Ježek / Dokumenty ke stažení / Režim přenesení daňové povinnosti ve STEREO 19

Dokumenty ke stažení

Režim přenesení daňové povinnosti ve STEREO 19

Ilustrační obrázek

11.04.2011

Návod a pracovní postup pro režim přenesení daňové povinnosti od 1.4.2011 podle §92a zákona o DPH v programu STEREO 19.

Soubor Velikost Popis
pdf stereo-19-rpdp.pdf 0,28 MB Náhled návodu ve formátu PDF.

===Režim přenesení daňové povinnosti v programu STEREO 19===

Novela zákona o DPH (č. 47/2011 Sb.) zavádí s účinností od 1. 4. 2011 pro některé případy speciální režim, kdy dodavatel přenáší povinnost odvedení daně na odběratele (§92a). Tento režim je vztažen na dodání zlata (které není investiční nebo u kterého se výrobce investičního zlata rozhodl přenesení použít), dodání některých separovaných odpadů a kovového šrotu a na převod povolenek na emise skleníkových plynů.
Režim přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) přináší jak pro dodavatele, tak pro odběratele některé nové povinnosti, obě strany potom musí vést speciální evidenci a tu (v elektronické podobě) odevzdat.
Postup práce s doklady věcně souvisejícími s plněním dle § 92a je popsán dále s ohledem na odlišnosti práce u odběratele a dodavatele.

Dodavatel

 • Faktury ve Skladech i Kanceláři vystavujeme s vyplněným datem DPH a druhem (Shift+F10 ve fakturovaných položkách), který je spojen se skupinou DPH RPDPD – Režim přenesení daňové povinnosti §92a – dodavatel. Do poznámky v Hlavičce faktury doplníme poznámku §92 nebo PAR92. Fakturované položky uvedeme v příslušné sazbě.
Poznámka Druhy pro plnění dle §92 nejsou součástí číselníku druhů. V případě je doporučujeme pořídit do číselníku.
 • Pro tisk použijeme některou z variant faktury Základní nebo Podrobné, které jsou v závislosti na doplněné poznámce (viz první bod) doplněny o zákonem požadované upozornění na přenesení daňové povinnosti a současně je zde pro odběratele připravena prázdná tabulka pro vypočtenou daň.
 • Při přenosu do agendy Závazků a pohledávek i do Účetního deníku (v dávce) doplníme do Poznámky dokladu informace o plnění dle §92. Naplnění můžeme provést ručně nebo pomocí klávesy F10 / Přenos daňové povinnosti §92. V otevřeném formuláři pomocí klávesy Tab otevřeme číselník, vybereme příslušný kód plnění a zadáme jeho rozsah (v zobrazených jednotkách). Klávesou Enter dokončíme zadávání, program automaticky doplní poznámku o zadané údaje. Podrobné informace o principech zadávání doplňujících údajů uvádíme v následujícím bodu 3.
Poznámka Doplňující informace můžete zadat kdykoli později přímo v účetním deníku.

Odběratel

 • Přijaté faktury nejprve doplníme výpočtem DPH (viz §92a odst.3 zákona č. 235/2004 Sb. v aktuálním znění).
 • Fakturu s vypočtenou daní pořídíme do agendy Závazků a pohledávek s vyplněným datem DPH a se typem DPH RPDPO – Režim přenesení daňové povinnosti §92a – odběratel. Do daňové tabulky doplníme základ daně i daň dle svého výpočtu. Při zaúčtování dokladu do Účetního deníku program v závislosti na použitém typu DPH provede uplatnění daně na vstupu i výstupu (princip reverse-charge).
 • Do Poznámky pořizovaného dokladu doplníme informace o plnění dle §92. Naplnění můžeme provést ručně nebo pomocí klávesy F10 / Přenos daňové povinnosti §92. V otevřeném formuláři pomocí klávesy Tab otevřeme číselník, vybereme příslušný kód plnění a zadáme jeho rozsah (v zobrazených jednotkách). Klávesou Enter dokončíme zadávání, program automaticky doplní poznámku o zadané údaje. Podrobné informace o principech zadávání doplňujících údajů uvádíme v následujícím bodu 3.

Dodavatel i odběratel – principy zadávání doplňujících údajů

Na rozdíl od ostatních daňových dokladů musí být u dokladu obsahujícího plnění dle §92a navíc evidován číselný kód předmětu plnění včetně jeho rozsahu, respektive množství, a to v těchto měrných jednotkách:

 • zlato (§92b) se eviduje v gramech,
 • emisní povolenky (§92d) se evidují v kusech,
 • ostatní předměty plnění se evidují v kilogramech.

Výše uvedené skutečnosti eviduje dodavatel i odběratel v Účetním deníku u jednotlivých dokladů na prvním řádku v údaji Poznámka a to ve tvaru RPDP:KÓD/MNOŽ­STVÍ. Například: předmět plnění 5gramů zlata RPDP:1/5

Tip Pro lepší přehlednost lze přímo za rozsah respektive množství plnění zadat i označení dané měrné jednotky: RPDP: 7112/1KG/10000
Upozornění
Použitá zkratka rpdp: je jakýsi klíč, který je při práci s režimem přenesení daňové povinnosti při zápisu do poznámky pro každé plnění nebo jeho část povinný. Zkratka i doplňující údaje musí být na první řádku poznámky!
Poznámka V případě, že se režim přenesení daňové povinnosti nevztahuje na celkové plnění dokladu, nebo je celkové plnění dokladu nebo jeho část rozděleno v souvislosti s přílohou č. 5 zákona č. 235/2004 Sb., rozdělíme daňový doklad v účetním deníku na dva (oba doklady budou mít stejné číslo). Každý z nově vzniklých dokladů bude zastupovat jeden typ plnění.

Zpracování DPH

 • Spustíme Zpracování DPH a v Kontrole daňových dokladů u každého dokladu, který byl pořízen v souvislosti s plněním dle §92a zkontrolujeme, zda byly naplněny údaje pro Přenos (informace z Poznámky v Účetním deníku). Položky s nevyplněnými informacemi opravíme v Účetním deníku. Bez těchto informací nebudou doklady zahrnuty do dalšího zpracování.
 • V nabídce Přenesení daňové povinnosti provedeme Export výpisu (XML) v závislosti na typu plnění (dodavatel/od­běratel).
 • Exportovaný soubor odešleme prostřednictvím datové schránky nebo jiným povoleným způsobem.
Zpět na přehled