Doklady

Aktuální firma | Společné číselníky | Doklady

Obsah | Rejstřík | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky

D_doklady.png

Číselník Doklady obsahuje seznam označení všech dokladových řad používaných v celém programu DUEL a jejich nastavení. Číselník slouží k urychlení pořizování záznamů do účetnictví, jelikož se nám zde naplněné hodnoty nabízejí do pořizovaného dokladu.
Ke každé dokladové řadě lze přiřadit odpovídající účet z účtového rozvrhu, nastavit aktuální číslo, počáteční stav, měnu, typ dokladu atd. Doklady jsou nejčastěji používaným číselníkem, jelikož povinnost vyplnit dokladovou řadu se vztahuje na všechny pořizované doklady. Můžeme rozhodnout, jak se bude dokladová řada chovat vzhledem k Elektronické evidenci tržeb (EET).

Na základě zadaného počátečního stavu a postupného používání dokladové řady získáme přímo z Dokladů také konečný stav. Pokud při účtování dodržujeme vazbu mezi dokladovou řadu a účtem, můžeme i odsud čerpat informace o konečném zůstatku některých účtů (přiřazených k dokladovým řadám).
Pomocí vazeb zde můžeme využít rychlého pohledu na doklady z vybrané agendy, kde jsme danou dokladovou řadu použili.

Pravidla pro značení dokladů

  • Uvnitř pořadového čísla nejsou povoleny mezery, písmena a další nenumerické znaky.

  • Zkratka dokladové řady tak přísná omezení nemá, nicméně doporučujeme používat označení, které nemá na posledních místech numerické znaky. V tiskových sestavách je dokladová řada spojena s číslem dokladu a výsledkem může být nepřehlednost sestav - rozdíl mezi označením dokladu a číslem dokladu nebude patrný na první pohled.

  • Aby označení všech účetních dokladů bylo jedinečné, je každý záznam označen řadou dokladů, pořadovým číslem a postfixem. Ten je obvykle naplňován číslem roku, se kterým účtovaný doklad souvisí.

Upozornění SQL server je implicitně nastaven, aby nerozlišoval malá a velká písmena. Proto k odlišení různých dokladových řad použijeme unikátní skupiny znaků, které doklad jednoznačně charakterizují, nedoporučujeme se spolehnout pouze na rozdílnou velikost písmen

Doporučení pro značení dokladů

Pro různé situace jsou vhodné různé způsoby označování a používání dokladových řad. Připravili jsme pracovní postup, který shrnuje výhody a nevýhody jednotlivých způsobů označování dokladových řad.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Doklady_formular.png
D_Doklady_zalozky.png

Doklad...

Základní identifikační údaje dokladové řady. Zkratka vystupuje v ostatních agendách DUELu jako identifikátor.

Číslo dokladu a postfix...

Tento oddíl obsahuje údaje, podle kterých bude použitá dokladová řada při použití v agendách a operacích zpracovaná. Jedná se především o číslování.

Variabilní symbol...

Parametry pro práci s variabilním symbolem při použití příslušné dokladové řady.

Nastavení...

Sekce s údaji, které ovlivňují chování programu při použití konkrétní dokladové řady.

Přehled...

Číselné hodnoty, počátečního stavu, obratu a zůstatku dokladové řady pro podvojné účetnictví.

Upozornění! Nápočet obratu z Účetního deníku do číselníku dokladů se řídí následujícími pravidly:

1. Když má dokladová řada vyplněnou měnu, napočítává jen to, co je účtováno v této měně.
2. Když měnu dokladová řada nemá, napočítává se do obratu všechno (ovšem přepočtené na výchozí měnu z Parametrů firmy).
3. Když je u dokladové řady zadaný účet, napočítává se jen obrat na tomto účtu (a to se znaménkem dle strany zaúčtování). V případě zadání pouze "syntetické" části účtu (SU), napočítává se obrat ze všech jejích analytik (AU).
4. Když dokladová řada nemá účet, obrat se na ni nenapočítává.

Parametry...

Sekce s doplňkovými údaji pro podvojné účetnictví, které ovlivňují chování programu při použití konkrétní dokladové řady.

Propojení s EET...

Tento oddíl obsahuje údaje, podle kterých se bude použitá dokladová řada chovat vzhledem k EET. Pro takovouto řadu musí být zaškrtnutý příznak Zvyšovat aktuální číslo, aby nedocházelo k duplicitám odesílaných tržeb.

Upozornění Změnu údajů pro EET v dokladových řadách by měla provádět pouze zodpovědná a zaškolená obsluha. Tyto údaje lze editovat operací Nastavení EET, které můžeme nastavit požadovaná přístupová práva v agendách Práva nebo Práva firmy. Pro nepovolanou obsluhu ji tedy lze zakázat.

Upozornění  Dokladová řada svázaná s pokladním místem EET ve své zkratce nesmí obsahovat diakritická znaménka ani mezery!

Tip Číselník obsahující staré neaktivní doklady může být nepřehledný. Můžeme nastavit pro zobrazení implicitní filtr "Aktivní", který potlačí doklady, které již nepoužíváme.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

D_Doklady_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam dokladových řad

Seznam všech zadaných dokladových řad. V tabulkové podobě jsou zobrazené nejdůležitější evidované údaje.

2. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

Poznámka Vazba odkazem (skrytým identifikátorem) mezi číselníkem Doklady a souvisejícími agendami (Účetní deník, Závazky a pohledávky) nebo mezi agendami navzájem má tu výhodu, že případná změna označení dokladové řady se automaticky projeví ve všech agendách, kde je tato řada použita. Vazba tak zůstane nepřerušená. Pozor však na již existující vygenerované párovací znaky, ty se samozřejmě při změně dokladové řady nepřegenerují!

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_Doklady_Operace_O1.pngD_Doklady_Operace_O2.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak založit dokladovou řadu.

  2. Jak nastavit počáteční stavy.

  3. Dokladové řady a nové účetní období.

  4. Výhody a nevýhody různého označování dokladů.

  5. Vazby mezi doklady - předpisy a úhrady.

  6. EET a Doklady.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují kromě opisu ještě kontrolní sestavy a také specialitu v podobě sestavy Najdi doklad, která pro zadanou zkratku, číslo a postfix najde výskyt takto označeného dokladu ve všech agendách všech modulů programu DUEL. Nabídku všech dostupných sestav otevřeme kliknutím na tlačítko Sestavy v horním pásu karet nebo klávesovou zkratkou Ctrl+P.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

 Účetní deník, Oprava dokladů, Účtový rozvrh, Druhy účtování, Závazky a pohledávky, Měny, Saldokonto, EET - elektronická evidence tržeb, Pokladní místa pro EET

toppage.gif Začátek stránky