Úvodní strana » Duel » Majetek

Modul MAJETEK


Úvod

Zpracování majetku se stává pro mnohé firmy těžkým úkolem. Systém DUEL se svou koncepcí snaží evidenci majetku vést přehledně a co nejvíce ji ulehčit přednastavením potřebných číselníků. Účtování majetku (zařazení, odpisy, vyřazení, splátky) je v DUELu snadné, logické a vždy v souladu s aktuální legislativou. V každé agendě lze již ve standardu evidovat majetek pomocí čárových kódů či připojovat elektronické dokumenty a media.

Popis modulu Majetek

Agendy a funkce modulu Majetek

Součástí modulu Majetek jsou části (neboli agendy, jak my v Ježkovi říkáme), které máte vždy automaticky v ceně. Funkčnost je tedy úplná a nemusíte nikdy nic dokupovat nad rámec ceny. Podívejte se, jaké jsou mezi těmito agendami vazby. Vpravo jsou zobrazeny i některé důležité číselníky.

Vazby mezi agendami modulu Majetek

Dlouhodobý majetek

icon

Tato agenda je určena k evidenci hmotného či nehmotného investičního majetku. Pro firmy vedoucí účetnictví DUEL nabízí automatické operace zařazení, generování odpisového plánu (měsíčně, ročně), vyřazení a zaúčtování odpisů do Účetního deníku, které je možné provádět po jednotlivých položkách nebo kumulovaně Pro daňovou evidenci je program připraven tak, aby poskytl maximum informací a podklady pro účely daňového přiznání. U majetku je možné zadávat jeho technické zhodnocení s následným přepočtem odpisového plánu. Jednotlivé chlopně zajišťují přehlednost informací o příslušném majetku.

 • Přímá vazba na účetnictví

  Účetní záznamy o zařazení, odpisech či vyřazení majetku jsou dostupné na kartě každého majetku. Díky vazbám je možná okamžitá kontrola patřičného dokladu v účetnictví.

 • Automatické generování i zaúčtování odpisů

  Funkce pro generování účetního odpisového plánu umožňuje zvolit způsob odepisování rovnoměrně, zrychleně, stejnými díly, ručně, s ročním či měsíčním intervalem a kalendářní či absolutní přesností. Jednoduše tak stiskem jednoho tlačítka vytvoříte účetní odpisový plán majetku, který bude například ve shodě s daňovým.

 • Snadná rekonstrukce karty majetku

  Veškeré informace na kartě majetku je možné zadávat i zpětně. Není tedy problém pořídit do systému dříve pořízený majetek a nastavit již uplatněné daňové odpisy či zrekonstruovat existující odpisový plán včetně nastavení již zaúčtovaných odpisů.

 • Technické zhodnocení s rozpuštěním ceny do odpisů

  Po provedeném technickém zhodnocení program nabízí funkce, které přidanou hodnotu zohlední v daňových odpisech i účetním odpisovém plánu.

 • Pozastavení odepisování

  Pozastavení odpisování v programu DUEL je velice snadné. Sníží-li obsluha hodnotu aktuálního daňového odpisu na nulu nebude program majetek daňově v příslušném období odepisovat.

 • Automatický přepočet odpisů na polovinu

  V případě situace definované zákonem č. 586/1992 Sb. (likvidace, vyhlášení konkurzu…) je třeba odpisy přepočítat na polovinu, což program provede prostřednictvím automatické operace.

 • Plánované akce majetku v čase a evidence zápůjček

  Pro každý majetek lze možné evidovat plánované akce například revize, technické kontroly a podobně, zároveň je možné detailně evidovat pohyb majetku formou zapůjčení.

 • DUEL si poradí s těmito typy majetku:

  Hmotný majetek, Nehmotný majetek, Soubor předmětů, Pozemek, Stavba, Trvalý porost, Základní stádo, Ostatní majetek.

 • Přehled díky připojeným dokumentům a mediím

  Na záložku Dokumenty pod formulářem lze připojit soubory v libovolných formátech. Tímto praktickým řešením odpadá složité dohledávání dokumentů v šanonech či archivech. Podobně jednoduše lze na záložku media přidat libovolný počet například obrazové dokumentace.

