Ježek / DUEL / Víte, že... / 25. DPH počítaná shora

25. DPH počítaná shora

14.06.2013

Víte, že…

… program DUEL umí snadno rozpočítat DPH i shora?

Ve všech agendách, které obsahují editovatelnou tabulku DPH (např. Pokladna, Peněžní deník, Účetní deník, ZaP…), je možné velmi snadno nechat rozpočítat celkovou hodnotu včetně DPH na částku bez daně a daň. Stačí v řádku příslušné sazby zadat hodnotu Celkem, program příslušné výpočty a zpětné dosazení provede sám.
Této funkce využijeme zejména při zadávání zjednodušených daňových dokladů, ale uplatnění nalezne i pro běžné doklady, kdy je daň počítána od celkové částky dle §37 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Tip 1

Jestliže stojíme v poli DPH v sazbě 21 %, klávesa Enter přemístí focus až do pole pro částku Bez daně v sazbě 15 %. Pokud se chceme přesunout z DPH 21 % na Celkem v sazbě 21 % pro rozpočet shora, použijeme místo Enter klávesu Tab.

Tip 2

V případě zadání skupiny DPH, která má v číselníku nastaveno, že se jedná o zjednodušený daňový doklad, program přeskakuje pole Bez daně i DPH a automaticky zastavuje až na Celkem.

Nastavení Skupiny DPH pro zjednodušený daňový doklad
Zadání částky Celkem pro zjednodušený daňový doklad

Legislativa

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
§ 37 Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskyt. služby
(1) Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona vypočte jako součet základu daně a vypočtené daně.
(2) Daň může plátce rovněž vypočítat z úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo z částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně, a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 21 v případě základní sazby daně nebo číslo 15 v případě snížené sazby daně a ve jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa, vypočtená daň se může zaokrouhlit podle odstavce 1. Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

Upozornění

V zákoně je tedy jednoznačně řečeno, že částka bez daně se nepočítá (pro základní sazbu) dělením celkové hodnoty číslem 1,21. Logickým důsledkem rozdílného výpočtu zdola a shora je fakt, že i při stejných celkových částkách se výše daně z přidané hodnoty může lišit.

DVH vypočtená shora pro částku 10.000 Kč