Fakturace

Aktuální firma | Kancelář | Agendy | Fakturace

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_fakturace.png

Agenda Fakturace je určena k pořizování a tisku vydaných faktur bez návaznosti na sklad.

Pro snazší pochopení jsme pro vás připravili videonávod Kancelář - vystavení faktury.

Pro rychlejší naplňování faktur je zde připraven číselník položek dokladů, který nahrazuje seznam zboží na skladě a současně nevyžaduje evidenci skladovaného množství.

Záznam ve fakturaci může být evidován jako: Faktura, Dobropis, Dodací list, Proforma faktura, Zálohová faktura nebo Vrubopis.

Pokud chceme na faktury vlastní logo a razítko, sestavy jsou na to připravené, stačí přidat tyto obrázky v Parametrech firmy do sekce Parametry. Postupujeme takto...

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Fakturace_Formular_F1.png
D_Fakturace_Formular_F2.pngD_Fakturace_Formular_F3.png
D_Fakturace_Formular_F4.pngD_Fakturace_Formular_F5.pngD_Fakturace_Formular_F6.png
D_Fakturace_Zalozky.png

Faktura...

Základní identifikační údaje o dokladu fakturace - vystavení, splatnost, typ, dodavatel a odběratel, platební podmínky apod.

Popis...

Oddíl s doplňujícími údaji, jako jsou symboly, popis a druh účetního případu.

Tabulka DPH...

Tabulka DPH obsahuje údaje, které jsou napočítávány z položek a hodnoty daňových záloh, které se záporně zadávají ručně. Sazby DPH se vztahují k Datumu DPH v této sekci.

Tip Fakturace umožňuje plátcům DPH zadávání cen s i bez DPH. Je-li v dokladu zaškrtnuto Ceny s daní, program považuje zadané jednotkové ceny za ceny s daní. Výpočet DPH pak probíhá v souladu se zákonem o DPH "shora" pomocí zaokrouhleného koeficientu. V opačném případě program považuje zadané jednotkové ceny za ceny bez daně a výpočet DPH probíhá "zdola" odpovídajícím procentem sazby.

Členění...

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

Aktuální stav...

Aktuální stav daného dokladu – zda je již přenesen do agendy Závazků a pohledávek, Účetního deníku a zda je uzavřen. V případě zaokrouhlení nám až operace Uzavřít vygeneruje příslušnou položku faktury o zaokrouhlení.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_Fakturace_Zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam faktur

Seznam všech zadaných dokladů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Položky

Evidence položek v aktuálním dokladu. Podle zadaných cen jsou počítány hodnoty do hlavičky (hlavního formuláře).

 1. Přepneme se na záložku 2. Položky.

 2. Do tabulky založíme nový záznam.

 3. Z číselníku Položky dokladů vybereme požadovanou položku.

 4. Doplníme množství, potvrdíme jednotku a potvrdíme jednotkovou cenu. Program dopočítá cenu Celkem.

 5. Potvrdíme sazbu DPH.

 6. Můžeme evidovat druh účtování, středisko, výkon i zakázku (i rozdílné než jsou v hlavičce dokladu).

 7. Podle potřeby vyplníme Popis.

 8. Novou položku uložíme.

Poznámka Pokud položka, kterou zadáváme, není v číselníku Položky dokladů, musíme všechny hodnoty zadat ručně.

Tip Princip vystavení faktury neplátcem DPH se ve své podstatě neliší od výše uvedeného, pouze je nutno zadat položky se sazbou DPH Neurčena. Tím je zaručen i správný přenos do Závazků a pohledávek i do Účetního deníku.

3. Zálohy

Záložka Zálohy slouží k odpočtům daňových a nedaňových záloh od finální faktury.

4. RPDP

Záložka RPDP nabízí možnost zadat údaje, které jsou potřeba při zpracování DPH pro evidenci pro potřeby Režimu přenesení daňové povinnosti. Existují-li potřebné údaje ve zdrojových agendách, mohou záznamy na této záložce vznikat automaticky při přenosech mezi agendami a při zaúčtování. Jinak je potřeba je doplnit ručně.

 1. Přepneme se na záložku RPDP.

 2. Zadáme, potvrdíme nebo zkontrolujeme Kód plnění a pokud popis.

 3. Zadáme, potvrdíme nebo zkontrolujeme Rozsah plnění (pokud se sleduje) a Jednotku.

 4. Zadáme, potvrdíme nebo zkontrolujeme Základ DPH a Sazbu DPH v režimu přenesení daňové povinnosti.

 5. Zadané hodnoty se použijí při Zpracování DPH - RPDP.

5. OSS

Záložka OSS slouží pro evidenci automaticky generovaných údajů o cizím DPH pro doklad v režimu One-Stop-Shop. Při použití Skupiny DPH, která má v údaji NSK5 hodnotu O - One Stop-Shop, se změní pohled na Položky a u nich se zadá, do které sazby DPH ve státu odběratele (členského státu EU), daná položka patří. Z částek Celkem se kumulativně pro každou sazbu DPH spočte cena bez daně a odpovídající daň. Takto vypočtené údaje se následně přenáší i do účetnictví pro Zpracování DPH.

6. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

7. Text nad

Textový popis, který vystoupí v tiskových sestavách faktur nad seznamem položek.

8. Text pod

Textový popis, který vystoupí v tiskových sestavách faktur pod seznamem položek.

Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka, Text nad nebo Text pod. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.

9. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

10. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

11. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_Fakturace_Operace_O1.pngD_Fakturace_Operace_O2.pngD_Fakturace_Operace_O3.pngD_Fakturace_Operace_O4.pngD_Fakturace_Operace_O5.pngD_Fakturace_Operace_O6.pngD_Fakturace_Operace_O7.pngD_Fakturace_Operace_O8.pngD_Fakturace_Operace_O9.pngD_Fakturace_Operace_O10.pngD_Fakturace_Operace_O11.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

 1. Jak vystavit fakturu.

 2. Jak vystavit fakturu v cizí měně.

 3. Firemní logo a razítko ve faktuře.

 4. Jak vystavit dodací list.

 5. Jak vystavit dobropis, vrubopis, proforma fakturu.

 6. Jak pracovat se zálohovými fakturami.

 7. Jak vystavené doklady účtovat do Deníku.

 8. Jak vystavené doklady přenášet do Závazků a pohledávek.

 9. Způsoby zaokrouhlování.

 10. Jak pracovat se slevami.

 11. Jak do vystavených dokladů vkládat uživatelské texty.

 12. Jak zadat doklad, který obsahuje sazby pro výpočet DPH z jiného data než je DUZP.

 13. Jak vystavit doklad v RPDP.

 14. EET ve Fakturaci.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují seznamy, opisy a přehledy prodejů a samozřejmě formuláře faktur a cizojazyčných faktur. Skupina hotovostních faktur má zapracované zaokrouhlení na nejmenší nominál v oběhu. Poštovní sestavy nabízejí tisk štítků, dobírek apod. Sestava faktury umožňuje pomocí parametrů pro volbu barvy záhlaví a barvy nadpisů přizpůsobit vzhled barvám firemnímu stylu uživatele.

Tip Sestavy faktur umí tisknout QR kód platby i kó QR-Faktury. Díky tomu je možné jednoduše naskenováním QR kódu fakturu snadno zaplatit nebo ji přenést do účetnictví - pokud program tuto funkčnost má.
DUEL umí QR-faktury pomocí stejnojmenné operace plnit do Závazků a pohledávek, takže pokud od svých partnerů dostáváte faktury s QR kódem, můžete si je připojenou čtečkou automaticky pořizovat.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

 Závazky a pohledávky, Účetní deník, Adresář firem, Doklady, Platební podmínky, Položky dokladů, Změna pořadí položek, Přenos do Účetního deníku / do Závazků a pohledávek, Neúčetní platby, Pokladna

toppage.gif Začátek stránky