Účetní deník

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Účetní deník   |   (Mapa modulu Účetnictví)

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_ucetni_denik.png

Účetní deník je seznamem všech účetních záznamů účetní jednotky. Záznamy můžeme do Účetního deníku pořizovat přímo, ale častěji vznikají  přenosem z jiné agendy. Účetní deník je také jednou z hlavních knih, jejichž vedení nařizuje zákon o účetnictví. Tiskové sestavy z Účetního deníku obsahují tyto zákonné výstupy, ale i řadu dalších.

Program DUEL neumožňuje jednostranné účtování. Vždy je třeba, aby v rámci jednoho záznamu, byly vyrovnány částky na straně Má Dáti a Dal. Tím je zajištěn jeden z principů  účetnictví, vyrovnanost celkových obratů na obou stranách všech účtů Účtového rozvrhu.

Záznamy do deníku lze přenášet jednotlivě nebo pomocí dávek. Účetní deník je podporován rozsáhlým aparátem tiskových sestav.

Typy záznamů v Účetním deníku

 • Živé záznamy - jsou záznamy z aktuálního účetního období, které je možné upravovat nebo mazat. Tyto záznamy jsou viditelné v agendě Účetního deníku.

 • Záznamy po datové uzávěrce - jsou také záznamy z aktuálního účetního období, ale není možné je upravovat nebo mazat, protože jsou "zamčené" Datovou uzávěrkou. Tyto záznamy jsou viditelné v agendě Účetní deník + Archivy. V případě potřeby je můžeme „odemknout“ operací Vrácení datové závěrky.

 • Záznamy předchozích účetních období - jsou záznamy, které prošly Účetní závěrkou. Tyto záznamy jsou viditelné pouze z agendy Účetní deník + Archivy. V případě potřeby je můžeme z archivu vrátit mezi „živé záznamy“ operací Vrácení účetní závěrky.

Práce se záznamy

V Účetním deníku lze provádět všechny operace se záznamy jako v ostatních agendách. Můžeme zde pořizovat, hledat, filtrovat, mazat apod. Pro opravu záznamů a zadávání nových záznamů slouží Detail účetního deníku. Přímo do deníku obvykle pořizujeme jen interní doklady. Ostatní doklady je výhodnější pořídit do podpůrných agend (Závazky a pohledávky, Pokladna, Bankovní výpisy,… ) a do Účetního deníku je pak přenést samostatně nebo v dávce. Další zápisy do deníku mohou vznikat v jiných modulech programu (Sklad, Mzdy, Majetek…).

Obsah stránky:

Vzhled

Pokud je Účetní deník prázdný, vidíme při otevření deníku formulář, který je připraven k zadání prvního účetního dokladu. Jakmile již v deníku záznamy existují, vidíme je ve formě seznamu, kde jeden řádek představuje jeden účetní doklad.  Z tohoto seznamu můžeme vyvolat detail Účetního deníku (tlačítkem Editovat nebo klávesovou zkratkou Shift+F10), který doklad zobrazí ve formuláři. Detail tedy slouží nejen k pořizování, ale i prohlížení a opravám záznamů, včetně možnosti úprav rozúčtování.

 
D_ucetni_denik_zaznamy.png
D_ucetni_denik_rozuctovani.png

Vzhled Účetního deníku

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
 D_ucetni_denik_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Rozúčtování

Seznam všech účetních kontací Má Dáti / Dal s částkami a dalšími údaji, které se váží ke zvolenému dokladu. Rozúčtování je možné upravit v detailu záznamu. Pokud je na základě nastavení použitých účtů v Účtovém rozvrhu očekáváno vyplnění údajů Středisko, Výkon nebo Zakázka, měli bychom je v rozúčtování také zadat.

Rozúčtování obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje umožňují tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

2. RPDP - režim přenesení daňové povinnosti

Záložka RPDP slouží pro zadání doprovodných údajů pro doklad v Režimu přenesení daňové povinnosti.

3. OSS

Záložka OSS slouží pro evidenci údajů o cizím DPH pro doklad v režimu One-Stop-Shop. Při zadání se při použití Skupiny DPH, která má v údaji NSK5 hodnotu O - One Stop-Shop, částka v nulové sazbě přenese na záložku OSS a podle státu odběratele (členského státu EU) se doplní sazba DPH a spočte cena bez daně a odpovídající daň. NSK3 rozhoduje o tom, zda se jedná o zboží nebo o službu.

4. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky se pak zobrazují i ve vybraných tiskových sestavách.

Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.

5. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

6. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

7. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_U_Denik_O1.pngD_U_Denik_O2.pngD_U_Denik_O3.pngD_U_Denik_O4.pngD_U_Denik_O5.pngD_U_Denik_O6.pngD_U_Denik_O7.pngD_U_Denik_O8.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

 1. Jak pořídit interní doklad.

 2. Jak pořídit daňový doklad.

 3. Jak pořídit daňový doklad se složeným rozúčtováním.

 4. Jak upravit zaúčtování.

 5. Jak hromadně přeúčtovat z účtu na účet.

 6. Jak zaúčtovat doklad s více typy plnění DPH.

 7. Jak kontrolovat účetní data.

 8. RPDP v Účetním deníku.

 9. EET v Účetním deníku.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují mnoho podob účetních deníků (jednoduché, úplné, za jeden účet, s protiúčty apod.) dále sestavy pro detaily dokladů (interní apod.). Samostatnou skupiny mají knihy faktur, pokladní deníky a bankovní výpisy.

Důležitými skupinami sestav jsou Hlavní knihy, Rozvahy, Výsledovky a Saldokontní sestavy. V sekci Ostatní účty jsou připraveny sestavy pro podrozvahové účtování. Důležitými výstupy jsou zejména Hlavní knihy, Rozvahy, Výsledovky a sestavy Saldokonta.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Účetní deník - Detail, Účetní deník - Dávka, Účetní deník - Kontrola, Účetní deník + Archivy, Závazky a pohledávky, Pokladna, Bankovní výpisy, Převodní příkazy, Sestavy

toppage.gif Začátek stránky