Úvodní strana » Stereo » Účetnictví

Modul ÚČETNICTVÍ


Úvod

Účetnictví je základním dílkem (modulem) stavebnicového účetního programu STEREO. Rychle a jednoduše v něm najdete veškeré informace o jednotlivých účetních případech nebo o ekonomickém zdraví vaší firmy. Účetnictví ve STEREU je přehledné a snadno se ovládá jak účetními, kteří v něm evidují veškeré doklady, tak třeba majiteli firem, kteří v něm sledují potřebné ekonomické ukazatele. Účetnictví od „Ježka“ je skutečnou legendou (STEREO používá více než 7.700 aktivních uživatelů). Účtování v něm může probíhat zcela automaticky.
V programu STEREO lze zpracovávat podnikatelské organizace (účtující dle vyhlášky 500/2002), tzv. nevýdělečné organizace (vyhláška 504/2002) a organizace vedoucí účetnictví dle vyhlášky 410/2009 (příspěvkové organizace, rozpočtové organizace a územní samosprávné celky).

Agendy a funkce modulu Účetnictví

Součástí modulu Účetnictví jsou části (neboli agendy, jak my v Ježkovi říkáme), které máte vždy automaticky v ceně. Funkčnost je tedy úplná a nemusíte nikdy nic dokupovat nad rámec ceny. Podívejte se, co tyto agendy představují.

Účetní deník

Účetní deník je centrální agendou nejen modulu Účetnictví, ale také celého programu STEREO. Obsahuje chronologicky uspořádané zápisy účetních případů včetně označení a dalších náležitostí jednotlivých dokladů (viz požadavky zákona o účetnictví). Na rozdíl od programů jiných koncepcí je Účetní deník v programu STEREO živou agendou, do níž je možné doklady nejen přenášet z ostatních agend (např. ze Závazků a pohledávek, z Bankovních výpisů apod.), ale i přímo zadávat (pomocí volby Nové záznamy do deníku). V účetním deníku lze záznamy rovněž opravovat nebo mazat, pro tento účel jsou připraveny editační formuláře Opravy deníku a Seznam operací. Informace o provedených úpravách jednotlivých záznamů se ukládají a jsou k dispozici v tiskové sestavě Protokoly o změnách v nabídce Ostatní/ Speciality. Informace o smazaných záznamech se ukládají rovněž.

DDimage
Účetní deník - seznam.
DDimage
Účetní deník - detail.

Závazky a pohledávky

Ze zákona nepovinnou, ale velmi užitečnou a často využívanou agendou jsou Závazky a pohledávky. Její hlavní funkcí je sledování pořízených dokladů, které jsou závazkového nebo pohledávkového charakteru, a z nich vytvořených předpisů a úhrad (zejména jejich včasnost a správnost). Pro snadnější práci jsou v této agendě k dispozici automatické aparáty pro provádění rutinních operací (zaúčtování předpisů, úhrad, proúčtování zálohových plateb, vzájemných zápočtů, kurzových rozdílů apod.) a samozřejmě také tiskové sestavy.

DDimage
Závazky a pohledávky - návrh vzájemného zápočtu.

Pokladna

Pokladna je aparát optimalizovaný přímo pro práci s hotovostními doklady a slouží k vedení veškeré pokladní evidence – příjmových a výdajových dokladů. Jde o agendu velice praktickou, se širokou nabídkou tiskových sestav a z velké části podporovanou číselníky. Pořízené pokladní doklady není nutné ihned zaúčtovat. Doklady ponechte v pokladně (při opuštění pokladny se pořízené, ale nezaúčtované položky neztratí) a postupně k nim přidávejte další. Do účetního deníku je lze přenést až v případě potřeby.


Převodní příkazy

Agenda Převodní příkazy slouží pro vystavování příkazů k úhradě. Program Stereo umožňuje vytvářet příkazy několika způsoby:

  • Výběr jednoho závazku k proplacení přímo v položkách převodního příkazu
  • Hromadný výběr závazků prostřednictvím volby Ostatní
  • Zadáním položky bez vazby na Závazky a pohledávky

Bankovní výpisy

Agenda slouží k jednoduchému zaúčtování bankovních výpisů a jejich provázání s evidovanými doklady. Položky celého výpisu lze pořídit najednou, provést jejich kontrolu a teprve poté je zaúčtovat (přenést) do Účetního deníku.
Obě bankovní agendy disponují také možností elektronické komunikace s bankou (tzv.homebankingu). Princip komunikace spočívá ve vytváření (nebo načítání) spojovacích souborů, které obsahují informace o převodním příkazu nebo bankovním výpisu. Tyto soubory jsou dále zpracovávány speciálními bankovními programy (komunikátory), které mohou být uloženy v počítači nebo na internetu.


DDimage
Nastavení Homebankingu.
DDimage
Převodní příkaz.

Zásobník dokladů

Tato agenda obsahuje dva zásobníky – pro účetní deník a pro závazky a pohledávky. Obě agendy umožňují práci s doklady ve trojím režimu:

  • Opakované doklady – doklady, které se opakují periodicky po určité období (viz. údaj Zbývá).
  • Vzorové doklady – vzory dokladů, které lze použít v okamžiku potřeby. Tento doklad nemusí mít naplněny všechny údaje a slouží skutečně pouze k usnadnění rutinní práce v agendě ZaP a účetního deníku.
  • Připravené doklady – doposud nezaúčtované doklady, které jsou připraveny k okamžitému použití. Smazání použitého záznamu pro zamezení nechtěné duplikace lze zajistit nastavením údaje Smazat.
Formulář každého ze zásobníků odpovídá vždy údaji formuláři přímo dané agendy. Zásobník dokladů je však rozšířen o tři údaje, které v agendách nefigurují:
  • Datum přenosu – datum posledního přenosu do závazků a pohledávek (resp. do účetního deníku.
  • Zbývá – počet přenosů dokladu. Pokaždé, když je doklad přenesen, sníží se hodnota o jednu.
  • Smazat – nastavením tohoto údaje lze nastavit smazání záznamu, který vyčerpal nastavený počet v údaji Zbývá (zaúčtování do ÚD nebo přenos do ZaP).
Se zásobníkem dokladů lze pracovat přímo z účetního deníku či závazků a pohledávek, kdy lze libovolnou větu přenést do zásobníku dokladů, nebo je možno naopak bez opuštění zpracovávané agendy převzít doklad ze zásobníku dokladů.


Saldokonto

Saldokonto je aparát určený ke sledování a vyhodnocování dodavatelsko–od­běratelských vztahů. Do zpracování Saldokonta vstupují doklady z účetního deníku, z archivu deníku a z počátečních stavů saldokonta. Jeho obsah je vymezen účty, které jsou v účtovém rozvrhu nastaveny jako saldokontní. Při zpracování saldokonta program porovnává jednotlivé předpisy a jejich případné platby a vytvoří skupiny dokladů se stejným párovacím znakem. V rámci těchto skupin sečte zůstatky sledovaných účtů na stranách Má dáti a Dal o odečte je. Je-li rozdíl nulový, jedná se o položky vyrovnané. V opačném případě jsou položky nevyrovnané. Výsledkem popisované operace je saldokonto v podobě tiskových sestav Spárovaných a Nespárovaných položek (zaplacené a nezaplacené). Saldokonto lze sledovat po účtech nebo po firmách, pro speciální účely jsou k dispozici i sestavy saldokonta po měsících splatnosti. Tyto sestavy jsou obvykle požadovány peněžními ústavy v souvislosti s poskytnutím úvěru.


DDimage
Tiskové sestavy pro saldokonto.

Zpracování DPH

Program STEREO umožňuje zpracovat přiznání k dani z přidané hodnoty k zadanému období včetně možnosti tisku formulářů pro Finanční úřad a nabízí i jeho elektronickou podobu. Samotné daňové přiznání čerpá z daňových dokladů zapsaných v Účetním deníku a z agendy Doplnění evidence DPH. Do zpracování vstupují doklady s vyplněnou tabulkou DPH, jejichž datum DPH je v rozsahu zadaném při vstupu do Zpracování DPH. Způsob zpracování každého dokladu určuje TypDPH, jehož vlastnosti jsou nastaveny v Číselníku skupin DPH.


DDimage
Zpracování DPH.

Doplnění evidence DPH

Tato agenda slouží pro podchycení dokladů, které nejsou zaúčtovány v účetním deníku, protože byly např. účtovány v jiném období, ale daňově se mají projevit ve zpracovávaném období. Elektronické podání je k dispozici jak pro přiznání k DPH, tak i pro souhrnné hlášení, které je firma povinna podávat v případě dodávání zboží nebo poskytování služeb do států Evropské unie. Takto vygenerované soubory je možno následně zaslat prostřednictvím datové schránky příslušnému finančnímu úřadu nebo je podat pomocí portálu České daňové správy.


Přehledy

Kromě sestav jednotlivých agend program nabízí také sestavy „souhrnné“ nebo „přehledové“, které podávají celkový obraz o hospodaření účtované firmy. Tyto sestavy čerpají z Účetního deníku popř. Účtového rozvrhu. Pro tyto sestavy musíte nastavit časové pásmo zpracovávaného období ve volbě Přehledy/ Období. Kromě pracovních sestav, jakými jsou například rozvaha a výsledovka, jsou zde obsaženy i povinné výstupy – hlavní kniha, kniha analytické evidence, výkaz zisku a ztráty, výkaz rozvaha.


Datová uzávěrka s možností vrácení

Datová závěrka je určena pro situace, kdy jsou např. měsíčně odsouhlaseny konečné stavy a již nemá docházet k modifikaci odsouhlaseného období. V tomto případě je doporučeno provést datovou uzávěrku, která znemožní zpětný zásah do již zkontrolovaných dat.


Účetní závěrka s možností vrácení

Účelem účetní závěrky je provedení uzávěrkových operací, tzn. uzavření účetních knih (pomocí konečného účtu rozvažného), otevření účetních knih z počátečního účtu rozvažného (včetně převodu zůstatku účtu zisků a ztrát na účet výsledku hospodaření).


Moduly systému STEREO

Veškeré moduly získáte vždy se vším, co k nim patří. Nemusíte dokupovat další části a neustále rozšiřovat funkčnost.
Vše je v základní ceně vašeho vybraného modulu.

zkušební verze

Aktuální verze: 30.07

hot line

487 714 600
stereo@jezeksw.cz

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter