Úvodní strana » Aktuality » Nový program DUEL 16.1.1

Nový program DUEL 16.1.1

Ilustrační obrázek
02.07.2020
Legislativa, DUEL
Do distribuce jsme uvolnili nejnovější verzi DUEL 16.1 (označenou 16.1.1.10360) s novinkami reagujícími na aktuální změny legislativy v souvislosti s koronavirem, včetně podpory prominutí pojistného na sociálním zabezpečení.

Instalační soubory DUEL 16.1.1

Verze 16.1.1.10360 (oproti 16.1.0) řeší nesnižování vyměřovacího základu SP za zaměstnance, kteří vykonávají práce mimo pracovní poměr. Verze 10365 má navíc upravené vybrané sestavy závazkůp a pohledávek.

 • Uživatelé DUEL 2020 (verze 16.0.x.xxxxx) mohou spustit instalaci podle speciálního návodu:
   
 • Automatická aktualizace z programu proběhne volbou Nápověda/Aktu­alizace programu. Program si sám najde a stáhne aktualizaci 16.1.1.10365 a po ukončení běhu ji rovnou nainstaluje. Správně provedená aktualizace je indikovaná označením verze 16.1.1.10365 v záhlaví programu. Nicméně i zde důrazně doporučujeme postupovat podle návodu v odkazu výše.

Změny zapracované do verze 16.1.1.10365 ke dni 2.7.2020 oproti verzi DUEL 16.0.4.10340

OBECNÉ

 • Pro první inicializaci programu a vykreslení spouštěných agend byly použité nové metody, které by měly vést ke zrychlení těchto akcí.
 • Do evidence zpracování dat bylo přidáno i otevírání a uzavírání zpracovávaných firem. Ačkoli v tom okamžiku ještě nedochází k (GDPR) zpracování, může být zajímavé sledovat např. dobu strávenou nad jednotlivými účetními jednotkami.
 • Využitím nových technik by mělo dojít ke zrychlení práce se slovníkem agend, sestav a operací a jejich dohledávání ve výklopném seznamu rychlého hledání Ctrl+G.
 • Seznam alternativních názvů agend pro rychlé spuštění Ctrl+G byl doplněn o několik nových variant (např. pro "Odpisové sazby a koeficienty" pro "Odpisové skupiny"). Nyní lze tedy snadněji vyhledávat podle více klíčových slov.
 • Pro rychlejší spouštění pomocí Ctrl+G byly pro vybrané agendy zapracovány alternativní názvy v podobě zkratek (např. ÚD, PD, BV, PP, UO).
 • Seznam operací nabízených ve spouštění Ctrl+G byl u některých položek doplněn o ikony, některé operace byly upraveny pro nabízení podle režimu PÚ/DE.
 • Do kalendáře byla zapracována podpora několika dalších skladových událostí. Pokud tedy chceme vidět např. nevyřízené objednávky, které mají v daný den slíbený termín dodání, stačí si v nastavení kalendáře tuto událost aktivovat.
 • V seznamu uživatelů bylo upraveno výchozí rozložení, do tabulky byla doplněna viditelná přihlašovací jména uživatelů.
 • Prakticky kompletně byla přepracována Statistika nad agendami (záložka "Doplňky"). Nyní umí pracovat s vybranými / filtrovanými / všemi záznamy, pamatuje si nastavení vybraných polí (nabízí se již pouze numerické a datové typy) a kromě původních výsledků (součet, průměr, max, min a rozdíl) nově nabízí i medián. Spočtené výsledky lze snadno zkopírovat do schránky - hodnotu, řádek i celou tabulku.
 • Vyvolání editace rozšiřujících vypočítaných polí je nyní možné nejen z tabulky, ale i z formuláře. Editor pro zadávání se zobrazí po stisku klávesové zkratky Shift+F2.
 • Do všech polí, kam lze zadat bankovní účet, byla zapracována pomocná funkce, která rozebere zadaný řetězec a v případě, že obsahuje lomítko a za ním čtyři číslice, tak jej rozdělí na vlastní číslo účtu a kód banky a uloží do odpovídajících polí. Díky tomu lze vkládat kompletní číslo účtu a program zajistí správné uložení.
 • V průběhu upgrade jsou v číselníku měn zneaktivněny všechny měny, které dnes již neexistují. Vazby na ně samozřejmě zůstanou zachovány, ale již se nebudou nabízet do výklopných seznamů.
 • Operace pro aktualizaci denních kurzů byla doplněna o kontrolu, zda se podařilo aktualizovat všechny měny v číselníku. Pokud ne, obsluha je informována hlášením.
 • Číselník bank byl upraven (přejmenování, zrušení) podle aktuálního oficiálního seznamu.
 • Vstupní (pevné) filtry byly podpořeny také v profilových agendách, tedy v těch, které jsou společné všem zpracovávaným firmám. Příkladem může být agenda Skripty, nyní již bude možné některým uživatelům trvale skrýt některé záznamy i zde.
 • Do editoru filtrů bylo pro SQL kód zapracováno rozšíření možnosti, jak zadat proměnné (na které bude obsluha dotazována) pro údaje s typem "datum". Podporovány jsou prakticky všechny zkratky, které podporují i editory pro zadání data. Tuto možnost využijí spíše pokročilí uživatelé, zadání SQL filtru ale může velmi usnadnit.
 • Pro tisk všech PDF formulářů (jako jsou DAP DPH, DPPO, DPFO, mzdové výstupy...) byla připravena i černobílá varianta, kterou si v průvodci přípravou tiskopisu můžeme zvolit namísto barevné.
 • Do aparátu pro přípravu sestav bylo zapracováno ošetření chybových stavů, kdy po (např. aktualizaci Windows) došlo k odpojení výchozí tiskárny a program neměl odkud načíst parametry pro tisk.
 • Zrychleno bylo i načítání seznamu sestav, při prvním spuštění programu i při detekci změn v souborech sestav DRP.
 • Ve správci sestav bylo sjednoceno zadávání "prázdných" textových parametrů, nyní se musí vždy potvrdit klávesou Enter. Ve shodě se zbytkem programu navíc klávesa Esc vrací původní hodnotu.
 • Obecný exportní aparát nad agendami byl rozšířen o dva nové formáty XML a JSON.
 • Pro Export záznamů z agend (záložka Přenosy dat) byla zapracována možnost exportu a importu nadefinovaných šablon. Díky tomu se vše dá připravit na jednom počítači a pomocí souboru "dtw" snadno přenést na počítač jiný.
 • Pro připojení pomocí vzdálené správy byla do instalace programu DUEL zapracována aktualizovaná verze klienta konektoru TeamViewer.
 • V instalátoru DUELu byla "povýšena" automaticky nabízená verze MS SQL serveru pro instalaci na 2017. Díky tomu budeme moci v budoucnu používat pokročilejší techniky programování, nejprve ale bude nutné upgradovat starší SQL servery na vyšší. Aktuálně se ale změna projeví pouze na počítačích, kde se DUEL instaluje poprvé, resp. na počítačích, kde nebyla nalezena očekávaná instance serveru.
 • Do nové verze DUELu byly zapracovány aktualizované grafické a ovládací prvky (komponenty).
 • Do systémové databáze programu DUEL byla zapracována datová podpora pro budoucí automatické spouštění "dokončení aktualizace" po instalaci update.

ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE

 • Filtr "Použité účty" byl vylepšen tak, že nyní odhalí i účty, které ve výsledku jsou nulové, ale v rozúčtování dokladů aktuálního období byly skutečně použité.
 • Do automatického generování účetní dávky ze ZaP do účetního deníku (nastavuje se v parametrech) bylo zapracováno rozšíření pro doklady v režimu přenesení daňové povinnosti. Nově se tedy záložka RPDP plní i při účtováni "na pozadí".
 • Operace pro hromadné přeúčtování v účetním deníku byla vylepšena o možnost pracovat i s vybranými záznamy, doposud umožňovala přeúčtovat jen filtrované nebo všechny.
 • V účetním deníku bylo zajištěno, aby kalkulačka pro cizí měnu (vyvolaná pomocí Ctrl + Num+ např. v tabulce DPH) automaticky přepnula záznam do editačního režimu, aby bylo možné vypočtenou hodnotu také uložit.
 • Řada sestav účetního deníku (seznamy, pokladní deníky...) byla přetříděna tak, aby v rámci primárního řazení navíc zohledňovala i pořadí pořízení.
 • Díky optimalizaci SQL zpracování dat mohlo dojít ke zrychlení některých sestav, které počítají stav nevyrovnaných ZaP k datu.
 • Do sestav nevyrovnaných ZaP byl doplněn test na existenci vyhovujících dat, v případě negativního výsledku se zobrazí informace, že pro příslušnou sestavu data nejsou.
 • Export DIČ do všech souborů XML, které se týkají zpracování DPH, nyní zachovává úvodní nuly i v případech, kdy je DIČ (chybně) zadáno bez úvodních písmen CZ (nebo jiné identifikace státu).
 • Do nastavení číselníku skupin DPH byla pro údaj "Skupina 5" zapracována varianta "Nedobytné pohledávky §46-46g". Pomocí ní budou do kontrolního hlášení příslušné doklady správně identifikovány do sekcí A4 a B2. Zároveň s tím byly do číselníku přidány dva nové záznamy se zkratkami "NEPV-" a "NEPD-" odpovídající zadání opravy daně z nedobytných pohledávek z pohledu věřitele a dlužníka.
 • V agendě pro tvorbu vzájemných zápočtů byla operace Naplnit rozšířena o fungování i nad již jednou naplněnými položkami. V takových případech se program zeptá, zda původní položky smazat nebo opětovně zahrnout do výběru pro nové naplnění.
 • Práce s PS saldokonta v rámci účetní závěrky byla doplněna o přebírání Popisu z původních dokladů.
 • Operace pro dodatečné párování pořízených bankovních výpisů na ZaP byla doplněna i do režimu daňové evidence (doposud ji bylo možné využít pouze v účetnictví).
 • Informativní přehled výsledků, který se v režimu DE zobrazuje v průvodci roční uzávěrkou, byl doplněn o zobrazení hodnot pro druhou sníženou sazbu DPH.
 • Do Výkazu o majetku a závazcích byla pro lepší pochopení doplněna legenda, která uvádí, z jakých agend jsou čerpány hodnoty pro jednotlivé řádky.

ANALÝZY

 • V aktivním saldokontu byla pro větší bezpečnost operace "Úprava párování" změněna tak, že pokud není provedený výběr dokladů, je nabízena změna párovacích kritérií pouze pro aktuální doklad. Pokud budeme chtít změnit doklady filtrované nebo dokonce všechny, musíme na odpovídající volbu vědomě překliknout.

KANCELÁŘ

 • Do celé řady operací, které pracují s volbou filtrovaných záznamů, byla k nastavenému filtru zapracována ještě kombinace s případnými vstupními (pevnými) filtry. Příkladem může být operace "Naplnit" v agendě "Převodní příkazy", kde se uživateli aplikuje jeho vstupní filtr na záznamy ZaP.
 • Manuální plnění položek převodního příkazu bylo upraveno tak, aby ani při ručním plnění nebyly dostupné doklady ze ZaP, které jsou uživateli skryté vstupním (pevným) filtrem.
 • Do agendy převodních příkazů byla přidána nová operace pro import položek z QR kódů plateb. Díky ní můžeme pohodlně přikázat úhradu oskenováním kódu na faktuře.
 • Obecný export SEPA plateb byl doplněn o standardně nepovinný údaj InitgPty, který je ovšem ČSOB vyžadován a bez něj převodní příkaz nepřijme. Zároveň byly v rámci exportu vypuštěné některé nepodporované znaky.
 • Pro snazší nastavení homebankingu byl do průvodce exportu PP a importu BV doplněn vysvětlující text s odkazem na (aktualizovanou) nápovědu.
 • Novelizace zákona č. 16/1993 Sb. o silniční dani upravuje (snižuje) výši ročních sazeb daně podle § 5 písm. b) a c), které se týkají návěsů (sazby podle hmotností na nápravy a počtu náprav) a ostatních vozidel (podle počtu náprav). Aktualizace programu DUEL promítá tyto změny do číselníku "Sazby silniční daně", při zpracování přiznání budou nové hodnoty promítnuty do celého roku 2020. Po instalaci doporučujeme kontrolu zmíněného číselníku a přepočet záloh na příští období podle aktualizovaných sazeb.
 • Evidence vozidel byla rozšířena o příznak, pomocí kterého lze nastavit případné osvobození od placení silniční daně dle § 3. Pokud se některého vozidla takové osvobození týká, po aktualizaci vybereme z výklopného seznamu přesnou variantu důvodu osvobození.
 • Do agendy Silniční daň byla zapracována nová operace "Naplnit vozidla". Pokud máme založený základ přiznání, pomocí této operace snadno doplníme nejen seznam vozidel, která v něm mají vystoupit, ale i jejich vlastnosti (zatřídění, osvobození, sazby) a podle evidence jízd i odpovídající období.
 • V agendách pro tvorbu přehledů za OSVČ (OSSZ i ZP) bylo zakázáno pořizovat kopie záznamů.
 • Export DPFO do XML byl ošetřen proti chybné žádosti o vrácení přeplatku v případech, kdy žádný přeplatek nevychází.

MAJETEK

 • V sestavách inventárních karet majetku, odpisových plánů a uplatněných daňových odpisů bylo ošetřeno dělení nulou, ke kterému mohlo docházet při chybně zadaných parametrech nebo nesprávných úpravách odpisových sazeb.
 • Do přenosu splátek majetku na leasing do ZaP byla doplněna práce s bankovním účtem, který má leasingová firma přiřazen. Nyní se do závazků plní ihned při vytvoření dávky.

MZDY

 • Jednou z největších novinek modulu Mzdy je kompletní podpora prominutí pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s opatřeními v boji proti koronaviru. Podle speciálního zákona je při splnění určitých podmínek zaměstnavatelům umožněno za měsíce červen až srpen 2020 snížit svůj vyměřovací základ a tedy i odvádět nižší pojistné na sociální zabezpečení. (Poznámka - toto ale nemá vliv na brutaci a tedy zdanění mezd zaměstnanců.) V této souvislosti byla zapracována celá řada novinek a úprav - kontrolní sestava, která ukáže, zda bude možné prominutí uplatnit, nový PDF formulář Přehledu o výši pojistného, nový formát XML pro export přehledu na portál ČSSZ, úprava sestav SP a mzdových nákladů a samozřejmě byl upraven také přenos SP do účetnictví (ZaP i ÚD). Vše se opírá o rozšíření parametrů sociálního pojištění, kam byl přidán příznak, zda prominutí uplatňovat (lze za každý měsíc samostatně). Upozorňujeme, že celá problematika je poměrně složitá a snížení VZ má řadu podmínek. Podrobný návod jak postupovat je uveden na našich stránkách.
 • Od 1. června 2020 se novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění navyšuje vyměřovací základ osob, za které je plátcem pojistného stát, z původních 7.903 Kč na 11.607 Kč. O tuto hodnotu se snižuje vyměřovací základ zdravotně postižených zaměstnanců, kteří pracují u zaměstnavatele, jenž zaměstnává více než 50 % invalidů.
 • S účinností od 1.7.2020 (tedy poprvé za červencové mzdy) dochází ke změně výpočtu základní nezabavitelné částky u exekucí a insolvencí. Dosud se při výpočtu zohledňovaly dvě třetiny součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení, z této hodnoty dále jedna čtvrtina na každou vyživovanou osobu. Nově se bude místo dvou třetin počítat se třemi čtvrtinami a na vyživovanou osobu jedna třetina. Ve výsledku se tedy základní nezabavitelná částka poměrně významně zvyšuje a zaměstnanci se budou strhávat nižší exekuční či insolvenční srážky.
 • Výpočet insolvencí, které jsou zadané fixní částkou, byl omezen tak, aby se při nižších příjmech nedostávala čistá mzda do záporných částek. Srazí se maximálně tolik, aby čistá mzda byla nulová.
 • Do aktualizace byla promítnuta novela legislativy, která jednoznačně uvádí, že daňový bonus již nelze do exekucí zahrnout jako jinou peněžitou pohledávku.
 • Do kontroly W815, která hlásí případný souběh zadaných insolvencí, byla přidána podmínka testující jejich aktivnost.
 • Do agendy Personalistika byla doplněna nová operace pro výpočet pravděpodobného výdělku. Ta podle zadané personální karty (datum nástupu, týdenní úvazek, tarifní mzda a náhrada za svátek), obvyklých hodnot (odměny, prémie apod.) a mzdového období přepočítá pravděpodobný výdělek dle §355 Zákoníku práce.
 • Do agendy Měsíční mzdy byla přidána operace "Kontrola záznamů". Ta prověří jak klasické chyby a varování, tak otestuje, zda zadané hodnoty klíčových hodnot mzdy odpovídají předpokladům.
 • Do kontroly W183, která hlásí zpracování personální karty nebo měsíční mzdy zaměstnance v insolvenci, byla přidána podmínka na existenci zadané insolvence a na období, ke kterému se vztahuje.
