Úvodní strana » Ke stažení » Dokumenty » Firemní zpravodaj » Noviny 3/2008

Noviny 3/2008

Ilustrační obrázek

Hromadně rozesílaný zpravodaj s přílohou o nemocenských dávkách od 30.6.2008. Přináší legislativní informace i podrobné postupy jak problematiku snadno vyřešit v programech STEREO i DUEL.

11.06.2008

Soubor Velikost Popis
pdf noviny-2008-3.pdf 1,02 MB Náhled zpravodaje ve formátu PDF.
pdf noviny-2008-3-priloha.pdf 0,30 MB Náhled přílohy ve formátu PDF.

##STEREO Noviny 3/2008

Úvod

Vážení přátelé,
rádi bychom vás v této době maturit a postupných příprav na „druhé kolo“ uzávěrek informovali o změnách v legislativě a s tím souvisejících úpravách našich programů. Dále vám přinášíme informace týkající se námi pořádaných školení, rozšíření oddělení péče o zákazníky a dalšího dění, jež by nemělo uniknout vašemu zájmu.

Softwarová renta 2007

Předání hlavní ceny
Hlavní cenu, notebook HP, předal vítězi Mgr. Karlu Šotovi majitel firmy Ing. Tomáš Ježek dne 20. května 2008 před zraky účastníků školení úprav tiskových sestav. Pan magistr si zároveň mohl svoji odměnu otestovat v praxi, neboť i on si výklad o struktuře a úpravách tiskových sestav s praktickými ukázkami přímo v programu STEREO vyslechl.
Věříme, že přenosný počítač splní svou funkci a usnadní svému novému majiteli jak práci u zákazníků, tak i případnou kontrolu jejich dat v kanceláři.

Aktuální situace pro rok 2008
Abychom i další z vás motivovali k účasti v programu softwarová renta, znovu připomínáme, že zprostředkováním prodeje některého z našich programů získáte okamžitě provizi 20% z prodejní ceny a zároveň se ocitnete v losovacím osudí o hodnotné ceny v úhrnné výši 50.000 Kč. Platí také pravidlo, že čím více prodejů zprostředkujete, o to větší je vaše šance na výhru. Zde je aktuální stav objednávek v době uzávěrky těchto novin:

Objednávky Počet zprostředkovatelů
3 prodeje 1 uživatel
2 prodeje 3 uživatelé
1 prodej 58 uživatelů

Podrobnosti o akci naleznete na našich stránkách www.jezeksw.cz/renta.

Představujeme

V tomto čísle novin se vracíme k rubrice, v níž vás seznamujeme s našimi pracovníky. Tentokrát se zaměříme na člena z řad oddělení péče o zákazníky a to Ing. Radima Medřického. Jedná se zatím o služebně nejmladšího kolegu tohoto oddělení, se kterým jste se po jeho nástupu v únoru 2007 a následujících třech měsících zaškolení mohli začít setkávat na telefonické lince a posléze i na školeních a při servisních zásazích. Jeho filozofické zaměření se odráží v přístupu k uživatelům i spolupracovníkům ve firmě, kdy projevuje velkou dávku trpělivosti a pozitivního myšlení. Podle jeho názoru je nejlepší relaxací od práce, a někdy také od rodiny se třemi ratolestmi, příroda, rybaření a jízda na skútru nebo čtyřkolce.

Plánované rozšíření oddělení péče o zákazníky

Ve snaze o zkvalitnění poskytovaných služeb, bude naše oddělení péče o zákazníky posíleno o dva nové kolegy. Po jejich zaškolení se s nimi budete setkávat ve všech obvyklých situacích, tj. na telefonické lince technické podpory, při servisních zásazích a v neposlední řadě i jako s lektory našich kurzů.
S jejich příchodem očekáváme další zkvalitnění poskytovaných služeb, které jsou vám k dispozici, a především zvýšení flexibility zejména v exponovaných měsících přípravy upgrade, účetních závěrek apod.

Novinky v programech STEREO verze 16.05 a DUEL verze 4.2

STEREO 16.05
Hlavním důvodem uvedení nové verze programu STEREO s označením 16.05 je legislativní změna pro výpočet nemocenských dávek v prvních třech dnech nemoci. Podrobnosti uvádíme v samostatném článku věnovaném této problematice.
Protože vývoj programu STEREO průběžně pokračuje, nabízí nová verze kromě výše uvedené změny v nemocenských i další novinky a úpravy, ze kterých vybíráme například:

 • Kontrola „brutace“ – do programu byla přidána kontrola na správnost zadané brutace v aktuálních mzdách. V případě, kdy je upravena pořizovaná mzda, program znovu zkontroluje, zda je zadaná hodnota správná, na případný rozdíl upozorní a nabídne její úpravu.
 • Výrazné zrychlení programu – zasáhli jsme do zdrojového kódu zpracovávání např. Saldokonta a obdobných náročných sestav, které využívají soubor USEZNAM. Před samotnou tvorbou sestav při používání síťové licence dochází nyní, mimo jiné, ke kopii souboru na lokální disk. Tím se značně urychluje zpracování sestav, snižuje se možnost blokování a zatížení počítačové sítě.

Verzi STEREO 16.05 bude možno po jejím vydání získat nejrychleji spuštěním funkce Aktualizace z nabídky Ostatní/ STEREO na internetu/ Aktualizace programu nebo stažením z našich internetových stránek www.jezeksw.cz. Kompletní postup update byl popsán v předchozím čísle Noviny 2/2008, které je ve formátu PDF k dispozici na internetových stránkách také.

Pro update na STEREO 16.05 stačí mít nainstalovánu jakoukoli verzi 16.XX, neboť verze 16.05 obsahuje veškeré změny a úpravy. Podrobné informace o všech těchto změnách a novinkách naleznete na našich stránkách pod názvem Seznam změn ve verzi 16.

Příprava programu DUEL verze 4.2
Také DUEL verze 4.2 bude samozřejmě obsahovat změny v souvislosti s nemocenskými dávkami za první tři dny a i pro tento program jsou podrobnosti v samostatném článku. Nicméně i v DUELu probíhá další vývoj a zde bychom vás rádi seznámili s nejpodstatnějšími změnami. Jedná se o výrazné obohacení funkcí, nikoli o pouhé úpravy stávajícího programu:

 • Výroba – je důležitým rozšířením modulu Sklady v programu DUEL. Jsou v ní na základě výrobních listů automaticky prováděny operace montáže a demontáže, tj. vyskladnění použitého materiálu, naskladnění nových hotových výrobků resp. v případě demontáže výdejové pohyby pro celek a příjmové pohyby pro části, z nichž se celek skládá.
 • Optimalizace práce s cizí měnou – ve skladových agendách Příjemky, Skladová fakturace, Účtenky a Kasa je nyní možno ukončit doklad v cizí měně bez nutnosti přepočtu. Vygenerovaný pohyb je automaticky přepočten na koruny. Cizí měna se pak následně promítne i do účtování dokladu a do Závazků a pohledávek.
 • Přepočet skladové ceny – byla přidána operace přepočtu skladové ceny, kterou je vhodné spouštět například v případě porušení časové posloupnosti pohybů. Tato operace upraví skladové ceny v již existujících pohybech tak, aby odpovídaly skutečnosti v čase pohybu.
 • Souhrnné hlášení – v modulu Účetnictví bude připravena sestava a export Souhrnného hlášení k dani z přidané hodnoty a to ve formátech PDF a XML (pro možnost elektronického podání).
 • Daňový odpis v případě vyřazení majetku v roce pořízení – v souladu s platnou legislativou program zohlední při vyřazování majetku jeho datum pořízení a pokud dojde k vyřazení majetku v roce pořízení, je automaticky vynulován daňový odpis.
 • Rozdělení převodního příkazu – tato nová funkce umožňuje rozdělení existujícího převodního příkazu. V rozpracovaném dokladu lze označit položky, které vstoupí do nového záznamu. Z původního příkazu jsou pak odmazány. Hlavička příkazu se přejímá podle originálu, ale je možno ji modifikovat dle potřeb (změnit datumy, upravit bankovní účet, kód, popř. popis).
Uvolnění programu DUEL verze 4.2 s uvedenými novinkami předpokládáme na konci letních prázdnin. Sledujte naše internetové stránky www.jezeksw.cz, kde bude ke stažení k dispozici jak instalační soubor (samozřejmě s podrobným pracovním postupem pro upgrade), tak i seznam změn a novinek a ve formátu PDF i Rozdílová dokumentace k ovládání nových částí programu.

