Leasingový majetek

Aktuální firma | Majetek | Agendy | Leasingový majetek

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_leasingovy_majetek.png

Slouží nejen k evidenci majetku, který není oficiálně majetkem účtované firmy, ale hlavně k přípravě účetních záznamů, které s leasingem souvisejí. K dispozici jsou operace s přehledným průvodcem (generování, zaúčtování a přenos do závazků a pohledávek), které usnadní práci s touto agendou a umožní tak například automatické naplnění převodních příkazů. Získáme zde kompletní přehled o jednotlivých položkách leasingu či splátkovém kalendáři.

Díky průvodci vytvořením splátkového kalendáře snadno definujeme jednotlivé položky nákladů spojených s leasingovým majetkem, jako jsou akontace, poplatky při uzavření smlouvy, běžná splátka předmětu leasingu, finanční služby, pojištění či časové rozlišení. Jednotlivým položkám je možné definovat konkrétní kontace, které budou následně přebírány do účetnictví.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

Formulář pro zpracování majetku na leasing je rozdělen na 2 části, Leasingový majetek (informace o zatřídění a označení majetku) a Členění (informace o zatřídění majetku v rámci firmy). 

 
D_leasingovy_majetek_Formular.png
D_leasingovy_majetek_Zalozky.png

Leasingový majetek...

Identifikační údaje evidovaného majetku - název, typ a další údaje z leasingové smlouvy.

Členění...

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých majetek přiřazujeme na konkrétní umístění, k pracovníkovi, ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

Aktuální stav

Tato sekce ukazuje, jaká částka byla v souhrnu přenesena do Závazků a pohledávek resp. do Účetního deníku (kolik již bylo uhrazeno) a kolik ještě k přenesení (uhrazení) zbývá.

Obrázek

První záznam ze záložky Média - obvykle fotografie evidovaného majetku.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

D_leasingovy_majetek_Zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam

Seznam všech zadaných leasingových majetků v řádkovém náhledu (umožňuje vyhledávání a filtrování záznamů). V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Splátkový kalendář

Připravené záznamy jednotlivých zápisů do účetních agend, včetně předpřipravené kontace. Záznamy je možné automaticky připravit pomocí aparátu pro generování splátek leasingu (operace 1. Splátky) nebo je pořídit ručními zápisy.
V samostatném zápisu je akontace. Podle nastaveného počtu splátek obsahuje tabulka další skupiny údajů - vždy příslušná leasingová splátka, splátka finanční služby, odpočet zálohy a případné časové rozlišení.
Charakter jednotlivých záznamů je indikován údaji ve sloupci Typ, s podrobnějším označením ve sloupci Popis.
Hodnoty ve sloupcích s označením účetního dokladu (Doklad, Číslo, Postfix) můžeme vyplnit ručně a s nastavenými hodnotami je pomocí operace 2. Přenést do ZaP resp. 3. Zaúčtovat do ÚD zaevidovat do účetních agend nebo je ponecháme prázdné a v průběhu provádění výše zmíněných operací jim bude automaticky přiděleno odpovídající označení.
Poslední dva sloupce ÚD a ZaP deklarují, zda se konkrétní záznam již nachází v účetních agendách nebo má být při přenosu záznamů zahrnut do vytvářené účetní dávky.

3. Plánované akce

Záložka Plánované akce umožňuje evidovat ručně pořizované záznamy o plánovaných akcích, které se s majetkem budou provádět. Například pravidelné revize, kontroly, záruční a pozáruční servisní prohlídky apod.

4. Výpůjčky

Záložka Výpůjčky umožňuje evidovat ručně pořizované záznamy o půjčování. Snadno tak evidujeme, kde se co z majetku nachází (například v souvislosti s různými pracovníky, s výkony v různých lokalitách, se služebními cestami apod.).

5. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.

6. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

7. Přehledy

Tato záložka slouží k souhrnnému přehlednému zobrazení aktuálních informací o zvoleném leasingovém majetku.

8. Graf

Tato záložka slouží ke grafickém znázornění splátkového kalendáře leasingového majetku.

  1. Zvolíme zdroj informací, které chceme zobrazit a je-li v nabídce tak také filtr. Nastavíme omezení zobrazení a stiskneme tlačítko Obnovit.

  2. Program vykreslí graf podle nastavených údajů.

9. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

10. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

D_Leasingovy_majetek_Operace_1.pngD_Leasingovy_majetek_Operace_2.pngD_Leasingovy_majetek_Operace_3.pngD_Leasingovy_majetek_Operace_4.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak evidovat majetek na leasing.

  2. Jak vygenerovat splátkový kalendář.

  3. Jak účtovat leasingový majetek.

  4. Jak přenášet předpisy splátek do ZaP.

  5. Jak evidovat výpůjčky majetku.

  6. Jak evidovat plánované akce (revize, kontroly apod.).

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují seznamy a přehledy leasingového majetku a přehledy splátkových kalendářů.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Účetní deník, Závazky a pohledávky, Umístění, Střediska, Výkony, Zakázky

toppage.gif Začátek stránky