Personalistika

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | Personalistika

Obsah | Rejstřík | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky

D_personalistika.png

V agendě Personalistika evidujeme všechny zaměstnance. Kromě jejich základních údajů jako je jméno a adresa (jsou přebírány z agendy Adresář osob) zde také charakterizujeme jejich pracovní poměr, na jehož základě lze poté zpracovat měsíční mzdu. V Personalistice jsou také evidovány veškeré potřebné informace o konkrétním zaměstnanci – datum nástupu do zaměstnání, týdenní pracovní úvazek, počet dní dovolené, vyživované děti, průměrný výdělek apod. Dále zde můžeme naplnit obvyklé hodnoty pro mzdy (tzn. pravidelně se opakující složky mzdy – např. měsíční odměna), které nám následně usnadní vlastní zpracování mezd.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Personalistika_Formular_F1.png
D_Personalistika_Zalozky.png

Formulář pro jednotlivé zaměstnance má fixní hlavičku s oddíly Zaměstnanec a Aktuální stav a dále je rozdělen do pěti přepínacích záložek pojmenovaných podle údajů, o kterých daná záložka pojednává – Zařazení, Evidence, Daň z příjmů, Tiskopisy a Cizinci.

Zaměstnanec a Aktuální stav...

Záhlaví formuláře agendy Personalistika se základními údaji o zaměstnanci. Tato část je vidět ve všech režimech, ostatní části se mění podle přepínání záložek Zařazení, Evidence, Daň z příjmů a tiskopisy.

Zaměstnanec

Poznámka Podrobný návod jak pracovat při souběhu poměrů je uveden v pracovním postupu Více pracovních poměrů u téhož zaměstnavatele.

Aktuální stav

Záložka Zařazení...

Na této záložce jsou uvedeny údaje vztahující se k zahájení, případně ukončení pracovního poměru. Datumy, rozsah pracovního poměru, platové zařazení a docházkové hodnoty. Součástí je také definice způsobu výplaty v Měsíčních mzdách.

 
D_Personalistika_Formular_F1Z.png

Pracovní poměr a Týdenní úvazek

Docházka

Tarify pro výpočet mzdy

Výplata

Záložka Evidence...

Obsahuje doplňující evidenční údaje potřebné pro personální agendu. Osobní údaje o narození, stavu, číslech dokladů, národnosti apod, účast na spořeních, hodnoty pro zpracování statistiky pro ČSÚ a započtené doby.

 
D_Personalistika_Formular_F1E.png

Osobní údaje

Členění

Statistika mezd / Výkaz - údaje jsou podstatné pro zpracování výkazu mezd „Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku“ (ISPV) pro Český statistický úřad (dále jen ČSÚ). Pokud nejsme povinni tento výkaz odevzdávat, tyto hodnoty samozřejmě zadávat nemusíme.

Započtená doba - Hodnoty zde uvedené vystoupí v tiskových sestavách „Zápočtového listu“. (V současnosti se již nejedná o povinný údaj).

Záložka Daň z příjmů...

Na této záložce jsou uvedeny individuální hodnoty a parametry, které se použijí pro zaměstnance při výpočtu daně v Měsíčních mzdách a při zpracování Vyúčtování daně.

 
D_Personalistika_Formular_F1D.png

Úprava základu daně

Daňové zvýhodnění §35c - limity a počty dětí pro výpočet informace o počtech dětí do jednotlivých pásem program čerpá ze záložky 4. Děti a z hodnot v číselníku Daňové zvýhodnění a bonusy.

Poznámka Kompletní komentovaný popis principu práce je uveden v pracovním postupu Evidence dětí.

Slevy na dani §35ba - toto nastavení určí způsob zdanění mzdy. Odpovídající výši slevy na dani z příjmů program doplní automaticky z parametrů Slevy na dani. Údaje, které se týkají konkrétního zaměstnance pouze „zatrhneme“.

Záložka Tiskopisy...

Při nástupu zaměstnance do zaměstnání (případně při jeho ukončení) jsme povinni odevzdat příslušné tiskopisy na ČSSZ a ZP. Každá akce (nástup, ukončení apod.) musí vystoupit pod konkrétním kódem daným právě ČSSZ nebo ZP. Abychom mohli tyto formuláře zpracovat v programu, vyplníme příslušné kódy právě na této záložce.

D_Personalistika_Formular_F1T.png

ČSSZ

ČSSZ - Oznámení o nástupu do zaměstnání

ČSSZ - Evidenční list důchodového pojištění

ZP - Hromadné oznámení zaměstnavatele - údaje pro tiskopis „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ pro zdravotní pojišťovny.

Záložka Cizinci...

Při nástupu zaměstnance do zaměstnání (případně při jeho ukončení) jsme povinni odevzdat příslušné tiskopisy na ČSSZ a ZP. Každá akce (nástup, ukončení apod.) musí vystoupit pod konkrétním kódem daným právě ČSSZ nebo ZP. Abychom mohli tyto formuláře zpracovat v programu, vyplníme příslušné kódy právě na této záložce.

D_Personalistika_Formular_F1C.png

Obecné informace o zaměstnání cizince

Informace o nástupu nebo ukončení zaměstnání

Identifikace cizince pro daňové účely - slouží k automatickému vyplnění tiskopisu přílohy č. 2 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (v agendě Vyúčtování daně).

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_Personalistika_Zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam zaměstnanců

Seznam všech zadaných zaměstnanců. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Obvyklé hodnoty

Záložka Obvyklé hodnoty slouží k naplnění pravidelných a opakujících se složek mzdy (např. pravidelná měsíční odměna zaměstnanci). Údaje zde naplněné se automaticky přenesou do zpracování měsíční mzdy a není tedy nutné je každý měsíc ve mzdě řešit ručně. Vzhledem k tomu, že obvyklých hodnot může být celá řada, je tato záložka rozdělena ještě do subzáložek (kvůli přehlednosti):

Příplatky ke mzdě...

Zákonné příplatky – pět parametrů pro výši příplatku dle zákona. Nastavené sazby příplatků se týkají zaměstnanců odměňovaných mzdou.

Další příplatky – námi definované čtyři příplatky ke mzdě – např. příplatek za odpracovaný den.

U  každého z příplatků (zákonné i další) definujeme dvě hodnoty – sazbu a typ výpočtu:

Ostatní složky mzdy...

Prémie a odměny – šest parametrů pro definici prémií a odměn pro měsíční mzdy

Odměny mimo průměr – šest parametrů pro definici prémií a odměn pro měsíční mzdy

Mimo pojistné – příjem, který nepodléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění podle §5 odst. 2 zákona č.589/1992 a §3 odst. 2 zákona č.592/1992. (např. odstupné)

Benefity a jiné nepeněžité výhody – příjem, který nepodléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění podle §5 odst. 2 zákona č.589/1992 a §3 odst. 2 zákona č.592/1992. (např. odstupné)

Připojištění...

Penzijní pojištění

Penzijní připojištění/ Příspěvek pracovníka - Příspěvek zaměstnance se řídí následujícími pravidly:

Příspěvek zaměstnance lze zadat v absolutních částkách (např. 500 Kč) nebo procentní sazbou (např. 3 %). V případě zadání procentní sazbou je částka vypočítána jako odpovídající podíl z vyměřovacího základu zaměstnance pro sociální pojištění. Měsíčním částkám 500,-/ 1500,- Kč odpovídají roční částky 6.000/18.000 Kč.

Penzijní připojištění/ Příspěvek podniku - příspěvek zaměstnavatele se řídí následujícími pravidly:

Příspěvek zaměstnavatele lze zadat v absolutních částkách (např. 300 Kč) nebo procentní sazbou (např. 5 %). V případě zadání procentní sazbou je částka vypočítána jako odpovídající podíl z vyměřovacího základu zaměstnance pro sociální pojištění.

Životní pojištění

Životní připojištění/ Příspěvek pracovníka

Od 1.1.2001 je podle novely zákona o daních z příjmů možné uplatňovat příspěvky zaměstnance a zaměstnavatele na životní pojištění jako částku snižující nebo v některých případech i zvyšující základ daně z příjmů. Příspěvek zaměstnance se řídí následujícími pravidly:

Životní připojištění/ Příspěvek podniku

Příspěvek zaměstnavatele se řídí následujícími pravidly:

Srážky ze mzdy...

Srážky ze mzdy  – přednastavení údajů, podle kterých se budou provádět srážky z čisté mzdy. Je možné definovat ve prospěch jaké firmy, na jaký bankovní účet a jakými symboly má být uvedená částka sražena. Při generování přenosu mezd do Závazků a pohledávek, resp. při plnění převodního příkazu se tyto hodnoty z měsíčních mezd zohlední.

Jiné dávky ke mzdě...

Denní výše příspěvku na stravování - náležící za odpracovanou směnu.

Od 1.1.2021 se do mzdové praxe zavádí tzv. stravenkový paušál. V legislativě je ukotven v zákoně o daních z příjmu v §6 odst. 9b. Maximální hodnota příspěvku, ze které se neodvádí pojistné ani daň z příjmů, je pro rok 2021 stanovena na 75,60 a v programu je pevně nastavena. Poskytnuté příspěvky na stravování se v rámci účetní závěrky přenášejí do účetního deníku. Účet pro zaúčtování je nastavený v Parametrech přenosu mezd do účetního deníku, kde můžeme účet v případě potřeby změnit.

Upozornění Na výši příspěvku je třeba dávat pozor, aby částky nebyly vyšší než zmiňovaný limit. Z částky, která ho přesahuje, je třeba odvést pojistné a navýšit o ni základ daně. Tuto částku doporučujeme zadat do sekce Příplatky ke mzdě do Dalších příplatků a vybrat typ KčOD - absolutní částka v korunách za odpracovaný den.

Jiné dávky – čtyři dávky, které ovlivní pouze čistou mzdu.

3. Děti

Evidence o vyživovaných dětech včetně období, ve kterém lze uplatnit slevu na dani za vyživované dítě. Děti vyplněné na této záložce jsou zdrojem pro hodnoty na záložku formuláře Daň z příjmů.

Poznámka Kompletní komentovaný popis principu práce je uveden v pracovním postupu Evidence dětí.

4. Dovolená

V oddílu Dovolená je evidován celkový roční nárok dovolené, případný převod z minulého období, počet vybraných hodin (dnů) v aktuálním období, počet hodin (dnů) proplacené dovolené a také aktuální zbývající nárok na dovolenou.
Pokud se vstupní hodnoty pro výpočet dovolené změní, použijeme agendu Kalkulačka dovolené, která automaticky přepočítá nárok na dovolenou podle toho, co je pro aktuální mzdové období evidováno v měsíčních mzdách a jaký je předpoklad do konce kalendářního roku.

5. Zdravotní volno

V oddílu Zdravotní volno je evidován celkový roční nárok na tzv. Sick Days, počet vybraných dnů v aktuálním období a také aktuální zbývající nárok na dny zdravotního volna. Uzávěrka mezd automaticky přepočítává tyto údaje podle toho, co je pro aktuální mzdové období evidováno v nepřítomnostech a v měsíčních mzdách. Při použití v měsíčních mzdách můžeme rozhodnout, jakým způsobem bude tento druh nepřítomnosti hrazen - náhradou (průměrem pro náhrady), tarifem (hodinou mzdou) nebo denním výměrem z minimální mzdy.

6. Plánované akce

Záložka Plánované akce umožňuje evidovat různé naplánované akce, které se týkají zvoleného záznamu (například významná jubilea, narozeniny, lékařské prohlídky, přezkoušení, školení apod.).

7. Vybavení

Záložka Vybavení slouží k  evidenci veškerého pracovního vybavení, které může mít konkrétní zaměstnanec k dispozici (jedná se o nepovinné sledování, tuto záložku využijeme pouze v případech, kdy dané hodnoty sledovat chceme). Může se jednat o ochranné pomůcky (oděv, obuv, rukavice apod.), stejně však může být ve vybavení evidováno přidělené nářadí (např. úhlová bruska, GOLA sada apod.). Na záložce lze sledovat mimo jiné termíny přijetí vybavení, datum jeho expirace (například 1 měsíční cyklus u spotřeby rukavic) nebo termín jeho vrácení do skladu nářadí (například obráběcí nože u soustružníků). Zde uvedené hodnoty lze sledovat pomocí tiskových sestav vybavení.

Postup pořízení vybavení zaměstnanci je následující:

 1. Přejdeme na záložku Vybavení a stiskneme klávesu Ins (Insert).

 2. Do označení zadáme zkratku poskytovaného vybavení, program zbylé informace převezme z číselníku Vybavení. Pokud vybavení není dosud v číselníku pořízeno, otevřeme číselník vybavení (Ctrl+“+“), pořídíme jej klávesovou zkratkou Ctrl+N a zkratkou Ctrl+Enter převezmeme vybavení do záložky v Personalistice.

 3. Doplníme datum přijetí vybavení zaměstnancem, datum expirace (spotřeby) a případně také datum předpokládaného či nařízeného vrácení vybavení do skladu (např. zápůjčky).

 4. Klávesovou zkratkou Ctrl+Enter pořízenou položku vybavení uložíme.

8. Korekce

Na záložce Korekce můžeme evidovat a časově určit korekční zápisy, které mají v konkrétní okamžik ovlivnit výpočet průměrného výdělku za zvolené období. Záložku Korekce využijeme např. v případě vyplacení celoroční odměny v jedné mzdě – z legislativního hlediska je nutné tuto odměnu rozdělit na jednotlivá čtvrtletí pro potřeby správného přepočtu průměrného výdělku pro náhrady.

9. ELDP

Speciální záložka se záznamem ve struktuře ELDP, kam můžeme vyplňovat skutečnosti, které chceme, aby vystoupily v tiskopisu ELDP, ale nejsou dosažitelné ze standardního zpracování mezd. Záložku ELDP využijeme např. v případě, kdy přecházíme z jiného mzdového programu.

10. Poznámky

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k zaměstnanci. Délka textu není omezena. Jedna poznámka je pro běžné tisky, druhá je speciálně jen pro mzdové listy.

11. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

12. Grafy

Zobrazení měsíčních mezd, odpracované doby a výkazu práce za zvolené období v přehledné podobě grafů.

13. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

14. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_Personalistika_O1.pngD_Personalistika_O2.pngD_Personalistika_O7.png
 

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

 1. Nástup do práce (nezbytné tisky a exporty).

 2. Měsíční/Hodinový tarif.

 3. Evidence dovolené.

 4. Odchod na rodičovskou dovolenou a následný návrat (jednotlivé kroky, nezbytné tisky).

 5. Evidence dětí.

 6. Více pracovních poměrů u téhož zaměstnavatele.

 7. Opětovný nástup stejného pracovníka.

 8. Jak pracovat s průměrným výdělkem pro náhrady mezd.

 9. Jak generovat korekce.

 10. Ukončení pracovního poměru (jednotlivé kroky, nezbytné tisky a exporty).

 11. Jak postupovat při přechodu z jiného mzdového programu.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují seznamy, opisy, přehledy, rozdělení do kategorií a také povinné tiskopisy a formuláře, pracovní smlouvy apod.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Adresář osob, Kategorie pracovních poměrů, Pojišťovny, Mzdové třídy, Rodinné stavy, Vzdělání

toppage.gif Začátek stránky