 • Do procesu ukládání měsíčních mezd byla zapracována kontrola na to, zda odváděná daň odpovídá předpokladu.
 • V měsíčních mzdách byla zpřesněna kontrola W834, která hlásí, že vyloučené doby by se neměly krýt s dobou pojištění, v níž měl zaměstnanec příjmy, jež se zahrnují do vyměřovacího základu (Z. č. 155/1995 Sb. §16 odst. 4).
 • Při výpočtu odvodu zdravotního pojištění za zaměstnance byl v souvislosti s poskytováním náhrad za překážky na straně zaměstnavatele zpřesněn výpočet alikvótní části minimálního vyměřovacího základu a následně i pojistného, které je z něj povinen odvádět zaměstnavatel. V případech, kdy zaměstnavatel "doplácí do minima", již není nutné provádět ruční korekce a vše funguje automaticky.
 • Do porovnání příjmů pro přiznání daňového bonusu byl zohledněn i souběh příjmů, kdy ani jeden nedosahuje potřebné hranice. Nyní se počítá součet.
 • Přenos srážek z mezd do evidence ZaP byl upraven tak, že do dávky již nevstupují srážky, které nemají vyplněné číslo bankovního účtu a zároveň mají prázdnou firmu. Pokud tedy nechceme např. srážky za obědy přenášet do závazků a řešíme je jinak, stačí u nich bankovní účet a firmu vyprázdnit... Naopak u srážek, které do ZaP přenášeny být mají zkontrolujeme, že mají alespoň jeden z uvedených údajů vyplněný.
 • Přenos sociálního pojištění za podnik v nekumulované variantě "po zaměstnancích, střediscích, výkonech, zakázkách" byl upraven tak, že zaokrouhlení se nyní i při opakovaném spouštění koriguje vždy ve stejném záznamu.
 • Do operace pro odeslání Přílohy k žádosti o dávky byl zapracován test na aktuálnost certifikátu ČSSZ, pokud aktuální není, program automaticky stáhne nový.
 • V podání elektronické Přílohy žádosti o dávku bylo rozšířeno vykazování odpracovaných hodin a délky směny z celých čísel na čísla se dvěma desetinnými místy.
 • Při automatickém stahování eNeschopenek (z portálu APEP nebo prostřednictvím XML souboru z datových schránek) program přiřadí pouze ty zaměstnance, kteří jsou v personalistice zadaní jako aktivní.
 • V XML souboru hlášení o ukončení neschopnosti bylo opraveno plnění elementu pro titul.
 • Při překročení maximálního vyměřovacího základu se při plnění ELDP nyní přenáší vyměřovací základ v plné (tedy maximem neomezené) výši.
 • Do agendy ELDP byl zapracován nové filtr pro "Období Od - Do" s možností zadání rozsahu měsíců jednoho roku. Zároveň byl do Personalistiky přidán nový filtr na zaměstnance, kterým za zadané období nebyly ELDP zpracovány.
 • Pro potřeby plnění přílohy č. 2 k vyúčtování daně jsou nyní všichni zaměstnanci, kteří nemají v adresáři osob vyplněný stát, vyhodnoceni jako tuzemci. Pokud mají v příloze vystoupit, musí mít vyplněný odpovídající stát.
 • Výpočet nároku na dovolenou byl zdola omezen nulou.
 • V číselníku kategorií pracovních poměrů byl původní popisek "Výkaz mezd" změněn na návodnější "Statistika". Odpovídajícím způsobem byla upravena i nápověda.
 • Kategorie pracovního poměru DPC_MR - Zaměstnání malého rozsahu byla přejmenována na Dohoda o pracovní činnosti - malý rozsah. Na základě tohoto textu pak tento "poměr" vystoupí ve statistice (část "Zpravodajská jednotka") v odměnách za DPČ.
 • Ve statistickém výkazu mezd bylo umožněno zadání "Průměrného počtu zaměstnanců" a "Průměrného přepočteného počtu zaměstnanců" na dvě desetinná místa.
 • Ve statistickém výkazu mezd jsou nyní ostatní osobní náklady automaticky součtovány, výpočet je převzat z kontrolního programu.
 • Při zpracování statistiky je po spuštění operace "Přepočet" zachován dříve zadaný kód územní jednotky podle LAU1, dříve se prázdnil.

SKLADY, MALOOBCHOD A E-SHOPY

 • Do objednávek přijatých byla zapracována prakticky stejná operace "Sleva", jako je k dispozici ve Fakturaci. Můžeme tak připravit kompletní cenu položek i celého dokladu ještě před tvorbou finálního prodejního dokladu.
 • Při automatickém plnění obalů jsou nyní v položkách objednávek (přijatých i vystavených) přebírány termín dodání a datum dodání podle základní položky.
 • Kumulace položek přijatých i vystavených objednávek nově zohledňuje i datum a termín dodání, pokud se u některých "stejných" položek liší, ke kumulaci již nedochází.
 • Vazba mezi vystavenou objednávkou a z ní vytvořenou příjemkou (přes údaj Popis) byla zpřísněna na přesnou shodu označení dokladů - nestačí jen, že "obsahuje".
 • V položkách skladových faktur, vystavených a přijatých objednávek bylo pro pole Popis zapracováno kopírování popisu z katalogu položek. Při změně položky se automaticky změní i popis. Pokud ovšem byl tento údaj modifikován oproti implicitní hodnotě, zůstává ručně změněná hodnota zachována.
 • Do výklopného seznamu, ze kterého se v příjemkách vybírají položky příjemky (sloupec "Označení položky"), byla přidána i skladová cena. Tato informace je v základním nastavení neviditelná, ale zobrazit ji lze pomocí editoru výklopných seznamů - stačí nastavit šířku na hodnotu větší než nula (doporučujeme např. 100).
 • Přenos zadaných přijatých faktur z příjemek do účetního deníku byl rozšířen o možnost zadat, jaká hodnota má být použita pro účetní datum (datum vystavení, datum DPH nebo jiné konkrétní).
 • Průvodce přenosu dokladů z fakturace do evidence pošty byl rozšířen o možnost zadat datum odeslání.
 • Do tvorby dokladů v agendě Nabídky byla přidána kontrola prodeje položek pod cenou. Pro problematické prodeje se varování zobrazí při ukládání jednotlivých položek i při uzavírání celého dokladu.
 • V sestavách nabídkových listů byl pro fyzické osoby bez názvu firmy opraven výstup adres dodavatele, odběratele a příjemce, pro takové adresy jména vystupovala dvakrát.
 • V exportu hlášení Intrastatu do CSV souboru byla sjednocena práce s desetinnými oddělovači - nyní jsou všude tečky (i když jsou povolené i čárky), v důsledku toho by měl být vzniklý soubor více imunní proti "rozbití" při případném otevření a přeuložení v MS Excel.
 • Možnost bezpečného otevření (tzn. s implicitním pořadím a rozložením, bez výchozích filtrů a vypočítaných polí) byla připravena i pro agendu "Účtenky".
 • Plnění položek přijatých e-shopových objednávek bylo rozšířeno o práci s hmotností. Hodnota se převezme z katalogu a potom se v rámci přenosů mezi agendami již automaticky pronáší.
 • Do agendy skladových pohybů v režimu PÚ byly přidány dva nové filtry - "Neúčetní pohyby" a "Neúčetní pohyby skladů A". S jejich pomocí lze snadněji dohledat rozdíly mezi skladovou evidencí a účetnictvím popř. zjistit obraty skladu, které je třeba do účetnictví promítnout manuálně.

DATABANKA ČESKÝCH FIREM

 • Tato data byla z databáze firmy Databox s.r.o. (www.zivefirmy.cz) generována 22. června 2020 a obsahují 358.027 firem a institucí zařazených do 949 oborů a podoborů pro snadné třídění a vyhledávání.

Všechny letošní předchozí změny a novinky

Souhrnný seznam změn v letošních verzích 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3 a 16.0.4 najdete v přehledu na samostatné stránce.

Uživatelé předchozích verzí

POZOR! Nová verze je určena pouze pro majitele licence k programu DUEL 2020. Uživatelé starších verzí (15 a níže), kteří od nás nedostali tzv. Verifikační kódy, novou verzi instalovat NESMÍ. Bez verifikačních kódů by pracovali pouze v režimu Demoverze!

Instalace vzdálenou správou

Nabízíme možnost instalace update naším technikem pomocí služby Vzdálená správa. Princip a podrobnosti naleznete na speciální stránce Vzdálené správy.

 

 Zveřejněno 2. července 2020, aktualizováno 22. července 2020, Ing. Pavel Kuchár

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter