Fakturace - sklad

Aktuální firma | Sklady | Agendy | Fakturace - sklad

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_fakturace_sklad.png

Agenda Fakturace - sklad je určena k pořizování a tisku vystavených dokladů faktury, dodacího listu, dobropisu, vrubopisu či proforma faktury nebo faktury zálohové. Pořízení záznamu je podporováno číselníky Dokladů, Firem, Skladů a Položek. V rámci pořízení jednoho dokladu rozhodujeme u každé položky o tom, z jakého skladu bude vydána.

Fakturaci lze provádět z více skladů, po zadání položek a provedení operace Uzavřít jsou vygenerovány příslušné skladové pohyby (pokud je vyplněna informace o výdejce).

Pokud chceme na faktury vlastní logo a razítko, sestavy jsou na to připravené, stačí přidat tyto obrázky v Parametrech firmy do sekce Parametry. Postupujeme takto...

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_fakturace_sklad_formular.png
D_fakturace_sklad_zalozky.png

Faktura...

Základní identifikační údaje o dokladu fakturace - vystavení, splatnost, typ, dodavatel a odběratel, platební podmínky apod.

Popis...

V sekci popis evidujeme informace o variabilním či konstantním symbolu, měně faktury a krátkém popisu.

Tabulka DPH...

Tabulka DPH obsahuje údaje, které jsou napočítány ze záložek Položky a Zálohy. Sazby DPH se vztahují k Datumu DPH v této sekci.

Tip Fakturace umožňuje plátcům DPH zadávání cen s i bez DPH. Je-li v dokladu zaškrtnuto Ceny s daní, program považuje zadané jednotkové ceny za ceny s daní. Výpočet DPH pak probíhá v souladu se zákonem o DPH "shora" pomocí zaokrouhleného koeficientu. V opačném případě program považuje zadané jednotkové ceny za ceny bez daně a výpočet DPH probíhá "zdola" odpovídajícím procentem sazby.

Intrastat...

Tuto část vyplňujeme pouze tehdy, pokud doklad sledujeme ve výkazu Intrastat.

Členění...

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

Aktuální stav...

Aktuální stav daného dokladu – zda je již přenesen do agendy Závazků a pohledávek, Účetního deníku a zda je uzavřen. V případě zaokrouhlení nám až operace Uzavřít vygeneruje příslušnou položku faktury o zaokrouhlení.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_fakturace_sklad_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam faktur

Seznam všech zadaných dokladů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Položky

Evidence položek v aktuálním dokladu. Podle zadaných cen jsou počítány hodnoty do hlavičky (hlavního formuláře).

 1. Přepneme se na záložku 2. Položky.

 2. Do tabulky založíme nový záznam.

 3. Zvolíme Sklad a  vybereme požadovanou položku na skladě.

 4. Evidujeme-li můžeme zvolit šarži nebo výrobní číslo.

 5. Doplníme množství, potvrdíme jednotku a potvrdíme jednotkovou cenu. Program dopočítá Cenu bez slev.

 6. Můžeme doplnit Slevy a program dopočte cenu Celkem.

 7. Potvrdíme sazbu DPH.

 8. Potvrdíme skladový Pohyb.

 9. Můžeme evidovat středisko, výkon i zakázku (i rozdílné než jsou v hlavičce dokladu).

 10. Podle potřeby vyplníme Popis.

 11. Novou položku uložíme.

Tip Princip vystavení faktury neplátcem DPH se ve své podstatě neliší od výše uvedeného, pouze je nutno zadat položky se sazbou DPH Neurčena. Tím je zaručen i správný přenos do Závazků a pohledávek i do Účetního deníku.

3. Zálohy

Záložka Zálohy slouží k odpočtům daňových a nedaňových záloh od finální faktury.

4. RPDP

Záložka RPDP slouží pro evidenci doprovodných údajů pro doklad v režimu přenesení daňové povinnosti. Na tuto záložku jsou automaticky přebírány hodnoty z položek. Pokud zadáváme doklad v RPDP, zvolíme pro pořizování položek faktury rozložení RPDP a zadáváme/potvrzujeme Kód pro evidenci RPDP. Zadané hodnoty se použijí při Zpracování DPH - RPDP.

5. OSS

Záložka OSS slouží pro evidenci automaticky generovaných údajů o cizím DPH pro doklad v režimu One-Stop-Shop. Při použití Skupiny DPH, která má v údaji NSK5 hodnotu O - One Stop-Shop, se z částek Celkem z jednotlivých položek spočte cena bez daně a odpovídající daň. V Katalogu položek je uvedeno, do které sazby DPH ve státu odběratele (členského státu EU), daná položka patří. Takto vypočtené údaje se následně přenáší i do účetnictví pro Zpracování DPH.

6. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

7. Text nad

Textový popis, který vystoupí v tiskových sestavách faktur nad seznamem položek.

8. Text pod

Textový popis, který vystoupí v tiskových sestavách faktur pod seznamem položek.

Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka, Text nad nebo Text pod. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.

9. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

10. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

11. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

 

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_fakturace_sklad_operace_01.pngD_fakturace_sklad_operace_02.pngD_fakturace_sklad_operace_03.pngD_fakturace_sklad_operace_04.pngD_fakturace_sklad_operace_05.pngD_fakturace_sklad_operace_06.pngD_fakturace_sklad_operace_07.pngD_fakturace_sklad_operace_08.pngD_fakturace_sklad_operace_09.pngD_fakturace_sklad_operace_10.pngD_fakturace_sklad_operace_11.pngD_fakturace_sklad_operace_12.pngD_fakturace_sklad_operace_13.pngD_fakturace_sklad_operace_14.png

Upozornění Obratové slevy se spočtou a projeví až po uzavření dokladu. To je důležité při tisku faktur, který by měl proběhnout až po uzavření, aby vytištěný doklad tyto informace a skutečnosti obsahoval.

Upozornění Otevření je možné pouze v případě, že doklad nespadá do období, ve kterém byla provedena uzávěrka (datová nebo účetní) nebo zaúčtování skladu. Zároveň nesmí být doklad přenesen do Závazků a pohledávek ani do Účetního deníku.

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

 1. Jak pořídit fakturu.

 2. Jak pořídit fakturu v cizí měně.

 3. Firemní logo a razítko ve faktuře.

 4. Přepočet měny ve faktuře.

 5. Jak vystavit dodací list.

 6. Jak vystavit souhrnnou fakturu za vybrané dodací listy.

 7. Jak vystavit dobropis, vrubopis, proforma fakturu.

 8. Jak vystavit daňový doklad na přijatou platbu.

 9. Jak vystavit fakturu na základě příjemky.

 10. Jak do vystavených dokladů vkládat uživatelské texty.

 11. Způsoby zaokrouhlování.

 12. Jak pracovat se slevami.

 13. Jak opravit již uzavřený doklad (dopady a souvislosti).

 14. Jak pracovat s obaly.

 15. Jak pracovat s poplatky.

 16. Jak pracovat s šaržemi/výrobními čísly.

 17. Jak zadat doklad, který obsahuje sazby pro výpočet DPH z jiného data než je DUZP.

 18. Jak vystavené doklady účtovat do Deníku.

 19. Jak vystavené doklady přenášet do Závazků a pohledávek.

 20. Jak vystavit doklad v RPDP.

 21. EET ve Fakturaci.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují seznamy, opisy a přehledy prodejů a samozřejmě formuláře faktur a cizojazyčných faktur. Skupina hotovostních faktur má zapracované zaokrouhlení na nejmenší nominál v oběhu. Poštovní sestavy nabízejí tisk štítků, dobírek apod. Sestava faktury umožňuje pomocí parametrů pro volbu barvy záhlaví a barvy nadpisů přizpůsobit vzhled barvám firemnímu stylu uživatele.

Tip Sestavy faktur umí tisknout QR kód platby i kó QR-Faktury. Díky tomu je možné jednoduše naskenováním QR kódu fakturu snadno zaplatit nebo ji přenést do účetnictví - pokud program tuto funkčnost má.
DUEL umí QR-faktury pomocí stejnojmenné operace plnit do Závazků a pohledávek, takže pokud od svých partnerů dostáváte faktury s QR kódem, můžete si je připojenou čtečkou automaticky pořizovat.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

 Závazky a pohledávky, Účetní deník, Adresář firem, Doklady, Platební podmínky, Seznam skladů, Seznam položek, Skladové pohyby, Obratové slevy

toppage.gif Začátek stránky