Úvodní strana » Aktuality » Aktualizovaný program DUEL 16.0.3

Aktualizovaný program DUEL 16.0.3

Ilustrační obrázek
27.04.2020
Legislativa, DUEL
Do distribuce jsme uvolnili nejnovější verzi DUEL 2020 (označenou 16.0.3.10330) s vylepšeními reagujícími na změny v souvislosti s tzv. kurzarbeitem.

Instalační soubory DUEL 2020

 • Uživatelé DUEL 2020 (verze 16.0.x.xxxxx) mohou spustit instalaci nové verze ze stránky souborů ke stažení:
   
 • Automatická aktualizace z programu proběhne volbou Nápověda/Aktu­alizace programu. Program si sám najde a stáhne aktualizaci 16.0.3.10330 a po ukončení běhu ji rovnou nainstaluje. Správně provedená aktualizace je indikovaná označením verze 16.0.3.10330 v záhlaví programu.
 • Uživatelé předchozích verzí (DUEL 15.1 a starší) MUSÍ postupovat podle návodu na upgrade.

Dokončení aktualizace

POZOR! Po instalaci z verze 16.0.0 nebo 16.0.1 musíte spustit operaci Dokončení aktualizace v agendě Zpracovávané firmy. Tato operace jde spustit nad všemi firmami najednou. Jak to udělat najdete v našem videu DUEL – Instalace update.

Změny zapracované do verze 16.0.3.10330 ke dni 27.4.2020 oproti verzi DUEL 16.0.2.10320

MZDY

 • Základním důvodem pro vydání aktualizace 16.0.3 byla úprava přenosu hodnot mezi agendami Nepřítomnosti a Měsíční mzdy, která řeší poskytování náhrad za svátky připadající na pracovní dny. Díky tomu nemusí zaměstnavatelé poskytující náhrady z důvodu současných omezení (tzv. kurzarbeit) částku náhrad připadající na svátky upravovat a při správném zadání bude vše fungovat automaticky.
 • Pro snazší tvorbu podkladů Vyúčtování mezd pro Úřad práce byla do agendy Měsíční mzdy připravena sestava "Mzdové náklady (COVID-19)". Ta vyčíslí náhrady (karanténu, nekrácené 100 % i krácené), odpovídající zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem a z toho plynoucí celkové náklady.

Změny zapracované do verze 16.0.2.10320 ke dni 13.3.2020 oproti verzi DUEL 16.0.1.10310

OBECNÉ

 • Významnou novinkou aktualizace 16.0.2 je možnost odeslání Přehledů o platbě pojistného přímo na portály ZP. Původní průvodce pro export a uložení XML do souboru byl rozšířen o komunikaci s VZP a pěti pojišťovnami uvedenými na www.portalzp.cz (ZPMV bohužel podporována není a přehled musí být i nadále podán manuálně). Přehledy jsou odesílány postupně jednotlivým vybraným pojišťovnám a ve vloženém dialogovém okně jsou zobrazovány příslušné návratové odpovědi - popis chyby nebo potvrzení úspěšného odeslání.
 • Zápis a čtení informací z a do systémových registrů bylo upraveno i pro cizojazyčné verze operačních systémů.
 • Do nástrojové lišty (ribbon menu) byla zapojena funkce "Uložit jako filtr" i pro hledání F3 nastavené do režimu dialogového okna.
 • Ukládání XML podání bylo doplněno o funkčnost, že pokud v nastavení DUELU bude vyplněna cesta, bude xml soubor vždy uložen do podadresáře příslušné firmy a typu podání.

ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE

 • Procedura, která zajišťovala, aby doklady přenášené z bankovních výpisů byly i v účetním (peněžním) deníku setříděné ve stejně, byla upravena tak, aby pořadí BV ještě více upřednostnila před dalšími faktory.
 • Do dávky při přenosu dokladů do účetního deníku (např. z bankovních výpisů) bylo zapracováno pamatování nastaveného třídění tak, aby i při příštím přenosu byly doklady setříděné stejně.
 • V agendě Závazky a pohledávky byly upraveny filtry "Neuhrazené závazky" a "Neuhrazené pohledávky". Nově do těchto filtrů vstupují i záporné záznamy (dobropisy).
 • V agendě Závazky a pohledávky byl upraven filtr "Placeno nic". Nyní do tohoto filtru nevstupují záznamy, které mají v poli Celkem hodnotu 0 (např. konečné zálohové faktury na nulovou částku).
 • Operace pro periodické opakování dokladu ZaP, která slouží např. pro vygenerování splátkových kalendářů a doposud byla dostupná pouze v režimu podvojného účetnictví, byla zapracována i do ZaP v režimu vedení daňové evidence. Periodické opakování dokladů ZaP bylo přizpůsobeno i nastavení dokladových řad, které v číselníku nemají zadaný žádný postfix. Dříve byla doplňována nula, nyní zachová prázdno.
 • Pořizování série dokladů v ZaP pomocí Ctrl+N bez meziukládání bylo vylepšeno tak, aby fungovalo i při automatickém účtování do deníku "s dávkou".
 • Import faktur do ZaP pomocí čteček QR kódů byl vylepšen i pro sekvence, které neobsahují kód měny.
 • U skupin mimo DPH byl do výklopné nabídky (lookupu) doplněn i náhled účtů MD a D.
 • Tisková sestava "Kontrola posloupnosti dokladových řad - pouze ZaP" nyní kontroluje i záznamy z archivu. Zároveň tedy byla doplněna i do agendy Závazky a Pohledávky + archivy.
 • V seznamu uložených historií výkazů bylo opraveno interní nastavování na příslušný řádek, aby byl smazán vždy ten požadovaný.

ANALÝZY

 • V tiskové sestavě "Výsledovka za IČO firmy" byla sloučena sekce firem bez IČO se sekcí dokladů, kde firmy nejsou vůbec zadány.

KANCELÁŘ

 • V agendách pro podání přehledů za OSVČ (ČSSZ i ZP) bylo zakázáno pořizování kopií pomocí kombinace kláves Ctrl+Shift+N. Hrozí, že kopie přehledu z minulých let převezme staré hodnoty a uživatel si chyby nevšimne.
 • V rámci exportu DPPO do XML bylo vypuštěno ukládání několika elementů, pokud byla jejich hodnota nulová. Na portále EPO tedy již nevystupují jako neopodstatněné.
 • Sestava převodních příkazů s QR platbami byla vylepšena o schopnost samostatného počítání IBAN potřebného pro QR kód i pro případy, kdy číslo účtu není přebíráno z adresáře firem a je zadáno přímo do položek PP.
 • Ve výpočtu silniční daně bylo i pro vozidla, která byla pořízena v roce, za který se přiznání podává, zapracováno zohlednění zadaných měsíců provozu.
 • Operace pro aktualizaci semaforu CRIBIS byla rozšířena tak, aby v případě nedostupnosti ZIP souborů na FTP serveru dokázala stáhnout a zpracovat "náhradní" TXT soubor.

MZDY

 • Od 1. dubna 2020 se mění výše životního minima, zvyšuje se na částku 3.860 Kč. Hodnota ovlivňuje výpočet srážek na exekuce či insolvence a program před výpočtem zkontroluje, zda je v parametrech uvedena správně. Pokud ne, automaticky ji doplní.
 • V agendě Personalistika na záložce 4. Děti upraveno automatické vyplnění data narození dle rodného čísla u dětí, které se narodily v roce 2020.
 • V případě používání agendy Příprava mezd a doplnění počtu hodin za přesčas, jsou nově tyto hodiny automaticky přípočítávány k odpracované době ve mzdě.
 • V agendě Nepřítomnosti na záložku Příloha k žádosti o dávku se automaticky doplní údaje dle personalistky (středisko, výkon, zakázka, pobírání důchodu nebo zda se jedná o studenta)i v případě pořízení nemoci prostřednictvím eNeschopenky.
 • V agendě Nepřítomnosti na záložce Příloha k žádosti o dávku se nyní pamatuje naposledy uvedená kontaktní osoba vč. telefonu a e-mailu.
 • V Příloze k žádosti o dávku (resp. v generování příslušného XML) bylo opraveno zobrazování započitatelného příjmu i v případech, kdy byl příjem v daném měsíci nulový.
 • S ohledem na změny struktur datových zdrojů eNeschopenek na straně ČSSZ (změny se týkají jak struktur souborů zasílaných datovou schránkou tak dat stahovaných přímo z ePortálu ČSSZ), jsme upravili operaci pro stahování eNeschopenek. Nově jsou zpracovávány notifikace typu "storno" a "změna". Upraven byl také způsob vyhodnocování platnosti jednotlivých typů, a to podle data notifikace, který je ČSSZ rovněž nově poskytován.
 • Při načítání eNeschopenky ve formátu XML (z datové schránky) program nyní kontroluje variabilní symbol z XML s variabilním symbolem uvedeným v agendě Parametry firmy v sekci Instituce. Pokud variabilní symboly nesouhlasí, zobrazí se upozornění, že načítané XML pravděpodobně spadá pod jinou účtovanou firmu.
 • V agendě Nepřítomnosti byl v sestavách odpracované doby do pracovního fondu zohledněn stav, kdy zaměstnanec má svátek připadající na pracovní den hrazen náhradou.
 • Pro export přílohy k žádosti o dávku do XML bylo aktualizováno příslušné validační schéma.
 • Nové tiskopisy Potvrzení o zdanitelných příjmech a Potvrzení o příjmech DPP podle vzorů pro rok 2020 byly zapracovány i mezi "obyčejné" sestavy, které (na rozdíl od exportů do PDF) umožňují hromadný tisk.
 • Tiskové sestavy Personální karta a Produktový list byly doplněny o možnost tisku médií, která jsou uložena jako odkaz (nikoli uložené v databázi).
 • Tiskové sestavy "Rekapitulace mezd" byly doplněny o rozdělení odvedených částek samostatně pro daň zálohovou a daň srážkovou.
 • Tisková sestava "Odpracované hodiny po měsících" je doplněna o parametr na zadání požadovaného roku.

SKLADY, KASA, E-SHOPY

 • V příjemkách a ve fakturaci byla potlačena automatická změna střediska, výkonu a zakázky podle druhu účtování v případech, kdy v již uloženém dokladu doplňujeme původně nevyplněný druh. Díky tomu je zachováno členění SVZ, které bylo nastaveno např. při přenosu z objednávek a doplnění druhu (i když tento má "své" SVZ) je nepřepíše.
 • V operaci pro kopii příjemky byla prodloužena deklarace pro párovací znak - nyní jsou bez problémů zpracovány i dlouhé řetězce.
 • Dialog pro ruční změnu prodejních cen, který se v příjemkách automaticky zobrazoval v režimu pořízení, byl nyní zapracován i pro režim editace položek. Vyvolat jej lze pomocí "hamburger" menu na jednotkové ceně a tak prodejní ceny opravit i dodatečně.
 • Dialog pro ruční úpravu prodejních cen přímo z položek příjemky byl ošetřen i pro stavy, kdy v PNS není uvedena žádná měna.
 • Do generování intrastatových pohybů z příjemek bylo zapojeno rozpouštění korekcí pocházejících z neskladových položek (doprava, clo apod.).
 • V sestavách pro hlášení jednorázového přijetí a odeslání do systému Intrastat byl změněn výstup fakturovaných částek z cizí měny na Kč.
 • Do agendy Inventura byly doplněny dvě nové sestavy, které najednou zobrazí inventurní stavy a inventurní rozdíly podle skladů i pro více vybraných inventurních dokladů.
 • V seznamu kas lze nově opakovaně tisknout potvrzení o vkladu či výběru.
 • Do agendy Pokladna byla přidána tisková sestava úzké stvrzenky pro pokladní tiskárny (58 mm).

Změny zapracované do verze 16.0.1.10310 ke dni 30.1.2020 oproti verzi DUEL 16.0.0.10300

OBECNÉ

 • Byl vyřešen problém, kdy na některých verzích SQL serveru na záložce Média nešly importovat odkazy na soubory.
 • V řadě sestav jsme vyřešili problém, kdy jazykové nastavení (Collation) serveru neodpovídalo nastavení databáze DUELu.
 • Tisk faktur byl vyladěn i pro doklady, které přetékají na více stránek a někdy se nezobrazovala rekapitulační tabulka RPDP nebo patička dokladu.

ÚČETNICTVÍ

 • Byla upravena kontrola W229, která v ZaP upozorňuje na duplicitní VS, nyní zohledňuje i stavy, kdy v parametrech nejsou instituce vyplněny.

KANCELÁŘ

 • Do Přehledu ZP pro OSVČ za rok 2019 byla zapracována odpovídající výše minimálního vyměřovacího základu.
 • Do výpočtu pojistného v Přehledu pro ČSSZ za OSVČ byla zapracována nová sazba pojistného.
 • Ve výpočtu silniční daně byl opraven výpočet za vozidla, která byla pořízena v roce, za který se přiznání podává.
 • Pro potřeby Raiffeisen Bank byly do exportu cizoměnových převodních příkazů do formátu SEPA doplněny adresní informace příjemce.

MZDY

 • Načítání eNeschopenek ze souboru XML bylo rozšířeno i na případy, kdy obsah neodpovídá přesně dokumentaci. ČSSZ přiznala, že se jednalo o dočasnou chybu, která je aktuálně opravená, ale na naší straně jsme "pro jistotu" toto rozšíření ponechali.
 • Kontroly pro export přílohy k žádosti o dávku do souboru XML byly přizpůsobeny i "dlouhým" číslům bankovních účtů.
 • Ve správci sestav bylo opraveno volání exportu Přílohy k žádosti o dávku. Export pomocí operace v menu byl bez problémů.
 • Do Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti byla zapracována podpora zkrácených pracovních úvazků.
 • Účtování do deníku při uzávěrce mezd bylo ošetřeno pro případy, kdy nejsou pořízeny žádné mzdy.

SKLADY

 • Ve skladových dokladech bylo znovu zpřístupněno zadávání množství na 3 desetinná místa. Problém souvisel se zapracováním kalkulačky, nyní funguje oboje.
 • Defaultní plnění S, V a Z ve fakturaci a v příjemkách bylo upraveno tak, že pokud existuje vyplněná hodnota v druhu účtování, tato má vždycky přednost.
 • Do kasy bylo zapracováno pamatování šířky sloupců v pravém panelu.

Uživatelé předchozích verzí

POZOR! Nová verze je určena pouze pro majitele licence k programu DUEL 2020. Uživatelé starších verzí (15 a níže), kteří od nás nedostali tzv. Verifikační kódy, novou verzi instalovat NESMÍ. Bez verifikačních kódů by pracovali pouze v režimu Demoverze!

Instalace vzdálenou správou

Nabízíme možnost instalace update naším technikem pomocí služby Vzdálená správa. Princip a podrobnosti naleznete na speciální stránce Vzdálené správy.

 

 27. dubna 2020, Ing. Pavel Kuchár

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter