Úvodní strana » Aktuality » Archiv » Aktualizovaný program DUEL 15.1

Aktualizovaný program DUEL 15.1

Ilustrační obrázek
29.07.2019
DUEL
Do distribuce jsme uvolnili DUEL 15.1.0.10285 s několika drobnými změnami a vylepšeními.

Jedná se o menší aktualizaci, která samozřejmě obsahuje všechny změny první verze 15.1.0.10280, ale oproti ní navíc přináší ještě další drobné opravy a nové funkce.

Instalační soubory

 • Instalaci programu DUEL 15.1.0.10285 proveďte podle návodu na upgrade:
   
 • Automatická aktualizace proběhne v programech do verze DUEL 15.0 volbou Nápověda/Aktu­alizace programu, ve verzi 15.1 si ji spusťte ručně. Program si sám najde a stáhne aktualizaci 15.1.0.10285 a po ukončení běhu ji rovnou nainstaluje. Správně provedená aktualizace je indikovaná označením verze 15.1.0.10285 v záhlaví programu. I v tomto případě doporučujeme postupovat podle návodu na upgrade.

Změny zapracované do verze 15.1.0.10285 ke dni 19.7.2019 oproti verzi DUEL 15.1.0.10280

OBECNÉ

 • Na domovské obrazovce bylo vyřešeno spouštění skriptů, které jsou zařazeny mezi oblíbené.
 • V aktualizaci 10285 byla opravena funkce třídění s přepínačem "Zohlednit pořízení", kdy za určitých okolností bylo při složeném třídění pořízení preferováno před ostatními třídicími údaji.
 • Verze 10285 přináší automaticky zobrazované zápatí se součty pro rychlé opisy vět z needitovatelných tabulek.
 • Byly opraveny nápočty ve stavovém řádku tabulky vazeb (součty, průměry) u číselných sloupců.
 • V Opisech vět z needitovatelných tabulek (např. z doprovodných záložek ve Zpracování DPH) bylo zapnuto automatické zobrazování součtů číselných sloupců.
 • Do operací pro přidávání oblíbených položek a naplánovaných úloh byla doplněna možnost přidávání také SQL skriptů z agendy Skripty bez nutnosti jejího otvírání.

ÚČETNICTVÍ

 • Dále byla zapracována podpora rozšířeného formátu ABO, kdy v rámci importu elektronického výpisu načítáme do poznámky i informace, které v základním rozsahu nejsou.
 • Ve verzi 10285 byla upravena procedura pracující s obdobím pro zpracování DPH, které následně vystupuje ve formuláři DAP DPH a sestavách záznamní povinnosti. I tato změna je zapracovaná do operace "Dokončení aktualizace", kterou je třeba spustit v případech, kdy byla instalovaná první verze 15.1.0.10280.
 • Do verze 10285 byla pro KB faktoring zapracována možnost použití i pro doklady v cizí měně. Pro uživatele, kteří již měli nainstalovanou předchozí verzi 15.1.0.10280, je potřebná úprava zapracovaná do operace "Dokončení aktualizace".
 • Ve verzi 10285 byly v evidenci ZaP vyměněny 4 sestavy platební kázně, nyní mají výpočet částek zbývajících k úhradě upraven tak, že připouští rozdíly v účtech mezi předpisy a úhradami.
 • Při importu dat z Fakturoidu se u přenášené adresy doplňuje také stát, pokud je již pořízen v číselníku států.
  Sestavy Účetního deníku za období se zůstatky s rozsahem účtů byla byly ošetřeny pro případ, že SQL server a databáze firmy mají rozdílené znakové sady (například při obnově dat ze zálohy, která vnikla na jinak nastaveném serveru).
 • Sestava Obratové předvahy byla upravena tak, aby matematicky vycházelo porovnání rozvahových a výsledkových účtů pro následnou snazší kontrolu.
 • V sestavě Zahajovací rozvahy bylo opraveno zobrazování správného datumu pro případy, kdy ještě nebyla provedena účetní závěrka.
 • Sestavy Bankovní výpisy z Účetního deníku nově respektují povahu účtu pro znaménko počátečního stavu.

MZDY

 • V sestavách přepočteného počtu zaměstnanců bylo opravené napočítávání hodin nepřítomností (za rodičovskou a svátky).

Změny zapracované do verze 15.1.0.10280 ke dni 1.7.2019 oproti verzi DUEL 15.0.4.10275

OBECNÉ

 • V nové verzi bylo vyřešeno porušování rozsahu licence pomocí technologií terminálových serverů, RDP, RemoteApp apod. Registrace nyní rozlišuje mezi přímým "desktopovým" přístupem a přístupem uživatele vzdálené plochy Windows. V této souvislosti byl upraven také design a funkčnost registračního okna programu. Při využívání "vzdáleného" přístupu bude po instalaci nové verze nutné u registrace jednotlivých modulů nahradit oprávněný počítač účtem (jménem) oprávněného uživatele. Pro "desktopové" přístupy se nic nemění.
 • Změny prodělal také systém oznámení, kromě grafické formy záhlaví byla pro lepší pochopení upravena také textace tlačítek a umožněn tisk oznámení. Zároveň bylo zajištěno neukládání duplicitních oznámení.
 • Do nové verze programu byly aktualizovány komponenty DevExpress na nejnovější vydání.
 • V souvislosti s novými grafickými komponentami byl upraven i proces prvního spuštění (zobrazení) agendy - zejména na serverových operačních systémech trval zbytečně dlouho.
 • Pro možnost definování a ukládání různých třídění byl do nové verze na záložku "Zobrazení" zapracován editor třídění. Připravená třídění lze potom snadno vyvolat z menu nebo z pravé složky "Agenda".
 • Do všech polí, kam je zadáván kurz měny, byla zapracována funkčnost umožňující vybrat kurz měny dle data - stačí na místo kurzu zadat příslušné datum a z historie v číselníku měn bude načten odpovídající kurz.
 • V tabulkách, které jsou standardně needitovatelné (v tzv. SQL gridech), byla vyřešena možnost editace vybraného sloupce. Toho bylo využito na několika místech, kde lze přímo upravit zobrazené hodnoty (např. při částečném vyřizování objednávek do fakturace). Editovatelné sloupce lze rozpoznat podle záhlaví nadepsaného tučným písmem.
 • V needitovatelných tabulkách (tzv. SQL gridech) zobrazovaných v rámci průvodců některými operacemi byla vyřešena a podpořena možnost udržení vybraných (zaškrtnutých) záznamů i při změně třídění nebo při zapnutí doplňkových filtrů.
 • Pro sestavy, které mají interně nastaven přednostní tisk pouze aktuálního záznamu, bylo zajištěno přebírání tohoto nastavení i v případech, kdy jsou nastaveny jako první oblíbené a použije se rychlý tisk Ctrl+Shift+P.
 • Ve správci sestav (na záložce Seznam sestav) nyní tlačítko pro nastavení oblíbených funguje jako přepínač - jeho pomocí lze sestavu do oblíbených přidat i z nich odebrat.
 • Nyní lze sestavu zařadit jako oblíbenou (popř. z oblíbených odebrat) i přímo z okna s náhledem.
 • Menu ve správci sestav a v náhledu sestav bylo rozšířeno o přepínací tlačítko, kterým se nastavuje, zda chceme černobílý nebo barevný tisk.
 • Ukládání sestav do PDF bylo doplněno o přepočet dle aktuálních parametrů sestavy i bez toho, aby byl generován náhled.
 • V ukládání sestav do PDF z jejich náhledu byly podpořeny i názvy obsahující tečku (doposud se název za tečkou ignoroval a doplnil příponou PDF).
 • Pro export sestav do PDF byla rozšířena skupina zástupných řetězců, které budou při generování výsledného souboru přeloženy na odpovídající hodnoty. Zároveň byla podpořena možnost uvést do názvu sestav pro export (Alt+Enter) i cestu, kam bude výsledný soubor uložen.
 • Pro odesílání sestav e-mailem byla zapracována podpora vlastního textu zprávy s možností používání zástupných textů, které budou nahrazeny např. číslem faktury. V případě opakovaně používaných textů je lze dokonce přidat do definice sestavy a tak budou předvyplňovány automaticky.
 • Vzhledem k tomu, že při odesílání emailové zprávy prostřednictvím 64bit verze aplikace Outlook může dojít k neočekávaným problémům (známý stav přiznaný i Microsoftem), byla do programu DUEL zapracována detekce e-mailového klienta a v problematických případech se zobrazuje doporučení používat Outlook verze 32 bit nebo nastavit odesílání emailů přes SMTP.
 • Na záložkách "Vazby" bylo zapojeno pamatování pozice kurzoru i po přepnutí mezi různými otevřenými agendami a následném automatickém obnovení (refresh).
 • V celém programu byly stávající "Pohledy" přejmenovány na "Rozložení". Kromě toho, že toto slovo lépe vystihuje příslušnou funkci, tak do příštích verzí plánujeme pod "Pohledy" sdružit několik nastavení - rozložení, třídění, filtry, barvy...
 • Mezi nástroje na záložce Nápověda byl přidán SQL Server Configuration Manager pro SQL 2017.
 • Obnova uživatelů ze záloh byla ošetřena proti možným duplicitám, kdy jednotlivé záznamy mají sice různé vnitřní identifikátory (UID), ale stejné přihlašovací jméno (LOGIN). Nyní je kontrolováno i toto a záznamy s duplicitním LOGIN se nepřihrají.
 • Jednořádková nápověda k jednotlivým údajům byla na řadě míst vylepšena nebo zpřesněna. Podobně byla v pravém panelu upravena i rychlá nápověda k některým agendám.
 • Tak jako v každé verzi, i do této aktualizace jsme ve "velké" v nápovědě doplnili a vylepšili řadu témat..

KANCELÁŘ

 • Do faktur, na kterých jsou odečítány zálohy, bylo doplněno datum přijetí platby tak, aby takový doklad splňoval náležitosti souhrnného daňového dokladu ve variantě jedno zdanitelné plnění a více přijatých plateb, ze kterých sice byla přiznána daň, ale nebyly vystaveny samostatné daňové doklady.

 • Pro účtování zaokrouhlení faktur byla do parametrů firmy přidána možnost zadat příslušný druh účtování. V případě vyplnění bude při účtování do účetního deníku vygenerován samostatný řádek s odpovídající kontací. Pokud druh vyplněn není, bude částka zaokrouhlení zahrnuta do hlavní souvztažnosti.

 • Pro faktury, které mají položky vystavené v cenách s daní, byl ve všech tiskových sestavách aktualizován text uvádějící, podle jakého paragrafu zákona o DPH je daň počítána.

 • Do sestav z agendy fakturace, kde se tisknou adresy dodavatele, odběratele a příjemce, byl pro fakturaci do zahraničí zapojen tisk státu i pro odběratele.

 • Do objednávek bylo přidáno samostatné pole pro termín dodání v podobě data. Původní textový údaj ale zůstal zachován a tak lze využít obou - konkrétní datum a nebo textový popis.

 • Aktualizace ročních kurzů byla ošetřena proti nekorektním podobám TXT souborů kurzových lístků ČNB, které někdy obsahovaly prázdné řádky.

 • Do formátu w1se byla pro export převodních příkazů zapracována podpora cizích měn.

 • Pokud někdo používá více ABO formátů homebankingu, bylo vypuštěno sdílení čísla klienta mezi jejich nastaveními.

 • V agendě homebankingu byly formáty GE Money přejmenovány na aktuální Moneta.

 • Do číselníku bank byly přidány tři nové (8190, 8198 a 8199) tak, aby byl aktuálně kompletní.

 • V evidenci pošty byla přidána možnost tisku druhé strany podacího lístku.

 • Tisková sestava pro souhrnné vyúčtování pracovní cesty byla upravena tak, aby se zaokrouhlovaly jednotlivé jízdy a ne až jejich součet.

 • Do agendy Silniční daň byla přidána sestava pro rozpis záloh na příští období i datem splatnosti.

 • Export DPPO do XML byl upraven tak, aby se pro nulové hodnoty neukládala nula, ale prázdná hodnota. Díky tomu se na portále již nezobrazují (propustné) chyby.

 • V sestavách DPFO a DPPO byl opraven tisk kódu podepisující osoby tak, aby odpovídal oficiálním kódům a ne interním hodnotám položek seznamu.

 • V agendách DPFO a DPPO byly připraveny sestavy s rozpisem záloh na příští zdaňovací období.

 • V přehledu OSVČ pro ČSSZ byl opraven výpočet řádku 41 při dosažení maximálního vyměřovacího základu, přesněji řečeno byla upravena hranice maximální zálohy na DP od roku 2019.

 • Do sestavy "Najdi doklad" v číselníku dokladů byla doplněna kontrola také na agendu "Neúčetní platby".

ÚČETNICTVÍ, ANALÝZY a DAŇOVÁ EVIDENCE

 • Do celého programu byla promítnuta novela zákona o DPH, která mění způsob výpočtu DPH od částky včetně daně. Do parametrů "Sazby DPH" (číselník otevřeme pomocí Crtl+G nebo nalezneme v parametrech firmy v sekci "Daň z přidané hodnoty") byl přidán parametr, zda DPH shora počítat koeficientem (postaru) nebo rozdílem částek (dle aktuálního znění §37 písm. b). Přechodné období končí 30.9., nejpozději od 1.10. tedy musí být nastaveny parametry nové. Aktualizace založí potřebný záznam právě s datem 1.10.2019, pokud chceme nový výpočet používat dříve, upravíme v sazbách DPH "Datum od" dle potřeby.

 • Do ZaP byla přidána zcela nová operace, pomocí které lze jeden "vzorový" doklad periodicky rozkopírovat do příštího období. Parametry pro opakování lze nastavit velmi variabilně - měsíčně, týdně, ve vybraných dnech a pod. Díky této operaci lze snadno zadat různé periodické platby jako např. splátky leasingu nebo předpis nájmu.

 • Pro hromadnou platbu ZaP v cizí měně bylo podpořeno zadání kurzu na 4 desetinná místa tak, jak to doposud umožňovala pouze jednotlivá platba Ctrl+2.

 • Do operace pro přecenění ZaP k datu byla zapracována kontrola na to, zda za dotčené období neexistují nějaké nezaúčtované doklady v bankovních výpisech nebo pokladně. Před provedením operace doporučujeme tyto doklady nejprve zaúčtovat.

 • Operace pro kopie dokladů v ZaP byla upravena tak, aby údaje "Vytvořeno" a "Opraveno" obsahovaly nejenom datum, ale i časovou složku okamžiku spuštění.

 • V bankovních výpisech byl na záložce Stavy kompletně přepracován výpočet obratů i stavů. Nyní je podpořen i způsob práce, kdy je pořízeno (ale nezaúčtováno) více bankovních výpisů, s různými čísly nebo na různých dokladových řadách. V takovém případě nyní v seznamu vystoupí více řádků s postupně napočítávanými PS i KS.

 • Do bankovních výpisů byla zapracována zcela nová operace, která umožní jednou platbou z výpisu uhradit více dokladů ze ZaP. Tuto operaci využijeme např. při příchozích kumulovaných platbách více faktur nebo bezhotovostních plateb kartami na maloobchodní kase.

 • V agendě bankovní výpisy nyní nalezneme novou operaci pro dodatečné párování BV na ZaP. Tuto funkčnost využijeme např. v případech, kdy nejprve naimportujeme elektronický výpis a až později jsou do ZaP dopořízené příslušné faktury. Po spuštění operace budou ZaP dohledány a spárovány "dodatečně". Již dříve spárované položky zůstanou nedotčené.

 • V bankovních výpisech byla po zadání VS, který neexistuje v ZaP, zapojena funkčnost vracející kurzor zpět pro možnou opravu. Až teprve při druhém potvrzení klávesou Enter se kurzor posune na další údaj. Pokud jsme zadali existující VS, kurzor se samozřejmě nevrací a postupuje ihned dále.

 • Při importu elektronických bankovních výpisů (homebanking) jsou nyní ze souboru načítány i další doplňující informace (např. číslo protiúčtu nebo název plátce), které jsou s návodnými prefixy ukládány do poznámky.

 • V sestavě opisující zaúčtování bankovního výpisu byl upraven výpočet rozdílu - nyní zohledňuje i případné cizí měny.

 • Podobně jako v bankovních výpisech, bylo i do pokladny při zadání hodnoty variabilního symbolu neexistujícího v ZaP zapracováno vracení kurzoru zpět na VS pro jeho snadnou opravu.

 • Do Zpracování DPH byl zapracován nový vzor daňového přiznání k DPH č. 21.

 • Vzhledem k novele DPH, tzv. daňovému balíčku, byla do všech procedur pro uskutečněná plnění pro zpracování KH zapracována podpora tzv. "časového posunu". V praxi to znamená, že v některých případech lze neodvedenou daň přiznat v rámci řádného podání až v některém z příštích zdaňovacích období. Správce daně samozřejmě může i tak vyměřit penále, ale plátce není nucen podávat dodatečné DAP a následné KH. Na principu zpracování DPH se nic nemění, rozhodující je stále Datum DPH, ale pokud je vyplněné Datum UZP, bude v KH (v sekcích A1 - A4) přednostně vystupovat Datum UZP i když může být "staré".

 • Do nastavení číselníku skupin DPH byla v souvislosti s novelou zákona o DPH pro údaj "Skupina 5" zapracována varianta "Nedobytné pohledávky §46-46g". Pomocí ní budou do kontrolního hlášení příslušné doklady správně identifikovány do sekcí A4 a B2. Zároveň s tím byly do číselníku přidány dva nové záznamy se zkratkami "NEPV-" a "NEPD-" odpovídající zadání opravy daně z nedobytných pohledávek z pohledu věřitele a dlužníka.

 • V sestavách kontrolního hlášení pro sekce A5 a B3 jsou nyní záznamy tříděny primárně podle data DPH, poté podle označení dokladu.

 • Do sestav záznamní povinnosti byla doplněna informace o tom, do jaké sekce kontrolního hlášení daný doklad spadá.

 • Účetní závěrka byla doplněna o kontrolu, zda se v bankovních výpisech nebo pokladně nenalézají záznamy, které by svým datem spadaly do uzavíraného období.

 • V distribuční podobě účtového rozvrhu (používané pro zakládání nových firem) byly provedené úpravy nastavení daňové uznatelnosti některých nákladových účtů.

MAJETEK

 • Pro majetky, u kterých již započaly daňové odpisy, byla zapracována kontrola na nežádoucí změnu způsobu odepisování nebo odpisové skupiny.

 • Pro majetky, které doposud odepisovány nebyly, byla po změně způsobu odepisování vylepšena implicitní hodnota pro odpisovou skupinu.

 • Do dlouhodobého majetku byla zapracována kontrola, která neumožňuje zadat aktuálně neexistující odpisovou skupinu.

 • Mezi tiskové sestavy dlouhodobého majetku byla přidána nová kontrolní, která i pro daňově zcela odepsaný majetek zobrazí případné následné účetní odpisy a obráceně - i pro kompletně účetně odepsaný majetek zobrazí aktuální daňový odpis. Díky tomu lze lépe kontrolovat aktuální i příští období.

 • Součty v sestavách porovnávající daňové a účetní odpisy byly rozšířeny tak, aby se zobrazily až na úroveň desetimilionů.

MZDY

 • Do programu byly zapracovány úpravy, které souvisí se zrušením karenční doby od 1.7.2019.

 • Do parametrů sociálního pojištění byl doplněn řádek s novým nastavením sazby platným od 1.7.2019.

 • Distribuční podoba parametrů pro srážkovou daň byla pro příjmy, které nejsou DPP, doplněna o novou hodnotu rozhodného příjmu platnou od 1.5.2019. Stejně tak byly upravené příslušné aktualizační procedury, aby po instalaci nové verze nebylo nutné je doplňovat ručně.

 • Při výběru zaměstnance, kterému chceme zpracovat měsíční mzdu, je v případě souběhu doplněna identifikace "H" nebo "V" podle toho, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší poměr.

 • Do podrobných výplatních pásek byla doplněna informace o úpravě základu daně při souběhu příjmů.

 • I do stručných výplatních pásek byly přidány informace o příspěvcích zaměstnavatele na životní pojištění a penzijní připojištění.

 • Parametr pro výběr pojišťovny pro tiskovou sestavu "ZP - Přehled vyměřovacích základů" byl přepracován na variantu umožňující výběr více pojišťoven ze seznamu.

 • Do měsíčních mezd byla přidána sestava s přehledem uplatněných insolvencí, sražených částek, variabilních symbolů a cílových bankovních účtů.

 • Do měsíčních mezd byly přidány dvě nové sestavy počítající průměrnou měsíční mzdu - podle kategorií a podle zaměstnanců, která je připravena i na souběh více pracovních poměrů.

 • S účinností od 1.6.2019 byl upraven výpočet exekučních srážek, nyní se při výpočtu používá dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.

 • V insolvencích byla podpořena situace, kdy zaměstnavatel sice insolvenci evidovat má (a tím pádem např. ukončit exekuce), ale zatím nemá nic srážet ani deponovat. Řešením je nastavit způsob provedení na "Srážka z mezd - jiná výše" a částku na nulu.

 • Pro účtování pohledávek za zaměstnanci byla upravena výchozí nastavená souvztažnost na 335/331 pro zaměstnance a 355/366 pro společníky.

 • Pro přenos záloh na mzdu do ZaP byla zapracována podpora rozlišení mezi zaměstnanci a společníky. Aktualizace doplní potřebné nastavení, které ovšem lze v případě potřeby upravit.

 • Mzdové listy doposud obsahovaly zdravotní a sociální pojištění samostatně, nyní do nich byl zapracován i jejich součet - tzv. povinné pojistné.

 • Pro sestavu podrobných mzdových listů byl zapojen parametr, za který rok je chceme zpracovat.

 • V rychlé nápovědě pro ELDO byl aktualizován internetový odkaz na PDF pokyny k vyplnění.

 • Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) byl doplněn a upraven dle aktuálních maximálních požadavků. Zároveň byly vypuštěny další (nyní zbytečné) varianty tohoto tiskopisu.

 • Do zápočtových listů byla doplněna kompletní adresa zaměstnavatele a zapracována podpora tisku razítka z parametrů firmy.

 • V sestavě Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti bylo matematické zaokrouhlení průměrného výdělku změněno na zaokrouhlení na celé koruny nahoru.

 • Do Potvrzení o příjmech pro žádost o sociální dávky byl doplněn sloupec Čistá mzda - náhrada za DPN.

 • Do sestav přepočteného počtu zaměstnanců byl doplněn popis s informací, odkud je čerpán fond pracovní doby.

SKLADY A MALOOBCHOD

 • Do agendy položek na skladě byly přidány 4 nové sestavy, pomocí kterých lze sledovat prodejnost vybraných (filtrovaných) položek za zadané období.

 • Pro sestavy inventur v položkách na skladě bylo umožněno parametricky nastavit, za které sklady chceme tiskovou sestavu zpracovat.

 • Do položek na skladě byl přidán filtr odhalující duplicitní položky, které mohly vzniknout např. nesprávným importem dat.

 • Všechny sestavy položek na skladě byly upraveny tak, aby reagovaly na nastavené vstupní (pevné) filtry.

 • Přenos přijatých faktur, které jsou evidovány s příjemkou, do účetního deníku, byl připraven na hromadné účtování i pro doklady, které v položkách obsahují kombinace různých sazeb DPH.

 • Podobně jako pro kancelářskou fakturaci byla i pro fakturaci skladovou přidána do parametrů firmy možnost zadat účet, na který má být účtována položka zaokrouhlení. Pokud účet vyplněn není, bude částka zaokrouhlení zahrnuta do hlavní souvztažnosti.

 • Kopie faktur nyní generuje postfix podle aktuálního nastavení v číselníku dokladů.

 • Operace Sleva ve fakturaci za určitých okolností zdvojovala text popisu, v nové verzi opraveno.

 • Ve všech sestavách - fakturách ve skladu byly aktualizovány texty, podle jakého paragrafu zákona o DPH je vypočtena daň "shora".

 • Podobně jako v evidenci pošty i ve skladové fakturaci bylo umožněno vytisknout 2. stranu podacího lístku.

 • Do položek inventury byla zapracována funkčnost zpětně počítající cenu za jednotku při zadání celkového ocenění položky. Pokud této funkce chceme využít, zadáme cenu za MJ nulovou a vyplníme až cenu celkem.

 • Pro položky, u kterých jsou evidovány výrobní čísla nebo šarže, bylo podpořeno zadávání inventur pomocí čteček čárových kódů. Nyní program správně vyplní evidované množství odpovídající dané šarži a nepřebírá stav položky z PNS.

 • Pro manuální zadávání položek do inventury byla zapracována kontrola na případné vícenásobné zadání. Tato kontrola správně rozliší nejen duplicitní položky, ale v případě evidence výrobních čísel nebo šarží i duplicity v tomto členění.

 • Do hlaviček nabídek byl přidán údaj pro přesné datum dodání. 

 • V položkách nabídek byl výklopný seznam pro cenu rozšířen o ceny z poslední předchozí nabídky (odběrateli, bez slev, po slevách). Lze tak snadno cenu zopakovat nebo se lépe rozhodnout pro cenu novou.

 • Do nabídek byly přidány dvě sestavy, které pro uváděné ceny zobrazují zadané slevy (%, Kč nebo ks) a procentuální slevy vůči základní prodejní ceně.

 • Do položek objednávek přijatých a objednávek vystavených byly přidány údaje pro datum dodání a textový termín dodání.

 • Přenos vystavených objednávek do příjemek byl vylepšen o doplnění případně chybějícího bankovního účtu a nastavení se na nově vzniklý doklad.

 • U několika sestav skladových pohybů (nákupy a prodeje) bylo upraveno připojování dokladů ze skladové fakturace tak, aby nedocházelo k duplikování informací.

 • Do položek výrobních listů byl přidán nový údaj "Trvání výroby", pomocí kterého lze sledovat čas jednotlivých operací a ve výsledku i celkovou doby výroby.

 • V agendě "Výrobní listy" byla v operaci Kopie zohledněna práce s novým údajem "Trvání výroby".

 • Operace pro přepočet cen ve výrobních listech nyní již nemění ocenění položek, které nemají vazbu na sklad nebo mají v číselníku druhů nastaveno, že nemají generovat pohyby (služby, práce...).

 • Do číselníku dokladů byla přidána vazba na agendu Reklamace.

 • V sestavách pro potvrzení a odeslání reklamace a v reklamačním protokolu bylo zapracováno datum nákupu namísto data pořízení reklamace.

 • Na kase byl vyřešen problém duplicitního nabízení položek v případech, kdy jsme měli nastaveno hledání i v alternativních katalogových názvech.

 • Do účtenek na kase byla pro dobropisované položky zapracována informace o tom, ke kterému původnímu dokladu se váží.

 • Stejně jako pro faktury, i pro účtenky byl aktualizován text uvádějící podle jakého paragrafu zákona o DPH je vypočtena daň "shora".

 • I pro rychlý tisk na kase byl podpořen tisk na tiskárně, která je u zvolené sestavy nastavená "natvrdo" jako výchozí. Doposud se tisklo vždy na tiskárně, která byla přidělená ke kase.

 • Při zapnutém zvětšení a přepínání mezi různými kasami byly vyřešeny grafické nedostatky na tlačítkách pro platby a na oblíbených záložkách.

 • Do seznamu e-shopů bylo zapracováno nastavení, zda načtené objednávky automaticky přenášet i do "cílových" přijatých objednávek, nebo je ponechat pouze v agendě objednávek z e-shopu.

Uživatelé předchozích verzí

POZOR!

Nová verze je určena pouze pro majitele licence k programu DUEL verze 15.0 nebo 15.1. Uživatelé starších verzí (14 a níže), kteří od nás nedostali tzv. Verifikační kódy, novou verzi instalovat NESMÍ. Bez verifikačních kódů by pracovali pouze v režimu Demoverze!

Instalace vzdálenou správou

Nabízíme možnost instalace update naším technikem pomocí služby Vzdálená správa. Princip a podrobnosti naleznete na speciální stránce Vzdálené správy.

 

 29. července 2019, Ing. Pavel Kuchár

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter