Závazky a pohledávky v DE

Aktuální firma | Finance | Aktuální období | Závazky a pohledávky

Obsah | Rejstřík | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky

D_z_a_p.png

Agenda Závazků a pohledávek je druhou ze dvou základních a nejdůležitějších agend modulu Daňové evidence a zároveň také celého programu. Slouží k evidenci všech dokladů závazkového a pohledávkového charakteru (faktury, závazky vůči zaměstnancům, vůči finančnímu úřadu apod.). Zápisy můžeme buď pořizovat přímo (např. přijaté nebo vystavené faktury) nebo využijeme možnosti přenosu z agend dalších modulů programu DUEL (Fakturace v Kanceláři, Fakturace ve Skladech, Měsíční mzdy apod.). V Závazcích a pohledávkách je připraveno množství tiskových sestav, které podávají podrobný přehled o stavu závazků i pohledávek včetně jejich uhrazenosti (např. Kniha faktur, Nevyrovnané pohledávky k datu apod.).

Do agendy Závazky a pohledávky lze snadno importovat data z jiných zdrojů a to pomocí operací na záložce Přenosy dat. Pro import dat ve formátu CSV nebo XML je připravena operace Import dat. Lze také načítat QR kód ve formátu QR-faktura.

 

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_ZaP_DE_formular.png
D_ZaP_DE_zalozky.png

Doklad...

Skupina Doklad obsahuje údaje, které jednoznačně identifikují účetní záznam. Nalezneme zde označení dokladu, informace o účtování a firmu.

Symboly...

Doplňující symboly charakterizující doklad. Slouží například pro párování plateb.

Měna...

Určení měny dokladu, množství a kurzu.

Tabulka DPH...

Skupina Tabulka DPH obsahuje datumy DPH, skupiny, sazby a částky. Tyto údaje se přenáší až do účetního deníku a ovlivní tak následné zpracování Přiznání k DPH.

Tip  Závazky a pohledávky umožňují plátcům DPH zadávání cen s i bez DPH. Je-li částka zadávána do sloupce Celkem, výpočet DPH probíhá v souladu se zákonem o DPH "shora" pomocí zaokrouhleného koeficientu. V opačném případě (při zadání částky Bez daně) program DPH spočte "zdola" odpovídajícím procentem sazby.

Členění...

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

Aktuální stav...

Údaje o aktuálním stavu dokladu závazků a pohledávek z pohledu úhrad.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_ZaP_DE_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání jednoho údaje (např. Poznámka) nebo zobrazují vypočítaný přehled vybraných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab

1. Seznam závazků a pohledávek

Seznam všech zadaných dokladů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. RPDP

Záložka RPDP nabízí možnost zadat údaje, které jsou potřeba při zpracování DPH pro evidenci pro potřeby Režimu přenesení daňové povinnosti. Existují-li potřebné údaje ve zdrojových agendách, mohou záznamy na této záložce vznikat automaticky při přenosech mezi agendami a při zaúčtování. Jinak je potřeba je doplnit ručně.

 1. Přepneme se na záložku RPDP.

 2. Zadáme, potvrdíme nebo zkontrolujeme Kód plnění a pokud popis.

 3. Zadáme, potvrdíme nebo zkontrolujeme Rozsah plnění (pokud se sleduje) a Jednotku.

 4. Zadáme, potvrdíme nebo zkontrolujeme Základ DPH a Sazbu DPH v režimu přenesení daňové povinnosti.

 5. Zadané hodnoty se použijí při Zpracování DPH - RPDP.

3. OSS

Záložka OSS slouží pro evidenci údajů o cizím DPH pro doklad v režimu One-Stop-Shop. Při přenosu z fakturací se záložka OSS přenese také. Při ručním zadání se při použití Skupiny DPH, která má v údaji NSK5 hodnotu O - One Stop-Shop, částka v nulové sazbě přenese na záložku OSS a podle státu odběratele (členského státu EU) se doplní sazba DPH a spočte cena bez daně a odpovídající daň. NSK3 rozhoduje o tom, zda se jedná o zboží nebo o službu.

4. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.

5. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

6. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

7. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_ZaP_DE_Operace_1.pngD_ZaP_DE_Operace_2.pngD_ZaP_DE_Operace_3.pngD_ZaP_DE_Operace_4.pngD_ZaP_DE_Operace_5.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

 1. Jak pracovat s údaji typu Datum.

 2. Jak používat Druhy peněžních operací.

 3. Jak vytvořit nový Druh peněžní operace.

 4. Jak program pracuje s daňovými doklady.

 5. Jak pracovat se skupinou DPH.

 6. Jak zadat fakturu přijatou.

 7. Jak zadat fakturu vystavenou.

 8. Jak zaplatit závazek nebo pohledávku.

 9. Jak vytvořit vzájemný zápočet.

 10. Jak provést haléřové vyrovnání.

 11. Jak zjistit aktuální stav dokladu.

 12. Jak evidovat neuhrazené závazky a pohledávky předešlých let.

 13. Jak členit záznamy v ZaP.

 14. Jak pracovat s ceninami.

 15. Jak pracovat s cizí měnou.

 16. Daňová evidence a cizí měna.

 17. RPDP v závazcích a pohledávkách.

 18. Jak na Platební kalendář.

 19. Import do Zap ze souboru.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují kromě seznamů a opisů také přehledové sestavy pro sledování uhrazenosti či neuhrazenosti. V samostatné skupině jsou sestavy pro platební kázeň, uznání závazků apod. Sestavy stavu k datu v mnoha podobách jsou také v samostatné skupině.

Podpora Elektronické evidence náhradního plnění v podobě filtru "Pohledávky doplacené v období" a sestavy "Seznam pohledávek pro export do evidence náhradního plnění" umožní také uložení do CSV souboru pro odeslání.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Fakturace, Závazky a pohledávky - Dávka, Doklady, Adresář firem, Měny

toppage.gif Začátek stránky