Úvodní strana » Aktuality » Archiv » Aktualizace programu DUEL 15.0.4

Aktualizace programu DUEL 15.0.4

Ilustrační obrázek
17.04.2019
DUEL
Do distribuce byl uvolněn update DUEL 15.0.4.10275 s dalšími změnami, doplněním a vylepšením.

Instalační soubory

 • Instalace programu DUEL 15.0.4.10275 je ke stažení zde.
 • Automatická aktualizace proběhne v programech verze DUEL 15.0.0 až 15.0.3 volbou Nápověda/Aktu­alizace programu. Program si sám najde a stáhne aktualizaci 15.0.4 a po ukončení běhu ji rovnou nainstaluje. Správně provedená aktualizace je indikovaná označením verze 15.0.4.10275 v záhlaví programu.

Dokončení aktualizace

POZOR! Po instalaci verze 15.0.4 musíte spustit operaci Dokončení aktualizace v agendě Zpracovávané firmy. Tato operace jde spustit nad všemi firmami najednou. Jak to udělat najdete v našem novém videu DUEL – Instalace update.

Změny zapracované do verze 15.0.4.10275 ke dni 17.04.2019 oproti verzi DUEL 15.0.3.10270

OBECNÉ

 • Byl opraven grafický problém, kdy za určitých okolností docházelo v dávce do ZaP k překreslení všech editačních polí formuláře stejným textem.
 • Na některých systémech dochází k opakovanému stahování již stažených oznámení. Nová verze zamezí ukládání duplicitních záznamů.
 • V pravé nápovědě byly aktualizovány texty a pracovní postupy pro DAP DPH, ELDP a pro Přehled OSVČ pro SSZ.
 • Načítání ročního kurzovního lístku ze stránek ČNB a následná aktualizace měn byly ošetřeny na případnou existenci prázdných řádků ve staženém souboru.

MZDY

 • Pro nově založené firmy (a pro firmy procházející upgrade z verze 14 nebo předchozí) bylo do distribuční podoby parametrů srážkové daně přidáno nastavení hranice pro příjmy, které nejsou DPP, platné od 1.5.2019.
 • Aby byly nové parametry srážkové daně nastavené i pro firmy procházející update (tedy z některé verzí 15.0.x), byla potřebná úprava promítnuta i do operace "Dokončení aktualizace".
 • Od 1. 6. 2019 vstupuje v platnost vládní nařízení, které do výpočtu exekučních srážek zavádí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Do nové verze (přesněji řečeno do operace "Dokončení aktualizace") jsme tedy zapracovali potřebné úpravy.

Změny zapracované do verze 15.0.3.10270 ke dni 06.03.2019 oproti verzi DUEL 15.0.2.10260

OBECNÉ

 • Do agend Adresář firem, Insolvence a Účetní výkazy jsme do rychlé nápovědy v pravém panelu přidali videonávody pro práci v agendě.
 • V rámci aktualizace programátorských nástrojů jsme zapracovali poslední verzi komponent DevExpress.

KANCELÁŘ

 • Do agendy Převodní příkazy byly doplněny tiskové sestavy Převodní příkaz (řazeno dle pořadí pořízení) a Seznam plateb (řazeno dle pořadí pořízení).
 • Průvodce operací Aktualizace stavů nespolehlivých plátců jsme doplnili o průvodní text.
 • Operace Načíst rozvahu a Načíst výkaz ZaZ dostupné v agendách DPPO a DPFO umožňují nově načíst pouze zaokrouhlené výkazy.
 • Struktury převodních příkazů ve formátu MultiCash nově respektují přísnější požadavky na jejich akceptování ze strany Oberbank.
 • V přehledu OSVČ pro ČSSZ jsme v rychlé nápovědě v pravém panelu aktualizovali pokyny k vyplnění a opravili číslo řádku v části D formuláře.

ÚČETNICTVÍ

 • Byly opraveny tiskové sestavy Účetního deníku se zůstatky, kde se u rozvažných účtů z důvodu rozdílného typu (za zadávané období v parametrech sestavy a aktuálního typu v účtovém rozvrhu) špatně napočítával zůstatek.
 • Opraveno neoprávněné zobrazování chybového hlášení po kontrole Účetního deníku a následného stisku klávesy F3.
 • V importu dat z programu Fakturoid do Závazků a pohledávek byl opraven přenos množství v cizí měně.
 • Vylepšený algoritmus, podle kterého je již v agendě Závazky a pohledávky počítáno, zda je doklad zaplacený či nikoliv, byl zapracován i do sestav patřící do těchto skupin "knihy faktur, platební kázeň, inventarizace závazků a pohledávek, stavy závazků a pohledávek k datu, stavy nevyrovnaných závazků, stavy nevyrovnaných pohledávek".
 • Operace "Proúčtování zálohových faktur" v agendě Závazky a pohledávky je nově imunní vůči rozdílnému nastavení collation mezi zpracovávanou databází s nastavení instance SQL Serveru.
 • Pro účely "přefakturace" mezi společníky ve sdružení jsme do agendy Pomocná evidence DPH doplnili sestavu Rychlá faktura a do agendy Zpracování DPH sestavu Sdružení - Záznamní povinnost - základní (výpočet podílu sdružení).

DAŇOVÁ EVIDENCE

 • Pro lepší přehlednost bylo upraveno zobrazování součtů v sestavě Druhy - Součty v Peněžním deníku.

MZDY

 • V případě pracovního poměru společníka a uplatnění srážkové daně bylo opraveno její zaokrouhlení.
 • V agendě Příprava mezd bylo opraveno zobrazení v pohledu Pouze seznam.
 • V agendě Měsíční mzdy byl opraven export Přehledu o platbě pojistného pro VZP tak, aby u vyměřovacího základu nebylo desetinné číslo.
 • Do formuláře "Příloha k žádosti o" se v nové verzi plní informace o pobírání důchodu z údaje Druh důchodu v Personalistice.
 • Sestavu Personální karta z agendy Personalistika jsme rozšířili o variabilní a konstantní symboly penzijního a životního pojištění.
 • Upravena XSD validace exportu ELDP ve formátu XML, a to tak, aby byla v souladu s požadavky ePortálu České správy sociálního zabezpečení.
 • Bylo opraveno zobrazení evidenčního listu DP včetně formuláře.
 • Hodnoty v polích Rok, Měsíc od a Měsíc do v agendě ELDP jsou nově striktně přebírány podle toho, jak byly zadány do operace Naplnění.

SKLADY

 • Do agendy Položky na skladě byl doplněn nový filtr Alternativní označení, který umožňuje snadno vyhledat položku podle EAN kódu zadaného na detailové záložce alternativní označení.
 • Položky na skladě, které nejsou aktivní, se nově nenabízí v souvisejících výklopných seznamech v položkách všech skladových dokladů. Pro případ, že je neaktivní položka do dokladu přenesena přímo ze zdrojové agendy, a ne výběrem z výklopného seznamu, program nově disponuje kontrolu "Položka je v agendě Položky na skladě nastavena jako neaktivní!", která se kontroluje při ukládání takové položky, respektive při uzavírání celého dokladu.
 • V exportu hlášení Intrastat bylo upraveno ukládání DIČ, která začínají nulou. Zároveň byl pro sloupce O (Celková hmotnost) a P (množství) rozšířen formát na 3 desetinná místa.
   

Změny zapracované do verze 15.0.2.10260 ke dni 08.02.2019 oproti verzi DUEL 15.0.0.10200

OBECNÉ

 • Bylo vylepšeno chování funkce "Zobrazení/ Rozlišovat pořízení" pro situace, kdy se operace "Přidat doklad" (Ctrl+N) pro pořízení nového záznamu volala z aktivní záložky RPDP.
 • Do programu byla zapojena operace "Dokončení aktualizace". Tuto operaci by měli nad všemi zpracovávanými firmami spustit všichni, kdo verzi 15.0.1 instalovali jako update původního DUELu 15.0.0.
 • Pro odesílání sestav e-mailem byla zapracována nová možnost využívající OLE objekt MS Outlook. Nastavení se provádí v okně Alt+Enter ve větvi "Odesílání e-mailů", volba se jmenuje "Microsoft Outlook".
 • Ukládání XML bylo upraveno tak, že při nevyplněném nastavení Alt+Enter respektuje cestu manuálně nastavenou.
  V tiskových sestavách SVZ, které obsahují čárové kódy, byl podpořen i formát EAN8, Barcode a Code128 (doposud jen EAN13).
 • Operace pro GDPR výmaz subjektů z adresáře firem a adresáře osob byly rozšířeny o vazební tabulku s informacemi z insolvenčního rejstříku.

ÚČETNICTVÍ a DAŇOVÁ EVIDENCE

 • V ZaP bylo opraveno nežádoucí přepisování popisu dokladu podle výchozího druhu nastaveného v parametrech.

KANCELÁŘ

 • Operace "Vyhledat firmu v ARES" v agendě Adresář firem nově ve variantě "Ověřit stávající firmu" rozlišuje mezi různými záznamy se shodnými IČO.
 • Byla rozvolněna práva pro zobrazení operací souvisejících s rejstříkem ARES. Nyní jsou přístupné i skupině "Běžní uživatelé".
 • Homebankingové formáty ABO, Citibank a MultiCash byly rozšířeny o přebírání doplňkových informací z elektronického výpisu do poznámky.

MAJETEK

 • Pro kumulované účtování dlouhodobého majetku byla vyřešena nekompatibilita zpracování na novějších verzích SQL serverů.

SKLADY

 • V katalogu bylo vyřešeno přepisování prodejních a normovaných jednotek.
 • Prakticky do všech operací přenášející doklady mezi skladovými agendami (např. přijaté objednávky do fakturace) byl pro lepší orientaci zapojen do zobrazovaných tabulek sloupec Popis.
 • V agendě reklamace byly opraveny názvy předdefinovaných filtrů.
 • Do exportu hlášení Intrastat bylo upraveno ukládání DIČ, která začínají nulou. Zároveň byl pro sloupce O (Celková hmotnost) a P (množství) rozšířen formát na 3 desetinná místa.
 • Do faktury tištěné na kase byl zapojen tisk VS z detailové záložky Platby.
 • Byl opraven upgrade oblíbených položek na kase do formátu odpovídajícího novým komponentám.

MZDY

 • Do verze 15.0.1. byly doplněny nové parametry sociálního pojištění s platností od 1. července 2019. Exporty Přehledů o výši pojistného na ČSSZ do XML a PDF s nimi začaly počítat už nyní. Verze 15.0.2. toto chování opravuje.
 • Oproti předpokladům nakonec nebyla schválena nová navrhovaná částka životního minima 3.790,- Kč a i od 1.1.2019 platí původní hodnota 3.410,- Kč. Správnou částku jsme nastavili pro nově zakládané firmy a do operace "Dokončení aktualizace" jsme zapracovali kód, který hodnotu životního minima zkontroluje a případně opraví.
 • V agendě Personalistika bylo aktualizováno PDF Prohlášení poplatníka, nyní vzor 26.
 • V sestavách "Osobní dotazník" v Personalistice bylo vyřešeno nekompatibilní zpracování tabulek z původního souboru v novém reportovacím aparátu.
 • V měsíčních mzdách byl v rekapitulaci podílu osob se ZTP zpřesněn výpočet počtu zaměstnanců.

Uživatelé předchozích verzí

POZOR! Pro instalaci verze 15.0 musíte mít zakoupen Upgrade 2019 na verzi DUEL 15 a musíte mít Verifikační kódy, jinak budete mít své firmy jen v režimu Demoverze!

Instalace vzdálenou správou

Nabízíme možnost instalace update naším technikem pomocí služby Vzdálená správa. Princip a podrobnosti naleznete na speciální stránce Vzdálené správy.

 

 17. dubna 2019, Ing. Pavel Kuchár

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter