Úvodní strana » Stereo » Sklady

Modul SKLADY


Úvod

Systém evidence skladového hospodářství programu STEREO je založen na možnosti evidovat neomezené množství skladů. Modul je optimalizovaný pro jednoduché zadávání dokladů a přehledné sledování všech operací se skladovými zásobami. Skladové zásoby lze evidovat v průměrných i pevných cenách, v cenách bez daně nebo s daní, podporuje metody účtování A i B. Navíc obsahuje i maloobchodní pokladnu, která plně zastoupí klasickou pokladnu.

Agendy a funkce modulu Sklady

Součástí modulu Sklady jsou části (neboli agendy, jak my v Ježkovi říkáme), které máte vždy automaticky v ceně. Funkčnost je tedy úplná a nemusíte nikdy nic dokupovat nad rámec ceny. Podívejte se, co tyto agendy představují.

Seznam skladů

Program umožňuje vést až 100.000 skladů, které jsou odděleny jak organizačně, tak datově. Není tedy možné například najednou fakturovat z více skladů. Kromě čísla a názvu skladu je zde možné zadat informace o tom, zda ve skladu bude řešena výroba, případně zda se bude o skladu účtovat. Nastavení rozhoduje o tom, zda budou zpřístupněny volby pro všechny účetní operace související s příslušným skladem.


Ceníkové karty

Tato agenda obsahuje kompletní informace o každé skladové položce počínaje jejím evidenčním číslem a názvem a konče množstvím jednotlivých položek na skladě a jejich oceněním. Ceníková karta umožní nastavit minimální množství skladovaných položek na skladě, počet kusů objednávaných v režimu automatické objednávky, cenotvorbu dle individuálních požadavků apod. Agenda je pochopitelně podporována celou řadou tiskových výstupů.


DDimage
Ceníková karta.

Šarže a výrobní čísla

Program disponuje možností zadávání a evidence šarží a výrobních čísel. Každou příjemky i výdejku je možné propojit s příslušnou šarží, každá přijímaná nebo vydávaná položka může mít přiřazeno své výrobní číslo. Sledování šarží je využíváno například v provozu lékáren.


Příjemky

Agenda příjemek slouží, jak již název napovídá k přijímání zboží materiálu nebo výrobků na sklad. Do příjemky lze zadat informace o faktuře, jejímž prostřednictvím bylo zboží nakoupeno a z příjemky lze tyto fakturu jednoduchým způsobem přenést do účetnictví. V závislosti na metodě účtování skladu (A nebo B) je příslušná částka účtována na účet zásob nebo přímo do nákladů.


Fakturace

Agenda Fakturace je určena k pořizování faktur, zálohových (proforma) faktur a dodacích listů (pochopitelně lze pořizovat i storna zmíněných dokladů). Prodávané zboží (materiál, výrobky apod.) lze podle typu a nastavení dokladu také ihned automaticky vyskladnit. Stejně jako u příjemek lze pořízenou fakturu přenést do účetnictví. Agenda obsahuje rovněž archiv faktur (pro forma faktur a dodacích listů), ve kterém lze nalézt doklady z aktuálního i z již uzavřeného účetního období.


DDimage
Fakturace.

Objednávky a Nabídky

Agenda Objednávky je určená k evidenci a zpracování přijatých i vydaných objednávek. V rámci vystavených objednávek lze spustit generování tzv. automatické objednávky pro vybraného dodavatele. V závislosti na stavu skladu jednotlivých položek a nastavení jejich minima na skladě program objedná předem nastavené množství. Přijaté objednávky obsahují informace o jejich stavu (vyřízeno, nevyřízeno, částečně). Dosud nevyřízené objednávky lze vyřídit (tzn. Dodat objednané zboží) kdykoli později. Na rozdíl od předcházejících agend zde po ukončení dokladu nevznikají v souvislosti s objednáním žádné pohyby.
Přepnutím typu dokladu je možno také vytvářet nabídkové listy pro odběratele včetně individuálních cen v závislosti na druzích slev přiřazených příslušnému odběrateli.


Montážní listy

Montážní listy nejsou skutečnou skladovou agendou (nedochází zde k příjmům ani výdajům), jsou to připravené seznamy položek, ze kterých se skládají jednotlivé výrobky, jakési „recepty“. Na základě montážních listů probíhá výroba a v závislosti na počtu vyráběných výrobků dochází k odebírání odpovídajícího množství materiálu ze skladu. Kromě skladových položek mohou být součástí výrobku i položky neskladové, například práce v měrných jednotkách.


Výroba

Pro výrobní firmy program STEREO poskytuje základní podporu v podobě aparátu, který zahrnuje nejenom Montážní listy, ale také agendu Výroba. Výrobky zadané do agendy Výroba jsou po dokončení automaticky naskladněny v odpovídajícím počtu. V rámci výroby lze pořizovat nedokončenou i dokončenou výrobu. Program v těchto případech provede výdej materiálu potřebného k provedení výroby ze skladu a příjem výrobku či polotovaru na sklad. V závislosti na nastaveném způsobu účtování skladu (A nebo B) dojde i k příslušnému zaúčtování dokončené i nedokončené výroby.


Převody mezi sklady / Mezipoložkové převody

Tento pomocný aparát slouží k převádění položek mezi sklady (například při používání oddělených skladů na prodejnách apod.). Součástí přehledových sestav je i Statistika skladů, která umožňuje sledování veškerých položek na vybraných skladech v souhrnné podobě.
Mezipoložkové převody podobně slouží k přesouvání naskladněných položek. Typickým příkladem může být omylem naskladněná položka pod jiné evidenční číslo, nebo položka (např. ovoce), která se po určité době skladování přesouvá do nižší kategorie.


Speciální skladové operace

Tato agenda slouží k různým, předem nespecifikovaným operacím, kdy je nutné provádět zásahy do stavu skladů formou pohybů (příjmových i výdajových) a nelze pro tento účel využít výše zmíněné agendy. Kromě těchto výjimečných situací slouží agenda k provádění inventury. Pro podporu provádění inventur jsou v agendě připraveny tiskové sestavy inventurních zápisů a přehledů.


Skladové pohyby

Seznam veškerých pohybů, ke kterým ve skladu došlo v posledním neuzavřeném období. Pohyby vznikají automaticky při ukončení dokladů v souvisejících agendách (Příjemky, Fakturace, Výroba atd.). Jednotlivé pohyby v seznamu obsahují informace o povaze pohybu (počáteční stav, příjem, výdej), o ceně, ve které se příslušný pohyb odehrál, o datu pohybu a v neposlední řadě také o počtu kusů příslušné skladové položky. Na základě zde uložených pohybů program vypočítává stavy jednotlivých položek na skladu a také jejich skladovou cenu metodou váženého aritmetického průměru.


Účtování pohybů

Při účtování skladu metodou A je přístupná volba Účtování pohybů. Spuštěním této operace program provede zaúčtování vytvořených pohybů do účetnictví na příslušné účty zásob. Způsob účtování je ovlivněn číselníkem druhů skladových pohybů, který obsahuje kontace pro jednotlivé pohyby. Po zaúčtování jsou všechny zúčastněné pohyby označené jako zaúčtované, čímž je zajištěno jejich vyloučení z příštího účtování a tím také soulad mezi informacemi v účetnictví a ve skladu.


Pokladna

Tato agenda plně nahradí maloobchodní pokladnu s maximálním komfortem a s podporou všech potřebných funkcí. Program je schopen spolupracovat s pokladní zásuvkou, s externím displejem i s tiskárnou účtenek (včetně fiskálních tiskáren). V případě potřeby je možné provozovat v rámci sítě LAN více pokladen s různou obsluhou a tím pokrýt i potřeby rozsáhlejších provozů.


DDimage
Maloobchodní pokladna.

Moduly systému STEREO

Veškeré moduly získáte vždy se vším, co k nim patří. Nemusíte dokupovat další části a neustále rozšiřovat funkčnost.
Vše je v základní ceně vašeho vybraného modulu.

zkušební verze

Aktuální verze: 30.07

hot line

487 714 600
stereo@jezeksw.cz

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter