Úvodní strana » Aktuality » Finanční pomoc státu v době pandemie

Finanční pomoc státu v době pandemie

Ilustrační obrázek
17.11.2020
Legislativa
Jaké jsou aktuální typy státní pomoci a komu jsou určeny?

Finanční pomoc státu v době pandemie

Státní správa prostřednictvím Úřadu práce a ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) poskytuje několik typů finanční pomoci pro zajištění základních potřeb fyzických osob (MOP COVID-19), podporu zaměstnavatelů při částečné nezaměstnanosti (programy Antivirus), nebo podporu podnikatelů na pokrytí nákladů na nájemné (COVID – nájemné).

Dále předpokládá schválení zákona o finanční pomoci pro poškozené OSVČ, společníky malých s.r.o. a osob pracujících na základě DPP a DPČ (kompenzační bonus). Tato pomoc bude vyplácena prostřednictvím Finančního úřadu.

Jaké tedy jsou aktuální typy pomoci a komu jsou určeny?

 

Nepodnikající fyzické osoby – MOP COVID-19 (mimořádná okamžitá pomoc)

(podrobné informace naleznete zde a zde)

Dávka je určena osobám, které se v důsledku mimořádných opatření ocitli bez prostředků, a nemohou tak uspokojit základní životní potřeby (např. nákup jídla, ošacení, hygienických potřeb) nebo zaplatit náklady spojené s bydlením (např. nájem, zálohy na energie) a další nutné výdaje (např. domácí internet, poplatky za telefonní služby, hypotéka).

MOP COVID-19 je možné poskytnout rodině nebo osamělým rodičům, kterým se snížily příjmy např. v důsledku pobírání ošetřovného, podnikatelům, kteří museli omezit svoji činnost, a zaměstnancům na dohodách o provedení práce či činnosti, kterým byl omezen výkon zaměstnání.

Výše MOP COVID-19 se stanoví maximálně na patnáctinásobek částky životního minima jednotlivce (3.860 Kč - tedy až do výše 57.900 Kč). Konkrétně se výše podpory stanoví tak, že se sečte částka součtu životních minim osob společně posuzovaných s částkou dalších nutných výdajů a celkových nákladů na bydlení za aktuální kalendářní měsíc. Od tohoto součtu se odečtou započitatelné příjmy vyplacené v aktuálním kalendářním měsíci (z 50 %) a finanční prostředky v hotovosti, které převyšují nejméně součet dvojnásobku životních minim žadatele a společně posuzovaných osob a dvojnásobku nákladů na bydlení.

 

Zaměstnavatelé – programy Antivirus

(podrobné informace naleznete zde)

Příspěvek je určen:

  • ke krytí mzdových nákladů zaměstnavatele (vyplacená náhrady mzdy vč. odvodů za zaměstnavatele v pracovním poměru) a to výhradně na zaměstnance, kteří jsou v době podání žádosti stále jeho zaměstnanci a nebyla jim ke dni podání této žádosti dána výpověď, ani nejsou ve výpovědní době s výjimkou výpovědi dle §52 písm. g) a h) zákoníku práce (č.262/2006 Sb.).
  • pro zaměstnavatele, kteří skutečně vyplatili zaměstnancům mzdy, resp. náhrady mezd a řádně z nich odvedli povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance i zaměstnavatele.

Program Antivirus rozeznává režim A, režim A plus a režim B, které se od sebe liší zejména důvodem vzniku překážky v práci a související výší poskytovaného příspěvku.

a) Antivirus A – Karanténa zaměstnance

Tento režim se vztahuje na případy, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu nařízené karantény (§192 ZP). Zaměstnancům v karanténě se náhrada mzdy spočte stejně, jako při běžné dočasné pracovní neschopnosti.

Výše příspěvku:
Činí 80 % náhrady mzdy, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání karantény. Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady (náhrada mzdy za karanténu nepodléhá odvodům ZP ani SP). Příspěvek ÚP ČR pak činí 80 % součtu těchto částek. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39.000 Kč.

b) Antivirus A plus

Tento režim se vztahuje POUZE na zaměstnavatele, jejichž provoz byl nuceně uzavřen či významně omezen (např. možnost poskytovat stravovací služby prostřednictvím výdejového okénka – provoz uzavřen jako takový není, nicméně je významně omezen).

Výše příspěvku:
Činí 100 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci dle §208 ZP. Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek ÚP ČR pak činí 100 % součtu těchto částek. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 50.000 Kč.

c) Antivirus B – Související hospodářské potíže

Tento režim se vztahuje na případy překážek v práci na straně zaměstnavatele dle §207 - 209 ZP. Jedná se o případy, kdy zaměstnavatel nemůže zaměstnancům přidělovat práci z důvodů:

  • v zaměstnání absentuje významná nebo klíčová část jeho zaměstnanců (karanténa, nemoci, ošetřovné). V tomto případě je zaměstnavatel povinen vyplácet náhradu mzdy ve výši 100% průměrného výdělku
  • zaměstnavatel je nucen omezit provoz, jelikož chybí vstupní dodávky (např. suroviny, polotovary, služby). V tomto případě je zaměstnavatel povinen vyplácet náhradu ve výši 80% průměrného výdělku.
  • zaměstnavatel je nucen omezit odbyt (významně se omezila poptávka po jím produkovaných výrobcích či poskytovaných službách). V tomto případě je zaměstnavatel povinen vyplácet náhradu mzdy minimálně ve výši 60% průměrného výdělku. K tomu však musí mít zmocnění v podobě dohody s odborovou organizací nebo vnitřního předpisu. Pokud ani jedno zmocnění není, vyplácí náhradu mzdy ve výši 100% průměrného výdělku. Jedná se o tzv. částečnou nezaměstnanost dle §209 ZP.

Výše příspěvku:
Činí 60 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek ÚP ČR pak činí 60 % součtu těchto částek. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29.000 Kč.

 

OSVČ, společníci malých s.r.o. a osoby pracující na základě DPP a DPČ – Kompenzační bonus

(podrobné informace naleznete zde )

a) OSVČ + společníci malých s.r.o.

O kompenzační bonus ve výši 500 Kč za kalendářní den mohou požádat podnikatelé z řad OSVČ a společníků (jednatelů) malých s.r.o., jejichž převažující činnost podnikání je v přímo omezených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení. Tato činnost musí být současně za poslední čtyři měsíce hlavním zdrojem obživy. Kromě přímo zasažených podnikatelů mohou o bonus požádat i ti, kteří jsou na zavřené obory nejméně z 80% navázáni dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem (např. dodavatel potravin do restaurace) nebo je jejich činnost spjata s uzavřenou provozovnou (např. posilovna a fitness trenér). Žádost lze podat v jednotlivých časových pásmech – finanční správa aktuálně uvádí 2 bonusová období:

  • 1. bonusové období - od data 5.10.2020 (resp. od data zavření či 80% omezení činnosti) do 4.11.2020. Žádost lze podat nejpozději do data 5.1.2021.
  • 2. bonusové období - od data 5.11.2021 (resp. od data zavření či 80% omezení činnosti) do data 21.11.2020. Žádost lze podat nejpozději do data 22.1.2021.

b) Osoby pracující na základě DPP a DPČ

O kompenzační bonus ve výši 500 Kč za kalendářní den mohou požádat osoby, které v rozhodném období (1.6.2020 – 30.9.2020) vykonávali práci na základě DPP (§75) nebo DPČ (§76) dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb., byli v tomto období alespoň 3 kalendářní měsíce účastni nemocenského pojištění a zároveň nebyli účastni pojištění z titulu zaměstnance. Není nutné, aby účast na nemocenském pojištění plynula z dohod uzavřených u téhož zaměstnavatele. Žádost lze podat v jednotlivých časových pásmech – finanční správa aktuálně uvádí 2 bonusová období:

  • 1. bonusové období - od data 5.10.2020 (resp. od data zavření či 80% omezení činnosti) do 4.11.2020. Žádost lze podat nejpozději do data 5.1.2021.
  • 2. bonusové období – od data 5.11.2021 (resp. od data zavření či 80% omezení činnosti) do data 21.11.2020. Žádost lze podat nejpozději do data 22.1.2021.

 

Podnikatelé – COVID – nájemné

(podrobné informace naleznete zde)

Podpora je určena podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. Žádosti je možné podávat od 21.10.2020 do 21.ledna 2020, a to elektronicky prostřednictvím informačního systému dostupného na webu mpo.cz. Rozhodným obdobím, na které je podpora poskytována, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020. Výše podpory činí 50% rozhodného nájemného za rozhodné období. Podmínkou pro přiznání podpory je uhrazení alespoň 50% rozhodného nájemného před podáním žádosti (tato podmínka platí i pro případ, kdy došlo k odložení plateb nájemného (dle zákona č. 210/2020 Sb.) nebo dohodou).


17. listopadu 2020, Zuzana Šimonová

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter