Ježek / Dokumenty ke stažení / Režim přenesení daňové povinnosti v DUEL 7.1

Dokumenty ke stažení

Režim přenesení daňové povinnosti v DUEL 7.1

Ilustrační obrázek

12.04.2011

Návod a pracovní postup pro režim přenesení daňové povinnosti od 1.4.2011 podle §92a zákona o DPH v programu DUEL 7.1.

Soubor Velikost Popis
pdf duel-710-rpdp.pdf 0,48 MB Náhled návodu ve formátu PDF.

===Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL 7.1===

Novela zákona o DPH (č. 47/2011 Sb.) zavádí s účinností od 1.4.2011 pro některé případy speciální režim, kdy dodavatel přenáší povinnost odvedení daně na odběratele (§92a). Tento režim je vztažen na dodání zlata (které není investiční nebo u kterého se výrobce investičního zlata rozhodl přenesení použít), dodání některých separovaných odpadů a kovového šrotu a na převod povolenek na emise skleníkových plynů (viz. Příloha č. 5 zákona o DPH).

Režim přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) přináší jak pro dodavatele, tak pro odběratele některé nové povinnosti, obě strany potom musí vést speciální evidenci a tu (v elektronické podobě) odevzdat.

Postup práce s doklady věcně souvisejícími s plněním dle § 92a je popsán dále s ohledem na odlišnosti práce u odběratele a dodavatele.

1. Dodavatel

 • Faktury ve Skladech i v Kanceláři vystavuje s vyplněným datem DPH a skupinou DPH „RPDPD – Režim přenesení daňové povinnosti §92a – dodavatel“. Položky budou uvedené v nulové sazbě.
 • Pro tisk použije sestavu „Faktura podrobná s RPDP“, na které je výslovně uvedeno, že DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Současně je zde pro odběratele připravena prázdná tabulka pro vypočtenou daň.
Fakturace – tiskopis faktury pro RPDP
 • Při přenosu do účetního deníku musí vyplnit poznámku dokladu tak, aby obsahovala podrobnější údaje o obsahu a rozsahu plnění (viz. dále).
Účetní deník – poznámka pro RPDP
 • Pokud agenda Fakturace není využívána, lze Poznámku vyplnit i v evidenci ZaP – při účtování bude automaticky zkopírována i do Účetního deníku.
 • Při zpracování DAP DPH doporučujeme pomocí sestavy „Kontrola daňových dokladů – firmy“ zkontrolovat položkový seznam plnění, která v daňovém přiznání vystupují na řádku 25.
 • Spolu s daňovým přiznáním je povinen předložit „Výpis z evidence pro daňové účely“ (viz. dále). Jeho položky by měly odpovídat obsahu řádku 25 DAP DPH.
Poznámka
Doplňující informace můžete zadat kdykoli později přímo v účetním deníku.

2. Odběratel

 • Přijaté faktury musí povinně doplnit výpočtem DPH (viz §92a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb.), hodnota plnění bude použita jako základ daně a k ní bude DPH připočtena.
 • Fakturu s vypočtenou daní pořídí do agendy Závazků a pohledávek s vyplněným datem DPH (podle okamžiku, ke kterému mu vzniká povinnost přiznat daň) a se skupinou DPH „RPDPO – Režim přenesení daňové povinnosti §92a – odběratel“. Do daňové tabulky doplní základ daně a daň dle svého výpočtu.
 • Do poznámky je třeba doplnit údaje o obsahu a rozsahu plnění, které zajistí zahrnutí do „výpisu z evidence pro daňové účely“ (viz. dále). Při účtování bude tato poznámka automaticky přenesena i do účetního deníku.
 • U zaúčtovaných dokladů program v závislosti na použité Skupině DPH provede uplatnění daně na vstupu i výstupu (princip reverse-charge).
 • Spolu s daňovým přiznáním je povinen předložit „Výpis z evidence pro daňové účely“, který musí obsahovat i DIČ dodavatele, základ daně a rozsah a předmět plnění (viz. dále).

3. Dodavatel i odběratel – principy zadávání doplňujících údajů

Na rozdíl od ostatních daňových dokladů musí být u dokladu obsahujícího plnění dle §92a navíc evidován číselný kód předmětu plnění (viz. příloha č. 5 zákona č. 235/2004 Sb.) včetně jeho rozsahu (množství), a to v těchto měrných jednotkách:

 • zlato (§92b) se eviduje v gramech,
 • emisní povolenky (§92d) se evidují v kusech,
 • ostatní předměty plnění se evidují v kilogramech.

Výše uvedené skutečnosti eviduje dodavatel i odběratel v účetním deníku u jednotlivých dokladů na prvním řádku v údaji Poznámka a to ve tvaru

RPDP:KÓD/MNOŽ­STVÍ.

Příklad
Předmět plnění 5gramů zlata (dle přílohy č. 5 kód „1“)
RPDP:1/5
Upozornění
Kód předmětu plnění je pro následující práci přebírán přesně v té podobě, v jaké je zadán. To znamená včetně všech mezer (i mezi dvojtečkou a vlastním kódem) nebo dalších znaků.
Tip
Pro snadnější zadávání si lze připravit vzorové formulace do číselníku „Volné texty“ a ty potom snadno využít (odskok do číselníku: „Ctrl + Num +“, převzetí textu: „Ctrl + Enter“).

V případě, že režim přenesení daňové povinnosti se nevztahuje na celkové plnění dokladu, nebo je potřeba celkové plnění dokladu nebo jeho část rozdělit, evidujeme jej následujícím takto:
RPDP:KÓD/MNOŽ­STVÍ/ZÁKLAD DANĚ
RPDP:KÓD/MNOŽ­STVÍ/ZÁKLAD DA­NĚ

Příklad
Předmět plnění v celkové ceně 16.000,– Kč bez DPH, kde 5gramů zlata je v celkové ceně 6.000,– Kč bez DPH a 1kilogram odpadu drahých kovů je v celkové ceně 10.000,– Kč bez DPH
Účetní deník – poznámka pro RPDP
Upozornění
Použitá zkratka „RPDP:“ je klíč, který je při práci s režimem přenesení daňové povinnosti při zápisu do Poznámky pro každé plnění nebo jeho část povinný. Pokud řádek poznámky nebude touto zkratkou začínat, do seznamu nebude plnění zařazeno.

4. Zpracování DPH

 • Daňové přiznání se zpracovává standardním způsobem, použité skupiny DPH zajistí zahrnutí plnění do příslušných řádků (pro dodavatele se jedná o řádek 25, pro odběratele o řádky 10 a 11 pro dodanění, řádky 43 a 44 pro uplatnění odpočtu).
 • Sestavy agendy Zpracování DPH (záznamní povinnost podle datumů DPH) byly v souvislosti s RPDP a povinností vést speciální evidenci doplněny o sestavu „Záznamní povinnost – plnění ve všech sazbách za skupinu s RPDP“, která kromě standardních údajů obsahuje také DIČ, základ daně a rozsah a předmět plnění z poznámky účetního záznamu.
 • Export výpisu z daňové evidence se provádí prostřednictvím doplňku (rozšíření) s názvem „Export RPDP (§92a)“. Tento doplněk vyvoláme v agendě „Zpracování DPH“, kde klikneme pravým tlačítkem myši a z roletového menu vybereme „Rozšíření / Export RPDP (§92a)“. Po zadání požadovaného období a výběru Skupiny DPH („RPDPD“ nebo „RPDPO“) lze výpis uložit v podobě XML souboru.
 • Exportovaný XML soubor se odesílá prostřednictvím datové schránky nebo předává jiným povoleným způsobem.
Zpracování DPH – lokální nabídka Rozšíření / Export RPDP

5. Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti (příloha č. 5 zákona o DPH)

Číselný kód Název zboží
2618 00 00 Granulovaná struska (struskový písek) z výroby železa nebo oceli
2619 00 Struska, zpěněná struska (jiná než granulovaná struska), okuje a jiné odpady z výroby železa nebo oceli
2620 Struska, popel a zbytky (jiné než z výroby železa nebo oceli), obsahující kovy, arsen, nebo jejich sloučeniny
3915 Odpady, úlomky a odřezky z plastů
4004 00 00 Odpady, úlomky a odřezky z kaučuku (jiné než z tvrdého kaučuku) a prášky a zrna z nich
4707 Sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)
6310 Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana z textilních materiálů ve formě zbytků nebo výrobků vyřazených z používání
7001 00 10 Skleněné střepy a jiné skleněné odpady
7112 Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy; ostatní odpad a šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů, používaný hlavně pro rekuperaci drahých kovů
7204 Odpad a šrot ze železa nebo oceli; přetavený odpad ze železa nebo oceli v ingotech
7404 00 Měděný odpad a šrot
7503 00 Niklový odpad a šrot
7602 00 Hliníkový odpad a šrot
7802 00 00 Olověný odpad a šrot
7902 00 00 Zinkový odpad a šrot
8002 00 00 Cínový odpad a šrot
8101 97 00 Odpad a šrot z wolframu
8102 97 00 Odpad a šrot z molybdenu
8103 30 00 Odpad a šrot z tantalu
8104 20 00 Odpad a šrot z hořčíku
8105 30 00 Odpad a šrot z kobaltu
ex 8106 00 10 Odpad a šrot z bismutu
8107 30 00 Odpad a šrot z kadmia
8108 30 00 Odpad a šrot z titanu
8109 30 00 Odpad a šrot ze zirkonia
8110 20 00 Odpad a šrot z antimonu
8111 00 19 Odpad a šrot z manganu
8112 13 00 Odpad a šrot z berylia
8112 22 00 Odpad a šrot z chromu
8112 52 00 Odpad a šrot z thallia
8112 92 21 Odpad a šrot z niobu (columbia); rhenia; gallia; india; vanadu a germania
8113 00 40 Odpad a šrot z cermetů
8548 10 Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory

Číselným kódem Harmonizovaného systému se rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2010.

Je-li před číselným kódem Harmonizovaného systému uvedeno „ex", vztahuje se příloha na zboží označené současně číselným kódem Harmonizovaného systému a výslovně uvedeným slovním popisem k tomuto kódu v části přílohy.

Zpět na přehled