Úvodní strana » Duel » Mzdy

Modul MZDY


Úvod

Tento modul slouží k snadnému vedení personalistiky a mzdové agendy pro neomezený počet zaměstnanců. Zásluhou provázanosti modulů a řady automatických operací lze zpracované mzdy jednoduše zaúčtovat do Účetního deníku a přenést do Závazků a pohledávek. Samozřejmostí je zpracování ročního vyúčtování daně či tisk evidenčních listů důchodového pojištění. Modul Mzdy umožňuje exportovat vybrané tiskopisy do formátu XML, pro elektronickou komunikaci s pojišťovnami a ČSSZ.

Popis modulu Mzdy

Agendy a funkce modulu Mzdy

Součástí modulu Mzdy jsou části (neboli agendy, jak my v Ježkovi říkáme), které máte vždy automaticky v ceně. Funkčnost je tedy úplná a nemusíte nikdy nic dokupovat nad rámec ceny. Podívejte se, jaké jsou mezi těmito agendami vazby. Vpravo jsou zobrazeny i některé důležité číselníky.

Vazby mezi agendami modulu Mzdy

Personalistika

icon

Je základní a nezbytnou součástí modulu Mzdy, jelikož zde jsou shromažďovány veškeré údaje o zaměstnancích. V Personalistice je také možné nastavit základní (obvyklé) hodnoty, které budou každý měsíc používány při tvorbě mzdy. Agenda má vazbu na Adresář osob, kde jsou shrnuty kontaktní informace zaměstnance (adresa, čísla bankovních účtů atd.)

 • Počet zaměstnanců není omezen

  Stejně jako jinde v programu, ani ve Mzdách nejsou nastaveny limity pro počty záznamů.

 • Různé typy pracovních poměrů včetně souběhu příjmů.

  Již v agendě Personalistika je možné jednotlivým zaměstnancům přiřadit konkrétní kategorii pracovního poměru, která dále ovlivňuje výpočet samotné mzdy, způsob odvodu zdravotního a sociálního pojištění. Při souběhu pracovních poměrů je možné nastavit, zda bude společně řešená pouze daň nebo i sociální pojištění.

 • Časová i úkolová mzda

  Rozlišení, zda bude zaměstnanec vyplácen mzdou měsíční nebo hodinovou a v závislosti na tomto výběru i rozhodnutí, jak bude zaměstnanci proplácen svátek v pracovní den – zda se mzda nebude krátit nebo bude svátek proplácen náhradou mzdy.

 • Sledování plánovaných akcí

  Díky této funkci je možné u jednotlivých pracovníků plánovat a sledovat libovolné akce, jako jsou například povinné lékařské prohlídky či školení řidičů z povolání a podobně.

 • Výplata na účet, hotově nebo kombinací

  U každého zaměstnance je množné nastavit, jakým způsobem bude vyplácena dobírka – hotově, na účet, část hotově a zbytek na účet nebo část na účet a zbytek hotově.

 • Členění pracovníků

  Zaměstnance je možné přiřadit k funkci, na pracovište, místo výkonu, či ke konkrétní zakázce, středisku či výkonu.

 • XML pro elektronickou komunikaci

  Všechny potřebné tiskopisy k přihlášení zaměstnanců na příslušnou OSSZ a ZP program umožňuje exportovat buď do formátu PDF nebo do podoby XML pro elektronickou komunikaci.


DDimage
Personální karta v modulu Mzdy.
DDimage
Hromadné oznámení zaměstnavatele.


Nepřítomnosti.

icon

Jsou pomocnou agendou pro zpracování měsíčních mezd. V Nepřítomnostech můžete v průběhu mzdového období zadávat veškeré absence zaměstnanců, jako jsou dovolené, nemoci, neplacená volna atd. Agenda umožňuje také hromadné naplnění nepřítomností (např. pro celozávodní dovolené). Je podpořena řadou tiskových sestav a přehledů.

 • Evidence nepřítomností s výpočtem náhrad

  Při zadání dočasné pracovní neschopnosti se počet dní nemoci automaticky rozpočítá do příslušných pásem dle legislativy pro výpočet náhrady mzdy. Díky tomuto rozdělení je možné ihned zkontrolovat, v jaké výši bude nemoc proplacena.

 • Hromadné naplnění

  Máte celofiremní dovolenou? Všichni zaměstnanci jsou ve svátek placeni náhradou mzdy a musíte tedy svátek zadat jako nepřítomnost? Díky operaci Naplnění lze tyto specifické nepřítomnosti týkající se většiny nebo všech zaměstnanců pořídit velmi rychle, jednoduše a hlavně najednou.

 • Přepočet

  V případě neúmyslného zásahu do vypočtených hodnot lze pomocí operace přepočet spustit funkci, která všechny nepřítomnosti (příp. pouze aktuální nebo vybrané) znovu přepočítá a opět dosadí vypočtené hodnoty.Docházka

icon

Tato pomocná agenda je určena pro evidenci odpracované doby. Umožňuje hromadné naplnění pro jednoho či skupinu zaměstnanců za libovolné období. Započítávanou dobu lze jednoduchým způsobem upravit (např. odečtení přestávek nebo úprava přesčasů). Agenda umožňuje evidovat odděleně příchody a odchody a následně je pomocí operace sloučit dohromady. Na základě Docházky a Nepřítomností je pak automaticky při zpracování měsíčních mezd naplňována odpracovaná a neodpracovaná doba.

 • Evidence docházky s hromadným plněním

  Pomocí funkce Naplnění lze hromadně a v libovolném rozsahu naplnit docházku všech zaměstnanců (případně pouze jednoho nebo vybrané skupiny) a to i zpětně s reflexí jeho nepřítomností.

 • Napojení na docházkové systémy

  Pokud používáte ve firmě docházkový systém, je možné z něj importovat data právě do agendy Docházka. Přímo v agendě jsou připravené operace pro import ze systémů IKOS a ALVENO. Z ostatních systémů lze použít obecnou funkci Import ze souboru. V nápovědě k agendě Docházka je uvedena požadovaná struktura pro import.Výkaz práce

icon

Agenda je určena pro zadávání úkolové mzdy. Aby bylo pořizování záznamů snadné a rychlé, je podpořeno číselníkem prací a výkonů, ve kterém je možné si přednastavit potřebné údaje, jako jsou název, cena za jednotku atd. Výkaz práce je možné použít také pro vyplácení podílů pro jednotlivé zaměstnance.

 • Časová i úkolová mzda

  díky číselníku práce je možné si nadefinovat odměnu za vykonaný úkol či čas strávený na úkolu.

 • Členění na střediska výkony a zakázky

  Jednotlivé záznamy je možné členit na SVZ.Zálohy mezd

icon

Slouží k evidenci výplat záloh na mzdu. Agenda nabízí možnost hromadného naplnění na základě hodnot nastavených v obvyklých hodnotách Personalistiky. Zde pořízené záznamy snadno přenesete do Závazků a pohledávek pro spárování s výplatou záloh.

 • Naplnění záloh z personalistiky

  Již v agendě personalistika lze u jednotlivých zaměstnanců určit výši pravidelné zálohy na mzdu a tyto částky je poté možné hromadně přenést do záloh.

 • Přímá vazba na závazky a pohledávky

  Naplněné hodnoty zálohy je možné automaticky přenést do závazků a pohledávek pro pozdější spárování s výplatou záloh například v Pokladně.Příprava mezd

icon

Je pomocná agenda s podobnou funkcí jako Obvyklé hodnoty v Personalistice. Umožňuje přípravu hodnot pro následné zpracování mezd, oproti hodnotám v Personalistice se vztahuji pouze na aktuálně zpracovávané období.

 • Mesíční mzdy rychleji

  Na základě zde pořízených záznamů se mnohonásobně urychlí následná tvorba měsíčních mezd, výhodou je také možnost spolupráce více osob na přípravě měsíčních mezd.

 • Snadné naplnění z personalistiky

  Jednotlivé složky přípravy mezd (zákonné a další příplatky, odměny a prémie, benefity a další) lze snadno načíst z obvyklých hodnot v personalistice a doplnit či upravit hodnoty platné pro aktuální měsíc.Měsíční mzdy

icon

Agenda je určena pro zpracování měsíčních mezd jak pro zaměstnance, tak pro společníky. Umožňuje pracovat s měsíčními i hodinovými tarify, s úkolovými mzdami, naturálním plněním, benefity, příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění a řadou dalších složek. Je zde možné využít operaci automatického naplnění, kde je měsíční mzda pro jednotlivé zaměstnance vytvořena na základě údajů vyplněných v Personalistice a záznamů pořízených v pomocných agendách (Nepřítomnosti, Docházka, Příprava mezd atd.). Vytvořené měsíční mzdy je možné editovat a potřebné údaje opravovat, pomocí operace Přepočet lze automaticky přepočítat všechny následující položky mzdy. Mimo automatických aparátů pro tvorbu mezd je samozřejmě možné celou měsíční mzdu pořídit ručně, plně pod kontrolou obsluhy.

 • Jednotky i stovky měsíčních mezd během okamžiku

  Program umožňuje automatické vytvoření mezd pro všechny zaměstnance (případně jednoho nebo vybranou skupinu). Tento automat převezme veškeré hodnoty z personalistiky a přípravných agend jakou jsou – Nepřítomnosti, Docházka, Výkaz práce, Zálohy mezd a Příprava mezd.

 • Propracované kontroly měsíčních mezd

  Všechny výpočty, které jsou dány legislativou, program pečlivě hlídá a při jakémkoli rozporu s tímto Vás upozorní na nesoulad.

 • Elektronická komunikace s úřady ve formátu XML či PDF

  Veškeré povinné výstupy, které je nutné po zpracování mezd zaslat státním institucím lze z programu exportovat jak ve formátu PDF, tak i ve formátu XML, který slouží k elektronickému odeslání. Následně lze s příslušným úřadem komunikovat datovou schránkou.

 • Kalkulačka zabavitelných srážek

  Pro potřeby zjištění maximální částky, kterou lze zaměstnanci strhnout v rámci exekuce, je možné kdykoli vyvolat kalkulačku, která to spočítá dle aktuálně platné legislativy.

 • Tiskové sestavy

  Agenda měsíčních mezd obsahuje velké množství tiskových sestav, které jsou důležité pro přehledy nákladů, tisku výplatních pásek, podkladů pro kontrolu atd. Velkou většinu těchto výstupů lze ovlivnit vstupním filtrem, kdy si sami vyberete, jaké období či jaký zaměstnanec Vás v tuto chvíli zajímá.


DDimage
Měsíční mzdy s možností přepočtu.


Uzávěrka mezd

icon

Je poslední agendou při zpracování mezd příslušného mzdového období, která sdružuje všechny potřebné operace – zaúčtování do Účetního deníku, přenos do Závazků a pohledávek, přepočet průměrného výdělku pro náhrady a samotnou uzávěrku měsíčních mezd, která nastaví nové mzdové období.

 • Automatický přenos mezd do závazků a pohledávek

  Kompletně zpracované mzdy lze jedním kliknutím přenést do agendy závazky a pohledávky, které slouží pro sledování uhrazenosti.

 • Naplnění převodního příkazu

  Již v rámci uzávěrky mezd je možné naplnit převodní příkaz právě vytvořených výplat. Tím vyloučíte případnou chybu při ručním zadávání příkazu.

 • Automatická vazba na účetní deník

  Stejně jako přenos do agendy Závazky a pohledávky, probíhá také automaticky zaúčtování mezd do Účetního deníku.

 • Výpočet zákonného pojištění

  DUEL nabízí zcela bezpracný způsob pro výpočet zákonného pojištění odpovědnosti.

 • Přepočet průměrného výdělku

  Pro potřeby korektních výpočtů náhrad za dovolenou, za dočasnou pracovní neschopnost, za svátek v pracovní den atd je nutné hlídat a pravidelně přepočítávat průměrný výdělek tak, jak udává legislativa. Není nutné nic počítat ručně, ale v rámci uzávěrky mezd potvrdit tlačítko přepočtu. V tuto chvíli program spočítá vše sám.

 • Uzávěrka mezd

  Samotná uzávěrka mezd uzavře aktuální mzdové období a veškeré záznamy týkající se tohoto období přenese do archivu mezd. Zároveň připraví modul Mzdy pro nové mzdové období.Evidenční listy

icon

Agenda určená pro tvorbu zadávání podkladů pro naplnění evidenčních listů důchodového pojištění. Podklady je možné hromadně načíst ze zadaných měsíčních mezd a personalistiky pomocí operace Naplnit, což významně ušetří čas strávený ruční tvorbou ELDP. Naplněné podklady je možné upravovat a následně exportovat do formátů PDF a XML.


DDimage
Agenda ELDP.
DDimage
ELDP.


Vyúčtování daně

icon

Roční vyúčtování daně z příjmu fyzických osob je důležitou součástí zpracování mzdové agendy. Na základě měsíčních mezd program automaticky doplní potřebné podklady (slevy na dani, příjmy, odvedené zálohy atd.) pro vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech a následné provedení vyúčtování. Ručně lze doplnit částky, které například zaměstnanec zaplatil za penzijní a životní pojištění, které nebylo evidováno ve měsíčních mzdách, nebo další roční odčitatelné položky (dary, úroky z úvěrů apod.). Vybrané formuláře je možné snadno exportovat do formátu PDF. Zde spočtený eventuelní přeplatek na dani je automaticky naplňován do následujících zpracovávaných mezd.Statistika

icon

Tato agenda umožňuje snadné zpracování statistiky průměrných výdělků ČSÚ. Pomocí příslušných operací snadno naplníte informace o zpravodajské jednotce a výkaz mezd za zaměstnance spadající do vybrané skupiny. Operace Exportovat zajistí vytvoření souborů potřebných k odeslání ke zpracování. Nenechte se již statistikou obtěžovat.Nastavení mezd

icon

Velmi důležitá součást modulu Mzdy. Obsahuje veškeré nastavení pro správný chod mzdové agendy počínaje zdravotním pojištěním a konče přenosem mezd do modulu Účetnictví. Zásluhou této agendy si přizpůsobíte chování programu dle Vašich představ včetně nastavení účtování mezd.Moduly systému DUEL

Veškeré moduly získáte vždy se vším, co k nim patří. Nemusíte dokupovat další části a neustále rozšiřovat funkčnost.
Vše je v základní ceně vašeho vybraného modulu.

zkušební verze

Aktuální verze: 17.1.2.10560

hot line

487 714 600
duel@jezeksw.cz

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter