Úvodní strana » Duel » Sklady

Modul SKLADY


Úvod

Systém evidence skladového hospodářství programu DUEL je založen na možnosti evidovat neomezené množství skladů a okamžité práce se všemi sklady nad jedním dokladem. Modul je optimalizovaný pro jednoduché zadávání dokladů a přehledné sledování všech operací se skladovými zásobami. Skladové zásoby lze evidovat v průměrných i pevných cenách, v cenách bez daně nebo s daní, podporuje metody účtování A i B.

Popis modulu Sklady

Agendy a funkce modulu Sklady

Součástí modulu Sklady jsou části (neboli agendy, jak my v Ježkovi říkáme), které máte vždy automaticky v ceně. Funkčnost je tedy úplná a nemusíte nikdy nic dokupovat nad rámec ceny. Podívejte se, jaké jsou mezi těmito agendami vazby. Vpravo jsou zobrazeny i některé důležité číselníky.

Vazby mezi agendami modulu Sklad

Seznam skladů

icon

Místo, kde se definují jednotlivé sklady a jejich parametry. Počet skladů není v programu omezen a systém vedení skladové evidence, vše v jednom skladu nebo více oddělených skladů, je plně v kompetenci uživatele. V seznamu skladů jsou snadno dostupné informace o položkách příslušného skladu. Jsou k dispozici operace pro přepočet skladových cen a údržbu dat všech skladů či operace pro zaúčtování skladových pohybů při evidenci metodou „A“.

 • Účtování metodou A i B

  Každý sklad může mít nastavenu jinou z účetních metod evidence. Díky nastavení metody se v seznamu skladů zpřístupní či potlačí funkce pro přímé účtování skladových pohybů. Pohyby se účtují v dávce za zadané období.

 • Ocenění zásob aritmetickým průměrem či pevnou cenou

  Sledování skladový cen položek může v DUELu probíhat buď průměrnou cenou (aritmetický průměr) nebo cenou pevnou. Opět s možností nastavení pro každý sklad individuálně.

 • Neomezený počet skladů

  Začlenění položek na jeden či více skladů je závislé pouze na vašem vnitrofiremním uspořádání. Evidence neomezeného počtu skladů je v programu samozřejmostí.

 • Práce nad všemi sklady v jednom dokladu

  Nespornou výhodou programu DUEL je možnost pracovat v rámci jednoho dokladu s položkami všech skladů. Je tedy velice snadné například fakturovat v jednom dokladu položky z různých skladů či naskladnit položky jednou příjemkou na více skladů.

 • Účetní a uživatelské závěrky s možností vrácení

  DUEL obsahuje operace pro ochranu pořízených data proti nechtěnému zásahu provedením datové uzávěrky. Po zpracování roční inventury lze provést uzavření pohybů skladu a automatickému nastavení počátečních stavů nového období Účetní závěrkou. Obě závěrky, datovou i účetní lze kdykoli vrátit zpět.Katalog položek

icon

Je základním stavebním prvkem celého skladového systému a je hlavní evidencí všech produktů a služeb (zboží, materiál, výrobky, obaly, služby, polotovary), se kterými je plánováno v programu pracovat. Podporuje práci s čárovými kódy, likvidačními, autorskými a dalšími poplatky (EKOKOM). Pomocí zadaných informací a vazeb snadno dohledáte detailní informace o položce – na kterém skladě se nachází, informace o množství, cenách a pohybech. Umožňuje také připojit grafické znázornění produktu nebo evidovat odkazy na další dokumenty (záruční podmínky, prohlášení o shodě apod.).

 • Úplná evidence veškerých položek

  Evidence všech položek, se kterými je či bude v programu pracováno. Jedná se o primární seznam skladových položek bez ohledu na to, zda bude zadaná položka evidována na jednom či více skladech.

 • Členění do Kategorií

  Přehled je základ! Kategorie položek a jejich stromová struktura je jednou z možností jak seznam evidovaných položek zpřehlednit. Kategorie jsou také nezbytné pro využití programu při komunikaci s e-shopy.

 • Plná podpora čárového kódu

  Čárový kód EAN lze k položce ručně přiřadit. Program umí čárový kód také automaticky generovat na základě přednastavených parametrů. K programu je možné využít jak běžných čteček čárového kódu tak i přenosných datových terminálů. (Více informací v sekci Doplňky k DUELu)

 • Přehled díky připojeným dokumentům a mediím

  Stejně jako v každé jiné agendě programu DUEL je možné i v Katalogu k položce přiřadit neomezeně elektronických dokumentů, fotodokumentaci a další. Detailové záložky Media a Dokumenty si jistě oblíbíte.

 • Mnoho informací pro e-shopy

  Každá evidovaná položka má bohaté možnosti nastavení a zadání dodatečných údajů pro e-shopy. Obrázky, parametry, související produkty, výrobce, doporučené ceny, kategorie a další.

 • Intrastat

  Definujete-li základní hodnoty Intrastatu (kód kombinované nomenklatury, stat.znak, kraj či stát původu) již v Katalogu, budou následně automaticky přebírány do dalších dokladových agend. Výsledkem je výrazná úspora času oproti ručnímu zpracování výkazu.


DDimage
Katalog položek.
DDimage
Katalog položek - produktový list.
DDimage
Kategorie položek.


Položky na skladě

icon

Podřazený seznam Katalogu položek, ve kterém jsou u konkrétní položky sledovány její detailní informace o zařazení k příslušnému skladu, hodnoty počátečního stavu, obratu a konečného množství včetně ocenění zásob skladovou cenou. Položky na skladě umožňují také doplnění dalších evidenčních údajů jako například nastavení minimálních zásob pro automatickou objednávku, evidenci výrobních čísel či šarží a v neposlední řadě nastavení základních prodejních cen včetně cizí měny, ve které je položka evidována. Pomocí Vazeb máte okamžitý přehled o pohybech položky a to jak v aktuálním tak i uzavřeném období.

 • Přehledný seznam položek všech skladů

  I když se jedná o seznam všech položek, všech skladů, snadno se v něm orientuje díky propracovanému víceúrovňovému třídění, filtrování či vyhledávání.

 • Rychlé naplnění z Katalogu

  Pokud s programem začínáme, jistě přijde vhod funkce pro hromadné plnění položek z Katalogu do Položek na skladě. Program přenese přednastavené informace o cenách a dalších základních vlastnostech položek automaticky z katalogu položek bez nutnosti opakovaného ručního pořizování položky.

 • Blokace / Rezervace na první pohled

  U všech položek má obsluha okamžitý přehled o stavu položky, jejím konečném množství, ale také o blokaci položky v právě rozpracovaných dokladech. Snadno tak zjistíme, co se s položkou aktuálně děje a jaký bude její skutečný stav například za pár okamžiků, až dojde k vyřízení objednávky či uzavření příjemky.

 • Historie pohybů položky

  Každý skladník potřebuje mít pohodlný přístup k pohybům konkrétní položky. Detailová záložka „Vazby“ zobrazuje pohyby položky a to i s možností filtrace na aktuální či uzavřené období. Je možné zvlášť zobrazit pohyby příjmové, výdajové, PS a podobně.

 • Sledování vývoje prodejních cen

  Chcete vidět průběžný vývoj prodejních cen položky? Program neustále sleduje změny prodejních cen v čase a historii přehledně eviduje na záložce Vývoj prodejních cen.


DDimage
Položky na skladě.
DDimage
Inventární karta položky na skladě.


Ceníky

icon

Praktický pomocník pro tvorbu neomezeného množství prodejních cen – vlastních ceníků. Propracovaný aparát umožňuje vytváření ceníků dle individuálních parametrů každého zákazníka. Díky tomu se Ceníky programu DUEL stávají takřka neomezeným nástrojem pro cenotvorbu nad jedním nebo všemi sklady zároveň.

 • Automatické plnění

  Ceníky je možné vytvářet naplněním z agendy Položky na skladě, kdy lze snadno algoritmicky definovat výslednou podobu ceníkové ceny.

 • Manuální nacenění

  Výběr položek konkrétních ceníků a jejich nacenění je možné řešit také plně manuálně s ruční úpravou potřebných informací.

 • Adresné ceníky

  Vytváření ceníků položek pro jednotlivé obchodní partnery nebo skupiny odběratelů, které je možno přiřazovat do vybraných ceníků.

 • Časově omezené akce

  Již při vytváření ceníků můžete zvolit časové omezení platnosti ceníku, či ukončit jeho platnost.


 • DDimage
  Ceníky.


  Příjemky

  icon

  Agenda je určena pro naskladňování zásob s možností automatického rozpouštění neskladových položek (doprava a podobně) do skladových cen do libovolných skladů. K dispozici je plná podpora čárových kódů a evidence šarží či výrobních čísel. Díky vazbě na účetní agendy je i z modulu Sklad uživateli dostupná informace o uhrazení přijaté faktury na zboží.

  • Vazba na účetnictví

   Již při pořizování skladové příjemky je možné zadat informace o spojeném fakturačním dokladu a ten následně přenést automatickým aparátem do účetních agend. Přenášet lze jednotlivé doklady, veškeré nepřenesené, nebo podle zvoleného filtru. Samostatná záložka Vazby poskytuje informace o zaúčtování dokladu, jeho úhradách a samozřejmě skladových pohybech jím generovaných.

  • Práce s neskladovou položkou

   Ceny neskladových položek, případně skladových položek netvořících pohyby (typicky služby) jsou automaticky rozpouštěny do skladových cen ostatních přijímaných položek.

  • Práce s cizí měnou

   Příjemky lze zpracovávat v libovolné cizí měně s podporou jejich seznamu a možností automatické aktualizace kurzového lístku z ČNB.

  • Rychlé vytvoření faktury

   Již při pořizování dokladu příjemky je dostupná funkce pro automatický přenos dokladu do fakturace, pro vystavení dokladu odběrateli.

  • Zpracování RPDP

   Při vytváření dokladu a pořízení informací o režimu přenesení daňové povinnosti dle §92 zákona o DPH jsou pak tyto informace přenášeny do účetnictví a zpracování DPH a není nutno je znovu zapisovat.  Fakturace

  icon

  Agenda je připravena k vystavování a evidenci faktur, ale i typu – Proforma faktura, Dobropis, Vrubopis, Dodací list. Fakturace dovoluje dokladově plně obsloužit dodavatelsko-odběratelské vztahy. Mezi fakturovanými položkami mohou být mimo skladových položek i neskladové. Tvorbu fakturační ceny každé položky je možné vysoce individualizovat a použít automatických výpočtů nebo ručního zadání. Provázanost fakturace na účetní agendy usnadňuje účtování o dokladech a zároveň podává komplexní přehled o uhrazenosti dokladů.

  • Dodací listy, Zálohy i konečné faktury

   Proformafaktury – zálohy nedaňové, zálohové faktury daňové, dodací listy, konečné faktury či opravné daňové doklady lze v této agendě snadno tvořit a mezi sebou přenášet.

  • Prodejní ceny jsou ve Vašich rukou

   Nabízené prodejní ceny reflektují vytvořené ceníky, podléhají systému případných slev (obratových či množstevních). Přesto je fakturovaná cena v rukou obsluhy a je umožněno její manuální zadání.

  • Široké možnosti slev

   Výslednou cenu každé položky může ovlivnit zadaná sleva – kusová, procentní nebo absolutní částkou se zobrazením v tiskových výstupech.

  • Automatický přenos do účetnictví

   Vytvořený doklad je samozřejmě možné přenést do účetních agend, což je podpořeno automatickými aparáty. Přenášet lze jednotlivé doklady, veškeré nepřenesené, nebo podle zvoleného filtru. Samostatná záložka Vazby poskytuje informace o zaúčtování dokladu, jeho úhradách a samozřejmě skladových pohybech jím generovaných.

  • Fakturace v tuzemské i cizí měně

   Položky faktury lze pořizovat v jakékoli měně. Přičemž program respektuje nastavené ceníky, u kterých lze také definovat měnu. Vytvořit fakturu v cizí měně je skutečně snadné.

  • Generování faktur z více dodacích listů

   Pro snadné vystavení faktur z dodacích listů je připraven automatický aparát. Nástroj sám vyhledá, které dodací listy za vybranou firmu nebyly dosud vyfakturovány a nabídne je k vytvoření faktury.

  • Snadná oprava i uzavřených dokladů!

   V případě potřeby se dají veškeré doklady znovu otevřít a opravit.

  • Tisk faktur v cizích jazycích

   Fakturace obsahuje anglické a německé mutace základních dokladů faktur, dodacích listů.

  • Režim přenesení daňové povinnosti

   Fakturace umožňuje zadání informací o režimu přenesení daňové povinnosti dle §92 zákona o DPH, a ty jsou pak přenášeny do účetnictví a není nutno je znovu zapisovat. Tiskové výstupy faktur z hlediska povinných informací odpovídají plně legislativě.


  DDimage
  Skladová fakturace.
  DDimage
  Skladová fakturace - tiskopis faktury.


  Skladové operace

  icon

  Univerzální agenda pro ruční tvorbu skladových pohybů – příjem, výdej, počáteční stav, inventura nebo převody zboží mezi jednotlivými sklady, které nevznikají automaticky prostřednictvím ostatních agend modulu Sklad.

  • Volba typu dokladu

   Uživatel sám volí, jaký typ dokladu chce tvořit - příjmy či výdaje bez návaznosti na dodavatelsko-odběratelské vztahy, počáteční stavy nebo převody.

  • Nastavení počátečních stavů skladu

   Právě v této agendě se zadávají počáteční stavy skladových položek ke zvolenému datu. Lze tak kdykoli založit sklad a naplnit jej bez nutnosti použití agendy Příjemky.

  • Převody mezi položkami

   Možnost převodu jedné skladové položky na jinou. Využít tento typ je možno, když se jedná např. o zboží podléhající zkáze a přeřazuje se ze skladové položky první jakosti na druhou, ale také v situaci, kdy obsluha zjistí nekorektní zařazení položek při příjmu. Není tedy nutno otvírat příjemku a opravovat, ale lze použít převod mezi položkami.

  • Převody mezi sklady

   Přesun zboží z jednoho skladu na jiný bez nutnosti tvorby dvou nezávislých dokladů. Program tak ohlídá množství a skladovou cenu položek.  Skladové pohyby

  icon

  Klíčová agenda, ve které jsou soustředěny veškeré skladové pohyby, které vznikají uzavřením dokladů jednotlivých agend. Vzhledem k tomu, že pohyby vznikají automaticky, není možné je přímo editovat – případné opravy je nutné provést v primární agendě. Orientaci v záznamech výrazně usnadňuje možnost hledání, filtrování a třídění podpořené tiskovými výstupy.

  • Všechny pohyby na jednom místě

   Evidence všech pohybů skladových položek bez ohledu na sklad, ve kterém vznikly. Barevně odlišeny – červené řádky jsou pohyby výdajového charakteru, zelené naopak příjmového.

  • Manažerské sledování

   Pohyby obsahují tiskové výstupy pro zjištění marží za období a další potřebné sestavy pro analýzu skladu.

  • Prodejnost položek

   Agenda obsahuje také reporty pro zjištění prodejnosti jednotlivých položek. Pro efektivní práci v seznamu pohybů doporučujeme záznamy předem filtry omezit na požadovaný rozsah a poté použít tiskové sestavy k analýze.


  DDimage
  Skladové pohyby.


  Nabídky

  icon

  Agenda pro zpracování nabídkových listů pro obchodní partnery. Při vystavování dokladů lze využít vazeb na skladové položky s možností úpravy cen. Ze zpracovaných záznamů je možné jednoduše provádět automatické plnění Přijatých objednávek nebo přímo fakturovat kompletní nebo částečně vykryté nabídky.

  • Kompletní oběh dokladu

   Automatické přenosy dokladu mezi agendami. Z nabídky do vystavené či přijaté objednávky, až po vytvoření dodacího listu či faktury. Při přenosech má obsluha možnost editovat skutečné množství a ovlivnit tak stav nabídky či objednávky.

  • Variabilní zadání položek dokladu

   Je možné přebírat existující skladové položky nebo pouze ručně formou textu vytvořit položky nabídky.

  • Automatické vyřízení nabídky

   Automatizovaný aparát umožňuje z pořízené nabídky vytvořit jak objednávku přijatou pro rezervaci položky, tak přímo provést vyřízení objednávky přenosem dokladu do fakturace.

  • Částečné vyřízení nabídky

   Pokud nemůže být nabídka vykryta plně, lze jednoduchým způsobem upravit množství položek, které mají být vyřízeny.

  • Tisk i v cizích jazycích

   Nabídkové listy jsou dostupné kromě českého i v anglickém a německém jazyce.


  DDimage
  Nabídky.


  Objednávky vystavené

  icon

  Agenda slouží k pořizování, tisku a evidenci vystavených objednávek. Nabízí kromě manuálního výběru i možnost využít vytvoření automatické objednávky, na základě nastavených hodnot minimálního množství a aktuálního stavu jednotlivých skladových položek. Vystavené objednávky systém dokáže převádět do agendy Příjemek pro následné usnadnění příjmu objednaných položek.

  • Automatická objednávka

   Na základě přednastavených hodnot minimálního množství na skladě program umožňuje vystavit objednávku konkrétnímu dodavateli. Průběh vytváření automatické objednávky je samozřejmě možné ručně korigovat.

  • Kompletní oběh dokladu

   Automatické přenosy dokladu mezi agendami. Z Objednávky vystavené do příjemek a odtud do fakturace. Při přenosech má obsluha navíc možnost editovat skutečné množství a ovlivnit tak skutečný stav objednávky.

  • Přenos do příjemky

   Jednoduchým způsobem dosáhnete přenosu zadané objednávky vystavené přímo do agendy Příjemky k snadnému přijetí zboží na sklad. Po dokončení přenosu je možné přímo zobrazit nově vytvořenou příjemku a plynule pokračovat v práci.

  • Tisk i v cizích jazycích

   Tiskové sestavy objednávek jsou dostupné kromě českého i v anglickém a německém jazyce.


  DDimage
  Objednávky vystavené - automatická objednávka.
  DDimage
  Objednávky vystavené - detail automatické objednávky.


  Objednávky přijaté

  icon

  Využití agendy k evidenci přijatých objednávek zboží s návazností na jednotlivé sklady. Pomocí automatizované operace umožňují fakturování objednaných položek a to jak kompletně, tak i s přihlédnutím k aktuálnímu stavu zásob nebo s částečným vyřízením. Objednávky lze plnit díky připravenému můstku i importem z e-shopu.

  • Kompletní oběh dokladu

   Automatické přenosy dokladu mezi agendami. Přímo z přijaté objednávky pomocí operace Fakturace lze automaticky vytvořit dodacího listu, zálohovou či konečnou fakturu. Další možností je automatické vytvoření objednávky vystavené, pokud není k vyřízení přijaté objednávky dostatečné množství na skladě. Při přenosech má obsluha možnost editovat skutečně vyřizované množství a ovlivnit tak stav objednávky.

  • Tiskové sestavy

   K dispozici je široké spektrum tiskových výstupů od potvrzení objednávky, přes samotnou objednávku až po možnost tisku nabídkových listů.


  DDimage
  Vyřízení přijaté objednávky.
  DDimage
  Detail vyřízení přijaté objednávky.


  Výrobní listy

  icon

  Intuitivní vytváření přípravy pro montáž či demontáž na základě položkové definice výrobku či polotovaru. Díky přehledným tiskovým sestavám lze snadno kontrolovat dostupnost zboží a sledovat detailní informace o připravených výrobních listech.  Výroba

  icon

  Zajišťuje vytváření pohybů skladových zásob na základě zadaných výrobních listů s automatickou změnou stavu zásob montovaných / demontovaných výrobků. Obsahuje vestavěné kontroly dostupnosti skladových položek vstupujících do výroby s možností tvorby podkladů pro objednávku v případě jejich nedostupnosti. Tisk příjemek a výdejek z / do výroby včetně evidence výrobních čísel je samozřejmostí.  Inventury

  icon

  Agenda zajišťuje zpracování inventury libovolného skladu k jakémukoli zadanému datu pro dílčí kontroly nebo zpracování povinné roční inventury skladu s podporou příslušných tiskových výstupů.

  • Hromadné naplnění položek inventury

   Filtrované či ručně vybrané položky lze jedním kliknutím naplnit do dokladu inventury a tím minimalizovat ruční práci s editací inventurního záznamu.

  • Generování rozdílových pohybů

   Uzavřením dokladu program automaticky rozhodne, zda je nutno vytvořit příjmové nebo výdajové pohyby dle skutečnosti, aby došlo k vyrovnání stavu skladu v počítači s fyzickou inventurou.

  • Podklady pro inventuru

   Tisk inventurního soupisu jako podkladu pro inventuru a inventurních rozdílů jako protokolu je samozřejmostí.


  DDimage
  Podklady pro inventuru.
  DDimage
  Rozdíly zjištěné při inventuře.


  Moduly systému DUEL

  Veškeré moduly získáte vždy se vším, co k nim patří. Nemusíte dokupovat další části a neustále rozšiřovat funkčnost.
  Vše je v základní ceně vašeho vybraného modulu.

  zkušební verze

  Aktuální verze: 17.1.2.10560

  hot line

  487 714 600
  duel@jezeksw.cz

  Získávejte aktuální informace
  od Ježka přímo do e-mailu

  Newsletter