Příjemky

Aktuální firma | Sklady | Agendy | Příjemky

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_prijemky.png

Agenda Příjemky je určena k pořízení příjmu položek na sklad. Pořízení příjemky je podporováno číselníky Dokladů, Firem, Skladů a Položek. V rámci pořízení jedné příjemky rozhodujeme u každé položky o tom, na jaký sklad bude přijata.

Příjemku lze provádět na více skladů, po zadání položek a provedení operace Uzavřít jsou vygenerovány příslušné skladové pohyby.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_prijemky_formular.png
D_prijemky_zalozky.png

Příjemka...

Informace o samotné příjemce – datum přijetí na sklad, doklad a dodavatel.

Faktura...

Část týkající se informací o samotné faktuře – vyplňujeme tehdy, pokud fakturu chceme automaticky přenést do agendy Závazky a pohledávky.

Tabulka DPH...

V části Tabulka DPH uvádíme datum, kdy se nám faktura projeví v daňovém přiznání (po přenosu do ÚD), skupinu DPH, která nám určuje konkrétní řádek v daňovém přiznání a samy se napočítávají částky z položek faktury.

Tip Program umožňuje plátcům DPH zadávání cen s i bez DPH. Je-li v dokladu zaškrtnuto Ceny s daní, program považuje zadané jednotkové ceny za ceny s daní. Výpočet DPH pak probíhá v souladu se zákonem o DPH "shora" pomocí zaokrouhleného koeficientu. V opačném případě program považuje zadané jednotkové ceny za ceny bez daně a výpočet DPH probíhá "zdola" odpovídajícím procentem sazby.

Intrastat...

V sekci Intrastat lze při sledování zadat požadované hodnoty evidovaných údajů. Tuto část vyplňujeme pouze tehdy, pokud doklad sledujeme ve výkazu Intrastat.

Členění...

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

Aktuální stav...

Aktuální stav daného dokladu – zda je již přenesen do agendy ZaP, Účetní deník a zda je uzavřen. (V případě zaokrouhlení nám až operace Uzavřít vygeneruje příslušnou položku příjemky o zaokrouhlení).

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_prijemky_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam příjemek

Seznam všech zadaných dokladů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Položky

Evidence položek v aktuálním dokladu. Podle zadaných cen jsou počítány hodnoty do hlavičky (hlavního formuláře).

 1. Přepneme se na záložku 2. Položky.

 2. Začneme zadávat nové položky příjemky.

 3. Z číselníku vybereme Sklad, na který bude položka přijata.

 4. Z číselníku vybereme Položku, program doplní její Název.

 5. U položek, u kterých je nastaveno sledování šarží nebo výrobních čísel, se kurzor zastaví na tomto údaji, abychom ho mohli zadat.

Upozornění Položky s výrobními čísly zadáváme po jedné a ke každé zadáváme její číslo.

 1. Zadáme Množství, nabídnutou Cenu za jednotku upravíme dle skutečnosti, program dopočítá cenu Celkem.

 2. Vybereme Sazbu DPH.

 3. Převezmeme Pohyb (použije se pro účtování pohybu).

 4. U jednotlivých položek můžeme evidovat Středisko, Výkon i Zakázku a také doplnit Popis.

 5. Nový záznam uložíme.

3. RPDP

Záložka RPDP slouží pro evidenci doprovodných údajů pro doklad v režimu přenesení daňové povinnosti. Na tuto záložku jsou automaticky přebírány hodnoty z položek. Pokud zadáváme doklad v RPDP, zvolíme pro pořizování položek faktury pohled RPDP a zadáváme/potvrzujeme Kód pro evidenci RPDP. Zadané hodnoty se použijí při Zpracování DPH - RPDP.

4. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.

5. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

6. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

7. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_prijemky_operace_1.pngD_prijemky_operace_2.pngD_prijemky_operace_3.pngD_prijemky_operace_4.pngD_prijemky_operace_5.pngD_prijemky_operace_51.pngD_prijemky_operace_6.pngD_prijemky_operace_7.pngD_prijemky_operace_8.pngD_prijemky_operace_9.png

Upozornění Při uzavření dokladu dochází k rozpuštění cen neskladových položek (doprava apod.) zadaných u dokladu v poměru k cenám přijímaných položek. Současně je zohledňován sklad, na který jsou položky přijímány, aby byl zajištěn korektní výpočet skladové ceny.

Upozornění Otevření je možné pouze v případě, že doklad nespadá do období, ve kterém byla provedena uzávěrka (datová nebo účetní) nebo zaúčtování skladu. Zároveň nesmí být doklad přenesen do Závazků a pohledávek ani do Účetního deníku.

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

 1. Jak pořídit příjemku.

 2. Jak pořídit příjemku od neplátce DPH.

 3. Jak pořídit příjemku v cizí měně.

 4. Přepočet měny v příjemce.

 5. Jak pořídit příjemku s fakturou došlou (rozšířené pořízení).

 6. Jak do příjemky zahrnout neskladové položky (rozpočet do cen).

 7. Jak opravit již uzavřený doklad (dopady a souvislosti).

 8. Jak pracovat s obaly.

 9. Jak pracovat s poplatky.

 10. Jak pracovat s šaržemi/výrobními čísly.

 11. Jak pracují automatické aktualizace po příjmu.

 12. Jak zadat doklad, který obsahuje sazby pro výpočet DPH z jiného data než je DUZP.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují seznamy a samozřejmě formuláře příjemek. Samostatnou skupinu tvoří tiskové sestavy se zobrazením poplatků. Na uzavřených dokladech je v cenách zohledněno rozpuštění případných neskladových položek.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

 Závazky a pohledávky, Účetní deník, Doklady, Seznam skladů, Seznam položek, Skladové pohyby

toppage.gif Začátek stránky