Výkazy - Účetní

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Výkazy - Účetní   |   (Mapa modulu Účetnictví)

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_vykazy.png

Agenda Účetní výkazy slouží ke zpracování a tisku oficiálních tiskopisů, které jsou povinnou přílohou roční účetní závěrky - Výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty nebo CashFlow. Díky možnosti kopírování předloh a následné editaci kopie výkazu lze nejenom upravit algoritmy nebo texty dle potřeby ale i vytvořit vlastní výkaz. Tyto sestavy jsou upraveny tak, aby při exportu do PDF vznikly dostatečně malé soubory, které vyhoví velikostním omezením při zveřejňování  uzávěrky na obchodní rejstřík. Podmínkou je nastavení exportu do PDF s kódováním ANSI,

Upozornění Originální výkazy nelze uživatelsky upravovat. Operací Kopie musíme vytvořit "klon" originálu, který je možné upravovat.

Výkazy - finanční analýzy

Výkazy finanční analýzy (likvidita, solventnost, rentabilita, Altmanův z-index ...) pro komplexní zhodnocení firmy jsou v agendě s názvem Výkazy - Analýzy.

Obsah stránky:

Princip zpracování účetních výkazů

Na záložce Algoritmy jsou v jednotlivých řádcích buňky, ve kterých je text nebo číslo nebo vzorec, který přebírá a zpracovává hodnoty z účetnictví nebo pracuje s číselným označením řádku a přebírá a zpracovává číslo z nějakého jiného řádku. Optimální postup při zapracování výkazu je tento:

 1. Vybereme požadovaný výkaz.

 2. Zadáme, případně zkontrolujeme Zpracovávané období a Zaokrouhlení.

 3. Spustíme operaci Přepočet.

 4. Pokud potřebujeme historii, operací Načíst historii (Ctrl+5) zvolíme příslušné období.

 5. V tiskové sestavě (Ctrl+P) zkontrolujeme hodnoty.

 6. Je-li vše v pořádku, uložíme aktuální vypočítané hodnoty operací Uložit do historie (Ctrl+4) pro budoucí použití.

Formulář a popis údajů

 
D_Vykazy_ucetni_formular.png
D_Vykazy_ucetni_zalozky.png

Výkaz...

Identifikace - název účetního výkazu, typ, pohled a odpovídající tisková sestava.

Zpracovávané období...

Období, za které je výkaz zpracován a způsob zaokrouhlení. Tato informace se ukládá společně s historií výkazu.

Nastavení...

Doplňková nastavení účetního výkazu.

Přepočet...

Tlačítko Přepočet slouží ke spuštění nového výpočtu po změně zpracovávaného období nebo úpravě algoritmů.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

D_Vykazy_ucetni_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam účetních výkazů

Seznam existujících výkazů. V tabulkové podobě jsou zobrazené údaje o výkazech dodaných autorskou firmou i vlastních kopiích s vyznačením za jaké období jsou ve výkazu spočteny hodnoty.

2. Algoritmy a výsledky

V této tabulce jsou vlastní řádky každého výkazu s jejich označením pro tisk, s příslušnými algoritmy a s výsledky, které výkaz zobrazí za zadané období. Pro každý řádek je zde příznak, zda se tiskne a exportuje do XML (včetně určení na jaký řádek XML). Další možností je definice barvy každého řádku. Obarvením (například různou sytostí) můžeme zpřehlednit výkaz nebo ho rozčlenit na logické sekce, například. podle papírové předlohy.

Pro zjištění účetních stavů a obratů jsou připraveny následující funkce:                                             

Jako argument xxx může být uvedený jeden konkrétní účet, seznam účtů oddělených čárkami nebo interval účtů, kde první a poslední účty intervalu jsou odděleny dvěma tečkami. Uvozovky jsou povinné. Příklad:

Upozornění! Pro korektní výpočet musí algoritmus začínat znakem "=" (rovnítko).

Všechny funkce pracují s daty za zvolené období, počáteční stav, obrat i koncový stav vychází z datumů zadaných v sekci Zpracovávané období. Při výpočtu respektují všechny funkce nastavení typu účtu v účtovém rozvrhu, pro obecně rozvažné účty (R) se jejich skutečná povaha (aktivní nebo pasivní) bere podle koncového stavu v období.

3. Dokumenty

Na záložce Dokumenty lze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu, například vyexportovanou PDF verzi příslušného výkazu. Takto zde můžeme ukládat i historii tiskových výstupů.

4. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

D_Vykazy_ucetni_O1.pngD_Vykazy_ucetni_O2.pngD_Vykazy_ucetni_O3.pngD_Vykazy_ucetni_O4.pngD_Vykazy_ucetni_O5.pngD_Vykazy_ucetni_O6.pngD_Vykazy_ucetni_O7.pngD_Vykazy_ucetni_O8.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

 1. Jak upravit algoritmy výkazu.

 2. Jak chránit algoritmy.

 3. Jak uchovat výsledky výkazu.

 4. Jak pracovat se sloupcem Minule.

 5. Nesoulad výkazů – příčiny a jejich odstranění.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy dodávané autorskou firmou odpovídají strukturou a názvem výchozím dodávaným výkazům. Tyto sestavy jsou upraveny tak, aby při exportu do PDF vznikly dostatečně malé soubory, které vyhoví velikostním omezením při zveřejňování  uzávěrky na obchodní rejstřík. Podmínkou je nastavení exportu do PDF s kódováním ANSI,

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Účtový rozvrh, Účetní deník, Výkazy - Analýzy

toppage.gif Začátek stránky