKY/FIRMA/FAX=FIRMA_FAX
DATA/POLOZKY/FIRMA/MOBILP=FIRMA_MOBIL_EXT
DATA/POLOZKY/FIRMA/MOBIL=FIRMA_MOBIL
DATA/POLOZKY/FIRMA/EMAIL=FIRMA_EMAIL
DATA/POLOZKY/FIRMA/WWW=FIRMA_WWW
DATA/POLOZKY/BANKOVNI_SPOJENI=BANKOVNI_UCET
DATA/POLOZKY/BANKOVNI_KOD=BANKOVNI_KOD
DATA/POLOZKY/SSYMBOL=SPEC_SYMBOL
DATA/POLOZKY/VARIABILNI=VAR_SYMBOL
DATA/POLOZKY/KONSTANTNI=KON_SYMBOL
DATA/POLOZKY/ECDD=DAL_SYMBOL
DATA/POLOZKY/MENA=MENA_ZKRATKA
DATA/POLOZKY/KURZ=MENA_KURZ
DATA/POLOZKY/CIZI=MENA_CASTKA
DATA/POLOZKY/DPH_DATUM=DPH_DATUM
DATA/POLOZKY/DUZP=DATUM_UZP
DATA/POLOZKY/CASTKA=CELKEM
DATA/POLOZKY/ZAKLAD_21=DPH_ZAKLAD_Z
DATA/POLOZKY/DPH_21=DPH_Z
DATA/POLOZKY/ZAKLAD_15=DPH_ZAKLAD_S
DATA/POLOZKY/DPH_15=DPH_S
DATA/POLOZKY/ZAKLAD_10=DPH_ZAKLAD_D
DATA/POLOZKY/DPH_10=DPH_D
DATA/POLOZKY/ZAKLAD_0=DPH_ZAKLAD_N
DATA/POLOZKY/MIMO=DPH_MIMO
DATA/POLOZKY/STREDISKO=STREDISKO_ZKRATKA
DATA/POLOZKY/VYKON=VYKON_ZKRATKA
DATA/POLOZKY/ZAKAZKA=ZAKAZKA_ZKRATKA

Struktura předávaných dat – popis polí v agendách Závazky a pohledávky a Adresář firem pro import


Název pole

Datový tip

Popis

DUEL

DATUM_VYSTAVENI

DD.MM.YYYY

Datum vystavení

 

DATUM_SPLATNOSTI

DD.MM.YYYY

Datum splatnosti

 

PZ

P' / 'Z'

Příznak typu ZaP - 'P' pro pohledávky, 'Z' pro závazky

Povinné, pokud neobdržíme ze souboru, nastavíme podle dokladové řady.

UCTOVAT_PREDPIS

0' / '1'

Příznak, zda účtovat předpis nebo pouze platbu

Povinné, pokud neobdržíme ze souboru, nastavíme podle dokladové řady.

DOKLAD_RADA_ZKRATKA

nvarchar(10)

Zkratka dokladové řady faktur, poslední nesmí být číslo

Povinné, pokud neobdržíme ze souboru, vezme se z průvodce importu.

DOKLAD_CISLO

integer

Číslo faktury

Povinné, pokud neobdržíme ze souboru, nastavíme podle dokladové řady.

DOKLAD_POSTFIX

nvarchar(10)

Postfix dokladu, např. rok.

Kombinace řada+číslo+postfix (nazývaná trojdoklad) musí být jedinečná.

VAR_SYMBOL

nvarchar(20)

Variabilní symbol, číslo maximálně 10 znaků.

Pokud neobdržíme, vyvoláme default - pro P číslo faktury, pro Z prázno.

KON_SYMBOL

nvarchar(4)

Konstantní symbol

 

DAL_SYMBOL

nvarchar(60)

Další symboly, např. související doklady, objednávky...

U daňových dokladů bude použito jako EČDD pro Kontrolní hlášení!

PAR_ZNAK

nvarchar(50)

Párovací znak pro potřeby saldokonta

Pokud neobdržíme, vyvoláme default a uložíme trojdoklad.

POPIS

nvarchar(255)

Textový popis účetního případu

Pokud neobdržíme, doplníme podle textu Druhu účtování.

DRUH_PENEZNI_OPERACE_ZKRATKA

nvarchar(10)

Příznak "účtování" v režimu DE

V režimu DE je povinné, pokud neobdržíme, nastaví se podle parametrů průvodce Importem dat. V režimu PÚ není relevantní.

DRUH_UCTOVANI_ZKRATKA

nvarchar(10)

Klíčový příznak pro následné účtování

Pokud neobdržíme, nastaví se podle parametrů průvodce Importem dat.

FIRMA_ZKRATKA

nvarchar(10)

Vazba na Adresář firem

Pokud budou vyplněné údaje o firmě, dohledá se odpovídající record (např. podle IČO a Zkratky), případně se záznam v Adresáři firem založí.

MENA_ZKRATKA

nvarchar(10)

Zkratka měny

Povinné, pokud neobdržíme ze souboru, nastavíme podle dokladové řady.

MENA_KURZ

decimal(19,3)

Kurz měny na tři desetinná místa. Pozor na případný násobitel.

Pro vlastní měnu 1,000. Pokud neobdržíme a jedná se o cizoměnový doklad, dopočítáme podle CELKEM / MENA_CASTKA.

MENA_CASTKA

decimal(19,2)

Celková částka dokladu v cizí měně

Vyplňuje se pouze v případě cizí měny, pro Kč je rovno 0,00.

SKUPINA_DPH_ZKRATKA

nvarchar(10)

Typ plnění pro zpracování DPH

Povinné v případě daňových dokladů, pokud neobdržíme, vyvoláme default a doplníme podle Druhu účtování.

DPH_DATUM

DD.MM.YYYY

Datum pro zahrnutí do DAP DPH, nikoli datum UZP

Povinné v případě daňových dokladů. Pokud neobdržíme, pro pohledávky datum vystavení, pro závazky nutné vyplnit podle data přijetí dokladu.

DPH_ZAKLAD_Z

decimal(19,2)

Základ DPH v základní sazbě

Vždy v Kč.

DPH_Z

decimal(19,2)

Částka DPH v základní sazbě

Vždy v Kč.

DPH_ZAKLAD_S

decimal(19,2)

Základ DPH ve snížené sazbě

Vždy v Kč.

DPH_S

decimal(19,2)

Částka DPH ve snížené sazbě

Vždy v Kč.

DPH_ZAKLAD_D

decimal(19,2)

Základ DPH v druhé snížené sazbě

Vždy v Kč.

DPH_D

decimal(19,2)

Částka DPH v druhé snížené sazbě

Vždy v Kč.

DPH_ZAKLAD_N

decimal(19,2)

Hodnota osvobozených plnění

Vždy v Kč.

CELKEM

decimal(19,2)

Celková hodnota dokladu včetně zaokrouhlení

Vždy v Kč.

POZNAMKA

ntext

Poznámka

U textových zdrojových souborů pozor na Entery!

STREDISKO_ZKRATKA

nvarchar(10)

Zkratka střediska

 

VYKON_ZKRATKA

nvarchar(10)

Zkratka výkonu

 

ZAKAZKA_ZKRATKA

nvarchar(10)

Zkratka zakázky

 

BANKOVNI_UCET

nvarchar(44)

Číslo účtu pro 'Z' kam platit, pro 'P' kde očekávat platbu

 

BANKOVNI_KOD

nvarchar(10)

Kód banky

 

SPEC_SYMBOL

nvarchar(10)

Specifický symbol

 

DPH_MIMO

decimal(19,2)

Částka, která je u daň. dokladů postavena mimo DPH

Např. zaokrouhlení, pokud jej chceme účtovat mimo základ. Vždy v Kč.

SKUPINA_MIMO_DPH_ZKRATKA

nvarchar(10)

Zkratka určující účtování částky mimo DPH

 

UPOMINAT

'0' / '1'

Příznak, zda tuto pohledávku upomínat

Pokud neobdržíme ze souboru, vyvoláme default podle Adresáře firem.

DATUM_UZP

DD.MM.YYYY

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Pokud neobdržíme ze souboru, vyvoláme default (podle data DPH a data vystavení).

Následující pole se ukládají do Adresáře firem. Podle Zkratky nebo IČO se dohledává odpovídající record a případně (dle dohody popř. parametrů úlohy) se aktualizuje. Pokud se záznam nenalezne, v Adresáři firem se založí a propojí se ze závazkem, resp. pohledávkou.

 

Název pole

Datový tip

Popis

DUEL

FIRMA_NAZEV

nvarchar(100)

Název firmy

 

FIRMA_PFORMA

nvarchar(100)

Právní forma firmy

 

FIRMA_POPIS

nvarchar(255)

Popis, poznámka k firmě

 

FIRMA_ADRESA1

nvarchar(100)

Ulice fakturační adresy

 

FIRMA_ADRESA2

nvarchar(100)

Upřesnění adresy (P.O. Box, areál apod.)

 

FIRMA_CISLO_POPISNE_1

nvarchar(20)

Číslo popisné fakturační adresy

 

FIRMA_CISLO_ORIENTACNI_1

nvarchar(20)

Číslo orientační fakturační adresy

 

FIRMA_ULICE_CP_CO

nvarchar(140)

Spojené označení ulice včetně čísla popisného a popř. orientačního fakturační adresy

Možno vyplnit v případě, kdy nejsou k dispozici rozdělené hodnoty pro ulici, č.p. a č.o., importní aparát rozdělí sám.

FIRMA_MISTO

nvarchar(50)

Město / místo fakturační adresy

 

FIRMA_PSC

nvarchar(10)

PSČ fakturační adresy

 

FIRMA_ICO

nvarchar(20)

IČO importované firmy

 

FIRMA_DIC

nvarchar(15)

DIČ importované firmy

Z pohledu Kontrolního hlášení DPH je některých případech nutné evidovat!

FIRMA_PLATCE_DPH

'0' / '1'

Příznak, zda je firma plátce DPH

Pozor na případnou povinnost ověření v systému VIES.

FIRMA_TELEFON_EXT

nvarchar(10)

Mezinárodní předvolba telefonního čísla

 

FIRMA_TELEFON

nvarchar(20)

Telefonní číslo

 

FIRMA_FAX_EXT

nvarchar(10)

Mezinárodní předvolba faxového čísla

 

FIRMA_FAX

nvarchar(20)

Faxové číslo

 

FIRMA_MOBIL_EXT

nvarchar(10)

Mezinárodní předvolba mobilního čísla

 

FIRMA_MOBIL

nvarchar(20)

Mobilní telefonní číslo

 

FIRMA_WWW

nvarchar(255)

Webové stránky - URL adresa

 

FIRMA_EMAIL

nvarchar(255)

E-mailová adresa

 

FIRMA_STAT

nvarchar(10)

Zkratka státu

 

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Související témata: Závazky a pohledávky