Dlouhodobý majetek

Aktuální firma | Majetek | Agendy | Dlouhodobý majetek

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_dlouhodoby_majetek.png

Agenda Dlouhodobý majetek je určena k evidenci hmotného či nehmotného investičního majetku a k provádění základních operací s ním. Umožňuje zařazovat, vyřazovat a technicky zhodnocovat zadaný majetek. Dále obsahuje operace pro generování a zaúčtování odpisového plánu a aparát pro výpočet daňových odpisů. Vytvořené záznamy je možné automaticky přenášet do účetních agend.

Pomocí záložek je možné zobrazovat detailní informace o aktuálním stavu zvoleného majetku v souhrnných přehledech a grafech.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_dlouhodoby_majetek_Formular_F1.png
D_dlouhodoby_majetek_Formular_F2.pngD_dlouhodoby_majetek_Formular_F3.pngD_dlouhodoby_majetek_Formular_F4.png
D_dlouhodoby_majetek_Formular_F5.png
D_dlouhodoby_majetek_Formular_F6.pngD_dlouhodoby_majetek_Formular_F7.png
D_dlouhodoby_majetek_Zalozky.png

Dlouhodobý majetek...

Informace o označení majetku a jeho zařazení v rámci organizace.

Pořízení...

Údaje, na základě kterých byl majetek pořízen.

Poznámka Při správném vyplnění umožňuje na záložce 8. Vazby sledovat detailní informace z účetních agend.

Zatřídění...

Zvolení odpisových skupin a způsobu odepisování majetku.

Upozornění Zvolený způsob odepisování a zařazení do skupin nelze v průběhu práce s majetkem měnit. Výjimkou jsou legislativní změny, které to přikazují.

Účetní odpisy...

Souhrnné informace o odepisování majetku a jeho aktuálním stavu z hlediska účetního finančního stavu

Daňové odpisy...

Souhrnné informace o odepisování majetku a jeho aktuálním stavu z hlediska daňového finančního stavu.

Poznámka Tlačítko Přepočítat se projeví do položky Aktuální odpis pouze pro zařazené majetky.

Obrázek

V kartě majetku dojde k zobrazení prvního záznamu ze záložky 12. Média - obvykle fotografie či obrázek evidovaného majetku

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
  D_dlouhodoby_majetek_Zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam dlouhodobého majetku

Seznam všech zadaných dlouhodobých majetků. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Účtování

Tato záložka obsahuje záznamy o zařazení majetku do používání, připravené účetní dopisy a při vyřazení i záznamy o vyřazení a zůstatkové ceně. O charakteru zápisu vypovídá údaj Typ.

Zápisy vznikají automaticky jako výsledky operací Zařazení, Generování odpisového plánu a Vyřazení. Záznamy lze však do tabulky pořídit i ručně nebo lze existující údaje ručně upravovat.

Pomocí operace Odpis se připravené účetní odpisy ke zvolenému datu přenesou do Účetního deníku.

Upozornění Záznamy, které již byly přeneseny do Účetních agend, mají zaškrtnutý sloupec ÚD a je proto při jejich úpravách třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Tip Při pořizování evidence majetku, jehož odepisování již běží, se do tabulky na chlopni Účtování ručně doplní všechny předchozí záznamy. Pořízení i již proběhlé odpisy. Ručně se vyplní datumy, čísla dokladů, částky podle skutečnosti a vyplní se i údaj V deníku. Na tyto záznamy pak budou navazovat další operaci v aktuálním i budoucích obdobích.

3. Daňové odpisy

Tato záložka obsahuje záznamy o uskutečněných daňových odpisech. Určujícím údajem je datum a Částka.

Zápisy na záložce vznikají automaticky při provádění roční Uzávěrky majetku nebo je možné je pořizovat ručně. Souhrn uplatněných daňových odpisů (nenulových částek) se promítne do nově přepočítané hodnoty dalšího připraveného Aktuálního odpisu.

Tip Založení daňového odpisu s nulovou částkou znamená přerušení odepisování.

4. Zhodnocení

Tato záložka obsahuje ručně pořizované záznamy o zhodnocování majetku v době jeho používání.

Pokud souhrn zhodnocení během jednoho roku nepřesáhne zákonnou hranici (Technickým zhodnocením se podle § 33 odst. 1 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč), účtují se tyto záznamy přímo do nákladů a cena majetku i připravené účetní odpisy zůstávají beze změny. (Pole Do ceny zůstane neaktivní). Pokud je však hranice překonána, musí se součet zhodnocení promítnout do připraveného plánu účetních odpisů a ceny majetku (pole Do ceny zaškrtneme).

Pole V odpisech reflektuje stav, zda je již technické zhodnocení zahrnuto do ceny majetku nebo je připraveno pro automatické zpracování pomocí operace 5. Zhodnocení, která provede automatické úpravy karty majetku se zohledněním zadaného zhodnocení.

Tip Operaci Technického zhodnocení doporučujeme provádět před koncem období, kdy je zřejmé, zda souhrn překonal zákonem stanovenou hranici.

Upozornění Operace Zhodnocení se zúčastní pouze záznamy, které nemají vyplněný údaj V odpisech (ještě nepoužité).

Upozornění Pokud byl majetek zhodnocen v roce jeho pořízení, nezadáváme tyto informace do záložky 4. Zhodnocení, ale je ručně navýšíme vstupní ceny majetku (na základě informací v §29 odst. 1 písmeno f) Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).

5. Plánované akce

Záložka Plánované akce umožňuje evidovat různé naplánované akce, které se týkají zvoleného záznamu (například. revize, kontroly, servisní prohlídky apod.).

6. Výpůjčky

Záložka Výpůjčky umožňuje evidovat ručně pořizované záznamy o půjčování. Snadno tak evidujeme, kde se co nachází (například v souvislosti s různými pracovníky, s výkony v různých lokalitách, se služebními cestami apod.).

7. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka, Text nad nebo Text pod. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.

8. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

Upozornění Bez vyplnění údaje Doklad nebudou na chlopni Vazby zobrazeny žádné údaje ze souvisejících agend.

9. Přehledy

Tato záložka slouží k souhrnnému přehlednému zobrazení aktuálních informací o zvoleném dlouhodobém majetku.

10. Grafy

Tato záložka slouží ke grafickém znázornění odpisů dlouhodobého majetku.

 1. Zvolíme zdroj informací, které chceme zobrazit a je-li v nabídce tak také filtr. Nastavíme omezení zobrazení a stiskneme tlačítko Obnovit.

 2. Program vykreslí graf podle nastavených údajů.

11. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

12. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_Dlouhodoby_majetek_Operace_1.pngD_Dlouhodoby_majetek_Operace_2.pngD_Dlouhodoby_majetek_Operace_3.pngD_Dlouhodoby_majetek_Operace_4.pngD_Dlouhodoby_majetek_Operace_5.pngD_Dlouhodoby_majetek_Operace_6.pngD_Dlouhodoby_majetek_Operace_7.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

 1. Jak pořídit kartu dlouhodobého majetku.

 2. Jak zařadit dlouhodobý majetek do užívání.

 3. Jak vytvořit účetní odpisový plán.

 4. Jak evidovat technické zhodnocení.

 5. Jak zadat dlouhodobý majetek z předešlých let (uplatněné účetní a daňové odpisy).

 6. Jak účtovat odpisy majetku.

 7. Jak vyřadit majetek z evidence.

 8. Vyřazení majetku v roce pořízení.

 9. Poloviční odpis při vyřazení majetku v průběhu roku.

 10. Jak zjistit aktuální stav dlouhodobého majetku.

 11. Jak porovnat účetní a daňový odpisový plán.

 12. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy.

 13. Jak připravit dlouhodobý majetek pro uzávěrku.

 14. Stav dlouhodobého majetku proti účetnictví.

 15. Inventurní podklady.

 16. Jak evidovat výpůjčky majetku.

 17. Jak evidovat plánované akce (revize, kontroly apod.).

 18. Výpočet daňových odpisů nehmotného majetku.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují seznamy a přehledy dlouhodobého majetku a přehledy technického zhodnocení. V samostatných skupinách jsou sestavy pro účetní odpisy, pro daňové odpisy, protokoly o zařazení, přehledy zařazení majetku podle účetnictví a sestavy pro inventury a stavy majetku k datu.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Závěrka majetku, Účetní deník, Doklady

toppage.gif Začátek stránky