Ježek / Licenční smlouva (EULA)

Licenční smlouva k ekonomickému systému DUEL

Tato licenční smlouva je závaznou dohodou mezi vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a autorem programu DUEL.
Autor programu

Ježek software s.r.o.
Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa, Česká Republika

IČO: 27282805

Společnost Ježek software s.r.o. je zapsána v OR vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22400.

Potvrzení Licenční smlouvy

Licenční smlouva v níže uvedeném znění je nedílnou součástí instalačního programu Ježek software DUEL a při instalaci je nutné s ní souhlasit.

Bez souhlasného stanoviska nelze program DUEL vůbec nainstalovat, průvodce pro instalaci bude automaticky ukončen.

Licenční smlouva k ekonomickému systému DUEL

Smluvní strany

Tato licenční smlouva je závaznou dohodou mezi vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a autorem programu DUEL - společností Ježek software s.r.o. (IČ 27282805).

Předmět smlouvy

Program DUEL je jako autorské dílo chráněn zákonem proti porušování autorských práv. Vztahují se na něj veškerá ustanovení autorského zákona v jeho aktuálním znění. Licenční smlouva se týká programu, dokumentace, příslušných médií a tištěných materiálů, jakož i nápovědy v elektronické podobě. Dokladem o zakoupené licenci na použití programu DUEL je doklad o zaplacení licence (faktura, případně doklad ji nahrazující).

Zaplacením programu získáváte právo jej používat v souladu s rozsahem zakoupené licence (počet počítačů, na nichž můžete program provozovat, práce v síti, vedení dalších firem, používané moduly atd.).

Uživatel má právo

  1. Provozovat program v rámci vlastní firmy v rozsahu zakoupené licence. Celkový počet povolených přístupů (fyzické nebo virtuální počítače a/nebo uživatelé vzdálené plochy Windows) do jednotlivých částí programu je limitován registračním seznamem.
  2. Pořídit záložní kopie distribučních médií pro archivační účely (pro případ poškození originálního instalačního DVD disku).
  3. Uplatnit reklamaci na vadu distribučního média do 1 měsíce od převzetí produktu.
  4. Zdarma využít poradenské telefonické služby u autorské firmy v rozsahu technické podpory k instalaci, provozu a používání programu. Toto poradenství je bezplatné do vydání nové verze programu, není-li určeno jinak.
  5. Získat nové verze zaplacené licence programu (tzv. upgrade) za zvýhodněné ceny.

Uživatel nesmí

  1. Poskytnout licenci další osobě (jak právnické, tak fyzické), ani umožnit její zkopírování jinou osobou.
  2. Používat program jiným způsobem, než stanovuje zakoupená licence.
  3. Provádět nebo nechat provádět úpravy, sloužící ke změně vlastností programu (zejména ke změně licenčních omezení), mimo možností, které program umožňuje a které jsou popsány v dokumentaci.
  4. Provádět nebo nechat provádět zpětnou analýzu a dekompilaci programu s výjimkou a v rozsahu činností, která je výslovně povolena příslušným zákonem a má přednost před tímto omezením.
  5. Použít program jinak, než je stanovuje licenční smlouva a další ustanovení autorského zákona.

Odpovědnost

Autoři ani distributoři nenesou v žádném případě odpovědnost za následné škody, ať jsou jakékoliv (včetně a bez omezení, škody ze ztrát zisku z podnikání, přerušení podnikání, ztráta informací o podnikání nebo jakékoliv další finanční ztráty), i když vznikly na základě použití, nebo nemožnosti použití programu DUEL, a to ani byl-li program DUEL označen jako možný původce těchto škod. Autoři dále neručí za jakékoliv škody způsobené chodem programu na výpočetní technice, programových či datových souborech uživatele, byly-li tyto způsobené používáním programu v rozporu s dokumentací, či vznikly-li následkem užití nestandardního software, hardware nebo dalších doplňků. Autoři rovněž nenesou zodpovědnost za škodu vzniklou v důsledku nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdrželi od druhé strany.

Souhlas

Instalací, kopírováním nebo jiným použitím programu DUEL potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy a jste jimi vázáni. Zadání a potvrzení registračních kódů je považováno za začátek používání software a zaniká tím možnost jeho vrácení.

Tato Licenční smlouva (EULA)je platná a účinná od 10. září 2021.