Připomenutí

Den otevřených dveří
Chtěli bychom vás ještě jednou pozvat na návštěvu naší firmy v rámci letošního Dne otevřených dveří, který se koná ve dnech 21. a 22. srpna 2008.
Každý návštěvník se může při prohlídce jednotlivých oddělení seznámit s chodem firmy Ježek software, bude mu předvedena ukázka školení na vybraných tématech a případně poskytnuta drobná konzultace.
Pokud s vámi přicestují i děti, budou se moci po dobu vaší návštěvy zabavit hrou na připravených počítačích.
V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem na adrese skoleni@jezeksw.cz nebo na telefonním čísle 731 102 712 nebo použijte objednávkový formulář z minulého čísla zpravodaje Noviny 2/2008. Těšíme se na vaši návštěvu.

Stručné zprávy

Kalkulačka zabavitelných srážek
Připravili jsme pro vás externí program, který slouží pro výpočet srážek ze mzdy pro rok 2008. Výpočty vycházejí ze zákona č. 99/1963 Sb. „Občanský soudní řád“ s ohledem na nařízení vlády č. 595/2006 Sb. „o nezabavitelných částkách“. Poskytujeme tak uživatelům užitečnou pomůcku, jež umožňuje výpočet nezabavitelných částek a následný rozpočet pohledávek, dle jejich povahy (přednostní a ostatní) podle zákona č. 99/1963 Sb. §279.
Spustitelný soubor (bez nutnosti instalace) naleznete na www stránkách v sekcích STEREO/ Ke stažení nebo DUEL/ Ke stažení. Program srazky.exe je v současné době jako pomůcka pro výpočet srážek a hodnoty jím zobrazené je nutno přenést do mzdové evidence ručně. Programy STEREO 17 a DUEL 5.0, připravované pro rok 2009, budou mít tuto kalkulačku implementovánu v sobě, a proto ji bude možno využívat přímo.

KB Factoring pro DUEL
Pro uživatele programu DUEL, kteří využívají službu KB Factoring Komerční banky, jsme připravili speciální program s jehož pomocí mohou celou komunikaci snadno odbavit elektronicky.
Zájemci si mohou z internetových stránek ze sekce DUEL/ Ke stažení zdarma stáhnout doplněk ve formě samostatného spustitelného souboru.
Stažený program není nutné instalovat, stačí jej zkopírovat na pevný disk počítače, na kterém je používán program DUEL. Ovládání programu je jednoduché:

 1. Po spuštění zvolte vlevo nahoře příslušnou zpracovávanou­ firmu.
 2. Zaškrtněte pohledávky, které chcete zaslat k odkoupení.
 3. Stiskněte tlačítko „Exportovat“.
 4. Program vytvoří datový soubor s vybranými záznamy a otevře okno s kontrolním náhledem seznamu zvolených pohledávek k vytištění.

Věříme, že tuto aplikaci shledáte užitečnou a těšíme se na případné připomínky či náměty, které směřujte na e-mailovou adresu duel@jezeksw.cz.

Stránky www.dane2010.cz Na nedávno vzniklých internetových stránkách www.dane2010.cz, které jsou v provozu od 25. dubna 2008, uveřejnilo Ministerstvo financí obsáhlý materiál, jehož hlavním cílem je snížení administrativní zátěže pro podniky, jednotlivce i daňovou správu. MF zde otevřelo i veřejnou diskusi pro zasílání námětů k reformě daňového systému. Je však nutno připomenout, že termín pro ukončení diskuse se již blíží, neboť lhůta pro zaslání připomínek je stanovena do 30.6.2008. V prů­běhu celého období slibuje ministerstvo uvádět souhrn všech obdržených podnětů.

Náměty pro program STEREO Již v minulém čísle našich novin jsme vás žádali o zasílání námětů pro další vývoj programu STEREO, neboť vývoj tohoto DOSového programu nekončí. Veškeré podněty jsou programátorům průběžně předávány. Na konci srpna vyhodnotíme obecnou přínosnost námětů pro všechny uživatele a zahájíme jejich implementaci do stále probíhajícího vývoje verze STEREO 17 pro rok 2009.
Pokud některé z podnětů nebudou zařazeny hned ve verzi STEREO 17, mohou se dostat do některé z dalších verzí, kterými bude program STEREO pokračovat v letech následujících. Dovolíme si znovu zopakovat tři základní podmínky pro zapracování námětů:

 • bude prospěšný pro významné procento uživatelů,
 • nesmí být v rozporu s platnou legislativou,
 • zabudování dané změny nesmí negovat jiné dosud platné úpravy.

Školení

Vyhodnocení školení z prvního pololetí
Jarní část našich školení byla zakončena 20. a 21. května dvěma speciálními kurzy zaměřenými na úpravu tiskových sestav a nastavení sítě pro provoz STEREA. Chtěli bychom vám dát nahlédnout do statistik školení z prvního pololetí roku 2008:

 • celkově bylo pořádáno 16 kurzů různého zaměření,
 • rukama našich lektorů prošlo 203 účastníků ze 180 firem.

Vzhledem k úspěšnosti budeme samozřejmě v pořádání kurzů pokračovat, ale až po prázdninové přestávce, během které je zájem zcela logicky nižší. Věříme, že i v následujícím školícím období využijete některé námi nabízené možnosti získání informací pro vaši efektivnější práci s programy STEREO a DUEL či pro získání dalších teoretických znalostí účetnictví.
Z bohaté škály témat můžeme nabídnout školení teoretická. Těmi jsou pro začátečníky kurzy Teorie účetnictví či Přechodu z daňové evidence a pro ostatní, mimo jiné, školení zaměřená na účetní závěrky, na práci s účetními výkazy, na změny v legislativě apod. Mezi praktická školení je možno zařadit kurzy typů B1 – B4 (STEREO dle jednotlivých modulů) a kurzy D1 – D4 (DUEL dle jednotlivých modulů), ale také školení S1 – Úprava sestav a S2 – Síťové nastavení. Abychom vyhověli vašim potřebám a nabídli lepší dostupnost, kona-jí se stejné typy školení nejen v České Lípě, ale také v Praze.

Slevy, slevy, slevy Před objednáním jakéhokoli z nabízených kurzů se informujte o možnosti uplatnění některých z následujících slev:

 1. Při současném objednání více kurzů nabízíme slevu 500,– Kč za druhý a každý další kurz.
 2. Při současném objednání všech kurzů typu B (tzn. všechny moduly programu STEREO) nebo veškeré kurzy typu D (tzn. všechny moduly programu DUEL) činí sleva jednorázově 2.000,– Kč.
 3. Při objednání školení pro více osob z jedné firmy najednou poskytujeme slevu 10% z celkové částky.
 4. V případě, že si na některém z kurzů objednáte program STEREO nebo DUEL získáte slevu 5% na jeho koupi.

Termínová listina školení pro září – prosinec 2008

Typ školení Název Cena Datum konání Den Místo
A Teorie podvojného účetnictví 3.500 8.-9. září po/út Praha
B1 STEREO – modul Účetnictví 2.900 10.-11. září st/čt Česká Lípa
B2 STEREO – modul Sklady 1.900 22. září po Česká Lípa
B3 STEREO – modul Mzdy 1.900 23. září út Česká Lípa
B4 STEREO – Majetek + Kancelář 1.900 24. září st Česká Lípa
D1 DUEL – modul Účetnictví 3.500 6.-7. října po/út Praha
A Teorie podvojného účetnictví 2.900 6.-7. října po/út Česká Lípa
B1 STEREO – modul Účetnictví 2.900 8.-9. října st/čt Česká Lípa
C1 STEREO – Účetnictví pro pokročilé 1.900 10. října Česká Lípa
D2 DUEL – modul Sklady 2.200 20. října po Praha
D3 DUEL – modul Mzdy 2.200 21. října út Praha
D4 DUEL – modul Majetek + Kancelář 2.200 22. října st Praha
B1 STEREO – modul Účetnictví 3.500 3.-4. listopadu po/út Praha
B2 STEREO – modul Sklady 1.900 5. listopadu st Česká Lípa
B3 STEREO – modul Mzdy 1.900 6. listopadu čt Česká Lípa
B4 STEREO – Majetek + Kancelář 1.900 7. listopad Česká Lípa
A Teorie podvojného účetnictví 2.900 8.-9. listopadu so/ne Česká Lípa
D1 DUEL – modul Účetnictví 2.900 18.-19. listopadu út/st Česká Lípa
D2 DUEL – modul Sklady 1.900 20. listopadu čt Česká Lípa
D3 DUEL – modul Mzdy 1.900 21. listopadu Česká Lípa
ÚV Účetní výkazy 1.900 22. listopadu so Česká Lípa
ÚZ Účetní závěrka 1.900 23. listopadu ne Česká Lípa
A Teorie podvojného účetnictví 2.900 1.-2. prosince po/út Česká Lípa
ÚV Účetní výkazy 2.500 3. prosince st Praha
ÚZ Účetní závěrka 2.500 4. prosince čt Praha
B1 STEREO – modul Účetnictví 2.900 6.-7. prosince so/ne Česká Lípa
C1 STEREO – Účetnictví pro pokročilé 1.900 15. prosince po Česká Lípa
S1 STEREO – úprava sestav 1.900 16. prosince út Česká Lípa
S2 STEREO – síťové nastavení 1.900 17. prosince st Česká Lípa
ÚP Přechod na účetnictví 1.900 18. prosince čt Česká Lípa

Ceny kurzů jsou uvedeny za jednu osobu a bez 19% DPH.
Aktuální počty volných míst naleznete na www.jezeksw.cz/…ni/kalendar/.

Objednávka školení
Nejsnazší je objednat kurzy pomocí nákupního košíku na našich stránkách www.jezeksw.cz/skoleni. Objednávat můžete také na telefonním čísle 731 102 712 nebo e-mailem na adrese skoleni@jezeksw.cz.

Výběr správného kurzu
Vzhledem k tomu, že termínová listina podzimních seminářů je společná pro uživatele obou programů STEREO i DUEL, uvádíme seznam kurzů vhodných pro každý z nich.

Uživatelé STEREA mohou z nabídky využít tyto kurzy:

 • teoretické A, ÚP, ÚV, ÚZ,
 • praktické B1, B2, B3, B4, C1, S1, S2.

Pro uživatele DUELU jsou vhodné:

 • teoretické A, ÚP, ÚV, ÚZ,
 • praktické D1, D2, D3, D4

S výběrem správných typů školení vám pomohou informace o každém z nich zveřejněné (včetně podrobné osnovy) na našich stránkách www.jezeksw.cz/skoleni. Rádi vám také poradíme na speciální telefonní lince určené pouze pro školení na čísle 731 102 712.

Příloha Noviny 3/2008 – JAK NA NEMOCENSKÉ DÁVKY ?

V této příloze vám přinášíme podrobné informace ke zpracování nemocenských dávek v programech STEREO a DUEL od 30. června 2008.

Úvod

Jak jsme vás již informovali prostřednictvím aktualit na našich internetových stránkách, rozhodl koncem dubna Ústavní soud v Brně o tom, že nás letos čeká minimálně ještě jedna úprava znění zákona o nemocenském pojištění, která ovlivní výpočet nemocenské. Soud tak vyhověl návrhu několika poslanců na zrušení některých ustanovení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů.

Legislativa

Na základě oficiálního soudního stanoviska Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2008 se dnem 30. 6. 2008 v zákoně č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, v ustanovení § 15 odst. 1 věty první, zrušují slova: „trvá-li pracovní neschopnost déle než 3 kalendářní dny“. V ustanovení § 15 odst. 3 větě první téhož zákona se zrušuje slovo „čtvrtého“. Rovněž se zrušuje i věta druhá § 16 téhož zákona, ve znění: „Nemocenské podle věty první se poskytuje od čtvrtého kalendářního dne karantény“.
Toto soudní usnesení bylo ve sbírce zákonů ČR vyhlášeno jako Nález Ústavního soudu pod číslem č. 166/2008 Sb., který mění zákon o nemocenském pojištění č. 54/1956 Sb. Podle něj dochází s účinností od 30.6.2008 k výše uvedeným změnám. Důsledkem toho je skutečnost, že znovu i za první tři dny nemoci bude od 30. června 2008 náležet dávka z nemocenského pojištění.

Metodika zpracování

Protože vláda neměla dostatek času na zapracování požadovaných změn v podobě zákona, vydalo 2. června 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí tiskovou zprávu pod názvem Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu. Tento dokument je k dispozici na internetové stránce www.mpsv.cz/…02062008.pdf. Jeho kopii jsme umístili i na naše stránky do sekce Ke stažení/ Dokumenty/ Návody.

Respektování výroku nálezu ÚS bez dalších změn právní úpravy přinese od 30. června 2008 mimo jiné následující důsledky:

 • Podle ustanovení § 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., platí, že výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne pracovní neschopnosti (karantény). Tato sazba bude platit i pro prvé 3 kalendářní dny pracovní neschopnosti počínaje dnem 30. června 2008; pokud některý z prvých 3 kalendářních dnů pracovní neschopnosti připadne na 30. června 2008, bude třeba za tento den poskytnout nemocenské v procentní sazbě 60 % denního vyměřovacího základu, i kdyby pracovní neschopnost vznikla či karanténa delší 3 dnů byla nařízena dnem 28. či 29. června 2008.

Důsledky pro programy STEREO a DUEL

Oba programy musí být připraveny na variantu prvních 30ti dnů za 60 % denního vyměřovacího základu, ale musí pamatovat a správně zpracovat také všechny tři „kritické“ případy přelomového období, a to:

 1. Nemoc započatou 28.6.2008 – první dva dny zdarma, třetí den (poslední červen) a další dny do celkového třicátého dne za 60 % denního vyměřovacího základu.
 2. Nemoc započatou 29.6.2008 – první den zdarma, od druhého (od posledního června) do celkově třicátého dne za 60 % denního vyměřovacího základu.
 3. Nemoc započatou 30.6.2008 – již od tohoto dne 60 % denního vyměřovacího základu po dobu prvních 30. dnů.

Vzhledem ke způsobu zpracování nemocenských dávek v programech STEREO a DUEL se všechny tyto případy vyřeší jednoduchou úpravou parametrů v příslušném číselníku Nemocenské dávky. Další, výše zmiňované, souvislosti již oba programy vyřeší automaticky. Pracovní postupy pro STEREO i DUEL naleznete na straně B této přílohy Novin 3/2008.
Další vývoj, především vládní návrh na úpravu dávek ve výši 25% denního vyměřovacího základu za první tři dny s platností od 1.9.2008, budeme samozřejmě sledovat a včas vás budeme informovat.

PROGRAM STEREO 16

Úprava parametrů
Parametry nemocenských dávek jsou v programu STEREO v každé firmě soustředěny do jediného nastavení ve volbě Ostatní/ Parametry/ (Sdílené)/ Mzdy/ Nemocenské dávky.

Ve formuláři pořiďte tři nové řádky podle obrázku:

Nastavení parametrů

Rozhodujícím údajem pro správné počítání nemocenských dávek v prvních dnech nemoci je údaj dny v oddíle 1.sazba. Sem je potřeba pro odpovídající datumy platnosti zadat postupně hodnoty „0“, „1“ a „2“.
Podle data zahájení nepřítomnosti, které uživatel zadá do formuláře nepřítomnosti ve stejnojmenné agendě, program pro výpočet dávky použije patřičný řádek z uvedených parametrů. Na samotné práci při pořízení nepřítomnosti ani v následném zpracování mzdy se nic nemění, program se o správný výpočet postará automaticky.

Nová verze STEREO 16.05 Verze STEREO 16.05 má samozřejmě tyto parametry nastaveny automaticky. Pokud nechcete provádět jejich ruční zadávání, nainstalujte si novou verzi. Můžete využít:

 • Automatickou aktualizaci – pokud jste připojeni k internetu můžete přímo ze spuštěného programu STEREO 16.xx zvolit příkaz Ostatní/ STEREO na internetu/ Aktualizace programu. Program sám stáhne novou verzi a nainstaluje ji.
 • Stažení z www stránek – sami si po zveřejnění stáhněte z našich stránek instalační soubor Update 16.05a nainstalujte ho do stejného adresáře, kde máte verzi 16.xx nainstalovanou.
 • Objednat si CD – za distribuční náklady 200,– Kč (včetně DPH) vám zašleme novou verzi STEREO 16.05 na CD. V tomto případě kontaktujte naše obchodní oddělení na čísle 487 522 449.

Při prvním spuštění modulu Mzdy ve stávající zpracovávané firmě provede program úpravu parametrů automaticky. Ve všech nově založených firmách budou hodnoty parametrů nastaveny.

PROGRAM DUEL 4.0 a 4.1

Ruční úprava parametrů
Parametry nemocenských dávek jsou v programu DUEL v každé zpracovávané firmě soustředěny do jediného nastavení ve volbě Firma/ Mzdy/ Nastavení mezd/ Nemocenské dávky.

Zde pořiďte tři nové záznamy podle obrázku (nejsnáze pomocí kopie řádku 1.1.2008 pomocí kombinace kláves Ctrl+Shift+N):

Nastavení parametrů

Rozhodujícím údajem pro správné počítání nemocenských dávek v prvních dnech nemoci je údaj 1 – dny. Sem je potřeba pro odpovídající datumy platnosti zadat postupně hodnoty „0“, „1“ a „2“. Ve formuláři se jedná o údaj Počet dní v části 1. pásmo v oddíle Sazby nemocenských dávek.

Podle data zahájení nepřítomnosti, které uživatel zadá do formuláře nepřítomnosti ve stejnojmenné agendě, program pro výpočet dávky použije patřičný řádek z uvedených parametrů. Na samotné práci při pořízení nepřítomnosti ani v následném zpracování mzdy se nic nemění, program se o správný výpočet postará automaticky.

Automatické nastavení parametrů
Pokud nechcete v každé zpracovávané firmě provádět nastavení parametrů ručně, stáhněte si po zveřejnění z našich stránek ze sekce DUEL/ Ke stažení/ Update aktualizační skript s návodem na jeho použití. Ten zajistí, že zmiňované tři řádky budou doplněny automaticky.

Nová verze DUEL 4.2
Verze DUEL 4.2 bude samozřejmě mít tyto parametry nastaveny. K dispozici bude koncem letních prázdnin 2008.


Kategorie


Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter