Měsíční mzdy

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | Měsíční mzdy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_mesicni_mzdy.png

Agenda Měsíční mzdy umožňuje zpracovávat úkolovou, časovou a měsíční mzdu zaměstnancům i společníkům. Po zadání označení (zkratky) zaměstnance program převezme hodnoty z agendy Personalistika (včetně Obvyklých hodnot) a z pomocných (nepovinných) agend Nepřítomnosti, Docházka, Výkaz práce, Zálohy mezd a Přípravy mezd. Pokud máme správně vyplněné pomocné agendy, bude pro vyplnění mzdy stačit projít všechny stránky formuláře ručně klávesou Enter (nabízené hodnoty je možné upravit) nebo je možné použít operaci Přepočet pro automatické vyplnění jedné mzdy nebo operaci Naplnění pro hromadné naplnění mezd pro skupinu nebo všechny zaměstnance. Po změnách v již vyplněném formuláři doporučujeme spustit operaci Přepočet.

Upozornění Agenda je spouštěna s filtrem "Aktuální", takže zobrazená data se vztahují k aktuálnímu mzdovému období, které je nastaveno v parametrech účtované firmy.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

Formulář pro jednotlivé části mzdy je rozdělen do dvanácti záložek seřazených dle uváděných údajů, o kterých daná záložka pojednává – Období, Nepřítomnosti, Mzda, Příplatky, Odměny, Hrubý příjem, Pojištění, Odvody, Základ daně, Daň, Srážky a Výplata. V záhlaví celého zpracování mezd jsou viditelné informace o tom, pro jakého zaměstnance pořizujeme mzdu.

D_Mesicni_mzdy_Formular_F1.png

Formulář doporučujeme při zadávání procházet pomocí klávesy Enter, program bude jednotlivé údaje postupně plnit podle hodnot z agend Personalistika,
Nepřítomnosti, Docházka, Výkaz práce, Zálohy mezd a Příprava mezd. Při prohlížení již pořízené mzdy lze mezi záložkami libovolně přepínat myší nebo tlačítky.

D_Mesicni_mzdy_Zalozky.png

Měsíční mzda...

Stále viditelná hlavička zpracovávané měsíční mzdy, které obsahuje údaje o zaměstnanci, členění a orientační přehled s hodnotami hrubého příjmu, čisté mzdy a částky k výplatě.

Zaměstnanec

Členění

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje umožňují tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

Přehled

1. Období...

Záložka se základními parametry pro zpracovávané období - měsíc a rok, tarif pro mzdu, parametry měsíce a fond pracovní doby.

D_Mesicni_mzdy_Formular_FZ1.png

Mzdové období – mzdové období (měsíc a rok) jednoznačně ukotvuje vytvořenou měsíční mzdu do příslušného měsíce a roku. Aktuální mzdové období program uchovává v Parametrech firmy v sekci Mzdy. Po provedení uzávěrky mezd program automaticky období o měsíc posune.

Tarify pro výpočet mzdy – hodinový nebo měsíční tarif program používá při výpočtu mzdy příslušného zaměstnance. Tarify program čerpá z karty zaměstnance v Personalistice.

Parametry měsíce program automaticky naplní informace o tom, kolik obecně připadá pracovních dnů, svátků a hodin na zpracovávané období

Fond pracovní doby – program automaticky naplní informace o tom, kolik pracovních dnů, svátků a hodin na zpracovávané období připadá na příslušného zaměstnance. Všechny hodnoty jsou korigovány o den nástupu do zaměstnání a den ukončení zaměstnání.

Evidenční list důchodového pojištění

2. Nepřítomnosti A...

Záložka pro nepřítomnosti v daném měsíci. Při zadávání se nabízejí hodnoty podle stavu agend Nepřítomnosti a Docházka. Všechny údaje lze však upravit ručně.

D_Mesicni_mzdy_Formular_FZ2.png

Náhrady

DPN

Dávky

Neplacené volno

Neplacené volno do 2014

Nepřítomnost celkem – celkový počet dní a hodin neodpracované doby.

...nepřítomnosti B...

Záložka pro pracovní dny a hodiny pro další nepřítomnosti v daném měsíci. Při zadávání se nabízejí hodnoty podle stavu agend Nepřítomnosti a Docházka. Všechny údaje lze však upravit ručně.

D_Mesicni_mzdy_Formular_FZ3.png

Překážky na straně zaměstnance

Překážky na straně zaměstnavatele

Placené volno

Neplacené volno

3. Mzda a náhrady...

Základní složky mzdy v korunách. Je zohledněna odpracovaná doba a náhrady za příslušné typy nepřítomností z předchozí záložky.

D_Mesicni_mzdy_Formular_FZ4.png

Odpracovaná doba

Mzda  - celková vypočtená měsíční mzda (hodinová + měsíční + úkolová).

Náhrady mzdy – celková částka vyplacených náhrad mzdy.

4. Příplatky...

Zákonné a další příplatky ke mzdě. Pokud je máme v obvyklých hodnotách v Personalistice, převezmou se na tuto záložku.

D_Mesicni_mzdy_Formular_FZ5.png

Zákonné příplatky – počet odpracovaných hodin a sazba. Jedná se o povinné příplatky dle zákona.

Další příplatky – čtyři uživatelské námi definované příplatky ke mzdě – např. příplatek za odpracovaný den.

U  každého z příplatků (zákonné i další) definujeme tři hodnoty – sazbu a typ výpočtu:

5. Odměny...

Odměny vypočítané procenty ze základu nebo definované absolutními, hodinovými denními nebo poměrovými částkami a odměny mimo průměr.

D_Mesicni_mzdy_Formular_FZ6.png

Prémie a odměny

Odměny mimo průměr – odměny nezahrnované do výpočtu průměrné mzdy.

6. Hrubý příjem...

Rekapitulace zdanitelných příjmů.

D_Mesicni_mzdy_Formular_FZ7.png

Zdanitelné příjmy

7. Připojištění...

Příspěvky zaměstnavatele i pracovníka na penzijní připojištění a životní pojištění. Výchozí hodnoty jsou převzaty z agendy Personalistika.

D_Mesicni_mzdy_Formular_FZ8.png

Penzijní připojištění

Životní pojištění

Zvýšení vyměřovacích základů a základu daně – hodnoty, jež přesahují osvobozené sazby dle nastavení mezd pro Penzijní připojištění a Životní pojištění.

8. Odvody ZP a SP...

Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění podle legislativních parametrů z vyměřovacího základu vzniklého na předchozích záložkách.

D_Mesicni_mzdy_Formular_FZ9.png

Zdravotní pojištění

Sociální pojištění a důchodové spoření

9. Základ daně...

Úhrn zdanitelných příjmů včetně zvýšení, snížení a brutace z pojištění, určení typu daně a výpočet základní daně před slevami.

D_Mesicni_mzdy_Formular_FZ10.png

Úhrn zdanitelných příjmů

Úprava pro základ daně

Základ daně

Daň před slevami

10. Daň a exekuce...

Výpočet daně z příjmů se zohledněním slev na dani a daňového zvýhodnění s případnými bonusy.

D_Mesicni_mzdy_Formular_FZ11.png

Slevy na dani (§35ba) – hodnoty se plní z parametrů Slevy na dani podle nastavení v Personalistice:

Daňové zvýhodnění (35c) – hodnoty se plní z parametrů Daňové zvýhodnění podle nastavení a evidence dětí v Personalistice:

Poznámka Kompletní komentovaný popis principu práce je uveden v pracovním postupu Evidence dětí.

Výpočet daně

Vyúčtování daně

Insolvence a xekuce

11. Srážky...

Přehled srážek, které ovlivní čistou mzdu. Výchozí hodnoty se přebírají z nastavení obvyklých hodnot v agendě Personalistika.

D_Mesicni_mzdy_Formular_FZ12.png

Srážky ze mzdy

12. Výplata...

Finální rekapitulace měsíční mzdy – čistá mzda a formy její výplaty (záloha, dobírka, hotově, na účet).

D_Mesicni_mzdy_Formular_FZ13.png

Mzda

Příspěvek na stravování

Upozornění Na výši příspěvku je třeba dávat pozor, aby částky nebyly vyšší než zmiňovaný limit. Z částky, která ho přesahuje, je třeba odvést pojistné a navýšit o ni základ daně. Tuto částku doporučujeme zadat do sekce Příplatky ke mzdě do Dalších příplatků a vybrat typ KčOD - absolutní částka v korunách za odpracovaný den.

Příspěvek při karanténě a izolaci

Jiné dávky ke mzdě

Výplata

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_Mesicni_mzdy_Zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Měsíční mzdy

Seznam všech zadaných mzdových dokladů pro aktuální mzdové období. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje. Pro seznam všech pořízených mezd je nutné vypnout filtr Aktuální (F4).

2. Benefity mimo mzdu

Zde je možné pořizovat benefity ke mzdě pro potřeby mzdových listů, daňových přiznání – například stravenky, příspěvek na dovolenou apod. a určit jejich cenu a množství.
Dále lze určit, jaká výše NEPODLÉHÁ zdanění ze strany zaměstnance a zaměstnavatele (pokud je příspěvek na dovolenou vyšší než zákonný nárok, částka převyšující tento nárok se musí zdanit) a zda má benefit vystupovat ve mzdových listech.

3. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

Tip Doprovodné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty a připravené texty si přeneseme.

4. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_Mesicni_mzdy_Operace_1.pngD_Mesicni_mzdy_Operace_2.pngD_Mesicni_mzdy_Operace_3.pngD_Mesicni_mzdy_Operace_5.pngD_Mesicni_mzdy_Operace_6.png

Tip Pokyny k vyplnění tiskopisů naleznete na stránkách ČSSZ v sekci Tiskopisy. Pro zdravotní pojištění pak na stránkách VZP v sekci Plátci/Tiskopisy.

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Vliv mzdového období na zpracování mezd.

  2. Jak zpracovat měsíční mzdu.

  3. Jak zpracovat mzdu při souběhu příjmů.

  4. Oprava již vytvořené mzdy.

  5. Nezbytné tisky a exporty.

  6. Oprava již uzavřené mzdy.

  7. Jak evidovat proplacenou dovolenou.

  8. Jak pracovat s odstupným.

  9. Operace XML.

  10. Operace PDF.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují kromě přehledových seznamů, detailní rozpisy jednotlivých částek mezd, přehledy pro zdravotní pojišťovny i ČSSZ a samozřejmě sestavy mnoha verzí výplatních pásek, které je možno tisknout, exportovat do PDF (po jednotlivých mzdách) nebo rozesílat e-mailem a to i hromadně.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Personalistika, Nepřítomnosti, Docházka, Výkaz práce, Zálohy mezd, Příprava mezd, Uzávěrka mezd

toppage.gif Začátek stránky