Úvodní strana » Aktuality » Daňový balíček vyšel ve Sbírce zákonů

Daňový balíček vyšel ve Sbírce zákonů

Ilustrační obrázek
28.03.2019
Legislativa
Přinášíme vám přehled nejdůležitějších změn a novinek.

Upozorňujeme, že od 1.4.2019 vstupuje v platnost zákon č. 80/2019 Sb., tzv. daňový balíček.

Tato novela přináší rozsáhlé změny v celé řadě předpisů, mj. novelizuje zákon o DPH a zákon o daních z příjmů. Orientace v časové účinnosti je poměrně složitá, protože některé změny jsou účinné ihned, některé později a pro některé platí přechodné období.

Z nejdůležitějších změn balíčku uvádíme (podle jednotlivých zákonů):

Text zákona

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 Sb. je přístupný v odkazech na stránkách Poslanecké sněmovny.

 

Zákon o DPH č. 235/2004 Sb.

1) Změny ve výpočtu a zaokrouhlení DPH – Platnost od 1.4.2019 + 6 kalendářních měsíců přechodné období

Nově budeme DPH shora počítat již opravdu jako 21 % z celku, který představuje 121 % (analogicky platí i pro sazby 15 % a 10 %) a výpočet pomocí původního koeficientu se ruší.
Stejně tak se ruší možnost zaokrouhlení DPH na celé koruny, nyní se daň zaokrouhluje výhradně na haléře.
Při hotovostních úhradách, kdy se celková částka vystavovaného dokladu zaokrouhluje na celé koruny, se vzniklé zaokrouhlení již nebude zahrnovat do základu daně.

2) Změny u pokut za kontrolní hlášení – PLATNOST od 1.4.2019

Nyní není nutné pro udělení nejvyšší pokuty splňovat podmínku jedné obdržené pokuty.
Dále v případě, že FÚ nevydá platební výměr do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti, povinnost uhradit pokutu zanikne.

3) Oprava základu daně – PLATNOST od 1.4.2019

V souladu s evropskou judikaturou se zavádí změny u opravy základu daně při nezaplacení ceny za zdanitelné plnění. Současně je nově upravena oprava uplatněného odpočtu daně u dlužníka – příjemce zdanitelného plnění.

4) Pohledávky za dlužníky v insolvenci – PLATNOST od 1.4.2019

Stávající § 44 (oprava daně při insolvenci) je úplně zrušen a nahrazen novými ustanoveními (§ 46 a násl.). Zjednodušeně řečeno se pohledávky za dlužníky v insolvenci převádí na nedobytné pohledávky.

5) Uplatnění RPDP – PLATNOST od 1.4.2019

Pokud plátce, který plnění uskutečnil, a plátce, který plnění přijal, usoudí, že plnění podléhá RPDP, mohou dle §92a odst. 7 režim přenesení daňové povinnosti použít.

6) Nárok na odpočet daně při registraci plátce – PLATNOST od 1.4.2019

Při registraci bude osobě povinné k dani umožněno uplatnit nárok na odpočet daně u dlouhodobého majetku pořizovaného v období 60 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem.

7) Uplatňování DPH u poukazů – PLATNOST od 1.4.2019

Zavádí se nová pravidla pro uplatňování DPH v případě poukazů, respektive u plnění, která jsou s poukazy spojena. Pravidla se budou lišit podle typů poukazů, a to na jednoúčelové a víceúčelové. Pro převody jednoúčelového poukazu, což bude poukaz na předem dostatečně známé plnění, budou platit obdobná pravidla jako pro dodání zboží či poskytnutí služeb, na která se poukaz vztahuje.

8) Změny u jednoho správního místa – PLATNOST od 1.4.2019

V režimu jednoho správního místa je nutné se řídit pravidlem, které je účinné ve státě, ve kterém je daňový subjekt k tomuto režimu registrován.

9) Snížení DPH za teplo – PLATNOST od 1.1.2020

Sazba DPH na dodávky tepla a chladu se sníží z dosavadních 15 % na 10 %.

Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

10) Limit pro srážkovou daň – PLATNOST od 1.5.2019

Hranice ostatních příjmů zdaněných srážkovou daní (které neplynou z DPP) se sjednocuje s rozhodnou částkou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Nově tedy bude limit pro uplatnění srážkové daně ve výši 3.000 Kč.

11) Zvýšení limitů u výdajových paušálů – PLATNOST od 1.4.2019, již za zdaňovací období roku 2019

Maximální hranice výdajů, které je možné uplatnit jako tzv. výdajový paušál, se pro všechny kategorie podnikání (§7 odst. 7) zvyšují opět na dvojnásobky.

12) Změna pravidel odpočtů pro výzkum a vývoj – PLATNOST od 1.4.2019

Odpočet na výzkum a vývoj, který se vykazuje na Přiznání k dani z příjmů, je možné uplatnit za podmínky, že daňový subjekt dopředu zašle finanční správě písemnou informaci, že provádí výzkumnou činnost. Aktivity započaté před zasláním této informace není možné do odpočtu uplatnit.

13) Vyhýbání se daňovým povinnostem

Do daňového systému byla nově implementována Směrnice Rady EU č. 2016/1164 proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Ta se vztahuje na právnické osoby podléhající v jednom nebo více členských státech dani z příjmů právnických osob a je závazná i pro poplatníky, kteří jsou pro daňové účely daňovými rezidenty třetí země. Jsou to tato opatření:
    a) pravidlo omezení odčitatelnosti úroků
    b) pravidlo zdanění při odchodu
    c) pravidlo proti zneužívání daňového režimu
    d) pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti
    e) pravidlo pro řešení hybridních struktur.


29. března 2019, Gabriela Roučová

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter