Úvodní strana » Aktuality » Aktualizovaný program DUEL 16.0.4

Aktualizovaný program DUEL 16.0.4

Ilustrační obrázek
07.05.2020
Legislativa, DUEL
Do distribuce jsme uvolnili nejnovější verzi DUEL 2020 (označenou 16.0.4.10340) s úpravami reagujícími na změny v souvislosti s tzv. kurzarbeitem.

Instalační soubory DUEL 2020

 • Uživatelé DUEL 2020 (verze 16.0.x.xxxxx) mohou spustit instalaci nové verze ze stránky souborů ke stažení:
   
 • Automatická aktualizace z programu proběhne volbou Nápověda/Aktu­alizace programu. Program si sám najde a stáhne aktualizaci 16.0.4.10340 a po ukončení běhu ji rovnou nainstaluje. Správně provedená aktualizace je indikovaná označením verze 16.0.4.10340 v záhlaví programu.
 • Uživatelé předchozích verzí (DUEL 15.1 a starší) MUSÍ postupovat podle návodu na upgrade.

Dokončení aktualizace

POZOR! Po instalaci z verze 16.0.0 nebo 16.0.1 musíte spustit operaci Dokončení aktualizace v agendě Zpracovávané firmy. Tato operace jde spustit nad všemi firmami najednou. Jak to udělat najdete v našem videu DUEL – Instalace update.

Změny zapracované do verze 16.0.4.10340 ke dni 7.5.2020 oproti verzi DUEL 16.0.3.10330

MZDY

 • Verze 16.0.4. řeší problém se započítáváním krácených náhrad do mzdových období následujících po nepřítomnostech, ke kterým se krácené náhrady vztahují.

Změny zapracované do verze 16.0.3.10330 ke dni 27.4.2020 oproti verzi DUEL 16.0.2.10320

MZDY

 • Základním důvodem pro vydání aktualizace 16.0.3 byla úprava přenosu hodnot mezi agendami Nepřítomnosti a Měsíční mzdy, která řeší poskytování náhrad za svátky připadající na pracovní dny. Díky tomu nemusí zaměstnavatelé poskytující náhrady z důvodu současných omezení (tzv. kurzarbeit) částku náhrad připadající na svátky upravovat a při správném zadání bude vše fungovat automaticky.
 • Pro snazší tvorbu podkladů Vyúčtování mezd pro Úřad práce byla do agendy Měsíční mzdy připravena sestava "Mzdové náklady (COVID-19)". Ta vyčíslí náhrady (karanténu, nekrácené 100 % i krácené), odpovídající zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem a z toho plynoucí celkové náklady.

Změny zapracované do verze 16.0.2.10320 ke dni 13.3.2020 oproti verzi DUEL 16.0.1.10310

OBECNÉ

 • Významnou novinkou aktualizace 16.0.2 je možnost odeslání Přehledů o platbě pojistného přímo na portály ZP. Původní průvodce pro export a uložení XML do souboru byl rozšířen o komunikaci s VZP a pěti pojišťovnami uvedenými na www.portalzp.cz (ZPMV bohužel podporována není a přehled musí být i nadále podán manuálně). Přehledy jsou odesílány postupně jednotlivým vybraným pojišťovnám a ve vloženém dialogovém okně jsou zobrazovány příslušné návratové odpovědi - popis chyby nebo potvrzení úspěšného odeslání.
 • Zápis a čtení informací z a do systémových registrů bylo upraveno i pro cizojazyčné verze operačních systémů.
 • Do nástrojové lišty (ribbon menu) byla zapojena funkce "Uložit jako filtr" i pro hledání F3 nastavené do režimu dialogového okna.
 • Ukládání XML podání bylo doplněno o funkčnost, že pokud v nastavení DUELU bude vyplněna cesta, bude xml soubor vždy uložen do podadresáře příslušné firmy a typu podání.

ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE

 • Procedura, která zajišťovala, aby doklady přenášené z bankovních výpisů byly i v účetním (peněžním) deníku setříděné ve stejně, byla upravena tak, aby pořadí BV ještě více upřednostnila před dalšími faktory.
 • Do dávky při přenosu dokladů do účetního deníku (např. z bankovních výpisů) bylo zapracováno pamatování nastaveného třídění tak, aby i při příštím přenosu byly doklady setříděné stejně.
 • V agendě Závazky a pohledávky byly upraveny filtry "Neuhrazené závazky" a "Neuhrazené pohledávky". Nově do těchto filtrů vstupují i záporné záznamy (dobropisy).
 • V agendě Závazky a pohledávky byl upraven filtr "Placeno nic". Nyní do tohoto filtru nevstupují záznamy, které mají v poli Celkem hodnotu 0 (např. konečné zálohové faktury na nulovou částku).
 • Operace pro periodické opakování dokladu ZaP, která slouží např. pro vygenerování splátkových kalendářů a doposud byla dostupná pouze v režimu podvojného účetnictví, byla zapracována i do ZaP v režimu vedení daňové evidence. Periodické opakování dokladů ZaP bylo přizpůsobeno i nastavení dokladových řad, které v číselníku nemají zadaný žádný postfix. Dříve byla doplňována nula, nyní zachová prázdno.
 • Pořizování série dokladů v ZaP pomocí Ctrl+N bez meziukládání bylo vylepšeno tak, aby fungovalo i při automatickém účtování do deníku "s dávkou".
 • Import faktur do ZaP pomocí čteček QR kódů byl vylepšen i pro sekvence, které neobsahují kód měny.
 • U skupin mimo DPH byl do výklopné nabídky (lookupu) doplněn i náhled účtů MD a D.
 • Tisková sestava "Kontrola posloupnosti dokladových řad - pouze ZaP" nyní kontroluje i záznamy z archivu. Zároveň tedy byla doplněna i do agendy Závazky a Pohledávky + archivy.
 • V seznamu uložených historií výkazů bylo opraveno interní nastavování na příslušný řádek, aby byl smazán vždy ten požadovaný.

ANALÝZY

 • V tiskové sestavě "Výsledovka za IČO firmy" byla sloučena sekce firem bez IČO se sekcí dokladů, kde firmy nejsou vůbec zadány.

KANCELÁŘ

 • V agendách pro podání přehledů za OSVČ (ČSSZ i ZP) bylo zakázáno pořizování kopií pomocí kombinace kláves Ctrl+Shift+N. Hrozí, že kopie přehledu z minulých let převezme staré hodnoty a uživatel si chyby nevšimne.
 • V rámci exportu DPPO do XML bylo vypuštěno ukládání několika elementů, pokud byla jejich hodnota nulová. Na portále EPO tedy již nevystupují jako neopodstatněné.
 • Sestava převodních příkazů s QR platbami byla vylepšena o schopnost samostatného počítání IBAN potřebného pro QR kód i pro případy, kdy číslo účtu není přebíráno z adresáře firem a je zadáno přímo do položek PP.
 • Ve výpočtu silniční daně bylo i pro vozidla, která byla pořízena v roce, za který se přiznání podává, zapracováno zohlednění zadaných měsíců provozu.
 • Operace pro aktualizaci semaforu CRIBIS byla rozšířena tak, aby v případě nedostupnosti ZIP souborů na FTP serveru dokázala stáhnout a zpracovat "náhradní" TXT soubor.

MZDY

 • Od 1. dubna 2020 se mění výše životního minima, zvyšuje se na částku 3.860 Kč. Hodnota ovlivňuje výpočet srážek na exekuce či insolvence a program před výpočtem zkontroluje, zda je v parametrech uvedena správně. Pokud ne, automaticky ji doplní.
 • V agendě Personalistika na záložce 4. Děti upraveno automatické vyplnění data narození dle rodného čísla u dětí, které se narodily v roce 2020.
 • V případě používání agendy Příprava mezd a doplnění počtu hodin za přesčas, jsou nově tyto hodiny automaticky přípočítávány k odpracované době ve mzdě.
 • V agendě Nepřítomnosti na záložku Příloha k žádosti o dávku se automaticky doplní údaje dle personalistky (středisko, výkon, zakázka, pobírání důchodu nebo zda se jedná o studenta)i v případě pořízení nemoci prostřednictvím eNeschopenky.
 • V agendě Nepřítomnosti na záložce Příloha k žádosti o dávku se nyní pamatuje naposledy uvedená kontaktní osoba vč. telefonu a e-mailu.
 • V Příloze k žádosti o dávku (resp. v generování příslušného XML) bylo opraveno zobrazování započitatelného příjmu i v případech, kdy byl příjem v daném měsíci nulový.
 • S ohledem na změny struktur datových zdrojů eNeschopenek na straně ČSSZ (změny se týkají jak struktur souborů zasílaných datovou schránkou tak dat stahovaných přímo z ePortálu ČSSZ), jsme upravili operaci pro stahování eNeschopenek. Nově jsou zpracovávány notifikace typu "storno" a "změna". Upraven byl také způsob vyhodnocování platnosti jednotlivých typů, a to podle data notifikace, který je ČSSZ rovněž nově poskytován.
 • Při načítání eNeschopenky ve formátu XML (z datové schránky) program nyní kontroluje variabilní symbol z XML s variabilním symbolem uvedeným v agendě Parametry firmy v sekci Instituce. Pokud variabilní symboly nesouhlasí, zobrazí se upozornění, že načítané XML pravděpodobně spadá pod jinou účtovanou firmu.
 • V agendě Nepřítomnosti byl v sestavách odpracované doby do pracovního fondu zohledněn stav, kdy zaměstnanec má svátek připadající na pracovní den hrazen náhradou.
 • Pro export přílohy k žádosti o dávku do XML bylo aktualizováno příslušné validační schéma.
 • Nové tiskopisy Potvrzení o zdanitelných příjmech a Potvrzení o příjmech DPP podle vzorů pro rok 2020 byly zapracovány i mezi "obyčejné" sestavy, které (na rozdíl od exportů do PDF) umožňují hromadný tisk.
 • Tiskové sestavy Personální karta a Produktový list byly doplněny o možnost tisku médií, která jsou uložena jako odkaz (nikoli uložené v databázi).
 • Tiskové sestavy "Rekapitulace mezd" byly doplněny o rozdělení odvedených částek samostatně pro daň zálohovou a daň srážkovou.
 • Tisková sestava "Odpracované hodiny po měsících" je doplněna o parametr na zadání požadovaného roku.

SKLADY, KASA, E-SHOPY

 • V příjemkách a ve fakturaci byla potlačena automatická změna střediska, výkonu a zakázky podle druhu účtování v případech, kdy v již uloženém dokladu doplňujeme původně nevyplněný druh. Díky tomu je zachováno členění SVZ, které bylo nastaveno např. při přenosu z objednávek a doplnění druhu (i když tento má "své" SVZ) je nepřepíše.
 • V operaci pro kopii příjemky byla prodloužena deklarace pro párovací znak - nyní jsou bez problémů zpracovány i dlouhé řetězce.
 • Dialog pro ruční změnu prodejních cen, který se v příjemkách automaticky zobrazoval v režimu pořízení, byl nyní zapracován i pro režim editace položek. Vyvolat jej lze pomocí "hamburger" menu na jednotkové ceně a tak prodejní ceny opravit i dodatečně.
 • Dialog pro ruční úpravu prodejních cen přímo z položek příjemky byl ošetřen i pro stavy, kdy v PNS není uvedena žádná měna.
 • Do generování intrastatových pohybů z příjemek bylo zapojeno rozpouštění korekcí pocházejících z neskladových položek (doprava, clo apod.).
 • V sestavách pro hlášení jednorázového přijetí a odeslání do systému Intrastat byl změněn výstup fakturovaných částek z cizí měny na Kč.
 • Do agendy Inventura byly doplněny dvě nové sestavy, které najednou zobrazí inventurní stavy a inventurní rozdíly podle skladů i pro více vybraných inventurních dokladů.
 • V seznamu kas lze nově opakovaně tisknout potvrzení o vkladu či výběru.
 • Do agendy Pokladna byla přidána tisková sestava úzké stvrzenky pro pokladní tiskárny (58 mm).

Změny zapracované do verze 16.0.1.10310 ke dni 30.1.2020 oproti verzi DUEL 16.0.0.10300

OBECNÉ

 • Byl vyřešen problém, kdy na některých verzích SQL serveru na záložce Média nešly importovat odkazy na soubory.
 • V řadě sestav jsme vyřešili problém, kdy jazykové nastavení (Collation) serveru neodpovídalo nastavení databáze DUELu.
 • Tisk faktur byl vyladěn i pro doklady, které přetékají na více stránek a někdy se nezobrazovala rekapitulační tabulka RPDP nebo patička dokladu.

ÚČETNICTVÍ

 • Byla upravena kontrola W229, která v ZaP upozorňuje na duplicitní VS, nyní zohledňuje i stavy, kdy v parametrech nejsou instituce vyplněny.

KANCELÁŘ

 • Do Přehledu ZP pro OSVČ za rok 2019 byla zapracována odpovídající výše minimálního vyměřovacího základu.
 • Do výpočtu pojistného v Přehledu pro ČSSZ za OSVČ byla zapracována nová sazba pojistného.
 • Ve výpočtu silniční daně byl opraven výpočet za vozidla, která byla pořízena v roce, za který se přiznání podává.
 • Pro potřeby Raiffeisen Bank byly do exportu cizoměnových převodních příkazů do formátu SEPA doplněny adresní informace příjemce.

MZDY

 • Načítání eNeschopenek ze souboru XML bylo rozšířeno i na případy, kdy obsah neodpovídá přesně dokumentaci. ČSSZ přiznala, že se jednalo o dočasnou chybu, která je aktuálně opravená, ale na naší straně jsme "pro jistotu" toto rozšíření ponechali.
 • Kontroly pro export přílohy k žádosti o dávku do souboru XML byly přizpůsobeny i "dlouhým" číslům bankovních účtů.
 • Ve správci sestav bylo opraveno volání exportu Přílohy k žádosti o dávku. Export pomocí operace v menu byl bez problémů.
 • Do Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti byla zapracována podpora zkrácených pracovních úvazků.
 • Účtování do deníku při uzávěrce mezd bylo ošetřeno pro případy, kdy nejsou pořízeny žádné mzdy.

SKLADY

 • Ve skladových dokladech bylo znovu zpřístupněno zadávání množství na 3 desetinná místa. Problém souvisel se zapracováním kalkulačky, nyní funguje oboje.
 • Defaultní plnění S, V a Z ve fakturaci a v příjemkách bylo upraveno tak, že pokud existuje vyplněná hodnota v druhu účtování, tato má vždycky přednost.
 • Do kasy bylo zapracováno pamatování šířky sloupců v pravém panelu.

Uživatelé předchozích verzí

POZOR! Nová verze je určena pouze pro majitele licence k programu DUEL 2020. Uživatelé starších verzí (15 a níže), kteří od nás nedostali tzv. Verifikační kódy, novou verzi instalovat NESMÍ. Bez verifikačních kódů by pracovali pouze v režimu Demoverze!

Instalace vzdálenou správou

Nabízíme možnost instalace update naším technikem pomocí služby Vzdálená správa. Princip a podrobnosti naleznete na speciální stránce Vzdálené správy.

 

 7. května 2020, Ing. Pavel Kuchár

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter