Ježek / Duel / Ke stažení / Instalační soubor DUEL 18.2 z července 2022

Soubory ke stažení

Instalační soubor DUEL 18.2 z července 2022

Ilustrační obrázek

29.06.2022

Program DUEL 18.2 byl uvolněn do distribuce. Reaguje na vyjasnění kolem částky normativních nákladů na bydlení v souvislosti s exekucemi, potěší vás, pokud používáte zádržné (pozastávky) a přináší další nové funkce, operace a reakce na měnící se legislativu a nejnovější verze obsahuje aktualizovanou částku životního minima platnou od 1. července 2022.

Soubor Velikost Popis
exe duelsetup-18-2-1-10910.exe 485,06 MB Aktualizovaná instalace programu DUEL.

Aktualizováno 8. července 2022

Poslední verze obsahuje novou výši životního minima platnou od 1. 7. 2022 a opravu chyby při vytváření dávky do ZaP.

Instalační soubor

Stáhněte aktualizovaný soubor duelsetup-18-2-1-10910.exe a spusťte ho. Instalátor prověří váš operační systém a nainstaluje nejnovější verzi ekonomického systému DUEL. Pro bezpečnější instalaci je vhodné ho spouštět Jako správce. Doporučujeme postupovat podle Návodu na upgrade.

Postup pro bezpečnou instalaci

Při instalaci verze 18.2 dochází k upgrade databází, proto doporučujeme postupovat podle Návodu na upgrade. V něm najdete informace jak zálohovat a připravit stávající data při převod do nové verze.

Návod na Upgrade
 

Instalace vzdálenou správou

Nabízíme možnost instalace upgrade naším technikem pomocí služby Vzdálená správa. Pokud o tuto službu máte zájem, kontaktujte Hotline.

Cenu najdete na stránce Ceník služeb v řádku Vzdálená správa v hodinové sazbě.

 

Verifikační kódy pro rok 2022

Přechod na verzi 18.2 je pro uživatele verze 18 zdarma. Pro přechod z verze 17 a starších musíte mít zakoupen Upgrade 2022 a musíte mít Verifikační kódy, jinak budete mít své firmy jen v režimu Demoverze!

 

Seznam změn a novinek ve verzi 18.2.1.10910 ze dne 8. července 2022

MZDY

 • Aktualizace obsahuje novou výši životního minima platnou od 1. 7. 2022.

ÚČETNICTVÍ A FINANCE

 • Byla opravena chyba při vytváření dávky do Závazků a pohledávek.

Seznam změna a novinek ve verzi 18.2.0.10901 ze dne 29. června 2022

OBECNÉ A SPOLEČNÉ

 • Důležité: Do nastavení DUELu (v Alt+Enter) a do voleb dostupných po vyklopení dolní části tlačítka "Aktualizace DUELu" na záložce Nápověda byl přidán nový parametr, pomocí kterého lze určit, zda budou při automatickém testu dostupnosti aktualizace (při startu programu) nabízeny pouze významnější aktualizace (jako doposud) nebo všechny - tedy i ty s minimálními změnami. Při stisku tlačítka pro okamžitou kontrolu se ale tento parametr neuplatní - kontrolují se všechny dostupné aktualizace; pro stažení a instalaci se uživatelé mohou rozhodnout podle seznamu změn.
 • Do aktualizace programu DUEL byla zapracována kompletní podpora zádržného neboli pozastávek. Odložené splatnosti části faktur lze zadat již ve fakturacích (v modulu Sklad i Kancelář), odkud se potom přenesou do ZaP i do ÚD. Pokud faktury nevystavujeme, ale pouze evidujeme, můžeme zádržné zadat k jednotlivým dokladům v ZaP (platí pro vystavené i přijaté faktury), kde po uložení je nabídnuto automatické vytvoření nových záznamů s odloženou splatností. Správné účtování se opírá o nové parametry firmy, upgrade také zakládá do číselníku dokladů nové dokladové řady, na kterých doporučujeme zádržné evidovat. Pokud pozastávky používáme ve větším rozsahu, můžeme si založit i samostatné dokladové řady pro "doklady se zádržným" (myšleny faktury, nikoli odložené platby), u nichž v číselníku dokladů nastavíme nový příznak. Tento příznak je potom přebírán při zadávání nových ZaP.
 • Zejména pro potřeby servisních zásahů byly do agendy "Uživatelé" zapracovány dvě nové operace - Export nastavení a jeho Import. Exportovat a importovat lze i jen určité části z kompletního nastavení (např. pouze filtry nebo oblíbené), vhodným výběrem tak lze řešit např. pouze častečnou obnovu zálohy nebo částečný přenos nastavení na dalšího uživatele.
 • Graficky byl uspořádán průvodce operací pro vyčištění uživatele.
 • Sestavy nastavené jako "Oblíbené" na domovské obrazovce (tedy dostupné i bez otevření agendy) si doposud pamatovaly rozsah záznamů (aktuální / vybrané / filtrované / všechny) podle posledního použití. Vzhledem k nedostupnosti výběru a filtrů mají nyní tento rozsah vždy nastaven na "Všechny".
 • Do celostránkových průvodců operacemi (ne do průvodců v samostatných oknech) byla zapracována podpora jednořádkové nápovědy k jednotlivým údajům. Zároveň byla tato nápověda doplněna prakticky pro všechny operace v modulech Účetnictví, Finance, Mzdy a částečně i v modulu Kancelář.
 • Na několika místech bylo ukládání textových údajů více zabezpečeno proti snaze uložit "nepovolené" znaky, např. apostrofy.

ÚČETNICTVÍ A FINANCE

 • Důležité: Poměrně nenápadnou, ale významnou změnou, která byla zapracována do vazeb mezi účetním deníkem a číselníkem dokladů, je počítání obratů dokladových řad vždy "aktivním" způsobem. To znamená, že pokud je účet související s použitou dokladovou řadou nalezen v hlavní souvztažnosti na straně MD, obrat se navyšuje, pokud na straně D, tak obrat klesá. Nyní se tedy již nepřihlíží k povaze souvisejícího účtu, zda je aktivní, pasivní nebo obecně rozvažný - výsledkem je vždy jednoznačnost nápočtů. Z uvedeného ale vyplývá, že "pasivní" dokladové řady budou vykazovat záporný zůstatek - a měly by tedy (pravděpodobně) mít i záporný počáteční stav. Proces upgrade u "pasivních" dokladových řad změní znaménko PS na opačné, po aktualizaci ale doporučujeme PS dokladů zkontrolovat a případně opravit. Princip práce SU/AU nebo s cizí měnou se neměnil, z nápočtů obratů ale byly vyloučeny některé chybně zadané doklady (např. ty, kde je na MD i D stejný účet). Další novinkou je zohlednění dokladové řady na místě "Doklad 2" (tedy v úhradách), nyní dává smysl i KS dokladových řad faktur apod.
 • Do číselníku dokladových řad byla zapracována nová operace, která umožňuje naplnit PS dokladových řad podle souvisejících účtů. V průvodci je možné vybrat i několik řad, omezením je ale aktivnost řady, vyplněný účet a přiřazená měna Kč. Pokud je dokladová řada typu Závazek nebo Pohledávka, nabízí se k naplnění PS pouze v případě, že má zatržen příznak "Účtovat předpis".
 • Při importu elektronických bankovních výpisů (homebanking) bylo pro všechny formáty jednoznačně definované pořadí položek, ve kterém budou uloženy do agendy. Při zpracování se zohledňuje jak pořadí v souboru (pokud je definované), tak i číslo transakce (pokud je definované). Ve výsledku je tedy i při opakovaných importech pořadí vždy stejné.
 • Export následného Kontrolního hlášení v případě odpovědi na výzvu (ne rychlé odpovědi) byl rozšířen o položkový rozpis daňových dokladů.
 • Agenda Zpracování OSS byla podřízena licenci (registraci) modulu Účetnictví. Pokud není Účetnictví registrováno, agenda již nejde otevřít.

SKLADY A MALOOBCHOD

 • V agendě "Objednávky vystavené - sklad" bylo v rámci operace "Naplnění" umožněno editovat hodnotu kusů, které se mají objednat. Nyní již tedy není nutné upravovat množství až dodatečně po importu.
 • Při používání více kas docházelo v rámci operace "Vklad / Výběr" při přepínání kas v průvodci k odečtu na nesprávné záložce. Toto bylo opraveno.

KANCELÁŘ

 • Do číselníku "Ceny paliv" byly s platností od 14.5.2022 promítnuty nové ceny pohonných hmot.
 • Důležité: V souvislosti s novelou zákona o dani silniční byly již nyní do agendy "Vozidla" zapracovány nové parametry pro rok 2022. Stávající parametry (do roku 2021) zůstaly zachovány, stejně jako sazby silniční daně a všechny výpočty, nicméně již nyní můžeme provést nastavení hodnot pro "Typ vozidla" popř. "SD - Osvobození" podle nové legislativy.
 • Jako příprava na nový výpočet silniční daně od roku 2022, byl do programu zapracován nový číselník "Výše silniční daně". Ten odpovídá příloze č. 1 novelizovaného zákona o dani silniční, který vstupuje v platnost od 1.7.2022.
 • Do agendy "Položky dokladů" přibyla možnost zadat Středisko, Výkon a Zakázku. Pokud při zadávání položek faktur (nebo objednávek) použijeme tento číselník, budou do SVZ převzaty hodnoty z něj.

MZDY

 • Nejvyšší soud dne 8.6.2022 rozhodl (poměrně překvapivě v rozporu se soudy nižších instancí) o tom, jaká částka normativních nákladů na bydlení se má používat při výpočtu nezabavitelných částek pro účely exekucí. V souladu s tímto rozhodnutím jsme parametry nezabavitelných částek aktualizovali tak, aby již výpočet za červen vždy vycházel z částky 7.935,- Kč.
 • Důležité: Novinkou v obvyklých hodnotách Personalistiky je možnost pro každou srážku specifikovat, zda se má opakovat v každé mzdě, jen do určitého data, nebo do vyčerpání celkové stanovené částky. V závislosti na tomto nastavení jsou potom odpovídajícím způsobem plněny srážky v Měsíčních mzdách, případně, pokud používáme, tak také Příprava mezd.
 • Důležité: Novela Zákona o daních z příjmů zavádí od 1.7.2022 pro zaměstnance, kteří využívají pro osobní potřebu nízkoemisní vozidla, úpravu zvýšení příjmů pouze o 0,5 % z pořizovací ceny vozidla, namísto dosavadního 1 %. Minimum 1.000,- Kč zůstává ale zachováno stejně, jako pro vozidla standardní. Obě sazby jsou nastavené v Parametrech firmy, příznak, zda se jedná o nízkoemisní vozidlo, se nastavuje v obvyklých hodnotách každé karty v Personalistice.
 • Důležité: V Personalistice byla vazba na kódy hromadných oznámení přepracována tak, že nyní již nelze zadat libovolnou textovou hodnotu, je nutné striktně vybírat z číselníku. Pokud jsme měli nějaké kódy připravené, ale oznámení ještě nebylo zpracované, po upgrade doporučujeme kontrolu a případné přenastavení.
 • V Personalistice, na záložce Obvyklé hodnoty byla vylepšena navigace pomocí rychlých odkazů v horní části záložky. Zejména pro monitory s menším rozlišením na výšku je nyní přepínáno tak, aby bylo vidět maximum ze zvolené sekce (pokud nebyl viditelný, tak první údaj je nastaven nahoru).
 • Do Oznámení o nástupu do zaměstnání (konkrétně do sekce 9) byla do XML i PDF výstupu zapracována podpora zaměstnání malého rozsahu. Nyní program automaticky sleduje případné překročení hranice 3.500,- Kč pro ZMR a 10.000,- Kč pro DPP a podle něj vyplňuje doby důchodového pojištění.
 • Do importu eNeschopenek z XML bylo pro kontaktní osobu zapracováno pamatování a následné přebírání poslední hodnoty.
 • V tiskopise "Příloha k žádosti o dávku" se nově automaticky zatrhává, zda je u zaměstnance evidována exekuce či insolvence, i v případech, kdy nepřítomnosti byly importovány z e-neschopenek.
 • V měsíčních mzdách byla původní operace "Přepočet" přejmenována na "Přepočítat vše" (protože vše skutečně přepočítává) a zařazena na druhou pozici. Její místo zaujala operace nová s názvem "Přepočítat", která umožňuje uživateli rozhodnout, které části mezd se mají zachovat a nepřepisovat obvyklými hodnotami nebo hodnotami z přípravy mezd. Obě operace i nadále fungují od místa, na kterém je ve formuláři nastaven kurzor.
 • V sestavě "Neodpracovaná doba - ostatní náhrady" byl opraven chybný nápočet hodin svátků.
 • Pro vybrané situace, kdy se liší datum nástupu a datum zahájení pracovního poměru (činnosti), bylo při zpracování ELDP na několika místech upřednostněno právě datum zahájení pracovního poměru.

MAJETEK

 • Do sestav inventárních karet majetku bylo doplněno zobrazování i nulových (přerušených) odpisů, zobrazené roky rozšířené na celé datum a doplněné byly také poznámky.

aktualizováno 8. července 2022, zveřejněno 29. června 2022, Ing. Pavel Kuchár

Zpět na přehled