 • Masivní podpora tiskových výstupů

  Inventární karty majetku, rekapituce odpisů a mnoho dalších potřebných sestav.


DDimage
Dlouhodobý majetek s odpisovým plánem.
DDimage
Kalkulačka generování odpisového plánu dlouhodobého majetku.


Drobný majetek

icon

Jedná se o jednoduchou agendu, která však umožňuje přehledně a systematicky evidovat stav drobného majetku a jeho přidělení k pracovníkům či umístěním ve firmě, členit na střediska, výkony či zakázky. Pomocí chlopní získáváte kompletní přehled o pohybech majetku, můžete evidovat elektronické dokumenty vztahující se k němu. Tato agenda nemá přímou vazbu na účetnictví, avšak je možné pomocí vazeb sledovat např. související záznamy v závazcích a pohledávkách či účetním deníku.

 • Přehled díky připojeným dokumentům a mediím

  Na záložku Dokumenty pod formulářem lze připojit soubory v libovolných formátech. Tímto praktickým řešením odpadá složité dohledávání dokumentů v šanonech či archivech. Podobně jednoduše lze na záložku media přidat libovolný počet například obrazové dokumentace.

 • Členění, umístění a zařazení majetku

  Majetek lze přiřadit osobu, místo nebo určit konkrétní středisko, výkon či zakázku.

 • Plánované akce majetku v čase a evidence zápůjček

  Pro každý majetek lze možné evidovat plánované akce například revize, technické kontroly a podobně, zároveň je možné detailně evidovat pohyb majetku formou zapůjčení.

 • Inventury čtečkou čárových kódů

  Pomocí datových terminálů je možné usnadnit samotný sběr dat pro inventuru a následně data (pohyby) zapsat do formuláře majetku. To vše díky připravenému převodovému můstku, který přenáší data ze čtečky do DUELu a naopak.


DDimage
Drobný majetek v evidenci.


Leasingový majetek

icon

Slouží nejen k evidenci majetku, který není oficiálně majetkem účtované firmy, ale hlavně k přípravě účetních záznamů, které s leasingem souvisejí. K dispozici jsou operace s přehledným průvodcem (generování, zaúčtování a přenos do závazků a pohledávek), které usnadní práci s touto agendou a umožní tak například automatické naplnění převodních příkazů. Získáte zde kompletní přehled o jednotlivých položkách leasingu či splátkovém kalendáři.

 • Generátor splátkového kalendáře

  Díky průvodci vytvořením splátkového kalendáře snadno definujete jednotlivé položky nákladů spojených s leasingovým majetkem, jako jsou akontace, poplatky při uzavření smlouvy, běžná splátka předmětu leasingu, finanční služby, pojištění či časové rozlišení. Jednotlivým položkám je možné definovat konkrétní kontace, které budou následně přebírány do účetnictví.

 • Přímá vazba na účetnictví

  Samozřejmostí je možnost přenášení položek splátkových kalendářů do závazků a pohledávek a účetního deníku a to jednotlivě i hromadně.

 • Plánované akce majetku v čase a evidence zápůjček

  Pro každý majetek lze možné evidovat plánované akce například revize, technické kontroly a podobně, zároveň je možné detailně evidovat pohyb majetku formou zapůjčení.

 • Přehled díky připojeným dokumentům a mediím

  Na záložku Dokumenty pod formulářem lze připojit soubory v libovolných formátech. Tímto praktickým řešením odpadá složité dohledávání dokumentů v šanonech či archivech. Podobně jednoduše lze na záložku media přidat libovolný počet například obrazové dokumentace.


DDimage
Leasingový majetek v evidenci.


Uzávěrka majetku

icon

V tomto případě se jedná o roční závěrku majetku, během které proběhne kontrola zaúčtování odpisů, zařazení daňových odpisů mezi uplatněné odpisy a nastavení daňových odpisů pro příští rok.Moduly systému DUEL

Veškeré moduly získáte vždy se vším, co k nim patří. Nemusíte dokupovat další části a neustále rozšiřovat funkčnost.
Vše je v základní ceně vašeho vybraného modulu.

zkušební verze

Aktuální verze: 17.1.2.10560

hot line

487 714 600
duel@jezeksw.cz

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter