Evidenční listy důchodového pojištění

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | ELDP

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_ELDP.png

Agenda ELDP slouží pro zpracování, tisk a případně export do elektronické podoby evidenčních listů důchodového pojištění jednotlivých zaměstnanců. Program je umožňuje automaticky naplnit ze zadaných měsíčních mezd a personalistiky a po případných úpravách exportovat do požadovaných formátů.

Upozornění Jelikož se evidenční listy vyplňují za zaměstnance, kteří jsou účastni důchodového pojištění, jsou z automatického plnění vyloučeni zaměstnanci na Dohodu o provedení práce do 10.000 Kč , zaměstnanci na Dohodu o pracovní činnosti, kdy je příjem nižší než rozhodná příjem pro účast na nemocenském pojištění, případně další pracovníci s příjmem nepodléhající důchodovému pojištění. Pozornost doporučujeme věnovat nastavení v číselníku Kategorie pracovních poměrů.

Poznámka Kód okresu pro OSSZ/PSSZ se zadává v poli Kód okresu v agendě Parametry firmy v sekci Parametry firmy.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_ELDP_formular.png
D_ELDP_zalozky.png

Formulář svou strukturou odpovídá vzhledu evidenčního listu a výrazně tak tedy pomůže v orientaci při naplňování údajů.

Evidenční list důchodového pojištění

Hlavička evidenčního listu. Zobrazuje pro jakého zaměstnance a za jaký rok jsou údaje zpracovávány.

1. Identifikace pojištěnce

Osobní údaje zaměstnance převzaté z agendy Personalistka

2. Pojištění v daném roce

Údaje o průběhu pojištění v daném roce. Kódy, datumy, měsíce a částky.

3. Identifikační údaje organizace

Sekce s identifikačními údaji zaměstnavatele.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

  
  D_ELDP_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam

Seznam všech zadaných dokladů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

Tip Doprovodné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty a připravené texty si přeneseme.

3. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

Poznámka Vazba odkazem je provedena skrytým identifikátorem. Případná změna viditelného údaje, např. zkratky, se okamžitě projeví ve všech agendách, kam vazba směřuje. V praxi to znamená, že můžeme kdykoli podle potřeby změnit označení vybrané adresy bez nutnosti provádění údržby dat v ostatních agendách.

4. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

5. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_ELDP_operace_1.pngD_ELDP_operace_2.pngD_ELDP_operace_3.png

toppage.gif Začátek stránky

Příklady

Křížkování

Dohoda o provedení práce trvala od 1.1.2018 do 31.12.2018. Zaměstnanec přesáhl příjem 10.000 Kč jen v červnu. V evidenčním listě důchodového pojištění bude datum od vyplněno 1.6.2018, protože to je měsíc, ve kterém vznikla účast na důchodovém pojištění a datum do 31.12.2018. Měsíc červen nebude označen křížkem, ale měsíce 7-12 ano, neboť v těchto měsících opět účast nebyla.

ELDP a důchod

Poživatelé důchodu se v evidenčních listech vykazují se samostatným kódem 1D+. V případě, že byl zaměstnanci uznán důchod (údaj Druh důchodu), bude od data uvedeného v údaji Datum důchodu vykazován v ELDP s příslušným kódem. Oba údaje jsou dostupné v agendě Personalistice na záložce Tiskopisy.

Upozornění V případě, že byl zaměstnanci důchod uznán v průběhu měsíce, tzn. jindy než k prvnímu v měsíci, a zároveň v době trvání důchodu nastaly dny vyloučené doby, je nutné ve vytvořeném evidenčním liste ručně upravit počet Vyloučené doby.

Zaměstnanec je v poměru od 1.1.2018. Dne 16.6.2018 mu byl přiznán důchod.  Ve dnech 20.6. až 27.6. byl uznán práceneschopným. V případě vytvoření evidenčního listu za období 1-12/2018 bude u prvního řádku s kódem 1++ naplněna vyloučená doba, kterou je nutné vynulovat a doplnit ji k řádku s kódem 1D+. Důvodem je, že program počítá vždy vyloučenou dobu k prvnímu dni v daném měsíci a pokud se v rámci jednoho měsíce vykazuje více kódů ELDP není možné rozhodnout, jaká část vyloučené doby patří k jakému kódu.

D_ELDP_priklad_duchod.png

ELDP a mateřská dovolená

Doba mateřské a rodičovské dovolené se na evidenčních listech vykazuje s tím, že se příslušné měsíce označí křížkem, neboť se tato doba nepovažuje za dobu důchodového pojištění. Obě doby se v ELDP vykazují se samostatným kódem.

V případě mateřské dovolené, na kterou zaměstnankyně může nastoupit až 8 týdnů před porodem, je pro správné plnění evidenčního listu důležitá evidence Dětí a údaj Datum narození v Personalistice. Pokud se dítě narodí v průběhu měsíce, bude v ELDP křížkem označen až měsíc následující, neboť od něho se mateřská nepovažuje za dobu trvání důchodového pojištění.

Příjmy po skončení pracovního poměru

V případě, že budeme zaměstnanci vyplácet příjem, např. odměnu, i po skončení pracovního poměru (tzn. v dalším měsíci), je nutné při vytváření měsíční mzdy za tento příjem upravit kód ELDP. Pokud bychom kód ponechali stejný, jako za trvání pracovního poměru, při vytváření ELDP se příjmy z poměru sloučí s příjmem po jeho skončení a byly by tak chybně vykazovány se stejným kódem. Pro příjmy zúčtované po skončení pracovního poměru se na druhé pozici kódu ELDP vyplňuje P.

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak vytvořit evidenční listy důchodového pojištění.

  2. Vazba na Měsíční mzdy a Personalistiku.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují pouze seznam evidenčních listů. pro jejich tisk použijeme operaci PDF, která využívá originální formulář ČSSZ.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Měsíční mzdy, Personalistika, Kódy ELDP

toppage.gif Začátek stránky