Ježek / Novinky a aktuality / Prominutí DPH u záloh na energie v praxi

Novinky a aktuality

Legislativa, DUEL, STEREO, Homepage

Prominutí DPH u záloh na energie v praxi

10. 11.2021

Jak vyplnit tabulku DPH v listopadu a prosinci 2021 v našich programech?

V období ode dne 1. 11. 2021 do dne 31. 12. 2021 promíjí Ministerstvo financí daň z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu. Příslušné rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“) je zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 ze dne 20. října 2021.

Metodiku k praktické aplikaci Rozhodnutí ve vztahu k DPH naleznete ve zprávě GFŘ na této stránce.

Vystavování dokladů

 • V případě dodání elektřiny nebo plynu (dle § 13 odst. 1 zákona o DPH), je plátce povinen vystavit daňový doklad bez uvedení sazby daně a výše daně pro rozhodné období, případně s uvedením sazby daně 0 % a výše daně 0.
 • U daňových dokladů vystavených před 1. 11. 2021, u kterých je daň na dokladu uvedena (platební kalendáře), ale nelze výše uvedený postup uplatnit. Daňové doklady tak zůstávají platné i v období, za které je daň prominuta. Pro rozhodné období budou považovány pouze za předpis k úhradě, u kterého na druhé straně nelze uplatnit nárok na odpočet daně. Přijaté úplaty v rozhodném období se v plné výši zahrnují do základu daně dle zákona o DPH.
 • Pokud plátce na daňovém dokladu vystaveném v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 uvede daň na výstupu, jež je tímto Rozhodnutím prominuta, podle § 108 odst. 4 písm. f) zákona o DPH je povinen tuto daň přiznat, přičemž příjemce si nemůže uplatnit nárok na odpočet daně. Plátce je poté povinen postupovat podle § 43 zákona o DPH a přiznanou daň opravit.
 • V případě aplikace režimu přenosu daňové povinnosti poskytovatel plnění při vystavování daňových dokladů postupuje standardním způsobem.

Jak postupovat v programech STEREO a DUEL

1. Tabulka DPH u dodavatele

 • Datum uskutečněného zdanitelného plnění vyplníme dle metodiky GFŘ.
 • Pro vyplnění skupiny DPH jsou v zásadě možné dvě varianty:

  • V číselníku skupin DPH rozšířit u použité skupiny (pravděpodobně U) řádky přiznání 001 a 002 o řádek 026, díky čemuž hodnoty záloh zadané v nulové sazbě vystoupí v DAP na tomto řádku. 
   Výhodou je, že nemusíme u zadaných dokladů měnit Skupinu DPH, nevýhodou potom riziko, že na řádku 026 budou vykázány i (obvykle nesprávně zadané) hodnoty uvedené v nulové sazbě u jiných dokladů, které doposud na řádku 026 nevystupovaly.

  • U dotčených dokladů změnit Skupinu DPH na U26.
   Výhodou je, že nemusíme měnit nastavení číselníku, na druhou stranu pak může být obtížnější tyto doklady vyhledat, bude ztížena kontrola duplicit a tyto doklady nám budou vystupovat v jiné části záznamní povinnosti. 

 • U fakturovaného plnění, u kterého je prominuto DPH, vyplníme částku do 0% sazby ve výši, která odpovídá záloze včetně daně.
  Výše DPH bude 0.

 • Případná další současně fakturovaná plnění (u kterých k prominutí nedochází) např. zálohu na vodu, nájemné apod. vyplníme běžným způsobem.

2. Tabulka DPH u odběratele

 • Datum uskutečněného zdanitelného plnění vyplníme dle metodiky GFŘ.
 • V základních případech, kdy na vstupu plnění s prominutou daní nikde nevykazujeme, vybereme z číselníku Skupin DPH standardní plnění P a do 0% sazby uvedeme výši zálohy vč. DPH.
 • V případě dokladu v režimu přenesení daňové povinnosti budeme na výstupu přiznávat plnění s prominutou daní na řádku 026. Proto v číselníku Skupin DPH najdeme RPDP-O a k řádkům DAP DPH 010, 011, 043 a 044 doplníme řádek 026.
  Tuto skupinu pak použijeme v dokladu.
  Na výstupu se plnění s prominutou daní nikde nevykazují.

V kontrolním hlášení se údaje o dodáních, u kterých dojde k prominutí daně na základě výše uvedeného Rozhodnutí, neuvádí.

UPOZORNĚNÍ: Uvedené postupy se týkají evidence předpisů měsíční zálohy za měsíce 11 a 12 roku 2021, nikoliv vyúčtování! Problematika zdanění vyúčtování je poměrně komplikovaná, při nedoplatku velmi záleží na datu vyúčtování (DUZP), při přeplatku na datech plateb, které k přeplatku vedly. Před zadáním vyúčtování doporučujeme se s problematikou důkladně seznámit.

10.  listopadu  2021
Mgr. Pavel Löffler
Autor
Zpět na přehled